Dzienniki resortowe

NFZ.2013.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.
§  2.
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) aplikacja ofertowa - aplikacja udostępniana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu przygotowania formularza wniosku;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) formularz wniosku - formularz wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, sporządzony za pomocą aplikacji ofertowej, w formie elektronicznej i papierowej;
4) Karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie - dokument wydawany przez oddział wojewódzki Funduszu, który przez okres do 12 miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji;
5) rozporządzenie MZ - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565);
6) miejsce udzielania świadczeń - lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. poz.1570);
7) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
8) 1 Ogólne warunki umów - warunki umów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365);
9) ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
10) ustawa o refundacji - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn.zm.);
11) ustawa o wyrobach medycznych - ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz.657);
12) Portal Narodowego Funduszu Zdrowia - informatyczne środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn.zm);
13) świadczenie - świadczenie gwarantowane, o którym mowa w art. 5 pkt 37 i w art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy;
14) wniosek - wniosek osoby ubiegającej się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń, który składa się z formularza wniosku oraz dokumentów, o których mowa w § 7;
15) wnioskodawca- świadczeniodawca w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. d ustawy, ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń;
16) wyrób medyczny przysługujący comiesięcznie - wyrób medyczny wymieniony w załączniku do rozporządzenia MZ, dla którego okres użytkowania określono "raz na miesiąc";
17) wyrób medyczny wykonywany na zamówienie - wyrób medyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 42 ustawy o wyrobach medycznych oraz wymieniony w załączniku do rozporządzenia MZ;
18) wyrób medyczny produkowany seryjnie - wyrób medyczny wymieniony w załączniku do rozporządzenia MZ;
19) zlecenie - dokument, którego wystawienie jest warunkiem uzyskania świadczenia, który stanowi podstawę do rozliczenia świadczenia.
2. 2 Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie, ustawie o refundacji, ustawie o wyrobach medycznych, rozporządzeniu MZ oraz Ogólnych warunkach umów.
3. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o świadczeniach gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, należy przez to rozumieć świadczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1, jest zawarcie umowy z wnioskodawcą spełniającym w każdym miejscu udzielania świadczeń wymagania określone, w szczególności, w przepisach:
1) ustawy oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy;
2) ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy;
3) ustawy o refundacji oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy;
4) niniejszego zarządzenia oraz innych zarządzeń Prezesa Funduszu w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§  4.
1. Przedmiot umowy stanowi realizacja świadczeń w zakresach:
1) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
2) 3 zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
3) zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
4) zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.
2. Umowę zawiera się w trybie art. 159 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4 ustawy.
3. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
4. Odstąpienie od wzoru umowy wymaga zgody Prezesa Funduszu.
§  5. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (DZ. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późń.zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiot umów obejmuje następującą nazwę i kod: 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

Rozdział  3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§  6.
1. Świadczenia w zakresach, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców" określonym w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa § 4.
2. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z udziałem podwykonawców obowiązany jest do przechowywania oryginałów umów z podwykonawcami przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie Oddziału Funduszu.
4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 2 do umowy, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmiany.
5. Nawiązanie współpracy z nowym podwykonawcą wymaga:
1) zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany;
2) podpisania aneksu do umowy, o której mowa w § 4.
§  7.
1. Do zawarcia umowy, o której mowa w § 4, wymagane są następujące oryginały dokumentów albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:
1) oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;
2) oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
3) statut lub umowa spółki - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zakres zwykłych czynności;
4) polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy;
5) umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie;
6) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem - w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
2. Oddział Funduszu może żądać:
1) dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku;
2) przedstawienia do wglądu oryginału dokumentu w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej zgodności z oryginałem.
3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 36 Ogólnych warunków umów, dyrektor Oddziału Funduszu, który rozwiązał umowę, informuje o tym fakcie dyrektorów pozostałych Oddziałów Funduszu.
4. Umowę zawiera się ze świadczeniodawcą, z którym w okresie ostatnich dwóch lat nie została rozwiązana umowa z Oddziałem Funduszu w trybie określonym w § 36 Ogólnych warunków umów.
§  8.
1. Przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:
1) uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
2) pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu;
3) wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji;
4) przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej;
5) zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi informacjami:
a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
b) przedmiotem postępowania;
6) wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2. Wnioskodawca, w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia:
1) wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku;
2) co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wydawanych na zamówienie.
3. Formularz wniosku składa się w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w ust. 1 pkt 5. Kopertę oraz dokumenty, o których mowa w § 7, umieszcza się w kolejnej kopercie lub innym opakowaniu opisanym: "Oznaczenie wniosku", zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
4. Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń określonego w § 4 ust. 1, może dołączyć dokumenty wyłącznie do wniosku dla jednego zakresu świadczeń; jednocześnie na wnioskach dotyczących pozostałych zakresów powinien umieścić informację o numerze postępowania oraz informację, do którego wniosku dołączył dokumenty.
5. Wnioskodawca składa wniosek w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.
6. Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
7. Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym Oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego Oddziału Funduszu.
8. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca do godz. 16-tej w tym dniu, będzie podstawą do zawarcia umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
9. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy przesyła do Oddziału Funduszu, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia. Wniosek ten stanowi podstawę wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.
§  9.
1. W przypadku wezwania przez Oddział Funduszu wnioskodawcy do usunięcia braków w złożonym wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do uzupełnienia tych braków w terminie określonym w wezwaniu.
2. Termin uzupełnienia braków uważa się za zachowany, jeżeli dokumenty zostaną doręczone do siedziby Oddziału Funduszu do godziny 16-tej w dniu określonym w wezwaniu do uzupełnienia braków.
3. Kopertę lub paczkę zawierającą dokumenty stanowiące uzupełnienie braków w złożonym wniosku oznacza się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. Na kopercie dodatkowo umieszcza się wskazanie "Usunięcie braków".
§  10.
1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku - Oddział Funduszu przesyła wnioskodawcy umowę, której wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia lub zaprasza wnioskodawcę do siedziby Oddziału Funduszu w celu podpisania umowy.
2. W przypadku negatywnej oceny wniosku - Oddział Funduszu przesyła wnioskodawcy informację wskazującą przyczyny odmowy zawarcia umowy.
3. Oddział Funduszu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u wnioskodawcy wizytacji w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umowy, w celu sprawdzenia stanu przedstawionego we wniosku.
4. Wizytację, o której mowa w ust. 3 przeprowadza, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy, co najmniej dwóch upoważnionych członków powołanego przez dyrektora Oddziału Funduszu "Zespołu do oceny wniosków", w obecności wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Osoby przeprowadzające wizytację sporządzają protokół z wizytacji, potwierdzony przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział  4

Zasady udzielania świadczeń

§  11.
1. Świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu, umowie, o której mowa w § 4 oraz odrębnych przepisach, w tym, w szczególności w Ogólnych warunkach umów.
2. Świadczenia, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę, o której mowa w § 4 udzielane są osobiście przez osoby wymienione w "Harmonogramie-zasoby" stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej "harmonogramem", posiadające kwalifikacje określone w załączniku nr 7 do zarządzenia.
3. Świadczeniodawca obowiązany jest do przedstawienia, na żądanie Oddziału Funduszu, dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób realizujących świadczenia wymienionych w harmonogramie.
4. Świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń wyłącznie w miejscu udzielania świadczeń określonym w harmonogramie. Fundusz nie finansuje świadczeń udzielonych poza miejscem określonym w umowie.
5. Świadczeniodawca, przy zgłaszaniu zmian w harmonogramie, dotyczących asortymentu, obowiązany jest do zgłoszenia wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku.
6. Wymienione w harmonogramie produkty będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, ale wydane świadczeniobiorcy niezgodnie ze zleceniem, nie podlegają refundacji.
7. Świadczeniodawca, w celu zapoznania świadczeniobiorcy z działaniem i zastosowaniem wyrobu medycznego, obowiązany jest do posiadania w każdym miejscu udzielania świadczeń co najmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu MZ, zgłoszonego w harmonogramie.
8. Świadczeniodawca obowiązany jest do zgłaszania zmian w harmonogramie, dotyczących miejsca udzielania świadczeń oraz asortymentu, nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę do podpisania aneksu do umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.
9. Świadczeniodawca obowiązany jest do zgłaszania zmian w harmonogramie dotyczących personelu, zgodnie z § 6 Ogólnych warunków umów.
10. Osoba realizująca zlecenie obowiązana jest do wydania świadczeniobiorcy pisemnej:
1) instrukcji używania wyrobu medycznego oraz dokumentu sprzedaży;
2) gwarancji wytwórcy dotyczącej bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
11. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 10 pkt 2 winien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu MZ.
12. Gwarancja, o której mowa w ust. 10 pkt 2 powinna zawierać;
1) nazwę wytwórcy;
2) nazwę handlową wyrobu medycznego (model i numer seryjny jeżeli jest określony);
3) datę zakupu; oraz
4) pieczątkę podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, zawierającą adres miejsca udzielania świadczeń.
13. Świadczeniodawca obowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcy możliwości płatnych napraw pogwarancyjnych wyrobu medycznego, w który zaopatrzył świadczeniobiorcę.
14. Świadczeniodawca obowiązany jest do zaopatrywania świadczeniobiorców wyłącznie w fabrycznie nowe wyroby medyczne.
§  12.
1. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
2. Wzór zlecenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, wydanym na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji.
3. Dla każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ winno być wystawione odrębne zlecenie.
4. Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca potwierdzając zlecenie:
1) weryfikuje prawo świadczeniobiorcy do zleconego świadczenia;
2) zapewnia środki finansowe na realizację tego świadczenia;
3) nadaje numer ewidencyjny zlecenia;
4) wpisuje zlecenie do rejestru prowadzonego przez Oddział Funduszu;
5) wystawia kartę, o której mowa w § 2 w ust. 1 pkt 4, o określonym okresie ważności (maksymalnie do 12 miesięcy).
5. Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył). Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy.
6. W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.
7. W przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w wyroby medyczne dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego świadczeniobiorca przebywa pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
8. W przypadku braku środków finansowych na realizację świadczeń Oddział Funduszu tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie.
§  13.
1. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia wraz z ważną kartą, o której mowa w § 2 w ust. 1 pkt 4, wystawioną i potwierdzoną przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
2. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności karty, o której mowa w § 2 w ust. 1 pkt 4, nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu.
3. Osoba realizująca zlecenie na wyrób medyczny przysługujący comiesięczne ma obowiązek:
1) sprawdzenia w karcie, o której mowa w § 2 w ust. 1 pkt 4, uprawnienia świadczeniobiorcy do uzyskania kolejnego świadczenia,
2) potwierdzenia na zleceniu oraz w karcie, o której mowa w § 2 w ust. 1 pkt 4, realizacji świadczenia za dany miesiąc.
4. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
5. 4 Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
§  14.
1. Potwierdzone i zarejestrowane przez Oddział Funduszu zlecenie może zostać zrealizowane u wybranego przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy, w miejscu udzielania świadczeń określonym w harmonogramie.
2. Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisywana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
3. Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie:
1) pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę; lub
2) zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia, o którym mowa w pkt 1

- z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę, o której mowa w § 4, oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.

4. Pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wystawione w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego, powinno zawierać informacje:
1) dotyczące osoby upoważniającej (świadczeniobiorcy):
a) imię i nazwisko,
b) nr dowodu osobistego i nr PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zamieszkania;
2) dotyczące osoby upoważnionej:
a) imię i nazwisko,
b) rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zamieszkania;
3) dotyczące odbieranego wyrobu medycznego;
4) datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego.
5. Świadczeniodawca jest obowiązany do przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat od daty odbioru wyrobu medycznego, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie Oddziału Funduszu.
6. Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego przysługującego comiesięcznie dokonuje świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu, z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.
7. Potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego jest podpis na zleceniu osoby odbierającej wraz z jej numerem PESEL, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
§  15.
1. Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.
2. Realizacja zleceń drogą wysyłkową na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie winna odbywać się z miejsca udzielania świadczeń określonego w harmonogramie. Za zgodność zawartości przesyłki ze zleceniem odpowiada osoba realizująca zlecenie, wymieniona w harmonogramie.
3. W przypadku realizacji drogą wysyłkową zleceń, o których mowa w ust. 1, potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego jest czytelny podpis imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej wraz z jej numerem PESEL na dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki.
§  16.
1. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny.
2. Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy wydanym na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji.

Rozdział  5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§  17.
1. Sposób finansowania świadczeń określony jest w ustawie o refundacji.
2. Limity finansowania świadczeń określone są w załączniku do rozporządzenia MZ, natomiast warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz umowie.
§  18.
1. Świadczeniodawca obowiązany jest złożyć dokumentację rozliczeniową do Oddziału Funduszu, który potwierdził zlecenia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2. Dokumentacja rozliczeniowa obejmuje:
1) raport statystyczny w formie elektronicznej, zgodny ze szczegółowym komunikatem sprawozdawczym obejmującym wyroby medyczne wydane w danym okresie, tworzony przy użyciu komunikatu XML stosowanego do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Funduszem, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447) oraz w zarządzeniach Prezesa Funduszu;
2) oryginały zrealizowanych zleceń, a w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie drogą wysyłkową, oryginały zrealizowanych zleceń wraz z dokumentami, o których mowa w § 15 ust. 3, ułożone zgodnie z kolejnością wskazaną w komunikacie XML, o którym mowa w pkt 1;
3) rachunek albo notę księgową.
3. Raport statystyczny z realizacji świadczeń podlega weryfikacji przez Oddział Funduszu.
4. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego będącego podstawą wystawienia rachunku albo noty księgowej.
5. Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy, określona w rachunku albo nocie księgowej przekazywanych przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.
6. Należność z tytułu realizacji świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom, dla osób o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jest określona w odrębnych rachunkach albo notach księgowych przekazywanych przez Świadczeniodawcę, dotyczących poszczególnych kategorii osób.
7. Należność z tytułu realizacji świadczeń udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, rozliczanych na podstawie formularza E-125, za okres sprawozdawczy, jest określona w odrębnych rachunkach albo notach księgowych przekazywanych przez Świadczeniodawcę, dotyczących poszczególnych osób.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§  19. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.
§  20. Dyrektorzy Oddziałów Funduszu mogą, na zasadach określonych w art. 4 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1290), przedłużyć okres obowiązywania umów, których termin upływa w dniu 31 grudnia 2013 r., na okres nie dłuższy, niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
§  21.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. obowiązują wzory zleceń określone w załącznikach nr 4 - 6 oraz nr 11 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. 5 W okresie od dnia wejścia wżycie niniejszego zarządzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dopuszcza się stosowanie wzoru zlecenia określonego w załączniku nr 8 do zarządzenia.
2. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia obowiązana jest do wprowadzenia zmian w wystawianym zleceniu określonym w załączniku nr 4 lub 5 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczących w szczególności nazwy, grupy i liczby porządkowej wyrobu medycznego, określonych w załączniku do rozporządzenia MZ.
§  22. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, z wyjątkiem § 12 ust. 2 oraz § 16 ust. 2, które zachowują moc do dnia 30 czerwca 2014 r.
§  23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 12 ust. 2 oraz § 16 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  6 UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

zawarta w .............................................., dnia ................................................. roku,

pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................................................................... z siedzibą: .............................................................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

............................................................................................................,

zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zwanych dalej "świadczeniami", zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1. Świadczenia udzielane są w miejscach i przez personel (osoby realizujące świadczenie) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy.
2. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
4. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
5. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 2 do umowy, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
6. Nawiązanie współpracy z nowym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Oddział Funduszu może przeprowadzić czynności sprawdzające mające na celu ustalenie spełnianie wymagań określonych w ust. 3 i 4.
7. Świadczeniodawca oraz podwykonawca zobowiązani są do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy oraz podwykonawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń.
8. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6 i 7, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym integralną część umowy o korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3. Świadczeniodawca jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy.

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ

§  4.
1. Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów. Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ................................................................

nr.........................................................................................................................

2. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez portal Funduszu oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3. Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa NFZ, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.
4. Wysokość dodatkowych środków stanowiąca realizację postanowień:
1) § 2 ust. 3 pkt 1 Ogólnych warunków umów, w okresie od dnia.....................do dnia .........................., wynosi ..................zł (słownie:...............................................zł) 7
2) § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" w okresie od dnia ...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:...............................................................) 8
3) § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia ...................do dnia..................r., w wysokości.......................zł (słownie:................................) 9
5. Środki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 przekazuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. na zasadach określonych w przepisach załącznika Ogólnych warunków umów, po dostarczeniu przez Świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 września 2015 r. oraz załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r.
6. Środki, o których mowa w ust. 4 pkt 3 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.

KARY UMOWNE

§  5.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, nakładana jest w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
3. W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Oddział Funduszu nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie 10
4. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa:
1) w § 2 ust. 1 pkt 1 lub w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU;
2) w § 2 ust. 3 pkt 1 zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 ogólnych warunków umów, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy,

- Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia .................... r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7. Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów.
§  9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram - zasoby;

2) załącznik nr 2 do umowy - Wykaz podwykonawców;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  2

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  3

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

grafika

Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, wprowadza następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne:

a) w § 4 ust. 3 określenie "faktury" zmienia się na "rachunki" (modyfikacja przepisu zgodna z uwagą Biura Księgowości Centrali NFZ),

b) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6, w których zawarto przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.), dotyczące wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,

c) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5, w których zawarto przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), dotyczące wysokości kar umownych w przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;

2) w załączniku nr 1 do umowy "Harmonogram-zasoby" w części V "Asortyment" wprowadzono zmiany w nazwach kolumn (b) i (h), które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj.:

a) wyrazy "Nazwa handlowa przedmiotu/środka (b)" zastępuje się wyrazami "Nazwa handlowa wyrobu medycznego (b), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565),

b) wyrazy: "Nazwa producenta (h)" zastępuje się wyrazami "Nazwa wytwórcy (h)", zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876);

3) w załączniku nr 2 do umowy "Wykaz podwykonawców" wprowadzono zmiany, które umożliwiają wykonywanie wydruków różnicowych tego załącznika: w tabeli w wierszu "Unikalny wyróżnik podwykonawcy" dodano określenie "Status D, M, U*", a pod tabelą wyjaśnienie: "* D-dodano, M-zmodyfikowano, U-usunięto". Zmiana umożliwia wykonywanie wydruków różnicowych tego załącznika, co znacznie ułatwia pracę Oddziałów Funduszu oraz zmniejsza liczbę stron załącznika w przypadku aneksowania gdy świadczeniodawca posiada dużą liczbę podwykonawców;

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia "Warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia" dodano zapis uprawniający osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku lub w specjalności audiofonologia, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, które uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera, do realizacji w zakresie protetyki słuchu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. Niniejsza zmiana wprowadzona została zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (pismo znak: NS-ZM.0213.51.2015.EG z dnia 2 marca 2015 r.).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wymagają dostosowania systemu informatycznego NFZ. Wprowadzenie zmian uzyskało akceptację Prezesa NFZ w dniu 14 lipca 2015 r., co pozwoliło na opracowanie wniosku o zmianę w systemie informatycznym. Termin realizacji dostosowania systemu informatycznego NFZ przewidywany jest na grudzień br.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

ZAŁĄCZNIK Nr  1a 11

WZÓR

ANEKS .....

...........................................................................

WZÓR

DO UMOWY NR ..../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

zawarty w ............................................................................, w dniu .................................. roku,

pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -

..................................................................................................................................., Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

..........................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400) zwanego dalej "rozporządzeniem OWU" strony zawarły aneks do umowy nr .......................................................... z dnia ............................., zwanej dalej "Umową".

§  1.
1. Wysokość dodatkowych środków stanowiąca realizację postanowień § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia .............. r., wynosi .......................... zł (słownie: ................................................................ zł.
2. Wysokość dodatkowych środków stanowiąca realizację postanowień § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia ........... r., wynosi .......................... zł (słownie: ................................................................ zł.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2 będą przekazywane:
1) 12 w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365);
2) w okresie od 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

- po dostarczeniu przez Świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia Nr ....../2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ..... września 2015 r.

§  2.
1. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU, zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi:
1) 13 w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365);
2) w okresie od 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

w zw. z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia OWU.

2. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia OWU, zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
§  3. Aneks do Umowy zostaje zawarty na okres od dnia ................... r. do dnia ................. r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1b 14

WZÓR

ANEKS.....

DO UMOWY NR..../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

zawarty w ...................................................................., w dniu .......................................... roku,

pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -

..................................................................................................................................., Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

.............................................................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" strony zawarły aneks do umowy nr ........................................................... z dnia............................., zwanej dalej "Umową".

§  1.
1. Wysokość dodatkowych środków stanowiąca realizację postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia ..................... r., w wysokości .............................................. zł (słownie: ............................................................................................ zł).
2. Wysokość dodatkowych środków stanowiąca realizację postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia ................. r., wynosi ................. zł (słownie: ....................................................................... zł).
3. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3 będą przekazywane:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 8, poz. 484);
2) w okresie od 1 dnia stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem OWU";

- po dostarczeniu przez świadczeniodawcę rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia Nr ....../2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ..... ........2015 r.

§  2.
1. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 8, poz. 484);
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

- w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia zmieniającego OWU.

2. W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
3. W przypadku niewykonania przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z § 2 ust. 2-6 rozporządzenia zmieniającego OWU, Oddział Funduszu nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy.
4. W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r., w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. Oddział Funduszu nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy.
§  3. Aneks do Umowy zostaje zawarty na okres od dnia ............... r. do dnia ................. r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

..............................................................................

nazwa, adres i nr telefonu siedziby wnioskodawcy

(wzór)

1. Nie zachodzi wobec mnie przeszkoda do zawarcia umowy, o której mowa w art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zarządzeniem Nr .../......./DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zwanym dalej "zarządzeniem".

3. Akceptuję przedstawione mi warunki współpracy i wzór umowy oraz zobowiązuję się do realizacji zleceń zgodnie z ww. zasadami.

4. Oświadczam również, że w zakresie prowadzonej działalności, w każdym miejscu udzielania świadczeń, spełniam wszystkie wymogi określone przez Fundusz w zarządzeniu.

5. Przedmiotowa działalność jest prowadzona w miejscach, czasie i przez osoby wskazane w załączniku nr 1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

6. Osoby realizujące umowę posiadają kwalifikacje określone w załączniku nr 7 do zarządzenia oraz spełniają kryteria określone w innych przepisach prawa.

7. Przedstawiłem we wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wyłącznie wyroby medyczne, które zostały wprowadzone do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

8. Spełniam, w każdym miejscu udzielania świadczeń, wymagania lokalowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. Złożyłem wymagane zarządzeniem dokumenty i wnoszę o podpisanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje nieważnością umowy, o ile zostanie zawarta, oraz odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 193 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze. zm.).

............................................................. ......................................................

miejscowość i data pieczątka i czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WPISACH DO REJESTRÓW

Nazwa: ......................................................

adres: .........................................................

nr telefonu: ................................................

Nr NIP: ......................................................

Nr REGON: ...............................................

1. Niniejszym oświadczam, że jako składający wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne jestem podmiotem leczniczym, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą*:

* prowadzonego przez ..............................................................................,

pod numerem ..................................................

* nie dotyczy

2. Oświadczam, że jako składający wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne jestem wpisany do*:

* Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem ....................................................

* nie dotyczy

3. Oświadczam, że jako składający wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne jestem wpisany do*:

* Ewidencji Działalności Gospodarczej,

prowadzonej przez .......................................................................................,

pod numerem .....................................................

* Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

* nie dotyczy

Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje nieważnością umowy, o ile zostanie zawarta, oraz odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 193 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze. zm.).

............................................................ .............................................................

(miejscowość, data) (pieczątka, podpis)

*właściwe zaznaczyć

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OZNACZENIE WNIOSKU / UZUPEŁNIENIE WNIOSKU / WYCOFANIE WNIOSKU*

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
............................................. Oddział Wojewódzki NFZ w ..............................................
Wniosek
o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne
....................................................................................................................................................................
(nazwa zakresu świadczeń)
.....................................................................................................................................................................

(numer postępowania zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu)

(pełna nazwa wnioskodawcy zgodna z właściwym rejestrem, identyfikator techniczny wnioskodawcy)
(adres siedziby wnioskodawcy zgodny z właściwym rejestrem)
Data, pieczęć i podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania
Wydruk formularza rejestracyjnego z kodem paskowym (należy przykleić)
* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU/UZUPEŁNIENIA WNIOSKU/WYCOFANIA WNIOSKU*

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
........................................Oddział Wojewódzki NFZ w .............................................
WNIOSEK
.................................................................................................................................................................
(nazwa rodzaju świadczeń będącego przedmiotem postępowania
- zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu)
.................................................................................................................................................................

(numer postępowania zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu)

(pełna nazwa wnioskodawcy zgodna z właściwym rejestrem, identyfikator techniczny wnioskodawcy)
(adres siedziby wnioskodawcy zgodny z właściwym rejestrem)
(data złożenia wniosku: dd.mm.rrrr)(numer z rejestru wniosków)
(Oddział Funduszu - potwierdzenie złożenia wniosku: pieczęć, podpis, data)
* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wniosek w sprawie rachunku bankowego:

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Wnioskodawcy/ Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o wpisanie nr rachunku bankowego do przyszłej umowy:

w rodzaju ......................................................................................................................................

w zakresie .....................................................................................................................................

zawartej na okres ..........................................................................................................................

pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy ..........................................

.......................................................................................................................................................

dane posiadacza rachunku bankowego ........................................................................................

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy ......................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  15 Warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia

Lp.NazwaZakres wykonywanych czynnościWymagane kwalifikacje
1234
1.Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnieCzynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ.W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:

1) osoby z co najmniej wykształceniem średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r. w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196)

oraz z co najmniej dwuletnim stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub

2) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub

3) technika ortopedy* lub

4) fizjoterapeuty* lub

5) technika farmaceutyczny* lub

6) magistra farmacji lub

7) pielęgniarki lub

8) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

- z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

2.Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienieCzynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ.W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:

1) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub

2) technika ortopedy* lub

3) fizjoterapeuty* lub

4) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

- z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie wykonywania przedmiotów ortopedycznych na zamówienie,

a w przypadku zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne:

1) technika ortopedy* lub

2) obuwnika ortopedycznego (szewca ortopedy)

- z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie wykonywania obuwia ortopedycznego na zamówienie.

3.Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ.W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:

1) osoby z co najmniej wykształceniem średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196) oraz z co najmniej rocznym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze lub

2) technika ortopedy* lub

3) fizjoterapeuty* lub

4) technika farmaceutyczny* lub

5) magistra farmacji

6) pielęgniarki lub

7) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3a.Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienieCzynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZW każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność fizjoterapeuty*.
4.Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, z zakresu protetyki słuchu, wymienione w załączniku do rozporządzeniu MZ.W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:

1) protetyka słuchu** lub

2) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności audiofonologia, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, która uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

- z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie.

5.Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, z zakresu optyki okularowej, wymienione w załączniku do rozporządzeniu MZ.W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:

1) optyka okularowego*** lub

2) optometrysty****

- z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie,

a w przypadku zaopatrzenia w soczewki kontaktowe również lekarza okulisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

* wymagane kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

** protetyk słuchu:

1) ukończenie studiów wyższych na kierunkach lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,

2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu,

3) posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia 1 października 2010 r. kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu,

4) uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu.

*** optyk okularowy:

1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera,

2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik optyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik optyk lub ukończenie trzyletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik optyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik optyk,

3) uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy.

**** optometrysta:

1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optometria obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera,

2) ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  16 ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE*

1 § 2 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r. (NFZ.15.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2015 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9/2014/DSOZ z dnia 4 marca 2014 r. (NFZ.2014.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2014 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9/2014/DSOZ z dnia 4 marca 2014 r. (NFZ.2014.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2014 r.
4 § 13 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9/2014/DSOZ z dnia 4 marca 2014 r. (NFZ.2014.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2014 r.
5 § 21 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9/2014/DSOZ z dnia 4 marca 2014 r. (NFZ.14.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2014 r.
6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 83/2015/DSOZ z dnia 30 listopada 2015 r. (NFZ.15.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2015 r.
7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 8 Ogólnych warunków umów.
8 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia zmieniającego OWU.
9 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
10 kwota zobowiązania określona w umowie oznacza kwotę wypłaconą świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresach sprawozdawczych, których dotyczyły stwierdzone naruszenia, zgodnie z § 30 ust. 4 załącznika do Ogólnych warunków umów.
11 Załącznik nr 1a dodany przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 61/2015/DSOZ z dnia 16 września 2015 r. (NFZ.15.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2015 r.
12 Załącznik nr 1A § 1 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r. (NFZ.15.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2015 r.
13 Załącznik nr 1A § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 62/2015/DSOZ z dnia 29 września 2015 r. (NFZ.15.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2015 r.
14 Załącznik nr 1b dodany przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 70/2015/DSOZ z dnia 16 października 2015 r. (NFZ.15.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 października 2015 r.
15 Załącznik nr 7:

-zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9/2014/DSOZ z dnia 4 marca 2014 r. (NFZ.14.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 83/2015/DSOZ z dnia 30 listopada 2015 r. (NFZ.15.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2015 r.

16 Załącznik 8 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 9/2014/DSOZ z dnia 4 marca 2014 r. (NFZ.14.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2014 r.