Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.37.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2011/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), oraz w związku z art. 69 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zwanej dalej "umową", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem tych umów oraz warunki dodatkowe oceniane w trakcie postępowania prowadzonego podczas jej zawarcia.
§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
zapewnienie realizacji badań - zapewnienie wykonywania świadczeń, w tym również w innym miejscu lub lokalizacji niż określone w umowie;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
lekarz w trakcie specjalizacji - lekarz w trakcie odbywania specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji, co najmniej 2 lata od jej otwarcia;
4)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
5)
Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
6)
opis terapeutycznego programu zdrowotnego - zawiera szczegółowe informacje dotyczące schorzenia, schematów leczenia, wymagań wobec świadczeniodawców, kryteriów kwalifikacji i wyłączania świadczeniobiorcy do/z programu, monitorowania wyników leczenia i programu;
7)
osobodzień - jednostka miary służąca do rozliczania świadczeń opisanych w katalogu świadczeń i zakresów stanowiącym załącznik nr 1g do zarządzenia;
8)
punkt - jednostka miary służąca do określenia wartości świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne;
9)
raport statystyczny - informacja o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej ze wskazaniem świadczeń objętych rachunkiem, które zostały udzielone w okresie sprawozdawczym;
10) 1
(uchylony).
11)
świadczenia wykonywane w trybie ambulatoryjnym - świadczenia udzielane podczas wizyty ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne, podawane lub wydawane leki;
12)
świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji - określone w § 2 w pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.).
13)
świadczenia wykonywane w trybie jednodniowym - określone w § 2 w pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych;
13a)
terapeutyczny program zdrowotny - zespół świadczeń realizowanych zgodnie z opisem programu terapeutycznego określonego w Wykazie terapeutycznych programów zdrowotnych, w trakcie którego podawane są substancje czynne zgodnie z wykazem terapeutycznych programów zdrowotnych, katalogiem substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych oraz opisami programów;
14) 2
(uchylony);
15)
zakres świadczeń - świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, dla których w umowie określa się sposób i kwotę finansowania.
2.
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3.
Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy, jest wyłonienie wykonawców terapeutycznych programów zdrowotnych, o których mowa w § 4.
§  4.
1.
Przedmiotem umowy, jest realizacja finansowanych przez Fundusz świadczeń, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, określonych:
1)
w Wykazie Terapeutycznych Programów Zdrowotnych, zwanym dalej "wykazem programów", stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia;
2)
w Katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne, zwanym dalej "katalogiem świadczeń", stanowiącym załącznik nr 1g do zarządzenia;
3)
w Katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych, zwanym dalej "katalogiem substancji", stanowiącym załącznik nr 1h do zarządzenia;
4) 3
(uchylony);
2. 4
Terapeutyczne programy zdrowotne wymienione w załączniku nr 4 do zarządzenia są określone w opisach terapeutycznych programów zdrowotnych, stanowiących załącznik nr 38 do zarządzenia, zwanych dalej "opisami programów".
§  5.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", przedmiot umów obejmuje następujące nazwy i kody:
1)
85110000-3 usługi szpitalne i podobne;
2)
85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne;
3)
85143000-3 usługi ambulatoryjne.

Rozdział  3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§  6.
1.
Umowę zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.
2.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, a także w przepisach odrębnych.
3.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4.
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.
5.
Wymagania, o których mowa w ust. 2, dotyczą wszystkich miejsc udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń.
6.
Godziny pracy personelu, o których mowa w wymaganiach określonych w ust. 2, mogą się pokrywać z godzinami pracy tego personelu w macierzystym oddziale lub poradni, gdzie odbywa się realizacja danego programu terapeutycznego.
§  7.
W przypadku gdy świadczeniodawca realizuje świadczenia z więcej niż jednego zakresu, kontraktowanie każdego zakresu przeprowadzane jest odrębnie, z uwzględnieniem obowiązku spełnienia w miejscu realizacji świadczeń warunków udzielania świadczeń określonych dla danego zakresu w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział  4

Zasady udzielania świadczeń

§  8.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w Wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki wymagane od świadczeniodawców, określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.
3.
Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie. Oddział Funduszu zobowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
4.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą, o którym mowa w ust. 1, lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
5.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy, służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
6.
Aktualizację danych, o których mowa w ust. 5, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych.
§  9.
1.
Świadczeniodawca, realizując umowę, ma obowiązek:
1)
monitorowania stanu świadczeniobiorcy uczestniczącego w programie zgodnie z opisami programów;
2)
wykonania wszystkich badań diagnostycznych, we wskazanych terminach wyszczególnionych w opisach programów;
3)
prowadzenia dokumentacji dodatkowej w trybie i formie określonych w opisach programów, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru powikłań i działań niepożądanych występujących w trakcie realizacji programu;
4)
przekazywania do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń danych, których zakres, formę i termin przekazania określa opis programu;
5)
przechowywania oryginałów przekazanych danych w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;
6)
przekazywania do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, o udzielanie tych świadczeń, oryginału części A karty rejestracji świadczeniobiorcy do udziału w terapeutycznym programie zdrowotnym, zwanej dalej "kartą", stanowiącej załącznik nr 33 do zarządzenia;
7)
przechowywania oryginałów części B karty w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
2.
Świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do programu zgodnie z kryteriami określonymi w opisach programów.
3.
Świadczeniodawca wyłącza świadczeniobiorcę z programu, w przypadku braku efektu leczenia, bądź w razie spełnienia przez świadczeniobiorcę, kryteriów wyłączenia wymienionych w opisach programów.
4.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania każdej z substancji czynnych ujętych w katalogu substancji czynnych zgodnie ze schematem dawkowania określonym w opisach programów.
5.
W ramach realizacji umowy zawartej z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawcę, wymaganej warunkami zarządzenia oraz określonej w odrębnych przepisach.
6.
Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.
7.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
8.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
§  10.
1.
Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
2.
Wszelkie zmiany dotyczące personelu, o którym mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji Funduszu.
§  11.
1.
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń, zgodnie z harmonogramem - zasoby, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2.
Harmonogram-zasoby powinien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do świadczeń.

Rozdział  5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§  12.
1.
Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest:
1)
rachunek wraz z raportem statystycznym;
2)
sprawozdanie w formie załącznika sprawozdawczo - rozliczeniowego dla świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych, którego wzór i zakres danych określa załącznik nr 4 do umowy.
2.
Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu i sprawozdania będącego podstawą wystawienia rachunku.
3.
Świadczeniodawca składa w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę:
1)
rachunek w formie papierowej wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej;
2)
sprawozdanie, którego wzór i zakres danych określa załącznik nr 4 do umowy w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że część II załącznika: "Ewidencja faktur", przekazywane do oddziału Funduszu co miesiąc zgodnie z formatem XML opublikowanym przez Fundusz, dotyczy wyłącznie faktur związanych z zakupem leków z Katalogu substancji czynnych.
4.
Informacje zawarte w raporcie statystycznym, muszą być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zasadami określonymi przez Prezesa Funduszu.
5.
W ramach raportu statystycznego, świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD 10 oraz procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych - ICD 9.
§  13.
1. 5
(uchylony).
2.
Zasady rozliczania terapeutycznych programów zdrowotnych określa umowa.
§  14.
1.
Jednostką rozliczeniową jest punkt.
2.
Warunki rozliczania świadczeń określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w umowie.
3.
Należność za świadczenia stanowi sumę iloczynów:
1) 6
liczby udzielonych świadczeń, ich wartości punktowych określonych w katalogu świadczeń i ceny punktu, oraz
2)
ilości podanych świadczeniobiorcom substancji czynnych, wartości punktowej jednostki miary substancji czynnych określonych w katalogu substancji i ceny punktu.
4.
Rozliczeniu podlegają podane lub wydane świadczeniobiorcy substancje czynne, w ilościach stanowiących ich wielokrotność bądź ułamek poszczególnych pozycji w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych.
5.
Ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcy substancji czynnych muszą wynikać ze schematu dawkowania (opis programu) dla odpowiedniego parametru: masy ciała, powierzchni ciała, dawki indywidualnej lub bezpośredniej.
6.
W przypadku świadczeń wykonywanych w trybie hospitalizacji dzień przyjęcia do leczenia oraz jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień.
7.
Świadczeniodawca ma prawo rozliczyć tylko taką ilość substancji czynnej, która została podana lub wydana świadczeniobiorcom. Niewykorzystane części postaci substancji czynnych nie podlegają rozliczeniu.
8.
Należność dla danego zakresu świadczeń za bieżący okres sprawozdawczy przekazywana w rachunku może być większa niż wynikająca z ust. 3, w przypadku gdy należności za poprzednie okresy sprawozdawcze w okresie obowiązywania umowy były mniejsze niż określone w ust. 3. W tym przypadku łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie może być wyższa od sumy iloczynów liczb jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo-finansowym, dla bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń.
9.
Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.
10.
W przypadku braku wyceny punktowej substancji w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych, cena substancji czynnej jest uzgadniana pomiędzy świadczeniodawcą, a Oddziałem Funduszu na podstawie wniosku świadczeniodawcy.
11.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 34 do zarządzenia. Całość substancji czynnej wykazanej we wniosku może być sprawozdana jednorazowo lub w częściach wykonanych, w ilości nie większej niż wnioskowana ilość substancji czynnej. Po sprawozdaniu całej wnioskowanej ilości do rozliczenia następnych partii leku, świadczeniodawca przedstawia nowy wniosek do Oddziału Funduszu.
§  15.
1.
Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji przez Fundusz.
2.
Po wskazaniu przez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia on do rozliczenia w bieżącym miesiącu sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje sporządzony rachunek lub faktura.
3.
Wystawienie faktury lub rachunku następuje na podstawie zatwierdzonego przez Fundusz raportu statystycznego.
4.
Przedstawienie przez świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie ich w sposób nieprawidłowy i nierzetelny powoduje wstrzymanie płatności w zakresie rozliczenia, do którego Fundusz powziął zastrzeżenia.
§  16.
1. 7
Dopuszczalne jest, w przypadkach uzasadnionych medycznie, łączne rozliczenie substancji z katalogu substancji określonych w załączniku nr 1h do zarządzenia ze świadczeniami określonymi w:
1)
zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w ramach:
a)
katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do tego zarządzenia;
b)
katalogu świadczeń odrębnych określonego w załączniku nr 1b do tego zarządzenia;
c)
katalogu świadczeń do sumowania określonego w załączniku nr 1c do tego zarządzenia;
d)
katalogu radioterapii określonego w załączniku nr 1d do tego zarządzenia
2)
zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w ramach:
a)
katalogu świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia określonego w załączniku nr 1e do tego zarządzenia;
b)
katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii nowotworów określonego w załączniku nr 1n do tego zarządzenia;
c)
katalogu świadczeń wspomagających - leczenie szpitalne - chemioterapia określonego w załączniku nr 1j do tego zarządzenia.
2.
Niedopuszczalne jest łączne rozliczanie świadczeń określonych w katalogu świadczeń, stanowiącego załącznik nr 1g do zarządzenia, ze świadczeniami określonymi w:
1)
zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w ramach:
a)
katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do tego zarządzenia;
b)
katalogu świadczeń odrębnych określonego w załączniku nr 1b do tego zarządzenia;
2)
zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w ramach:
a)
katalogu świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia określonego w załączniku nr 1e do tego zarządzenia.
3) 8
zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ramach:
a)
katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) określonego w załączniku nr 1k do tego zarządzenia.
3.
Niedopuszczalne jest łączenie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne ze świadczeniami w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, świadczenia podlegające łącznemu rozliczeniu finansowane są na podstawie odrębnych umów.
§  17.
Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.
§  18.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

Spis załączników do zarządzenia nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne:

1g - Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne;

1h - Katalog substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych;

1i - Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach terapeutycznych;

2 - Umowa;

3 - Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu PT;

4 - Wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych;

5 - Leczenie raka piersi;

6 - Leczenie glejaków mózgu;

7 - Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej;

8 - GIST;

9 - Leczenie chłoniaków złośliwych;

10 - Leczenie nadpłytkowości samoistnej;

11 - Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego;

12 - Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci;

13 - Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy;

14 - Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym;

15 - Leczenie stwardnienia rozsianego;

16 - Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym;

17 - Leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN;

18 - Leczenie choroby Gauchera;

19 - Leczenie niskorosłych dzieci z SNP;

20 - Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera;

21 - Leczenie niskorosłych dzieci z PNN;

22 - Leczenie choroby Hurlera;

23 - Leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi;

24 - Leczenie choroby Lesniowskiego-Crohna;

25 - Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego;

26 - Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego;

27 - Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilia A i B;

28 - Kwalifikacja do leczenia hormonem wzrostu;

29 - Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego przez zespół koordynacyjny ds. Leczenia biologicznego w programie leczenia RZS i MIZS;

30 - Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą;

31 - Leczenie choroby Pompego;

32 - Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera);

33 - Karta rejestracji;

34 - Wniosek o uzgodnienie ceny substancji czynnej;

35 - Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux Lamy);

36 - Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1;

37 - Kwalifikacja i weryfikacja leczenia enzymatyczną terapią zastępczą w leczeniu chorób ultra rzadkich;

38 - Leczenie w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej;

39 - Leczenie raka nerki;

40 - Leczenie RZS i MIZS o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby;

41 - Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK);

42 - Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych;

43 - Profilaktyka zakażeń wirusem RS;

44 - Kwalifikacja i weryfikacja lecz. zap. krwawieniom u dzieci z hemofilia A i B;

45 - Kwalifikacja i weryfikacja do profilaktyki zakażeń wirusem RS paliwizumabem;

46 - Leczenie przewlekłego WZW typu B;

47 - Leczenie przewlekłego WZW typu C;

48 - Leczenie raka wątrobokomórkowego;

49 - Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym;

ZAŁĄCZNIK Nr  1G

  9 Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

ZAŁĄCZNIK Nr  1H

  10 Katalog substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych

LpKod substancji czynnej PTNazwa substancji czynnejdroga podaniawielkośćJednostkaWycena punktowa 2012 jednostki leku [pkt.]
15.08.04.0000000Chemioterapia niestandardowa1

ZAŁĄCZNIK Nr  1I

  11 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr .../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

zawarta w ............................................ , dnia ................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ……………………….................................. Oddziałem

Wojewódzkim w ....................................................................................................... z siedzibą:

…………………………….................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

…………………………………………………....... , zwanym dalej "Oddzialem Funduszu"

a

………………………………………………………………………. , reprezentowanym przez

………………………………………………………... , zwanym dalej "Świadczeniodawcą".

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. 12
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, ustalanych na dany okres rozliczeniowy zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanym na podstawie art. 146 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.), Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów" oraz ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą refundacyjną".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "harmonogram - zasoby". W tym samym załączniku określone są dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy.
3.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w Wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone dla Świadczeniodawcy w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.
5.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia, bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
6.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia, bezpłatnego dostępu do badań wymienionych w opisach terapeutycznych programów zdrowotnych będących przedmiotem umowy, wykonywanych w ramach katalogu ryczałtów rocznych za diagnostykę w programach terapeutycznych stanowiącym załącznik nr 1i do zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
7.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych.
8.
Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń i zakresów -leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne, stanowiącym załącznik nr 1g do zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
9.
Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy. Zakres danych ewidencji faktur zakupu sprawozdawany jest zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
10.
Świadczenia są udzielane z zastosowaniem substancji czynnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1h do zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
11.
Niezbędne do realizacji terapeutycznych programów zdrowotnych świadczenia nie objęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
12.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą, a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
13.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do stosowania instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 2. pkt 7 ustawy refundacyjnej, jeżeli zostały ustalone.
§  3.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia ............ do dnia ............... wynosi maksymalnie .............. zł (słownie: ............................................................................................................................. zł).
2.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3.
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest iloczynowi ceny punktu i sumy punktów za:
1)
świadczenie oraz
2)
podane lub wydane świadczeniobiorcy leki,
-
wykazane w załączniku sprawozdawczo rozliczeniowym, którego wzór i zakres danych określa załącznik nr 4 do umowy.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy.
5.
Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy Świadczeniodawcy nr..............................................
6.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.
7.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
8. 13
Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia.............. do dnia.............. roku.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
§  9.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1)
załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;
2)
załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram -zasoby;
3)
załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;
4)
załącznik nr 4 do umowy - Załącznik sprawozdawczo- rozliczeniowy dla świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych;
5)
załącznik nr 5 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Świadczeniodawca Oddział Funduszu

Załącznik Nr  1

 PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr 1 do umowy nr ………………………..

Załącznik Nr  2

 HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

 WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

 zał nr 4 do umowy nr ………………………..

Załącznik Nr  5

 Miejscowość, data

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:

numer …………………………………………………………………………………………...

w rodzaju ………………………………………………………………………………………..

w zakresie ……………………………………………………………………………………….

na okres …………………………………………………………………………………………

Nowy nr rachunku bankowego to: ……………………………………………………………

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ………………………………..

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  14 Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych

1. PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ
1.1 WARUNKI WYMAGANE
1.1.1 lekarzeW przypadku trybu hospitalizacji:

1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (równoważniki 2 etatów) lub

2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego lub endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych (równoważniki 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub

3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej;

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (równoważnik 1 etatu) lub

2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego lub endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub

3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej;

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (równoważnik 1 etatu) lub

2. chorób płuc w zakresie leczenia nowotworów płuc pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub lekarz specjalista urologii w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej lub lekarz specjalista endokrynologii - w zakresie leczenia guzów neuroendokrynnych (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej lub

3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii (równoważnik 1 etatu) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej;

1.1.2 pielęgniarkiW przypadku trybu hospitalizacji:

Pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (równoważniki 4 etatów);

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (równoważniki 3 etatów);

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

pielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostałyków (równoważnik 1 etatu) ;

1.1.3 organizacja udzielania świadczeńW przypadku trybu hospitalizacji:

całodobowy oddział szpitalny onkologiczny, onkologii klinicznej/chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, chorób płuc, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologiczny, urologiczny, radioterapii (z całodobową opieką lekarską);

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

oddział jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny onkologiczny, onkologii klinicznej/chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, chorób płuc, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologiczny, urologiczny, radioterapii - udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu;

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

poradnia: onkologiczna, onkologiczna dla dzieci, hematologiczna, hematologiczna dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, chemioterapii, nowotworów krwi, nowotworów krwi dla dzieci, chorób płuc, endokrynologiczna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, radioterapii - udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu przez min 5 godzin dziennie;

1.1.4 Wyposażenie w sprzętW przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

a) źródło tlenu, powietrza i próżni,

b) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

c) monitor EKG,

d) pulsoksymetr;

1.1.5 zapewnienie realizacji badańW przypadku trybu hospitalizacji lub hospitalizacji jednodniowej:

a) ultrasonograficznych,

b) rtg konwencjonalne,

c) mammografii,

d) tomografii komputerowej,

e) histopatologicznych,

f) scyntygrafii,

g) markerów nowotworowych,

h) morfologii krwi i badań biochemicznych,

i) endoskopowych (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia),

j) cytomorfologicznch,

k) cytochemicznych,

l) immunofenotypowych szpiku;

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

a) ultrasonograficznych, b) rtg konwencjonalne, c) histopatologicznych, d) markerów nowotworowych, e) morfologii krwi i badań biochemicznych;

1.1.6 pozostałe warunkiW przypadku trybu hospitalizacji:

spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostałycznych w zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm.);

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostałycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm.);

spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn. zm.);

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostałycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 80, poz. 376 z późń. zm) ;

1.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
1.2.1 lekarzeW przypadku trybu hospitalizacji:

1. lekarz specjalista onkologii klinicznej lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej

lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej (powyżej równoważnika 2 etatów) lub

2. lekarz specjalista chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego lub endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych (powyżej równoważnika 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta -specjalisty onkologii klinicznej lub

3. lekarz specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio-radioterapii (powyżej równoważnika 2 etatów) pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty onkologii klinicznej;

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

- lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej albo hematologii (powyżej równoważnika 1 etatu);

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

- lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej albo hematologii (powyżej równoważnik 1 etatu) ;

1.2.2 pielęgniarkiW przypadku trybu hospitalizacji:

- Pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (powyżej równoważnika 4 etatów).

- zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

W przypadku trybu hospitalizacji jednodniowej:

pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (powyżej równoważnika 3 etatów);

W przypadku trybu ambulatoryjnego:

pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostałyków (powyżej równoważnik 1 etatu) ;

1.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

Farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej) ;

1.2.4 Organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego;
1.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
1.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  15 Wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych

LPKODROZPOZNANIE KLINICZNENAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
12345
103.0000.087.02Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej

ZAŁĄCZNIK Nr  5-32

 (uchylone). 16

ZAŁĄCZNIK Nr  33

 …………………………….

Pieczęć świadczeniodawcy

CZĘŚĆ A

KARTA Nr ....../20… REJESTRACJI ŚWIADCZENIOBIORCY

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNYM (LEKOWYM)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 1

1. Oświadczenie świadczeniodawcy

Oświadczam, że pacjent ………………………….. numer PESEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|2 spełnia kryteria włączenia do ww. programu zgodne z jego opisem. Terapię pacjenta ww. programie rozpoczęto/zostanie rozpoczęta od dnia ………. .

Pieczęć i podpis lekarza

kwalifikującego pacjenta do udziału w programie3

2. Oświadczenie pacjenta 4

Po zapoznaniu się z opisem Programu terapeutycznego (lekowego) …….. 5, w szczególności z kryteriami włączenia do programu i wyłączenia, oraz ulotką informacyjną leku ……… dla pacjenta, wyrażam zgodę na udział w programie na zasadach określonych w jego opisie.

………………………………

miejscowość, data czytelny podpis pacjenta

1 Wpisać nazwę i kod programu zgodnie z Katalogiem programów terapeutycznych (lekowych) wprowadzonym zarządzeniem nr / Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia

2 Imię, nazwisko i nr PESEL wprowadza lekarz kwalifikujący do programu.

3 W kolumnie tej wymagane są dane lekarza kwalifikującego pacjenta do udziału w programie, oraz własnoręczny podpis, poświadczający, że pacjent spełnia kryteria

kwalifikacji do programu terapeutycznego (lekowego), którego dotyczy karta, wprowadzonego zarządzeniem nr../....

4 W przypadku, gdy stan pacjenta nie pozwala na wypełnienie przez niego Karty, kartę wypełnia członek rodziny, a w przypadku braku takiej możliwości lekarz dokonuje

stosownej adnotacji na Karcie, dlaczego pacjent nie mógł jej wypełnić.

5 Tekst opisu programu, obowiązujący na dzień kwalifikacja pacjenta do programu, udostępnia pacjentowi personel ośrodka prowadzącego leczenie. Nazwę i kod programu wprowadza personel medyczny ośrodka realizującego program terapeutyczny.

WZÓR

……………………….

Pieczęć świadczeniodawcy

CZĘŚĆ B i

KARTA Nr .../20.. REJESTRACJI ŚWIADCZENIOBIORCY

DO UDZIAŁU W TERAPEUTYCZNYM PROGRAMIE ZDROWOTNYM

………………………………………………………………………………………………

……………………………….. ii

Oświadczenie o odbiorze leku

Oświadczam, że w poniższych dniach otrzymałam/otrzymałem produkt leczniczy: o nazwie, w postaci, w dawce, w ilości, na okres czasu zgodnie, z danymi w tabeli poniżej iii.

Data (dd/mm/rrrr)Produkt leczniczy

(nazwa)

PostaćDawkaIlośćNa okres czasu (dni)Data i czytelny podpis pacjenta lub osoby posiadającej upoważnieniePieczęć i podpis osoby wydającej lek

i Część B wypełnia pacjent każdorazowo wyłącznie w przypadku wydania leku do stosowania w warunkach domowych. Oświadczenie dołączone jest do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

ii Wpisać nazwę i kod programu zgodnie z Wykaz terapeutycznych programów zdrowotnych wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

iii Informacje o produkcie leczniczym wprowadza personel medyczny ośrodka prowadzącego leczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  34

 WZÓR

Wniosek o uzgodnienie ceny substancji czynnej będącej w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych

Nr wniosku ……………/…………. rok Data …../……/20… r.

Do Dyrektora …………………. Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dane świadczeniodawcy składającego wniosek:
Nazwa:
Numer umowy z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - terapeutyczne programy zdrowotne:
Dane Leku:
Kod substancji czynnej umieszczonej w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych:
Nazwa międzynarodowa lekuNazwa handlowa lekuDawka leku w postaciPostać lekuJednostka lekuCena netto za jednostkęCena brutto za jednostkęIlość całkowita - podana w jednostkachWartość całkowita w zł.
Dane faktury zakupowej:.........................
Dane sprzedawcy:....................................................
Data wystawienia:.../.../20... r.nr faktury:..................pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania świadczeniodawcy
Decyzja Dyrektora OW NFZ - zgoda.........................
ŘÇ ß/ - odmowapieczęć i podpis Dyrektora OW lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr  35-37

  17 (uchylone).

ZAŁĄCZNIK Nr  38

 Nazwa programu:

PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO

ŚWIADCZENIOBIORCY

1. Kryteria kwalifikacji

Świadczenie "chemioterapia niestandardowa" jest procedurą podania leku w terapii nowotworów realizowaną z wykorzystaniem substancji, które nie znajdują się w wykazie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego lub znajdując się w wymienionym wykazie substancji czynnych będą stosowane poza przyporządkowanym im tam kodem ICD-10.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Świadczenie "chemioterapia niestandardowa" każdorazowo dotyczy okresu maksymalnie do 3 miesięcy lub 3 cykli trwania leczenia. Lekarz prowadzący w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy decyduje o przerwaniu leczenia w ramach programu albo o jego kontynuacji - występując z kolejnym wnioskiem.

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze;

2) toksyczność wg WHO powyżej 2;

3) progresja choroby w trakcie stosowania leku.

4. Wytyczne realizacji świadczenia

1. Realizacja świadczenia musi być poprzedzona pozytywnie zaopiniowanym przez właściwego konsultanta wojewódzkiego (odpowiednio: w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, hematoonkologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej) wnioskiem świadczeniodawcy, skierowanym do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zawierającym:

1) pozytywną opinię zespołu kwalifikującego, w skład którego wchodzą: dyrektor do spraw medycznych (lub w przypadku jego braku, dyrektor świadczeniodawcy), dyrektor ekonomiczny lub główny księgowy i ordynator oddziału wnioskującego o terapię, lub osoby przez nich upoważnione;

2) potwierdzenie pozytywnej odpowiedzi świadczeniobiorcy na terapię - dotyczy kontynuacji terapii niestandardowej danym lekiem, na finansowanie której została uprzednio udzielona zgoda dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (w tym przypadku nie jest wymagane spełnienie warunku opisanego w pkt 4);

3) proponowany schemat leczenia i specyfikacje kosztów świadczenia;

4) dodatkowo, dla leków stosowanych niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, a w oparciu o "stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej" należy dołączyć: dokumenty (w języku polskim) potwierdzające efektywność kliniczną interwencji wobec pierwszorzędowych punktów końcowych na podstawie wysokiej jakości badań randomizowanych (minimum 3 pkt w skali Jadad) lub innych badań i rejestrów klinicznych.

2. Świadczeniodawca składa wniosek o akceptację finansowania świadczenia, w formie pisemnej i elektronicznej, wraz z załącznikami do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce realizacji świadczenia. Stosowna aplikacja elektroniczna on-line do obsługi wniosków udostępniana jest przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Akceptacja bądź odmowa jej udzielenia jest wydawana w formie pisemnej.

3. W przypadku zastosowania produktu leczniczego poza wskazaniami rejestracyjnymi świadczeniodawca zobowiązany jest do:

1) wcześniejszego sprawdzenia czy istnieją inne opcjonalne sposoby postępowania o udowodnionej efektywności klinicznej w danym wskazaniu;

2) prowadzenia monitorowania stanu zdrowia świadczeniobiorcy; we wszystkich przypadkach nowe informacje dotyczące efektywności leku oraz stanu zdrowia świadczeniobiorcy powinny zostać zapisane w dokumentacji medycznej;

3) po uzyskaniu akceptacji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawca jest zobowiązany pozyskać pisemną zgodę świadczeniobiorcy na zastosowanie terapii lekiem poza wskazaniami rejestracyjnymi.

4. Akceptacja finansowania świadczenia w programie chemioterapii niestandardowej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

5. W przypadku braku rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może udzielić warunkowej akceptacji na finansowanie wnioskowanego świadczenia w programie chemioterapii niestandardowej. W takim przypadku przekazuje on do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informację o wydaniu tej akceptacji. Następnie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia składa do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek, o którym mowa w art. 31e ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunkowa akceptacja na finansowanie świadczenia w programie chemioterapii niestandardowej może być udzielana do momentu wydania rekomendacji przez Prezesa Agencji Technologii Medycznych.

6. W ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa nie może być finansowania substancja czynna w tym samym wskazaniu, w którym jest finansowana w innym programie terapeutycznym lub wykazie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii.

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE

Zgodnie z wnioskiem świadczeniodawcy i akceptacją dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Badania diagnostyczne-odpowiednio do stosowanych leków.

Opis świadczenia

PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczeniaProgram leczenia w ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)Zgodnie z wnioskiem o chemioterapię niestandardową
1.3świadczenia skojarzoneNie dotyczy
1.4częstość występowania jednostki chorobowej lub procedury medycznejW zależności od rozpoznania na wniosku o chemioterapię niestandardową
1.5kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaZgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.)
1.6Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)99.251 - Wstrzyknięcie chemioterapeutyku przeciwnowotworowego

99.252 - Wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego

99.253 - Podanie doustne chemioterapeutyku przeciwnowotworowego

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)W zależności od stanu zdrowia pacjenta (przerwanie bądź kontynuacja leczenia)
1.8oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania)- Zatrzymanie postępu choroby;

- Poprawa stanu klinicznego;

- Poprawa funkcji motorycznych;

- Poprawa jakości życia chorych.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaW zależności od jednostki chorobowej określonej na wniosku
2.Warunki wykonania
2.1specyfikacja i liczba badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczeniaBadania diagnostyczne-odpowiednio do stosowanych leków.
2.2zakres oczekiwanych informacji na podstawie wykonanych badań diagnostycznychNie dotyczy
2.3średni czas udzielania świadczeniaZgodnie z indywidualnym wnioskiem na chemioterapię niestandardową
2.4sprzęt i aparatura medycznaZgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia Wymaganiami wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
2.5warunki organizacyjne udzielania świadczeńZgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia Wymaganiami wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
2.6kwalifikacje specjalistówZgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia Wymaganiami wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
2.7umiejętności i doświadczenie zawodoweZgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia Wymaganiami wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych
2.8zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- onkologia kliniczna;

- hematologia;

- hematoonkologia dziecięca;

- ginekologia onkologiczna.

3.Skuteczność medyczna i ekonomiczna
3.1specyfikacja kosztów świadczeniaZgodnie z wnioskiem o chemioterapię niestandardową
3.2potwierdzenie skuteczności procedury medycznej z podaniem stopnia ufności wyniku (korzyści uzyskane dzięki jej zastosowaniu - efektywność medyczna)- Wydłużenie przeżycia chorych;

- Zatrzymanie postępu choroby;

- Poprawa stanu klinicznego;

- Ograniczenie ilości i ciężkości powikłań.

4.Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.)

Załącznik Nr  1

 Wniosek o chemioterapię niestandardową

Załącznik Nr  2

 INFORMACJE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCE PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W PROGRAMIE LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

1. Przy składaniu wniosku o chemioterapię niestandardową, stanowiącego załącznik nr 1 do Programu:

1) w celu rozpoczęcia chemioterapii niestandardowej - świadczeniodawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących stron wniosku: 1, 3-7;

2) w celu kontynuacji chemioterapii niestandardowej (dotyczy tylko wcześniej wydanej zgody) świadczeniodawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich stron wniosku;

3) świadczeniodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku w formie papierowej oraz elektronicznej; wniosek elektroniczny jest składany za pośrednictwem aplikacji internetowej chemioterapia niestandardowa on-line udostępnionej przez Oddział Funduszu (wniosek bez wersji elektronicznej nie jest rozpatrywany).

2. Świadczeniodawca składa wniosek o "chemioterapię niestandardową" wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie względem siedziby świadczeniodawcy Oddziału Funduszu.

3. Świadczeniodawca, który złożył wniosek niekompletny, bez wymaganych załączników lub bez wersji elektronicznej jest zobowiązany do jego uzupełnienia, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty poinformowania przez Oddział Funduszu o brakach, przed przeprowadzeniem weryfikacji i wydaniem zgody na finansowanie świadczenia przez Oddział Funduszu. Wnioski nieuzupełnione zwracane są świadczeniodawcy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o brakach przez Oddział Funduszu.

4. Warunkiem niezbędnym do rozliczenia świadczenia "chemioterapia niestandardowa" jest uzyskanie pisemnej akceptacji dyrektora Oddziału Funduszu oddzielnie dla każdego wniosku świadczeniodawcy, po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

5. Akceptacja wniosku na "chemioterapię niestandardową" przez dyrektora Oddziału Funduszu dotyczy okresu maksymalnie do 3 miesięcy lub 3 cykli trwania leczenia. Maksymalna wartość terapii nie może przekraczać szczegółowej specyfikacji kosztowej wskazanej przez świadczeniodawcę we wniosku, na podstawie: ceny brutto wskazanej przez świadczeniodawcę, określonej na podstawie faktury (kopia załączona do sprawozdania) zakupu leku dla terapii obejmujących leki spoza wykazu substancji czynnych.

6. Świadczeniodawca powinien uzyskać ww. akceptację przed rozpoczęciem realizacji procedury, wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach w trakcie jej realizacji, lub najpóźniej w ciągu 14 dni po jej zakończeniu.

7. Sposób rozliczania świadczenia "chemioterapia niestandardowa" odbywa się zgodnie z zasadami określonymi dla rozliczania substancji czynnych wymienionych we wniosku Świadczeniodawcy oraz na postawie zgody wydanej przez dyrektora Oddziału Funduszu.

ZAŁĄCZNIK Nr  39-49

  18 (uchylone).

1 § 2 ust. 1 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 14 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
4 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
5 § 13 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
6 § 14 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
7 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
8 § 16 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
9 Załącznik 1g:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10/2012/DGL z dnia 15 lutego 2012 r. (NFZ.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.

10 Załącznik 1h:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10/2012/DGL z dnia 15 lutego 2012 r. (NFZ.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24/2012/DGL z dnia 27 kwietnia 2012 r. (NFZ.12.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.

11 Załącznik 1I uchylony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
12 Załącznik nr 2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 67/2013/DGL z dnia 19 listopada 2013 r. (NFZ.13.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
13 Załącznik nr 2 § 4 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 67/2013/DGL z dnia 19 listopada 2013 r. (NFZ.13.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
14 Załącznik 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 10/2012/DGL z dnia 15 lutego 2012 r. (NFZ.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 7/2013/DGL z dnia 22 lutego 2013 r. (NFZ.13.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.

15 Załącznik 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 10/2012/DGL z dnia 15 lutego 2012 r. (NFZ.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.

16 Załączniki nr 5-32 uchylone przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
17 Załączniki nr 35-37 uchylone przez § 1 pkt 15 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.
18 Załączniki nr 39-49 uchylone przez § 1 pkt 16 zarządzenia nr 28/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. (NFZ.12.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2012 r.