Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Dzienniki resortowe

NFZ.2014.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2014/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zwanej dalej "umową", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.
§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
1a) 1
fizjoterapeuta - osoba, która:
a)
rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub
b)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub
c)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub
d)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub
e)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub
f)
ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, lub
g)
rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub
h)
uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;
2)
lokalizacja - budynek lub zespół budynków, oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;
2b) 2
lokalizacja - budynek lub zespół budynków, oznaczonych tym samym adresem, albo innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;
3) 3
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia;
4)
naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym wody lecznicze i peloidy, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 i 742);
5) 4
ogólne warunki umów - warunki umów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365);
6)
osobodzień - jednostkowa miara służąca do rozliczania świadczeń gwarantowanych, określana jako dzień pobytu, którego celem jest leczenie uzdrowiskowe w warunkach stacjonarnych, bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych. Pierwszy i ostatni osobodzień w warunkach stacjonarnych liczone są jako jedna jednostka rozliczeniowa;
7)
podwykonawca - podmiot wykonujący część umowy świadczeniodawcy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności;
8)
przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, bez potrzeby wypisywania z tego zakładu;
9)
rachunek - faktura w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm);
10) 5
rozporządzenie Ministra Zdrowia - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931, z późn. zm.);
11)
świadczenia - świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia, dla których w umowie określa się kwotę finansowania;
12)
turnus leczniczy - czas trwania leczenia uzdrowiskowego, określony w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia;
13)
ustawa o świadczeniach - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
14)
zabieg - procedura medyczna według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD - 9 PL).
2.
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3.
Celem postępowania, o którym mowa w § 1, jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielać świadczeń w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1.
Przedmiotem umowy, o której mowa w § 1, jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz oraz zasady ich rozliczania.
2.
Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu wyrażonej w formie pisemnej.
§  5.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. W. L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85111400-4 - usługi szpitalne rehabilitacyjne;
2)
85312500-4 - usługi rehabilitacyjne;
3)
85143000-3 - usługi ambulatoryjne;
4)
85144000-0 - usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie.

Rozdział  3

Zasady postępowania oraz warunki dodatkowo oceniane dla świadczeniodawców

§  6.
1.
Umowę o udzielanie świadczeń zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.
2.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 1, obowiązany jest spełniać warunki określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz przepisach odrębnych, w szczególności w ogólnych warunkach umów oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.
3.
Wymóg, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
4.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu obowiązany jest do prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń lub przy użyciu naturalnych surowców leczniczych pochodzących z terenu innych uzdrowisk, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia, wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
5.
Świadczeniodawca realizuje świadczenia przy pomocy personelu określonego w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 2.
6.
Świadczeniodawca realizuje zabiegi wymienione w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, przy użyciu sprzętu określonego w tym załączniku.
7. 6
Świadczeniodawca udziela świadczeń w oparciu o pełną, posiadaną bazę sprzętową.
8. 7
Świadczeniodawca udziela świadczeń w godzinach wskazanych w części I załącznika nr 2 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział  4

Zasady udzielania świadczeń

§  7.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 2.
2.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i przepisach odrębnych.
3.
Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
4.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wskazanym w załączniku nr 3 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany i wprowadzenia tej zmiany do umowy.
§  8.
1.
Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1:
1)
pkt 1-5 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia udzielane są kierunkach leczniczych takich jak: choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia), cukrzyca (diabetologia), otyłość, choroby endokrynologiczne, osteoporoza, choroby skóry (dermatologia), choroby kobiece (ginekologia), choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia), choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia), choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne) - w zależności od kierunku leczniczego uzdrowiska;
2)
pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym), udzielane są w kierunkach leczniczych takich jak: choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia);
3)
pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym), udzielane są w kierunkach leczniczych takich jak: choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby układu krążenia (kardiologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia).
2.
W przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym (podstawą wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest jednostka chorobowa według międzynarodowej klasyfikacji ICD 10: G80, G81, G82, G83), Fundusz finansuje świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, dzieciom do ukończenia 18 roku życia.
§  9.
Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Zdrowia, udzielane są w czasie pobytu świadczeniobiorcy na turnusie leczniczym, którego szczegółowy harmonogram określa załącznik nr 2 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 2.
§  10.
1.
W przypadku niestawienia się świadczeniobiorcy na leczenie uzdrowiskowe w terminie lub w przypadku braku wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego, przerwania z uzasadnionych przyczyn ustalonego programu leczenia balneologicznego, samowolnego przerwania leczenia albo wydalenia świadczeniobiorcy z turnusu, świadczeniodawca obowiązany jest poinformować o zaistnieniu tych okoliczności dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, który potwierdził skierowanie.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca obowiązany jest dołączyć w formie pisemnej do raportu statystycznego i rachunku oraz przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
3.
Dopuszcza się możliwość wykorzystania w terminach późniejszych świadczeń niezrealizowanych, wymienionych w ust. 1 w sytuacji wskazania przez świadczeniodawcę liczby miejsc oraz terminu rozpoczęcia leczenia, w formie określonej przez Fundusz.
4.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3, nie skutkuje koniecznością zmiany umowy.
5.
Zgodę na przedłużenie leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydaje się na kolejny turnus.
6.
Świadczeniodawca nie jest obowiązany do pokrywania kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom przebywającym na leczeniu uzdrowiskowym, jeżeli świadczenia te nie są objęte przedmiotem umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, zawartej z Funduszem.
7.
Udzielając świadczeń, o których mowa w zarządzeniu, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8.
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 7, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
9.
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 8, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
10.
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 8, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwo uzdrowiskowe.

Rozdział  5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§  11.
1.
Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
2.
Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.
3.
Jednostką rozliczeniową jest osobodzień.
4.
Świadczenia rozliczane są przez zapłatę za osobodzień.
5.
Dla świadczeń wykonanych, dla których okresem sprawozdawczym jest turnus, pierwszy i ostatni dzień pobytu na turnusie rozliczany jest jako jeden osobodzień.
6.
Rozliczeniu podlega osobodzień obejmujący wykonanie liczby zabiegów, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, w tym zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia.
7.
Procedury medyczne według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD - 9 PL) podlegające rozliczeniu, o których mowa w ust. 6, zawierają się w kodach 93.1-93.3, z wyłączeniem procedur o kodach 93.23 i 93.37.
8.
Do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się osobodni:
1)
w czasie których świadczeniobiorca przebywał na przepustce, za zgodą dyrektora jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej, przez więcej niż 12 godzin w ciągu doby;
2)
w przypadku, gdy po stronie świadczeniobiorcy:
a)
wystąpił brak wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego,
b)
nastąpiła przerwa w ustalonym programie leczenia balneologicznego,
c)
nastąpiło samowolne przerwanie leczenia albo wydalenie świadczeniobiorcy z turnusu;
3)
niewykorzystanych przez świadczeniobiorcę w związku z późniejszym rozpoczęciem leczenia oraz wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia;
4)
w trakcie których nie wykonano zabiegów, określonych w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 9.
9.
Dopuszcza się rozliczenie osobodnia, w którym nie wykonano zabiegów określonych w ust. 6, w przypadkach gdy w ostatnich 7 dniach pobytu wystąpiły medycznie udokumentowane okoliczności, które uniemożliwiły pełną realizację osobodnia, a świadczeniodawca nie miał możliwości zrekompensowania świadczeniobiorcy odpowiedniej liczby zabiegów z uwagi na zakończenie turnusu.
10.
W przypadkach określonych w ust. 9 świadczeniodawca wskazuje:
1)
dni, w trakcie których nie wykonano zabiegów, o których mowa w ust. 6;
2)
powód niewykonania zabiegów poprzez wskazanie jednostki chorobowej wg ICD - 10;
3)
wyjaśnienie dotyczące niewykonania zabiegów.
11.
Fundusz finansuje koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym świadczeniobiorcom zwolnionym z tej odpłatności zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz pracownikom, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1100).
12. 8
W przypadku udzielenia świadczeń osobom, o których mowa w ust. 11, świadczeniodawca dołącza do dokumentacji rozliczeniowej "Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym", którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia oraz odpowiednie dokumenty określone w tym oświadczeniu. W przypadku udzielenia świadczeń obywatelowi państwa członkowskiego UE/EFTA posiadającemu poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ustawy o świadczeniach, świadczeniodawca dołącza do dokumentacji rozliczeniowej dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
13.
Koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 11, za jeden dzień pobytu są rozliczane według stawki dziennej dla pobytu w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.
14.
W przypadku zgody oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w § 10 ust. 5, świadczenia finansowane są zgodnie z § 12 ust. 2.
15.
Koszty związane z pobytem opiekuna nie podlegają finansowaniu przez Fundusz.
§  12.
1.
W ramach realizowanej umowy zawartej z Funduszem, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji określonej w zarządzeniu.
2.
Świadczeniodawca obowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w okresie sprawozdawczym, dotyczącym odpowiednio turnusu lub miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie dla poszczególnych świadczeń.
3.
Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.
4.
Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania informacji do oddziału wojewódzkiego Funduszu na temat wykonanych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD - 9 PL), w formacie określonym przez Fundusz.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  13.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisy dotyczące kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, stosuje się od dnia 1 października 2014 r.
3.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do dnia 31 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, które stosuje się do dnia 30 września 2014 r.
4.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  14.
Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc zarządzenie Nr 55/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  2 9

UMOWA Nr....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZNICTWO UZDROWISKOWE

zawarta w ............................................, dnia ......................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -...................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ....................................................... (ADRES), reprezentowanym przez ................................................................................, zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

"a

...............................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.............................................................................................................................................".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi", określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane zgodnie z harmonogramem turnusów, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4.
Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
6.
Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga aneksu do umowy oraz zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.
Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i zabiegi. Zmiany wymagają zgłoszenia dyrektorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po ich powstaniu.
10.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. (z z późn. zm.) w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
11.
Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.
12.
Świadczeniodawca jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
13.
Świadczeniodawca umieszcza na tablicy ogłoszeń bądź w innym widocznym miejscu informację na temat liczby i standardu pokoi, zakontraktowanych z Oddziałem Funduszu.
§  3.
Świadczeniodawca jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia.......... r. do dnia........... r. wynosi maksymalnie...................zł (słownie:.................................................zł).
2.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień:
1)
§ 2 ust. 3 pkt 1 Ogólnych warunków umów w okresie od dnia...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:.........................)( 10 );
2)
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" w okresie od dnia...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:.........................)( 11 );
3)
§ 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:.........................)( 12 ).
3.
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 przekazuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. na zasadach określonych w przepisach załącznika Ogólnych warunków umów, po dostarczeniu przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 września 2015 r. oraz załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r.
4.
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 3 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
5.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:........................................................... nr.......................................................................................................................

7.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów. ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
9.
Faktury z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa NFZ, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1 % kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.
W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Oddział Funduszu nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa:
1)
w § 2 ust. 1 pkt 1 lub w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU;
2)
w § 2 ust. 3 pkt 1 zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 ogólnych warunków umów, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy

- Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

7.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia .............. r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931, z późn. zm.).
§  9.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON

............................................................... ..................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Wykaz załączników do umowy:

1)
załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.
2)
załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.
3)
załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.
4)
załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: Lecznictwo uzdrowiskowe

wersja .........

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny Świadczeniodawcy nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
PozycjaPodstawa *kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńw okresie rozliczeniowym od: ................ do ...................
Jednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
**StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
Harmonogram turnusów
Unikalny wyróżnik turnusu (a)Numer turnusu (b)Data rozpoczęcia (c)Data zakończenia (d)Jednostka rozliczeniowa (e)Liczba jednostek rozliczeniowych (f)Cena jedn. rozlicz. (zł) (g)Wartość (zł) (h)Ilość skierowań (i)
data sporządzenia

podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć świadczeniodawcy

* Określenie czynności formalno-prawnej na podstawie której została utworzona pozycja umowy

** wydruk w przypadku zakresu nie powiązanego z harmonogramem turnusów

Załącznik Nr  2

  13 HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2a 14

WZÓR

ANEKS.....

.............................................................

WZÓR

DO UMOWY NR....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w .........................................................................., w dniu .................................... roku,

pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -

..................................................................................................., Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

......................................................................................................................................................, zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400) zwanego dalej "rozporządzeniem OWU" strony zawarły aneks do umowy nr ........................................................... z dnia ............................., zwanej dalej "Umową".

§  1.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu określona w ......... umowy wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ........................ r. do dnia ..................................... r. wynosi maksymalnie........................... zł (słownie: .............................................................................................. zł).
2.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia ..................... r., w wysokości .............................................. zł (słownie: ............................................................................................ zł).
3.
Kwota zobowiązania stanowiąca realizację postanowień § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia ................. r., wynosi ................. zł (słownie: ....................................................................... zł).
4.
Środki, o których mowa w ust. 2 i 3 będą przekazywane:
1) 15
w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365);
2)
w okresie od 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

- po dostarczeniu przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia Nr ....../2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ..... września 2015 r.

§  2.
1.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi:
1) 16
w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365);
2)
w okresie od 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

- w zw. z § 2 ust. 3 pkt 2 do rozporządzenia OWU.

2.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
§  3.
Załącznik nr 1 do umowy Plan rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do aneksu do umowy.
§  4.
Aneks do Umowy zostaje zawarty na okres od dnia ............... r. do dnia ................. r.

Załączniki:

Załącznik Plan rzeczowo-finansowy

ZAŁĄCZNIK Nr  2B 17

WZÓR

ANEKS.....

DO UMOWY NR....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ..................................................................., w dniu ............................................roku,

pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -

..................................................................................................................................., Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

.............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" strony zawarły aneks do umowy nr .......................................................................... z dnia............................................, zwanej dalej "Umową".

§  1.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu określona w ............. umowy wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ........................ r. do dnia ........................................................ r. wynosi maksymalnie ............................................ zł (słownie: .............................................................................................. zł).
2.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia ..................... r., w wysokości .............................................. zł (słownie: ............................................................................................ zł).
3.
Kwota zobowiązania stanowiąca realizację postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia ................. r., wynosi ................. zł (słownie: ....................................................................... zł).
4.
Środki, o których mowa w ust. 2 i 3 będą przekazywane:
1)
w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 8, poz. 484);
2)
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem OWU";

- po dostarczeniu przez świadczeniodawcę rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia Nr ....../2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ............. ..............2015 r.

§  2.
1.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi:
1)
w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 8, poz. 484);
2)
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

- w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia zmieniającego OWU.

2.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
3.
W przypadku niewykonania przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z § 2 ust. 2-6 rozporządzenia zmieniającego OWU, Oddział Funduszu nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy.
4.
W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r., w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. Oddział Funduszu nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy.
§  3.
Załącznik nr 1 do umowy Plan rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do aneksu do umowy.
§  4.
Aneks do Umowy zostaje zawarty na okres od dnia .............. r. do dnia ................. r.

Załączniki:

Załącznik Plan rzeczowo-finansowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  18 Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci i dorosłych

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 latUzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych (w tym w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym)
Warunki wymagane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931, z późn. zm.)
Warunki dodatkowo ocenianie
Warunki lokalowe i organizacyjne1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 3-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 4-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

3) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

4) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) modernizacja/remont całej bazy hotelowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

6) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 1-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 2-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

3) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

4) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. Pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) modernizacja/remont całej bazy hotelowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

6) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Warunki dotyczące personelu medycznego1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym;

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym;

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

Zabiegi fizykalne1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

Inne1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona liczba skierowań w turnusach w zimowej i letniej przerwie szkolnej;

5) turnusy następujące bezpośrednio (dzień po dniu) po sobie przez cały rok;

6) zapewnienie pacjentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV)

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona o co najmniej 20% liczba skierowań w turnusach od maja do września, w odniesieniu do średniej z liczby skierowań w okresie styczeń - kwiecień;

5) turnusy następujące bezpośrednio (dzień po dniu) po sobie przez cały rok;

6) zapewnienie pacjentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV).

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci i dorosłych
Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłychUzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 latUzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (w tym w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym)
Warunki wymagane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931, z późń. zm.)
Warunki dodatkowo ocenianie
Warunki lokalowe i organizacyjne1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 2-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

3) kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, żywieniowa) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) *;

4) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

5) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dotyczy pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

6) modernizacja/remont całej bazy hotelowej maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

7) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 3-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 4-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

3) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

4) kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, żywieniowa) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) *;

5) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń;

6) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

7) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dotyczy pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

8) modernizacja/remont całej bazy hotelowej maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 1-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 2-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

3) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

4) kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, żywieniowa) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) *;

5) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń;

6) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

7) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dotyczy pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

8) modernizacja/remont całej bazy hotelowej maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

9) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Warunki dotyczące personelu medycznego1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

Zabiegi fizykalne1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

Inne1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona o co najmniej 20% liczba skierowań w turnusach od maja do września, w odniesieniu do średniej z liczby skierowań w okresie styczeń - kwiecień;

5) turnusy po sobie następujące przez cały rok;

6) zapewnienie pacjentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV).

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona liczba skierowań w turnusach w zimowej i letniej przerwie szkolnej;

5) turnusy po sobie następujące przez cały rok;

6) zapewnienie pacjentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV).

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona o co najmniej 20% liczba skierowań w turnusach od maja do września, w odniesieniu do średniej z liczby skierowań w okresie styczeń - kwiecień;

5) turnusy po sobie następujące przez cały rok;

6) zapewnienie pajcentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV).

* przy lokalizacji bazy hotelowej lub żywieniowej lub zabiegowej powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport osób na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych - winda, węzły sanitarne ogólnodostępne dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych

Uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowymUzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym
Warunki wymagane zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2013 poz. 931 z późniejszymi zamianami)
Warunki dodatkowo ocenianie
Warunki lokalowe i organizacyjne1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 1-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 2-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

3) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

4) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) modernizacja/remont całej bazy hotelowej maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

6) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 1-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 2-osobowe, dostępne dla świadczeniobiorców skierowanych przez NFZ;

3) 10 % pokoi w turnusie, oferowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich);

4) kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, żywieniowa) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) *;

5) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w jednym miejscu udzielania świadczeń;

6) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

7) zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

8) modernizacja/remont całej bazy hotelowej maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9) modernizacja/remont całej bazy żywieniowej (wraz z wyposażeniem) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Warunki dotyczące personelu medycznego1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym;

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym;

3) 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją medyczną;

4) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

Zabiegi fizykalne1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

Inne1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona o co najmniej 20% liczba skierowań w turnusach od maja do września, w odniesieniu do średniej z liczby skierowań w okresie styczeń - kwiecień;

5) turnusy następujące bezpośrednio (dzień po dniu) po sobie przez cały rok;

6) zapewnienie pacjentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV).

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

4) równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona o co najmniej 20% liczba skierowań w turnusach od maja do września, w odniesieniu do średniej z liczby skierowań w okresie styczeń - kwiecień;

5) turnusy po sobie następujące przez cały rok;

6) zapewnienie pacjentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu i po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu;

7) wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę;

8) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie;

9) bezpłatny dostęp do multimediów (Internet stacjonarny, Wi-Fi, radio, TV).

* przy lokalizacji bazy hotelowej lub żywieniowej lub zabiegowej powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport osób na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych - winda, węzły sanitarne ogólnodostępne dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci
Warunki wymagane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931, z późn. zm.).
Warunki dodatkowo ocenianie
Warunki lokalowe i organizacyjnezmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń, na które ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Warunki dotyczące personelu medycznego1) w miejscu - 50% czasu pracy lekarzy specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii, lub specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) dodatkowy etat lekarski wykazany do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym;

3) 75% czasu pracy fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym.

Zabiegi fizykalne1) basen z wodą leczniczą;

2) basen;

3) indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

4) zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą;

5) kąpiel perełkowo - borowinowa;

6) inhalacje indywidualne pneumatyczne;

7) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - naturalne;

8) inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe;

9) inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe;

10) inhalacje Schnitzlera;

11) inhalacje aerozolowo- wibracyjne;

12) zawijania lub okłady borowinowe częściowe;

13) zawijania lub okłady borowinowe całkowite;

14) fasony borowinowe;

15) maseczki borowinowe;

16) tampony borowinowe;

17) wlewy borowinowe doodbytnicze;

18) jontoforeza borowinowa;

19) sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2;

20) kąpiel borowinowa;

21) kąpiel solankowa częściowa;

22) kąpiel solankowa całkowita;

23) kąpiel solankowo - borowinowa częściowa;

24) kąpiel solankowo - borowinowa całkowita;

25) kąpiel kwasowęglowa;

26) kąpiel siarczkowa;

27) kąpiel siarkowodorowa;

28) kąpiel fluorkowo-siarkowa;

29) kąpiel radonowo-siarkowa;

30) kąpiel w zawiesinie borowinowej;

31) kąpiel jodobromowa;

32) kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej;

33) płukanie jamy ustnej wodą leczniczą;

34) płukanie przyzębia wodą leczniczą;

35) płukanie oka wodą leczniczą;

36) krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze);

37) galwanoborowina;

38) inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym;

39) prowadzenie procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń.

Inne1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, ważny w dniu złożenia oferty i na czas obowiązywania umowy;

2) certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ważny w dniu złożenia oferty;

3) realizacja w dniu złożenia oferty, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

......................................................

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko ..............................................................................................

Nr PESEL ......................................................................................................

Oświadczam, że na mocy art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)*/ art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)*, przysługuje mi zwolnienie z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ponieważ jestem uczniem lub studentem pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę / dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności / pracownikiem zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą / pracownikiem zatrudnionym w zakładzie, który zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, produkuje wyroby zawierające azbest.*

W załączeniu dołączam kserokopię*:

1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) dokumentu potwierdzającego uprawnienie wynikające z ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

....................................................

(podpis ubezpieczonego)

Potwierdzam uprawnienie do zwolnienia z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym na podstawie legitymacji uczniowskiej/studenckiej o numerze .........................., wydanej przez ................................., Ważnej do dnia .................................................

................................................................

(podpis i pieczęć świadczeniodawcy)

Załączono do rachunku/ faktury VAT* nr ......................

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych

1 § 2 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 2b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r. (NFZ.15.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2015 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
6 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
7 § 6 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
8 § 11 ust. 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
9 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.
10 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 8 Ogólnych warunków umów.
11 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia zmieniającego OWU.
12 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
13 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
14 Załącznik nr 2a dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 61/2015/DSOZ z dnia 16 września 2015 r. (NFZ.15.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2015 r.
15 Załącznik nr 2A § 1 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r. (NFZ.15.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2015 r.
16 Załącznik nr 2A § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r. (NFZ.15.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2015 r.
17 Załącznik nr 2B dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. (NFZ.15.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 października 2015 r.
18 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 79/2015/DSM z dnia 23 listopada 2015 r. (NFZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.