Dziennik resortowy

NFZ.2012.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2012/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe zwanych dalej "umowami", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.
§  2.
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) lokalizacja - budynek lub zespół budynków, oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;
3) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie lub organizacyjnie, w celu wykonania świadczeń gwarantowanych;
4) naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym wody lecznicze i peloidy, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 i 742.);
5) ogólne warunki umów - warunki umów określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
6) osobodzień - jednostkowa miara służąca do rozliczania świadczeń gwarantowanych określana jako dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych, bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych. Pierwszy i ostatni osobodzień w warunkach stacjonarnych liczone są jako jedna jednostka rozliczeniowa;
7) podwykonawca - podmiot wykonujący część umowy świadczeniodawcy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności;
8) przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, bez potrzeby wypisywania z tego zakładu;
9) rachunek - faktura w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 10542)) lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749);
10) rozporządzenie Ministra Zdrowia - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136, z późn. zm.3)) zwane dalej "rozporządzeniem Ministra Zdrowia";
11) świadczenia - świadczenia gwarantowane wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, dla których w umowie określa się kwotę finansowania;
12) turnus leczniczy - czas trwania leczenia uzdrowiskowego, określony w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia;
13) ustawa o świadczeniach - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
14) zabieg - procedura medyczna według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD - 9 PL).
2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielać świadczeń w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1. Przedmiotem umowy, o której mowa w § 1, jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz oraz zasady ich rozliczania.
2. Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.
§  5. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. W. L 340 z 16.12.2002 r., str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.4)) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiot umów obejmuje następujące nazwy i kody:
1) 85111400 - 4 - usługi szpitalne rehabilitacyjne;
2) 85312500 - 4 - usługi rehabilitacyjne;
3) 85143000 - 3 - usługi ambulatoryjne;
4) 85144000 - 0 - usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie.

Rozdział  3

Zasady postępowania oraz warunki dodatkowo oceniane dla świadczeniodawców

§  6.
1. Umowę o udzielanie świadczeń zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.
2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jest obowiązany spełniać warunki określone w zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ogólnych warunkach umów oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.
3. Jeżeli na podstawie umowy, o której mowa w § 1, świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach udzielania świadczeń, każde z nich powinno spełniać warunki, o których mowa w ust. 2.
4. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu obowiązany jest do prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń lub przy użyciu naturalnych surowców leczniczych pochodzących z terenu innych uzdrowisk, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia, wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
5. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu obowiązany jest do posiadania wypisu z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska lub zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo organ jednostki samorządu terytorialnego o lokalizacji zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w strefie ochronnej A.
6. Świadczeniodawca realizuje świadczenia przy pomocy personelu określonego w załączniku nr 2 do umowy.
7. Wszelkie zmiany personelu, o którym mowa w ust. 6, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
8. W przypadku nieobecności osób wchodzących w skład personelu realizującego świadczenia, zgodnie z umową zawartą z Funduszem, świadczeniodawca obowiązany jest poinformować świadczeniobiorców oraz wojewódzki oddział Funduszu o sposobie zorganizowania opieki w zastępstwie, w miejscu udzielania świadczeń.

Rozdział  4

Zasady udzielania świadczeń

§  7.
1. Świadczenia mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.
3. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie oddziału wojewódzkiego Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany i wprowadzenia tej zmiany do umowy.
§  8.
1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 5 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia udzielane są w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia), cukrzyca (diabetologia), otyłość, choroby endokrynologiczne, osteoporoza, choroby skóry (dermatologia), choroby kobiece (ginekologia), choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia), choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia), choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne), w zależności od kierunku leczniczego uzdrowiska.
2. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym), udzielane są w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia).
3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym), udzielane są w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby układu krążenia (kardiologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia).
4. W przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym (podstawą wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest jednostka chorobowa według międzynarodowej klasyfikacji ICD 10: G80, G81, G82, G83), Fundusz finansuje świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, dzieciom do lat 18.
§  9. Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia, udzielane są w czasie pobytu świadczeniobiorcy na turnusie leczniczym, którego szczegółowy harmonogram określa załącznik nr 2 do umowy.
§  10.
1. W przypadku niestawienia się świadczeniobiorcy na leczenie uzdrowiskowe w terminie lub w przypadku braku wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego, przerwania z uzasadnionych przyczyn ustalonego programu leczenia balneologicznego, samowolnego przerwania leczenia albo wydalenia świadczeniobiorcy z turnusu, świadczeniodawca obowiązany jest poinformować o zaistnieniu tych okoliczności oddział wojewódzki Funduszu, który potwierdził skierowanie.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca obowiązany jest dołączyć w formie pisemnej do raportu statystycznego i rachunku oraz przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę.
3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania w terminach późniejszych świadczeń niezrealizowanych, wymienionych w ust. 1 poprzez wskazanie przez świadczeniodawcę liczby miejsc oraz terminu rozpoczęcia leczenia, w formie określonej przez Fundusz.
4. Zaistnienie okoliczności, o którym mowa w ust. 3, nie skutkuje koniecznością zmiany umowy.
5. Zgodę na przedłużenie leczenia uzdrowiskowego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydaje się na kolejny turnus.
6. Świadczeniodawca nie jest obowiązany do pokrywania kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom przebywającym na leczeniu uzdrowiskowym, jeżeli świadczenia te nie są objęte przedmiotem umowy zawartej z Funduszem w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Rozdział  5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§  11.
1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.
3. Jednostką rozliczeniową jest osobodzień.
4. Świadczenia rozliczane są poprzez zapłatę za osobodzień.
5. Dla świadczeń wykonanych, dla których okresem sprawozdawczym jest turnus, pierwszy i ostatni dzień pobytu na turnusie rozliczany jest jako jeden osobodzień.
6. Rozliczeniu podlega osobodzień obejmujący wykonanie liczby zabiegów, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, w tym zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia.
7. Procedury medyczne według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD - 9 PL) podlegające rozliczeniu, o których mowa w ust. 6, zawierają się w kodach 93.1 - 93.3, z wyłączeniem procedur o kodach 93.23 i 93.37.
8. Do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się osobodni:
1) w czasie których świadczeniobiorca przebywał na przepustce, za zgodą dyrektora jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej, przez więcej niż 12 godzin w ciągu doby;
2) w przypadku, gdy po stronie świadczeniobiorcy:
a) wystąpił brak wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego,
b) nastąpiła przerwa w ustalonym programie leczenia balneologicznego,
c) nastąpiło samowolne przerwanie leczenia albo wydalenie świadczeniobiorcy z turnusu;
3) niewykorzystanych przez świadczeniobiorcę w związku z późniejszym rozpoczęciem leczenia oraz wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia;
4) w trakcie których nie wykonano zabiegów, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Dopuszcza się rozliczenie osobodnia, w którym nie wykonano zabiegów, o których mowa w ust. 6, w przypadkach gdy w ostatnich 7 dniach pobytu wystąpiły medycznie udokumentowane okoliczności, które uniemożliwiły pełną realizację osobodnia, a świadczeniodawca nie miał możliwości zrekompensowania świadczeniobiorcy odpowiedniej liczby zabiegów z uwagi na kończący się turnus.
10. W przypadkach określonych w ust. 9 świadczeniodawca wskazuje:
1) dni, w trakcie których nie wykonano zabiegów, o których mowa w ust. 6;
2) powód niewykonania zabiegów poprzez wskazanie jednostki chorobowej wg ICD - 10;
3) wyjaśnienie dotyczące niewykonania zabiegów.
11. Fundusz finansuje koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym świadczeniobiorcom zwolnionym z tej odpłatności zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz pracownikom zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.5)), zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, a także pracownikom zatrudnionym w zakładach, zgodnie z art. 1 ust. 3 tej ustawy.
12. W przypadku udzielenia świadczeń osobom, o których mowa w ust. 11, świadczeniodawca dołącza do dokumentacji rozliczeniowej "Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym", sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia oraz odpowiednie dokumenty określone w tym oświadczeniu.
13. Koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 11, za jeden dzień pobytu są rozliczane według stawki dziennej dla pobytu w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym.
14. W przypadku zgody oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w § 10 ust. 5, świadczenia finansowane są zgodnie z § 12 ust. 2.
15. Koszty związane z pobytem opiekuna nie podlegają finansowaniu przez Fundusz.
§  12.
1. W ramach realizowanej umowy zawartej z Funduszem, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji określonej w zarządzeniu.
2. Świadczeniodawca obowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w okresie sprawozdawczym, dotyczącym odpowiednio turnusu lub miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z zasadami finansowania określonymi i przyjętymi w umowie dla poszczególnych świadczeń.
3. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.
4. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania informacji do oddziału Funduszu na temat wykonanych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD - 9 PL), w formacie określonym przez Fundusz.
§  13. Traci moc zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zarządzenie Nr 8/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zarządzenie Nr 12/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zarządzenie Nr 55/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
§  14. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy zarządzenia Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zarządzenie Nr 8/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zarządzenie Nr 12/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zarządzenie Nr 55/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz.123 i poz. 476.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332, Nr 134, poz. 780.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1793, z 2010 r. Nr 192, poz. 1285 i Nr 252, poz. 1698, z 2011 r. Nr 206, poz. 1224 i z 2012 r. poz. 971.

4) Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzeni (WE) nr 2195 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. W. L 329 z 17.12.2003 r., str. 1 - 270).

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106.

Spis załączników do Zarządzenia Nr 69/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe:

1 - Zakresy świadczeń.

2 - Umowa.

3 - Warunki dodatkowo oceniane.

4 - Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

5 - Wykaz zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRESY ŚWIADCZEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr ...... / ..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZNICTWO UZDROWISKOWE

zawarta w ................................................., dnia ............................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ..................................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ...................................................................................................... z siedzibą: .............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez ..................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

"a

....................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

..............................................................................................................................................".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi", określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2009, Nr 139, Poz. 1136, z późn. zm.) oraz Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1. Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2. Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane zgodnie z harmonogramem turnusów, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3. Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4. Świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
6. Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga aneksu do umowy oraz zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9. Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i zabiegi. Zmiany wymagają zgłoszenia dyrektorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po ich powstaniu.
10. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r., z późn. zm. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
11. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.
12. Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
13. Świadczeniodawca umieszcza na tablicy ogłoszeń bądź w innym widocznym miejscu informację na temat liczby i standardu pokoi, zakontraktowanych z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3. Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia …….. r. do dnia ....... r. wynosi maksymalnie ……. zł (słownie: …………………………….... zł)
2. Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3. Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ...................................................................................... nr ................................................................................................................................................

4. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5. Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

KARY UMOWNE

§  5.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-3, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .......... do dnia ......... r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7. Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
§  9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

…………………………… …………………………..

……………………............ …………………………..

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ………………….…………

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

………................................................

(miejscowość i data

Imię i nazwisko .................................................

Nr PESEL ........................................................

Oświadczam, że na mocy art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)*/ art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)*, przysługuje mi zwolnienie z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ponieważ jestem uczniem lub studentem pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę / dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności / pracownikiem zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą / pracownikiem zatrudnionym w zakładzie, który zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, produkuje wyroby zawierające azbest.*

W załączeniu dołączam kserokopię*:

* orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

* dokumentu potwierdzającego uprawnienie wynikające z ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

...........................................................

(podpis ubezpieczonego)

Potwierdzam uprawnienie do zwolnienia z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym na podstawie legitymacji uczniowskiej/studenckiej o numerze ..................., wydanej przez .............................................,

Ważnej do dnia ...................................

..............................................................

(podpis i pieczęć świadczeniodawcy)

Załączono do rachunku / faktury VAT* nr ................................................

______

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych

Kod zabiegu wg słownika ICD 9Nazwa zabiegu wg słownika ICD 9
93.3102Indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
93.3104Zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
93.3203Kąpiel perełkowo - borowinowa
93.3900Nocne inhalacje solankowe w naturalnych komorach solankowych (kopalnia soli)*****
93.3902Inhalacje solankowe w naturalnych komorach solankowych (kopalnia soli)****
93.3903Inhalacje indywidualne pneumatyczne
93.3904Inhalacje indywidualne ultradzwiękowe - naturalne
93.3905Inhalacje indywidualne ultradzwiękowe - solankowe
93.3908Inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe***
93.3909Inhalacje Schnitzlera
93.3910Inhalacje aerozolowo- wibracyjne
93.3953Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3954Zawijania lub okłady borowinowe całkowite
93.3955Fasony borowinowe
93.3956Maseczki borowinowe
93.3957Tampony borowinowe
93.3958Wlewy borowinowe doodbytnicze
93.3959Jontoforeza borowinowa
93.3960Sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2
93.3961Kąpiel borowinowa
93.3962Kąpiel solankowa częściowa
93.3963Kąpiel solankowa całkowita
93.3964Kąpiel solankowo - borowinowa częściowa
93.3965Kąpiel solankowo - borowinowa całkowita
93.3966Kąpiel kwasowęglowa
93.3967Kąpiel siarczkowa
93.3968Kąpiel siarkowodorowa
93.3969Kąpiel fluorkowo-siarkowa
93.3970Kąpiel radonowo-siarkowa
93.3971Kąpiel w zawiesinie borowinowej
93.3972Inna kąpiel w wodzie leczniczej
93.3973Kąpiel jodobromowa
93.3975Kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej
93.3976Płukanie jamy ustnej wodą leczniczą
93.3977Płukanie przyzębia wodą leczniczą
93.3978Płukanie oka wodą leczniczą
93.3979Krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze)*
93.3980Galwanoborowina
93.3984Inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym**
* 3 x dziennie

** 2 x 1 godzina spaceru dziennie wokół tężni

*** indywidualne i zbiorowe

**** łącznie nie mniej niż 6 godzin dziennie, w jednym lub dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej

***** nocleg w komorze solnej (12 godzin)