NFZ.2018.56 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

2.  Realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) chemioterapia - świadczenie gwarantowane, obejmujące podanie leków z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii lub substancji czynnych z katalogu refundowanych substancji czynnych oraz świadczenia podstawowe lub świadczenia wspomagające;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) import docelowy - tryb dopuszczania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 679 i 1039), zwanej dalej "Prawem farmaceutycznym";
4) karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - dokument, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
5) katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii - wykaz leków refundowanych stosowanych w ramach chemioterapii, określony w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650 i 679), zwanej dalej "ustawą o refundacji";
6) katalog refundowanych substancji czynnych - wykaz refundowanych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, określony odpowiednio w:
a) załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
7) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
8) obwieszczenie refundacyjne - obwieszczenie ministra właściwego do spraw zdrowia, wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji;
9) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
10) ogólne warunki umów - ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
11) okresowa ocena skuteczności chemioterapii - świadczenie wspomagające, wykonywane cyklicznie w trakcie leczenia danego pacjenta mające na celu określenie jego odpowiedzi na zastosowaną terapię oraz stanu zdrowia podczas jej prowadzenia;
12) osobodzień - jednostkę miary służącą do rozliczania wybranych świadczeń określonych w katalogu świadczeń podstawowych, stanowiącym załącznik nr 1e do zarządzenia;
13) powszechne kryteria terminologiczne dla działań niepożądanych (ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events - CTCAE) - wytyczne dotyczące stwierdzania i klasyfikacji działań niepożądanych stosowane w celu określenia stopnia ich nasilenia;
14) punkt - jednostkę miary służącą do określenia wartości świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
15) raport statystyczny - informację o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej, które zostały udzielone w okresie sprawozdawczym;
16) rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
17) rozporządzenie kryterialne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
18) rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
19) świadczenia wykonywane w trybie ambulatoryjnym - świadczenia gwarantowane udzielane podczas wizyty ambulatoryjnej;
20) świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji - świadczenia gwarantowane udzielane świadczeniobiorcy całodobowo w trybie planowym albo nagłym, obejmujące świadczenia: diagnostyczne, terapeutyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne - od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;
21) świadczenia wykonywane w trybie jednodniowym - świadczenia gwarantowane udzielane świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin;
22) taryfa - wartość jednostkową leku obliczaną zgodnie ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 pkt 2 lit. d;
23) współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
24) zakres świadczeń - świadczenie lub grupę świadczeń wyodrębnionych w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chemioterapia, dla których w umowie określa się kwotę finansowania.
2.  Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, ustawie o refundacji, w rozporządzeniu szpitalnym, w rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz w ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania

§  3. 
1.  Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielać świadczeń w zakresie chemioterapia odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1) województwa;
2) grupy powiatów lub miasta i grupy powiatów;
3) miasta;
4) powiatu.
2.  Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1) 85110000-3 usługi szpitalne i podobne;
2) 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne;
3) 85143000-3 usługi ambulatoryjne.
3.  W przypadku gdy świadczeniodawca zamierza realizować świadczenia z zakresu chemioterapii w więcej niż jednym z trybów, o których mowa w § 6, kontraktowanie każdego z tych trybów przeprowadzane jest odrębnie lub łącznie w zależności od decyzji Dyrektora Oddziału.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  4.  Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zwanej dalej "umową", jest realizacja świadczeń finansowanych przez Fundusz, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, określonych w:
1) katalogu świadczeń podstawowych, stanowiącym załącznik nr 1e do zarządzenia;
2) katalogu świadczeń wspomagających, stanowiącym załącznik nr 1j do zarządzenia;
3) katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, zwanym dalej "katalogiem leków", składającym się z:
a) części A - zawierającej leki podstawowe,
b) części B - zawierającej leki wspomagające

- stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia;

4) katalogu refundowanych substancji czynnych, zwanym dalej "katalogiem substancji", składającym się z:
a) części A - zawierającej substancje czynne zawarte w lekach niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) części B - zawierającej substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.

§  5. 
1.  Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.  Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6.  Świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia są wykonywane w trybie:
1) ambulatoryjnym;
2) jednodniowym - wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym;
3) hospitalizacji - wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.
§  7.  Katalog świadczeń podstawowych obejmuje następujące świadczenia:
1) hospitalizacja hematologiczna u dorosłych / zakwaterowanie;
2) hospitalizacja onkologiczna u dorosłych / zakwaterowanie;
3) hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci / zakwaterowanie;
4) hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków;
5) hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach;
6) podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii;
7) kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii.
§  8. 
1.  Realizacja świadczeń z zakresu chemioterapii udzielanych w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 7 pkt 1-3, polega co najmniej na:
1) badaniu lekarskim, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne;
2) przygotowaniu świadczeniobiorcy do leczenia z zakresu chemioterapii oraz
3) podaniu leków zawartych w części A katalogu leków lub zawierających substancje czynne z katalogu substancji lub
4) leczeniu działań niepożądanych 3 lub 4 stopnia wynikających z zastosowania chemioterapii.
2.  Warunkiem niezbędnym do rozliczenia świadczenia jest pobyt pacjenta w całodobowym oddziale szpitalnym powyżej 24 godzin.
3.  Nie dopuszcza się wykonania i rozliczenia świadczeń z zakresu chemioterapii udzielanych w trybie hospitalizacji bez jednoczesnego wykonania i sprawozdania do rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.
4.  Warunek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy dni realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii udzielanych w trybie hospitalizacji, w których:
1) udzielane są świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub
2) przerwa w podawaniu leku wynika ze schematu dawkowania; lub
3) kontynuacja hospitalizacji jest konieczna w celu określenia skuteczności lub działań niepożądanych zastosowanej terapii.
§  9.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1-3, może zapewnić świadczeniobiorcy zakwaterowanie na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach.
§  10. 
1.  Realizacja świadczenia z zakresu chemioterapii udzielanego w trybie jednodniowym, o którym mowa w § 7 pkt 4, polega co najmniej na:
1) badaniu lekarskim, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne;
2) przygotowaniu świadczeniobiorcy do leczenia z zakresu chemioterapii oraz
3) podaniu leków zawartych w części A katalogu leków lub zawierających substancje czynne z katalogu substancji lub
4) leczeniu działań niepożądanych 1 lub 2 stopnia wynikających z zastosowania chemioterapii.
2.  Warunkiem niezbędnym do rozliczenia świadczenia jest zakończenie jego udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.
3.  Nie dopuszcza się wykonania i rozliczenia świadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 4, bez jednoczesnego wykonania i sprawozdania do rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4.  Realizacja świadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 5, podlega zasadom określonym w ust. 1-3, z tym, że zamiast świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosowane są inne procedury medyczne.
§  11. 
1.  Porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, o której mowa w § 7 pkt 6 i 7, stanowi świadczenie udzielane podczas wizyty w trybie ambulatoryjnym, w ramach której u świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne lub terapeutyczne oraz:
1) podawane lub wydawane leki z katalogu leków lub leki zawierające substancje czynne z katalogu substancji lub
2) wykonywane świadczenia z katalogu świadczeń wspomagających, z wyłączeniem leczenia działań niepożądanych 3 lub 4 stopnia.
2.  Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczanie jako:
1) podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii albo
2) kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii.
3.  Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, może być rozliczane w sposób określony w ust. 2 pkt 2 wyłącznie w przypadku świadczeniodawcy zapewniającego dostęp do świadczeń z zakresu chemioterapii we wszystkich trybach, o których mowa w § 6 oraz będącego ośrodkiem koordynującym, o którym mowa w rozporządzeniu szpitalnym, lub posiadającego umowę o współpracy z takim ośrodkiem.
4.  Nie dopuszcza się wykonania i rozliczenia porady ambulatoryjnej dotyczącej chemioterapii bez jednoczesnego wykonania i sprawozdania do rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
5.  W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na zastosowanie leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, możliwe jest odstąpienie od podania leku w tym dniu, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny odstąpienia w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
§  12. 
1.  Dopuszczalne jest łączne rozliczanie świadczeń, o których mowa w § 7, wraz:
1) ze świadczeniami z katalogu świadczeń wspomagających, określonymi w załączniku nr 1j do zarządzenia, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w załączniku nr 1e oraz 1j;
2) z lekami z katalogu leków;
3) z substancjami z katalogu substancji.
2.  W przypadku, gdy u pacjenta stosowane są jednocześnie leki z katalogu leków lub substancje z katalogu substancji oraz leki z katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, wykorzystywane w terapii danego schorzenia, świadczeniodawca jest uprawniony do rozliczenia wyłącznie świadczeń z katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe.
§  13. 
1.  W przypadku wydania przez świadczeniodawcę pacjentowi leku do stosowania w warunkach domowych, świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do odbioru leku każdorazowo potwierdza jego odbiór w karcie wydania leku, której wzór jest określony w załączniku nr 5 do zarządzenia.
2.  Karta, o której mowa w ust. 1, jest dołączana do indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
§  14. 
1.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie chemioterapii finansowanych ze środków publicznych obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym oraz w rozporządzeniu ambulatoryjnym.
2.  Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich miejsc udzielania świadczeń.
3.  Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą się pokrywać z godzinami pracy tego personelu w macierzystym oddziale lub poradni, w których odbywa się realizacja świadczeń z zakresu chemioterapii.
§  15. 
1.  Świadczenia z zakresu chemioterapii mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2.  Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
3.  Fundusz zobowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.
4.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
5.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy, służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
6.  Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 5, jest dokonywana za pomocą aplikacji informatycznych udostępnionych przez Fundusz.
§  16. 
1.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania każdego z leków ujętych w katalogu leków lub zawierających substancje czynne z katalogu substancji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
2.  Na podstawie umowy finansowaniu ze środków publicznych podlegają jedynie leki z katalogu leków oraz substancje czynne z katalogu substancji we wskazaniach określonych odpowiednio w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia albo w rozporządzeniu ambulatoryjnym lub rozporządzeniu szpitalnym.
3.  Terapię realizowaną zgodnie z zasadami stosowania leków, o których mowa w ust. 1, i finansowaną w zakresie, o którym mowa w ust. 2, kwalifikuje się jako chemioterapię standardową.
4.  Koszty:
1) wykonanych badań diagnostycznych, w tym badań obrazowych,
2) podanych lub wydanych leków,
3) zastosowanych wyrobów medycznych

- niezbędnych do wykonania świadczeń z zakresu chemioterapii ponosi świadczeniodawca.

5.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przeprowadzania okresowej oceny skuteczności chemioterapii, zgodnie z zasadami wykonania tego świadczenia, określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia.
6.  Wyniki okresowej oceny skuteczności chemioterapii są umieszczane w indywidualnej karcie leczenia chorego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
7.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz dodatkowej dokumentacji wymaganej zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
8.  Przed rozpoczęciem każdego cyklu chemioterapii, lekarz prowadzący zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu sprawności dorosłego pacjenta według skali Zubroda-ECOG-WHO.
9.  Wyniki oceny, o której mowa w ust. 8, świadczeniodawca zobowiązany jest:
1) dołączyć do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta;
2) sprawozdać łącznie ze świadczeniem, w trakcie którego została wykonana.
10.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu chemioterapii na rzecz pacjentów posługujących się kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego jest zobowiązany do zamieszczenia logo szybkiej ścieżki onkologicznej we wszystkich miejscach udzielania świadczeń.
11.  Wzór logo jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia.
§  17. 
1.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca zobowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.
3.  W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4.  W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy.
5.  W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  18. 
1.  Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są osobiście przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w rozporządzeniu ambulatoryjnym i rozporządzeniu szpitalnym, a także w przepisach odrębnych.
2.  Świadczeniodawca przekazuje do oddziału Funduszu wykaz personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Wszelkie zmiany dotyczące personelu, o którym mowa w ust. 2, wymagają akceptacji oddziału Funduszu.
§  19. 
1.  Świadczeniodawca realizujący umowę, przekazuje do oddziału Funduszu harmonogram, o którym mowa w § 1 pkt 2 ogólnych warunków umów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu wymagają akceptacji oddziału Funduszu.

Rozdział  4

Rozliczanie świadczeń

§  20.  Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia następuje zgodnie z umową, niniejszym zarządzeniem oraz odrębnymi przepisami.
§  21. 
1.  Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest:
1) rachunek oraz
2) raport statystyczny oraz
3) sprawozdanie dotyczące ewidencji faktur zakupu leków.
2.  Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3.  W terminie do 10. dnia każdego miesiąca, świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć do oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę:
1) rachunek w formie papierowej lub elektronicznej wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej,
2) sprawozdanie w formie elektronicznej dotyczące "Ewidencji faktur", przekazywane do oddziału Funduszu zgodnie z formatem XML opublikowanym przez Fundusz - w przypadku faktur potwierdzających zakup leków z katalogu leków

- za miesiąc poprzedni.

4.  Dane i informacje zawarte w raporcie statystycznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są w zakresie, postaci oraz formacie określonym w:
1) przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach oraz
2) zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
5.  W raporcie statystycznym świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD 10 oraz wykonanych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych - ICD 9.
6.  Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców do oddziału Funduszu podlega weryfikacji przez Fundusz.
7.  Wystawienie rachunku następuje na podstawie zatwierdzonego przez Fundusz raportu statystycznego oraz żądania naliczania świadczeń wygenerowanego przez świadczeniodawcę z użyciem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych udostępnionych przez Fundusz.
8.  W przypadku:
1) przedstawienia przez świadczeniodawcę:
a) niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów rozliczeniowych, lub
b) dokumentów rozliczeniowych w sposób nieprawidłowy, lub
2) zawarcia w dokumentach rozliczeniowych niepełnych lub nieprawdziwych danych, lub informacji

- następuje wstrzymanie płatności za udzielone świadczenia, których dotyczą nieprawidłowości.

§  22. 
1.  Jednostką rozliczeniową jest punkt.
2.  Rozliczanie świadczeń odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami umów oraz umową.
3.  Należność za świadczenia stanowi sumę "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu leków" albo "iloczynu świadczeń" oraz "iloczynu substancji", gdzie:
1) "iloczyn świadczeń" to iloczyn:
a) liczby udzielonych świadczeń,
b) wartości punktowych świadczeń określonych w katalogu świadczeń podstawowych lub katalogu świadczeń wspomagających,
c) ceny punktu;
2) "iloczyn leków" to iloczyn:
a) ilości substancji czynnej podanej świadczeniobiorcy zawartej w leku, identyfikowanym poprzez kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, umieszczonym w katalogu leków,
b) wagi punktowej jednostki miary leku określonej w katalogu leków,
c) ceny punktu,
d) taryfy dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN określonej według wzoru:

gdzie:

T - taryfa,
L - cena z faktury zakupu leku dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, nie wyższa niż wysokość limitu finansowania zgodna z aktualnym obwieszczeniem refundacyjnym, obowiązującym w dniu podania lub wydania leku,
I - liczba jednostek miary (jednostka miary zgodna z załącznikiem 1n do zarządzenia) w opakowaniu dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN;
3) "iloczyn substancji" to iloczyn:
a) liczby udzielonych świadczeń,
b) wartości punktowej świadczeń określonej w katalogu substancji,
c) ceny punktu oraz
d) ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność procedury podania leku.
4.  Rozliczeniu podlegają podane lub wydane świadczeniobiorcy leki w ilościach stanowiących wielokrotność bądź ułamek poszczególnych pozycji określonych w katalogu leków.
5.  Należność za świadczenia, o których mowa w § 7 pkt 1-3, określa się przyjmując, że dzień przyjęcia do szpitala oraz dzień zakończenia leczenia z zakresu chemioterapii stanowi jeden osobodzień, a wartość punktowa tego osobodnia jest określona na poziomie wyceny punktowej za pierwszy osobodzień.
6.  Należność za świadczenia nie może być większa od iloczynu liczby punktów i ceny punktu, określonych w planie rzeczowo-finansowym dla danego zakresu świadczeń.
7.  Należność dla danego zakresu świadczeń za bieżący okres sprawozdawczy może być większa niż wynikająca z ust. 3, w przypadku gdy należności za poprzednie okresy sprawozdawcze w okresie obowiązywania umowy były mniejsze niż wynikające z ust. 3.
8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie może być wyższa od sumy iloczynów jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo-finansowym, dla bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń.
9.  Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.
10.  Kopia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego jest dołączana do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
11.  W przypadku świadczeń udzielonych pacjentom przyjętym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się, dostosowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego i wykonania umowy. Kwota zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji świadczeń ulega zwiększeniu na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, po przekroczeniu kwoty zobowiązania w danym zakresie.
12.  Zmiana kwot zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 11, dokonywana jest w formie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia, którego wzór określony jest w załączniku nr 2a do zarządzenia.
13.  W przypadku udzielania świadczeń z zakresu chemioterapii dopuszczalne jest, aby okres pomiędzy hospitalizacjami z powodu tej samej jednostki chorobowej wynosił mniej niż 14 dni.
14.  Rozliczenie podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanej w trybie art. 4 Prawa farmaceutycznego.
15.  Kopie faktur zakupu leków, o których mowa w ust. 14, przekazywane są przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu.
§  23. 
1.  W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszczalne jest łączne rozliczanie substancji czynnych z katalogu leków lub katalogu substancji ze świadczeniami:
1) zawartymi w:
a) katalogu grup, określonym w załączniku nr 1a,
b) katalogu świadczeń odrębnych, określonym w załączniku nr 1b,
c) katalogu świadczeń uzupełniających, określonym w załączniku nr 1c,
d) katalogu radioterapii, określonym w załączniku nr 1d

- do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne lub

2) zawartymi w:
a) katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe określonym w załączniku nr 1k,
b) katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych określonym w załączniku nr 1m,
c) katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych określonym w załączniku nr 1l

- do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

2.  Zasady rozliczania świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych są określone w załączniku nr 1e do zarządzenia.
§  24. 
1.  Świadczeniodawca:
1) zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
2) realizujący świadczenia z zakresu chemioterapii na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- może złożyć do dyrektora oddziału Funduszu wniosek o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń w celu realizacji świadczeń, o których mowa w pkt 2, w innej komórce organizacyjnej tego świadczeniodawcy.

2.  Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy nowe miejsce udzielania świadczeń nie może zostać objęte umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w trybie art. 139 ustawy o świadczeniach, zgodnie z art. 159a ustawy o świadczeniach.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć innych trybów realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii, niż realizowane dotychczas przez świadczeniodawcę.
4.  Nowe miejsce udzielania świadczeń:
1) stanowi komórkę organizacyjną wnioskującego świadczeniodawcy;
2) może znajdować się w innej lokalizacji niż dotychczasowe miejsce udzielania świadczeń z zakresu chemioterapii.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie lokalizacji nowego miejsca udzielania świadczeń;
2) dane wymagane do zawarcia aneksu do umowy, w tym wskazanie numeru umowy, która ma podlegać aneksowaniu;
3) przewidywaną liczbę świadczeniobiorców, którzy będą objęci leczeniem w nowym miejscu udzielania świadczeń w okresie roku od jego utworzenia;
4) pozytywną opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie odpowiadającej specjalności komórki organizacyjnej będącej przedmiotem wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń.
6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
7.  Przed rozpatrzeniem wniosku oddział Funduszu zobowiązany jest do weryfikacji spełniania wymagań, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach oraz w niniejszym zarządzeniu, przez nowe miejsce udzielania świadczeń.
8.  Zawarcie aneksu do umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nie może powodować zwiększenia kwoty zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy za realizację świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
§  25.  1
1.  W przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy w trakcie terapii określonego świadczeniobiorcy, w danym okresie koszt każdej rozliczonej jednostki danej substancji czynnej jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia jednostki tej substancji czynnej w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych jest korygowana z zastosowaniem współczynnika korygującego.
2.  Zakres oraz warunki stosowania, a także wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 1, określa katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.
3.  Próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego jest określany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc.
§  25a.  2
1.  Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do monitorowania wszystkich, prowadzonych przez świadczeniodawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków z katalogu leków lub zawierających substancje z katalogu substancji.
2.  Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:
1) 28 lutego - za drugie półrocze roku poprzedniego;
2) 31 sierpnia - za pierwsze półrocze danego roku.
§  25b.  3
1.  Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do:
1) monitorowania średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych u poszczególnych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie chemioterapii;
2) weryfikacji kosztu, o którym mowa w pkt 1, względem średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju;
3) 4  uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie chemioterapii, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10 % w okresie 3 miesięcy poprzedzających o 3 miesiące okres, na który ustalane jest zobowiązanie.
2.  Substancje czynne, o których mowa w ust. 1 oraz ich jednostki rozliczeniowe są określone w załączniku 1n do zarządzenia.
3.  Monitorowania i weryfikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.  Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:
1) 31 marca - za drugie półrocze roku poprzedniego;
2) 30 września - za pierwsze półrocze danego roku.

Rozdział  5  5  

Postanowienia końcowe

§  26.  Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zawarte przed dniem wejście w życie niniejszego zarządzenia, zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały zawarte.
§  27.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zawiera się zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  28.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  29. 
1.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, dokonają weryfikacji spełniania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wymagań określonych w:
1) rozporządzeniu ambulatoryjnym lub rozporządzeniu szpitalnym;
2) niniejszym zarządzeniu.
2.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu, w terminie miesiąca od zakończenia weryfikacji, o której mowa w ust. 1, przekażą Prezesowi Funduszu informację o wynikach tej weryfikacji.
3.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu, w terminie 24 miesięcy od zakończenia weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dokonają dostosowania wykazu miejsc udzielania świadczeń przez świadczeniodawców.
§  30.  Traci moc zarządzenie Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
§  31.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 25, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany jest do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Mając na uwadze liczne zmiany dotychczas obowiązującego zarządzenia Nr 68/2016/DGL związane z dostosowaniem przepisów do obwieszczeń Ministra Zdrowia, wydawanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji", zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia.

W stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia, wprowadzono zmiany polegające na doprecyzowaniu przepisów dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami w przedmiotowym zakresie.

Zarządzenie zostało skorygowane pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym. Najważniejsze zmiany polegają na:

1) uporządkowaniu struktury zarządzenia;
2) skorygowaniu pod względem legislacyjnym i merytorycznym wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia oraz wzoru aneksu do umowy stanowiącego załącznik nr 2a do zarządzenia;
3) ujednoliceniu struktury oraz modyfikacji pod względem merytorycznym załącznika nr 3 do zarządzenia - Okresowa ocena skuteczności chemioterapii;
4) wprowadzeniu przepisów, zgodnie z którymi dyrektorzy zweryfikują spełnienie przez świadczeniodawców warunków określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach prawa ogólnie obowiązującego.

Dodatkowo ograniczono ilość przekazywanych informacji związanych z lekami z importu docelowego jedynie do kopii faktur. Zgodę na ich wprowadzenie do obrotu na terenie Polski wydaje Minister Zdrowia i nie ma konieczności dodatkowego monitorowania tego procesu przez NFZ.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwego konsultanta krajowego, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Omówienie wyników konsultacji projektu zarządzenia znajduje się w OSR.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia

22 czerwca 2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach" na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany jest do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Mając na uwadze liczne zmiany dotychczas obowiązującego zarządzenia Nr 68/2016/DGL związane z dostosowaniem przepisów do obwieszczeń Ministra Zdrowia (wydawanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyrobów medycznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, zwanej dalej "ustawą o refundacji") zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia.

W stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia, wprowadzono zmiany polegające na doprecyzowaniu przepisów dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami w przedmiotowym zakresie.

Zarządzenie zostało skorygowane pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym. Najważniejsze zmiany polegają na:

1) uporządkowaniu struktury zarządzenia;

2) skorygowaniu pod względem legislacyjnym i merytorycznym wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia oraz wzoru aneksu do umowy stanowiącego załącznik nr 2a do zarządzenia;

3) ujednoliceniu struktury oraz modyfikacji pod względem merytorycznym załącznika nr 3 do zarządzenia - Okresowa ocena skuteczności chemioterapii;

4) wprowadzeniu przepisów przejściowych w szczególności przewidujących, że dotychczasowe umowy zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte.

Dodatkowo usunięto konieczność przesyłania do OW NFZ informacji na temat pacjentów leczonych lekami sprowadzonymi w ramach importu docelowego, za wyjątkiem kopii faktur. Zgodę na ich wprowadzenie do obrotu na terenie Polski wydaje Minister Zdrowia i nie ma konieczności dodatkowego monitorowania tego procesu przez NFZ.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZJednoznaczne przepisy.
Placówki Opieki Zdrowotnej
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnie opinii właściwego konsultanta krajowego, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W dniach 30 maja - 13 czerwca 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne przedmiotowego projektu zarządzenia. W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosło się 13 podmiotów, z czego 6 nie zgłosiło uwag. Najważniejsze uwzględnione uwagi to:

1) uporządkowanie oznaczeń jednostek redakcyjnych w załącznikach nr 2 oraz 2a do zarządzenia,

2) doprecyzowanie brzmienia § 11 ust. 1 poprzez zastąpienie "wizyty ambulatoryjnej" na "wizytę w trybie ambulatoryjnym",

Wśród zgłoszonych uwag 3 wymagają dalszych konsultacji, pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione ze względu na brak zasadności.

5. Skutki finansowe
Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane wejście w życie zarządzenia to 1 lipca 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

Spis załączników do Zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia:

1e - Katalog świadczeń podstawowych.

1j - Katalog świadczeń wspomagających.

1n - Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii.

1t - Katalog refundowanych substancji czynnych.

2 - Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia.

2a - Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia.

3 - Okresowa ocena skuteczności chemioterapii.

4 - Indywidualna karta leczenia chorego.

5 - Karta wydania leku.

6 - Księga znaku. Szybka terapia onkologiczna.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1e

Katalog świadczeń podstawowych
lp.świadczeniaspecjalności medyczne (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.)warunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniawartość punktowa - obecna40 chirurgia onkologiczna05 chirurgia ogólna42 choroby płuc07 choroby wewnętrzne44 endokrynologia47 gastroenterologia50 hematologia60 onkologia i hematologia dziecięca24 onkologia kliniczna26 otorynolaryngologia28 pediatria34 urologia49 ginekologia onkologiczna32 radioterapia onkologiczna71 transplantologia klinicznatryb ambulatoryjnytryb jednego dniahospitalizacja
1234 i kolejny
15.08.05.0000170hospitalizacja hematologiczna u dorosłych / zakwaterowanie648,96648,96648,96594,88XXXza osobodzień

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii;

25.08.05.0000171hospitalizacja onkologiczna u dorosłych / zakwaterowanie540,80540,80540,80486,72XXXXXXXXXXXXXXza osobodzień

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii

35.08.05.0000172kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii162,24xxxXXXXXXXXXXXza wykonanie wybranych świadczeń z katalogu 1j lub wydanie albo podanie leków z katalogu leków lub zawierajacych substancje z katalogu substancji

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii;

nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia

45.08.05.0000173podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii108,16xxxXXXXXXXXXXXza wykonanie wybranych świadczeń z katalogu 1j lub wydanie albo podanie leków z katalogu leków lub zawierajacych substancje z katalogu substancji nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii;

nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia

55.08.05.0000174hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci / zakwaterowanie865,28865,28865,28811,20XXXza osobodzień

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii

65.08.05.0000175hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków378,56xxxXXXXXXXXXXXXXXXXnie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii

nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia

75.08.05.0000176hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach162,24xxxXXXXXXXXXXXXXXXXnie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1a;

nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji);

nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii

nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia

ZAŁĄCZNIK Nr  1j  6  

Katalog świadczeń wspomagających
lp.świadczeniaspecjalności medyczne (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.)warunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniawartość punktowa40 chirurgia onkologiczna05 chirurgia ogólna42 choroby płuc07 choroby wewnętrzne44 endokrynologia47 gastroenterologia50 hematologia60 onkologia i hematologia dziecięca24 onkologia kliniczna26 otorynolaryngologia28 pediatria34 urologia49 ginekologia onkologiczna32 radioterapia onkologiczna71 transplantologia klinicznatryb ambulatoryjnytryb jednego dniahospitalizacja
15.08.05.0000008okresowa ocena skuteczności chemioterapii270,40XXXXXXXXXXX1) zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia; 2) nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 3) nie można łączyć ze świadczeniami z zakresu badania genetyczne z katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.
25.08.05.0000011leczenie działań niepożądanych 1. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 1 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
35.08.05.0000012leczenie działań niepożądanych 2. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 2 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
45.08.05.0000013leczenie działań niepożądanych 3. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń: a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, b) hospitalizacja jednego dnia c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 3 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
55.08.05.0000014leczenie działań niepożądanych 4. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń: a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, b) hospitalizacja jednego dnia c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 4 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
65.08.05.0000046monitorowanie aktywności crisantaspazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka780,00XXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2)pacjenci leczeni z zastosowaniem crisantaspazy; 3) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.

ZAŁĄCZNIK Nr  1n  7  

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ A - leki podstawowe

zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancjiNazwa substancjiDrogaWielkośćJednostkaWaga punktowaKod EAN lub inny kodNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000003Bicalutamidum1p.o.1mg15909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
5909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
5909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
5909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
5909990851256Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
25.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.15909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
35.08.10.0000006Capecitabinum1p.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
5055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
5055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
5055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
5909991003456Capecitabine Actavis, tabl. powl., 150 mg
5909991003463Capecitabine Actavis, tabl. powl., 500 mg
5909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
5909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
5909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
5909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
5909991000448Symloda, tabl. powl., 150 mg
45.08.10.0000007Carboplatinum1inj1mg15909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
5909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
5909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
55.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg15909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
65.08.10.0000009Cisplatinum1inj1mg15909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838752Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
75.08.10.0000010Cladribinuminj1mg15909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
85.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg15909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
5909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
95.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg15909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
105.08.10.0000013Cytarabinum1inj1mg15909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
5909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
5909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
5909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
5909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
5909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
115.08.10.0000014Cytarabinum depocyteinj1mg15909990219278DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg
125.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg15909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
5909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
5909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
135.08.10.0000017Docetaxelum1inj1mg15909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
145.08.10.0000018Doxorubicinum1inj1mg15909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991030599Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
155.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg15909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
165.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg15909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
175.08.10.0000021Epirubicini hydrochloridum1inj1mg15909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990796380Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991029869Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
185.08.10.0000024Etoposidum1inj1mg15909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
5909991070083Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198138Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991233297Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991233303Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
195.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg15909991262365Fludarabine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
5909991226329Fludarabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
205.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg15909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
215.08.10.0000028Fluorouracilum1inj1mg159099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
59099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
5909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990900961Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
225.08.10.0000029Fulvestrantum1inj1mg15909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
235.08.10.0000030Gemcitabinum1inj1mg15909990775200GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990775224GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990818143GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
5909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976096Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
245.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg15909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
5909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
255.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg15909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
5909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
265.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg15909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
275.08.10.0000035Interferonum alfa-2ainj1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
285.08.10.0000036Interferonum alfa-2binj1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
295.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricum1inj1mg15909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739059Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739066Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990911172Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990962600Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731321Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731338Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731345Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731352Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
305.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg15909990420711SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
5909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
5909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
315.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg15909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
325.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg15909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
335.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg15909990453726Methotrexat - Ebewe, tabl., 2,5 mg
5909990453825Methotrexat - Ebewe, tabl., 5 mg
5909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
345.08.10.0000044Mitomycinum1inj1mg15909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
5909991273996Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 10 mg
5909991274016Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 20 mg
355.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg15909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
365.08.10.0000046Octreotiduminj1mg15909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
5909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
5909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
375.08.10.0000049Oxaliplatinum1inj1mg15909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
385.08.10.0000050Paclitaxelum1inj1mg15909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
5909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990668878Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976010Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976027Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976034Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
395.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.15909990950812Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
405.08.10.0000053Pemetreksedum1inj1mg15907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253806Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991253813Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253820Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg
5055565724613Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.
5055565724620Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol.
5055565724736Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.
5907626706079Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
5907626706093Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 100 ml
5909991258573Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991258597Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991270407Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991270414Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5902020241522Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5902020241539Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991289393Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991289409Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
415.08.10.0000055Rituximabuminj1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
425.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg15909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
5909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
435.08.10.0000057Thiotepainj1mg15909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
5909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
445.08.10.0000058Topotecanum1inj1mg15909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
455.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg15909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
5909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
465.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg15909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
475.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg15909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
5909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
485.08.10.0000063Vinorelbinum1inj1mg15909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909991314439Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909991314446Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
495.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg15909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
5909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
505.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg15909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
515.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg15909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
525.08.10.0000067Isotretinoinump.o.1mg15909990864409Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg
535.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg15909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
545.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg15909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
555.08.10.0000070Temozolomidum1p.o.1mg15909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 140 mg
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
5909991057572Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 5 mg
5909991057602Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 20 mg
5909991057640Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 100 mg
5909991057671Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 140 mg
5909991057701Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 180 mg
5909991057794Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 250 mg
5055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (saszetka)
5902020241232Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 20 mg
5902020241249Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 100 mg
5902020241256Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 140 mg
5902020241263Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 180 mg
5902020241270Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 250 mg
5909991288006Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 100 mg
5909991287948Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 5 mg
5909991288068Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 180 mg
5909991287979Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 20 mg
5909991288099Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 250 mg
5909991288037Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 140 mg
565.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg15909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
575.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg15909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
585.08.10.0000075Bendamustinum hydrochloridum1inj1mg15909990802210Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990802234Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5902020241492Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (25 mg)
5902020241508Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (100 mg)
5909991242022Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
5909991242039Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
5909991267285Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991267292Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991296179Bendamustine Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991296186Bendamustine Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
595.08.10.0000076Acidum zoledronicum1inj1mg15909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991016197Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991078577Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909991228392Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991009250Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5055565711958Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991236533Zoledronic acid Claris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
605.08.10.0000077Azacitidinuminj1mg15909990682706Vidaza 25mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
615.08.10.0000078Imatinibum1p.o.1mg15909991025793Imatinib Teva, tabl. powl., 100 mg
5909991025946Imatinib Teva, tabl. powl., 400 mg
5909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
5909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
5909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
5909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
5909991061098Telux, kaps., 100 mg
5909991061128Telux, kaps., 400 mg
5055565713624Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
5055565713631Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
5055565726983Imatinib Accord, tabletki powlekane, 100 mg
5055565726990Imatinib Accord, tabletki powlekane, 400 mg
625.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg15909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
635.08.10.0000081Posaconazolump.o.1mg15909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
645.08.10.0000082Anagrelidum1p.o.1mg15909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
5909991354480Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991354503Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 1 mg
5909991354053Grenalvon, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991354077Grenalvon, kapsułki twarde, 1 mg
5907626708394Anagrelide Sandoz, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991357313Atremia, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991357320Atremia, kapsułki twarde, 1 mg
5909991362140Anagrelide Ranbaxy, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991359850Anagrelide Accord, kapsułki twarde, 0,5 mg
5902020241652Anagrelide Glenmark, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991359867Anagrelide Accord, kapsułki twarde, 1 mg
5909991356118Anagrelide Zentiva, kapsułki twarde, 0,5 mg
655.08.10.0000083Leuprorelinuminj1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
665.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg15909990056736Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
675.08.10.0000085Bortezomibum1inj.1mg15055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991234461Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909991234478Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991253950Bortezomib Actavis, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991250812Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991250829Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
685.08.10.0000086Denosumabuminj.1mg15909990881789Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 fiol.po 1,7 ml
695.08.10.0000087Voriconazolum1p.o.1mg15909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt.
5909991095741Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991095840Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991082192Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg; 28 szt.
5909991095826Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg
5909991271831Voriconazol Adamed, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991271848Voriconazol Adamed, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991191917Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg
5909991248437Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg
5909991223489Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg
705.08.10.0000088Mitoxantronuminj.1mg15909991018269Mitoxantron-Ebewe, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991238872Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991238896Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
715.08.10.0000089Crisantaspasuminj.1000j.m.15060146290302Erwinase, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol.
725.08.10.0000091Dexamethasoni phosphasinj.1mg15907464420700Dexamethasone phosphate SF, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 25b zarządzenia.
Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ B - leki wspomagające

zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg15909990648818Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
5909990648825Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
25.08.10.0000005Calcii folinas1inj1mg15909991117511Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117528Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117566Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5907626707564Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707601Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707571Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707588Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707540Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707595Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5909991117597Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
35.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg15909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
5909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
45.08.10.0000025Filgrastimum1inj1 mlnj.m.15909990312214Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml
5909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
5909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
5909990739387Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5ml
5909990739448Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8ml
5909990830510Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml
5909990830619Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml
5909990904747Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
5909990904778Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990904808Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
5909990739394Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990739455Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
5055565713846Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713853Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565713860Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713877Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565726068Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
5055565726075Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
5909991102500Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102531Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
5909991102548Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102555Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
5909990687787Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5909990687848Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
55.08.10.0000041Mesnuminj1mg15909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
65.08.10.0000047Ondansetronum1inj1mg15909990002016ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990002023ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055197ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055234ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
75.08.10.0000048Ondansetronum1p.o.1mg15909990001811ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg
5909990001910ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg
5909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
5909990810611ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml
5909990994717SETRONON, tabl. powl., 8 mg
85.08.10.0000052Pegfilgrastimum1inj1mg15909990007523Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
5055565748640Pelgraz, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 6 mg/0,6 ml
95.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg15909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml
105.08.10.0000071Calcii folinasp.o.1mg15909990356713Calciumfolinat-Ebewe, kapsułki twarde, 15 mg
115.08.10.0000074Aprepitantump.o.1mg15909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
125.08.10.0000079Lipegfilgrastimuminj1mg15909991072469Lonquex, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
135.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.15909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
145.08.10.0000023Epoetinum betainj1000j.m.15909990007134NeoRecormon, roztwór do wstrzykiwań, 30000 j.m.
155.08.10.0000090Netupitantum + Palonosetronump.o.1mg15909991246563Akynzeo, kaps. twarde, 300+0,5 mg
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 25b zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1t  8  

Katalog refundowanych substancji czynnych

Część A

substancje czynne zawarte w lekach niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018carmustinum100 mg211,7856XXXmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000019chlormethinum100 mg1271,8992XXX
35.08.05.0000024dactinomycinum100 mg13245,8456XXX
45.08.05.0000025daunorubicinum100 mg294,3980XXX
55.08.05.0000033lomustinum100 mg149,3908XXX
65.08.05.0000034melphalanum - inj.100 mg300,6640XXX
75.08.05.0000037mitoxantronum100 mg3330,6988XXX
85.08.05.0000039procarbazinum100 mg35,7760XXX
95.08.05.0000040thalidomidum100 mg8,0340XXX
105.08.05.0000042trofosfamidum100 mg80,7248XXX
115.08.05.0000043vindesinum100 mg14295,2940XXX
125.08.05.0000044teniposidum100 mg159,5100XXX
135.08.05.0000169erwinia L-asparaginasum100 j.m.34,1281XXX
145.08.05.0000178etoposidum - p.o.100 mg120,0004XXX
155.08.05.0000179etoposidi phosphas100 mg240,0008XXX
165.08.05.0000180idarubicinum - p.o.100 mg5666,6688XXX
Katalog refundowanych substancji czynnych

Część B

substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000190fludarabini phosphas - inj.50mg234,3600xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e

ZAŁĄCZNIK Nr  2  9  

UMOWA Nr ....../..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE -CHEMIOTERAPIA

zawarta w .........................................., dnia ...................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................................Oddziałem

Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą:

........................................................................................... (ADRES), reprezentowanym przez

...................................................................................,zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2) ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
6.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
7.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
8.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w warunkach realizacji umów oraz w przepisach odrębnych.
9.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w zakresie chemioterapia.
11.  Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń podstawowych stanowiącym załącznik nr 1e do zarządzenia oraz w ramach katalogu świadczeń wspomagających stanowiącym załącznik nr 1j do zarządzenia.
12.  Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
13.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1) formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem", oraz
2) zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
14.  Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia lub substancji czynnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.
15.  Świadczenia niezbędne do realizacji chemioterapii, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
16.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych do Funduszu zgodnie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
17.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą, a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
18.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1) realizacji instrumentów dzielenia ryzyka;
2) współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

19.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................. r. do dnia .................. r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ............................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU", w wysokości ......................... zł (słownie: ......................................................).
4.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ..................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .............. r. do dnia ................ r.,:
1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.
5.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
6.  Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanego na podstawie § 2 ust. 11 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU.
7.  Środki, o których mowa w ust. 4, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
9.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 3, w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia..
10.  W przypadku:
1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub
2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub
3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 4, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

11.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
12.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1) świadczenie oraz
2) podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
14.  W przypadku, gdy wartość świadczeń udzielonych pacjentom przyjętym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
15.  Zwiększenie, o którym mowa w ust 14, dokonywane jest przez Oddział Funduszu na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania.
16.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ..................................................................

nr....................................................................................................................................

17.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 16, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
18.  Wniosek, o którym mowa w ust.17, składa się w formie:
1) elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2) pisemnej.
19.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
20.  Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  Niewykonanie przez Świadczeniodawcę lub podwykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-3 i 5-9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
9.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-8, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
10.  Oddział Funduszu jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................... do dnia ..................................
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia ambulatoryjnego lub rozporządzenia szpitalnego.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

........................................................... ...........................................................

........................................................... ...........................................................

Świadczeniodawca Oddział Fundusz

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ...... do umowy nr ........................................
rodzaj świadczeń:..........................................................
Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
****kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................
rodzaj świadczeń:..........................................................
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Miejscowość ................................. Data ............................

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ...............................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2a

ANEKS ...............................

do umowy nr ..................................................

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA z dnia.............

zawarta w .............................................., dnia .................................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

§  1.  Na podstawie § 22 ust. 11 oraz 12 zarządzenia Nr ................ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ................ .....r. w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, w związku z wnioskiem świadczeniodawcy z dnia..............r. dotyczącym rozliczania świadczeń udzielonych na rzecz świadczeniobiorców przyjętych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w okresie od dnia............r. do dnia.................r., w umowie nr................. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia, z dnia....................r., zwanej dalej "umową", wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy z kwoty.................zł (słownie:.................) na kwotę..................zł (słownie:..................), w związku z czym w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia.....................r. do dnia...................r. wynosi maksymalnie................zł (słownie:.................................zł).",

2) załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem określonym do niniejszego aneksu.
§  2. 
1.  Postanowienia niniejszego aneksu nie wyłączają postanowień umowy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ogólnych warunków umów, na mocy których Oddziałowi Funduszu przysługują względem świadczeniodawcy uprawnienia do kontroli realizacji świadczeń udzielonych na podstawie umowy, jak również roszczenia o zwrot nienależnie przekazanych środków lub o zapłatę kar umownych.
2.  Jeżeli w wyniku kontroli realizacji świadczeń wskazanych w raporcie statystycznym, monitoringu tych świadczeń, bądź też w jakikolwiek inny sposób, Oddział Funduszu stwierdzi wystąpienie zdarzeń skutkujących obowiązkiem zwrotu środków nienależnie przekazanych na podstawie umowy, Świadczeniodawca zobowiązany jest do zwrotu wynikających stąd kwot w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zwrotu środków, pod rygorem potrącenia z wzajemnych wierzytelności, a także do stosownej korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym rachunków.
§  3.  Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia .................. r.
§  4.  Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII

Zasady realizacji świadczenia:

1) świadczeniodawca posiada i realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapia w trybie ambulatoryjnym;

2) świadczenie może być realizowane wyłącznie w trybie ambulatoryjnym;

3) realizacja świadczenia polega na wykonaniu pakietu badań laboratoryjnych lub obrazowych dostosowanych do leczenia i monitorowania skuteczności terapii danego typu nowotworu w określonej lokalizacji;

4) świadczeniodawca zobowiązany jest prowadzić "Indywidualną Kartę Leczenia Chorego", której wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia, która dołączona jest do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

5) świadczenie wykonywane i rozliczane jest nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zasady finansowania świadczenia:

1) świadczenie może być rozliczane:

a) raz w miesiącu, po wykonaniu badań niezbędnych do monitorowania leczenia pacjenta lub

b) raz na 3 miesiące, w przypadku poniesienia przez świadczeniodawcę uzasadnionych kosztów badań, w wysokości trzykrotnej wartości rozliczenia miesięcznego;

2) świadczenie jest rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania leczenia danego pacjenta w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  10  

INDYWIDUALNA KARTA LECZENIA CHOREGO.................................................................

Nazwisko i imię
PESEL: ...........................................
Rozpoznanie: .................................................................................
OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII
Lp.Wykaz wykonanych świadczeń medycznychData porady
1Morfologia krwi z rozmazem
2OB.
3Białko C-reaktywne
4Białko całkowite
5Albumina
6Bilirubina
7Mocznik
8Kreatynina
9Elektrolity w surowicy
10Wapń
11AspAT
12AIAT
13Fosfataza alkaliczna
14Dehydrogenaza mleczanowa LDH
15Glutamylotranspeptydaza GGTP
16Glukoza w surowicy
17Czas kaolinowo - kefalinowy
18Czas krwawienia
19Produkty degradacji fibryny / fibrynogenu FDP
20Badanie ogólne moczu
21Beta 2 mikroglobulina
22FT3
23FT4
24TSH
25FSH
26LH
27Estradiol
28Progesteron
29Testosteron
30CEA
31Ca 15-3
32Mammografia piersi
33Zdjęcie rtg klatki piersiowej
34Zdjęcie rtg jamy nosowej i gardła
35USG jamy brzusznej
36USG transrektalne jelita grubego
37Echo serca
38EKG
39Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa /BAC/ pod kontrolą usg z jednego narządu- więcej niż jedno miejsce diagnozowane
40Cellblock z badaniem HP
41Immunofenotyp komórek hemopoetycznych - barwienie cytoplazmatyczne
42Badanie immunohistochemiczne na materiale parafinowym i na preparatach cytologicznych
43Badanie histopatologiczne
44Test w kierunku HIV
45Usg obwodowe węzłów chłonnych
46Inne świadczenia opieki zdrowotnej
1...........................................
2...........................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5  11  

Pieczęć świadczeniodawcy
KARTA WYDANIA LEKU

Nr............./20.................

W RAMACH CHEMIOTERAPII

PACJENTOWI 1

.................................................................PESEL.................................................

Oświadczenie o odbiorze leku

Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem lek zgodnie z danymi w tabeli poniżej. 2

Data (dd/mm/rrrr)substancja czynna

(nazwa)

PostaćDawkaIlośćOkres na jaki wydano lek [dni]Data i podpis pacjenta lub osoby posiadającej upoważnieniePieczęć i podpis osoby wydającej lek

1 Należy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz numer PESEL

2 Informacje o leku wprowadza personel medyczny ośrodka prowadzącego leczenie

Administrator danych osobowych, przetwarzający dane niezbędne przy udzielaniu świadczeń w zakresie chemioterapii, zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KSIĘGA ZNAKU SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

ZAŁĄCZNIK Nr  7  12  

Katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii

012345
Lp.świadczenie z katalogu świadczeń podstawowych, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniajacy do zastosowania współczynnika korygujacegowartość wsółczynnika korygujacegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwa
15.08.05.0000170hospitalizacja hematologiczna u dorosłych / zakwaterowanie5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do świadczenia wskazanego w kolumnie 1, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 2, spełniająca warunek kosztowy określony zgodnie z § 25 ust. 3 zarządzenia, w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym okresie.
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
25.08.05.0000171hospitalizacja onkologiczna u dorosłych / zakwaterowanie5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
35.08.05.0000172kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
45.08.05.0000173podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
55.08.05.0000174hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci / zakwaterowanie5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
65.08.05.0000175hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
75.08.05.0000176hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach5.08.10.0000003bicalutamidumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000006capecitabinum1,10
5.08.10.0000025filgrastimum1,10
5.08.10.0000070temozolomidum1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
1 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
2 § 25a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.
3 § 25b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 § 25b ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 Rozdział 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
6 Załącznik nr 1j:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 102/2018/DGL z dnia 28 września 2018 r. (NFZ.18.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

7 Załącznik nr 1n:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 67/2018/DGL z dnia 3 lipca 2018 r. (NFZ.18.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 92/2018/DGL z dnia 4 września 2018 r. (NFZ.18.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

8 Załącznik nr 1t:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 92/2018/DGL z dnia 4 września 2018 r. (NFZ.18.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r., z tym że w zakresie substancji czynnej 5.08.05.0000190 - fludarabini phosphas - inj., wchodzi w życie z mocą od dnia 20 stycznia 2019 r.

9 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 15 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 15 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 92/2018/DGL z dnia 4 września 2018 r. (NFZ.18.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 września 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.

10 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 92/2018/DGL z dnia 4 września 2018 r. (NFZ.18.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 września 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.
11 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 92/2018/DGL z dnia 4 września 2018 r. (NFZ.18.92) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 września 2018 r.
12 Załącznik nr 7:

- dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 123/2018/DGL z dnia 30 listopada 2018 r. (NFZ.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 9/2019/DGL z dnia 30 stycznia 2019 r. (NFZ.19.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.