Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.24.53

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2010/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.
§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
fizjoterapeuta -
a)
magistra fizjoterapii, o którym mowa w pkt 4,
b)
osobę, która rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł licencjata na tym kierunku,
c)
osobę, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
katalog świadczeń - wykaz świadczeń kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
4)
magister fizjoterapii - osobę, która:
a)
rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
b)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
c)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,
d)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,
e)
rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji;
5)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
6)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
7)
system jednorodnych grup pacjentów (JGP) - kwalifikowanie zakończonej hospitalizacji do jednej z grup, wyodrębnionych według kryterium spójności postępowania medycznego, porównywalnego stopnia zużycia zasobów, standaryzowanego czasu pobytu i innych uznanych parametrów. System obejmuje następujące elementy:
a)
charakterystyka JGP - zbiór parametrów służących do wyznaczenia grupy, w tym w szczególności:
oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy, w oparciu o załącznik nr 5 do zarządzenia,
rozpoznania według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta zwanej dalej ICD-10,
procedury medyczne według wskazanej przez Fundusz wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych zwanej dalej ICD-9,
wiek świadczeniobiorcy,
czas pobytu,
b)
grupa JGP - jedna z wielu kategorii hospitalizacji wyodrębniona zgodnie z zasadami systemu JGP, posiadająca kod, nazwę oraz charakterystykę opisaną określonymi parametrami,
c)
gruper JGP - program informatyczny kwalifikujący określoną hospitalizację do jednej z grup systemu JGP, o ile rozliczenie tej hospitalizacji nie odbywa się w inny sposób;
8)
świadczenia - świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka dziennego i stacjonarnych;
9)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w § 1 pkt 17 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
10) 1
rozporządzenie w sprawie programów zdrowotnych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1422).
2. 2
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "ogólnymi warunkami umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji" oraz w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3.
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą realizować świadczenia w zakresach określonych w załączniku nr 1n.
§  4.
1.
Przedmiotem umowy ze świadczeniodawcą jest realizacja świadczeń, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz.
2. 3
Świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowane są w warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji oraz określonych w lp. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnych.
3.
Wzór umowy o udzielanie świadczeń, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4.
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  5.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (DZ. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.2)), oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiot umów obejmuje następujące nazwy i kody:
1)
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
2)
85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
3)
85111400-4 Usługi szpitalne rehabilitacyjne;
4)
85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
5)
85142100-7 Usługi fizjoterapii;
6)
85312100-0 Usługi opieki dziennej;
7)
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
8)
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne;
9)
85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
10)
85144000-0 Usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie.

Rozdział  3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§  6.
1. 4
Świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ogólnych warunkach umów, w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji oraz w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.
2.
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, powinien spełniać warunki realizacji świadczeń określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.
3. 5
Fundusz zawiera umowy ze świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem, że podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązane są posiadać kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa, wskazane w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą, określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych charakteryzująca komórki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, odpowiadająca poszczególnym zakresom świadczeń zdrowotnych określona jest w załączniku nr 1n do zarządzenia.
3a. 6
(uchylony).
4.
Jeżeli na podstawie umowy, świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust. 2.
5.
W przypadku zlecenia przez świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych wymienionych w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141 z późn. zm.), zlecenie musi być zgodne z tym rozporządzeniem oraz z załącznikami nr 1, 4 i 5 do aktualnego zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.
6.
Umowy o udzielanie świadczeń w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa zawierane są ze świadczeniodawcą alternatywnie.

Zasady udzielania świadczeń

§  7.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.
3.
Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.
§  8.
1.
Świadczeniodawca udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.
3. 7
Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3a. 8
Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy.
3b. 9
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3a, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek, w terminie:
1)
3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; albo
2)
14 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia - w przypadku świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
3c. 10
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 3a, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza.
4.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
5.
Świadczenia, na wykonanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, wskazane w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
6.
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń, zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram -zasoby".
7.
Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych stanowi załącznik 1m do zarządzenia.
8.
Świadczeniodawca realizujący świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej jest zobowiązany do realizacji tych świadczeń również w warunkach domowych.
9.
W przypadku realizacji zakresu świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna, świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego.

Rozdział  5

Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych

§  9.
1.
Świadczenia w warunkach ambulatoryjnych i domowych realizuje się poprzez:
1)
poradę lekarską rehabilitacyjną;
2)
poradę lekarską rehabilitacyjną w warunkach domowych;
3)
wizytę fizjoterapeutyczną;
4)
wizytę fizjoterapeutyczną w warunkach domowych;
5)
zabiegi fizjoterapeutyczne;
6)
zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych.
2.
Podstawą realizacji świadczeń w gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii jest skierowanie na cykl zabiegów, które powinno zawierać elementy określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
3.
W przypadku konieczności dokonania zmiany zleconych zabiegów, niezbędne jest uzasadnienie merytoryczne oraz podpis specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, magistra fizjoterapii lub lekarza w karcie zabiegowej pacjenta.
4.
W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniobiorca lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem lub przy pomocy karty ubezpieczenia zdrowotnego.
5.
Tryb kierowania oraz ważność (czas zarejestrowania) skierowania na realizację cyklu zabiegów określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
6.
W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje świadczeniobiorcę na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych

§  10.
1.
Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych to specjalistyczne świadczenia lub zestaw świadczeń udzielanych przez personel, określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
2.
Porada lekarska rehabilitacyjna obejmuje czynności określone w § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
3.
Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów, o którym mowa w § 9 ust. 2.
4.
W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
5.
Ustalenie terminu porady, badania lub hospitalizacji oraz udzielenie odpowiedzi pisemnej lekarzowi kierującemu nie jest traktowane jako odrębna porada i nie podlega rozliczeniu.
6.
Wizyta fizjoterapeutyczna obejmuje czynności określone w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
7.
Wizyta fizjoterapeutyczna może być rozliczona tylko przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i tylko wtedy, gdy skierowanie do fizjoterapii wystawił lekarz ubezpieczenia zdrowotnego inny niż lekarz poradni rehabilitacyjnej, a jednocześnie zlecone zabiegi nie zapewniają realizacji pożądanego celu rehabilitacji lub ich wykonanie jest przeciwwskazane u danego pacjenta. W tym przypadku w karcie zabiegowej specjalista fizjoterapii zamieszcza uzasadnienie wyboru wizyty fizjoterapeutycznej oraz podpisuje się pod tym uzasadnieniem.
8.
Zabieg fizjoterapeutyczny to świadczenie wymienione w katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m do zarządzenia, udzielane przez osobę uprawnioną, świadczeniobiorcom wszystkich grup wiekowych, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu.
9.
W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.
10.
Zasady udzielania świadczenia: krioterapia ogólnoustrojowa określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Świadczenia udzielane w warunkach domowych

§  11.
1.
Fizjoterapia domowa to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub przebywania świadczeniobiorcy, przez personel wymieniony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, na podstawie skierowania określonego w tym załączniku.
2.
Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych obejmuje czynności wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji realizowane w domu świadczeniobiorcy.
3.
Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych to świadczenie określone w § 10 ust. 6 i 7 realizowane w domu świadczeniobiorcy.
4.
Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych realizowany jest na zasadach określonych w § 10 ust. 8 dla określonych świadczeniobiorców, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
5.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
6.
Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb każdego świadczeniobiorcy.
7.
Świadczeniobiorca albo opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.
8.
W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy i jego opiekunów obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.
9.
Po zakończeniu procesu usprawniania lekarz kierujący informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście aktywnej znajduje się świadczeniobiorca, o wynikach leczenia. Kopia informacji zostaje umieszczona w dokumentacji świadczeniobiorcy.

Rozdział  6

Świadczenia udzielane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego

§  12.
1.
Lekarz ośrodka lub oddziału rehabilitacji dziennej po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej.
2.
Świadczeniobiorca, z wyjątkiem dzieci do 18 roku życia, korzystający z ośrodka dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej potwierdza realizację każdego osobodnia własnoręcznym podpisem.
§  13.
1.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące.
2.
W ramach osobodnia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym udzielane są:
1)
porady lekarskie;
2)
świadczenia z neuropsychologii, logopedii, psychoterapii;
3)
zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego świadczeniobiorcy;
4)
indywidualne zajęcia ze świadczeniobiorcą, w zależności od jego stanu zdrowia;
5)
zajęcia grupowe, przy czym na 1 fizjoterapeutę może przypadać nie więcej niż 10 świadczeniobiorców.
3.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
4.
Świadczeniobiorca przebywa w ośrodku lub oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej nie krócej niż 3 godziny dziennie.
5.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do realizacji świadczeń, dostosowanych do profilu schorzeń świadczeniobiorców.
6.
Rehabilitacja dla określonej grupy świadczeniobiorców (w szczególności po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym, z dysfunkcją ręki) wymaga przedstawienia wraz z ofertą informacji określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji (lp. 3 lit. a, kolumna trzecia ust. 6).
§  14.
1.
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
2.
Jednostkami rozliczeniowymi w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym są punkty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia za każdy dzień świadczeń w ośrodku lub oddziale dziennym.
3.
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.
4.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Po zakończeniu rehabilitacji lekarz prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
5.
Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje się:
1)
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku 0 - 3, w trakcie których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7;
2)
w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku 4 - 7, w trakcie których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7;
3)
w czasie nie krótszym niż 3 godzin dla dzieci w wieku 8 - 18, w trakcie których wykonuje się średnio trzy świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7.
6.
Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym w szczególności kierowane są osoby:
1)
z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
2)
z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
3)
z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
4)
z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
5)
z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
6)
z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
7)
z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
8)
z zaburzeniami integracji sensorycznej;
9)
z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
10)
z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
7.
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje w szczególności:
1)
poradę lekarską;
2)
świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii;
3)
świadczenia z zakresu logopedii;
4)
zabiegi z zakresu fizykoterapii;
5)
indywidualne zajęcia ze świadczeniobiorcą, dostosowane do stanu klinicznego świadczeniobiorcy (w tym kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego);
6)
zajęcia grupowe, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 świadczeniobiorców.
§  15.
1.
Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym słuchem.
2.
Jednostkami rozliczeniowymi w zakresie: rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym są punkty wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia za każdy dzień świadczeń w ośrodku lub oddziale dziennym.
3.
Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań.
4.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
5.
Po zakończeniu rehabilitacji lekarz lub terapeuta prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
6.
Rehabilitację słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje się:
1)
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla świadczeniobiorców w wieku 0 - 7, w trakcie którego wykonuje się średnio 2 świadczenia u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7;
2)
w czasie nie krótszym niż 1,5 godziny dla świadczeniobiorców w wieku 8-19, w trakcie którego wykonuje się średnio 3 świadczenia u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7;
3)
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla świadczeniobiorców w wieku powyżej 19 lat, w trakcie którego wykonuje się średnio 2 świadczenia u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7.
7.
Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje w szczególności:
1)
wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
2)
świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej;
3)
świadczenia z zakresu treningu słuchowego;
4)
świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego świadczeniobiorcy;
5)
świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
6)
świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej.
8.
Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 świadczeniobiorców.
9.
W przypadku rehabilitacji dzieci świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym świadczeniobiorcy.
§  16.
1.
Rehabilitacja wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym wzrokiem.
2.
Jednostkami rozliczeniowymi w zakresie rehabilitacja wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym są punkty, wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia za każdy dzień świadczeń w ośrodku lub oddziale dziennym.
3.
Rehabilitacja wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań.
4.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
5.
Po zakończeniu rehabilitacji lekarz lub terapeuta prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
6.
Rehabilitację wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje się:
1)
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla świadczeniobiorców w wieku 0-7, w trakcie którego wykonuje się średnio 2 świadczenia u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7;
2)
w czasie nie krótszym niż 1,5 godziny dla świadczeniobiorców w wieku 8-19, w trakcie którego wykonuje się średnio 3 świadczenia u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7;
3)
w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla świadczeniobiorców w wieku powyżej 19 lat, w trakcie którego wykonuje się średnio 2 świadczenia u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych w ust. 7.
7.
Rehabilitacja wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje w szczególności:
1)
poradę wielospecjalistyczną (konsylium);
2)
świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia lub ortoptyki;
3)
świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego;
4)
świadczenia z zakresu tyflopedagogiki;
5)
świadczenia z zakresu psychologii lub psychoterapii;
6)
świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.
8.
Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 świadczeniobiorców.
9.
W przypadku rehabilitacji dzieci świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym świadczeniobiorcy.
§  17.
1.
Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym jest udzielana świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności świadczeniobiorcom po:
1)
ostrych zespołach wieńcowych;
2)
plastyce naczyń wieńcowych;
3)
zabiegach kardiochirurgicznych;
4)
zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
5)
zaostrzeniach niewydolności serca.
2.
Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
3.
Rehabilitacja obejmuje stosowanie ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.
4.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
§  18.
1.
Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym to ogół działań rehabilitacyjnych mający na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego poprzez:
1)
poprawę wentylacji płuc;
2)
zapobieganie następstwom chorób układu oddechowego;
3)
poprawę mechaniki oddychania w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego;
4)
poprawę sprawności ogólnej funkcjonowania ustroju;
5)
wykorzystanie rezerw oddechowych w razie nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego;
6)
nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej istoty choroby.
2.
Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym prowadzona w warunkach ośrodka dziennego w naturalnych podziemnych komorach solnych ma na celu wykorzystanie ich specyficznego mikroklimatu.
3.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.

Rozdział  7

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych

§  19.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
1.
Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:
1)
urazach,
2)
zabiegach operacyjnych,
3)
zaostrzeniach chorób przewlekłych

- którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

2.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
3.
Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w ust. 2 oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
4.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
§  20.
Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
1.
Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są świadczeniobiorcom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.
2.
Lekarz oddziału rehabilitacji pulmonologicznej po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania.
3.
Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.
4.
Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności świadczeniobiorcy cierpiący na:
1)
przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
2)
rozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
3)
POChP;
4)
przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
5)
astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
6)
rozstrzenie oskrzeli;
7)
mukowiscydozę;
8)
stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
9)
stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
10)
stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.
5.
Do rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności świadczeniobiorcy cierpiący na:
1)
nawracające zapalenia oskrzeli;
2)
stany po zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
3)
stany po przebytym RDS;
4)
astmę oskrzelową;
5)
mukowiscydozę;
6)
wrodzone wady układu oddechowego;
7)
stany po aspiracji ciała obcego;
8)
stany po zabiegach torakochirurgicznych;
9)
zespoły zatokowo-oskrzelowe;
10)
rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem;
11)
wszelkie nawracające schorzenia dróg oddechowych towarzyszące innym przewlekłym chorobom, takim jak: epilepsja i inne schorzenia neurologiczne lub zespoły złego wchłaniania;
12)
wrodzone wady serca, wady postawy.
§  21.
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych
1.
Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
2.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, stanowiącym załącznik nr 1r do zarządzenia.
3.
Ocena ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy, tryb przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej, czas trwania rehabilitacji dla poszczególnych grup, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
3.
Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej, w oparciu o załącznik nr 5 do zarządzenia.
4.
Skale, w oparciu o które ocenia się ciężkość stanu klinicznego pacjenta, zawarte są w załącznikach nr 6a, 6b, 6c,6d, 6e do zarządzenia.
5.
Wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących daną grupę w rehabilitacji neurologicznej określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  22.
Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
1.
Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, stanowiącym załącznik nr 1r do zarządzenia.
2.
Tryb przyjęcia oraz czas trwania rehabilitacji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
3.
Wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących daną grupę w rehabilitacji kardiologicznej określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  22a. 11
Leczenie dzieci ze śpiączką
1.
Świadczenia dla dzieci ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2), realizowane są zgodnie z programem zdrowotnym określonym w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.
2.
Realizacja świadczenia odbywa się w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (oznaczenie VI części resortowych kodów identyfikacyjnych: 2).
3.
Świadczeniodawca powołuje indywidualny zespół terapeutyczny dla każdego pacjenta, który określa kryteria medyczne służące do monitorowania efektów leczenia.
4.
Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej u pacjentów ze śpiączką, w tym m.in. kwalifikacja, założenie, wymiana, usunięcie, uzupełnienie pompy, odbywa się w szpitalu na zasadach określonych w zarządzeniu nr 67/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
5.
Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia jest udokumentowana ocena stanu klinicznego świadczeniobiorcy, na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych, z zastosowaniem wzoru określonego w załączniku nr 6f do zarządzenia.
6.
Świadczenia dla dzieci ze śpiączką obejmują w szczególności:
1)
poradę lekarską;
2)
zabiegi pielęgniarskie;
3)
świadczenia z zakresu psychologii;
4)
świadczenia z zakresu logopedii;
5)
zabiegi z zakresu fizjoterapii.
7.
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w ramach programu leczenia dzieci ze śpiączką dotyczy świadczeniobiorców, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną diety kuchennej, wymagają długotrwałego przewidywanego dłużej niż 30 dni, podawania substancji odżywczych, tj. białka lub źródeł białka, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody, w sposób inny niż doustnie przy użyciu kompletnej diety przemysłowej; dieta powinna być dostosowana do aktualnego zapotrzebowania białkowo-energetycznego chorego.
8.
Żywienie dojelitowe może być zastosowane u chorych, u których wytworzono sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, w sytuacji braku możliwości odżywiania drogą doustną przy zachowanej czynności przewodu pokarmowego.
9.
Żywienie pozajelitowe jest stosowane u chorych, u których niemożliwe jest żywienie przez przewód pokarmowy; wszystkie niezbędne substancje odżywcze w przypadku żywienia pozajelitowego podawane są drogą dożylną.
10.
Chory żywiony dojelitowo i pozajelitowo powinien być monitorowany w celu oceny skuteczności leczenia, objawów niepożądanych oraz stanu zdrowia, którego zmiany mogą wymagać modyfikacji leczenia żywieniowego; monitorowanie powinno odbywać się zgodnie z indywidualnym planem leczenia i obejmować stan ogólny i stan metaboliczny chorego ze szczególną oceną tych narządów i układów, których czynność może ulec upośledzeniu z powodu prowadzonego leczenia lub choroby podstawowej.
11.
Przy żywieniu drogą inną niż naturalna, świadczeniodawca wykonuje badania nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące: jonogram, glikemia, trójglicerydy, cholesterol, mocznik, krestynina w surowicy, białka i albuminy, bilirubiny, AspAT, AIAT, GGTP, AP, morfologia i układ krzepnięcia.
12.
Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym załącza się do historii choroby.
13.
Kwalifikacja świadczeniobiorcy do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego odbywa się w szpitalu.
14.
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe powinno być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Rodzaje diet, zasady opieki nad dostępem do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego, zasady podaży diet, a także zapobieganie, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku powikłań, powinny być zgodne ze standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
15.
Czas leczenia w programie powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przyjęcia do zakładu rehabilitacji leczniczej, zwanego dalej "zakładem".
16.
W przypadkach uzasadnionych medycznie, po podjęciu decyzji przez zespół terapeutyczny o wydłużeniu leczenia w programie, rozliczenie czasu trwania leczenia powyżej okresu, o którym mowa w ust. 15, może nastąpić pod warunkiem udzielenia, w formie pisemnej, zgody dyrektora oddziału Funduszu - na wniosek lekarza prowadzącego.
17.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programów zdrowotnych ogólny czas trwania programu nie może przekroczyć 15 miesięcy.
18.
Wybudzenie dziecka ze śpiączki, z określeniem daty jego wybudzenia, dokumentowane jest przez zespół terapeutyczny w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
19.
Świadczeniodawca obowiązany jest do monitorowania jakości procesu leczenia dzieci ze śpiączką, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

Rozdział  8

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§  23.
1.
W rodzaju rehabilitacja lecznicza stosuje się rozliczenie przez cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej.
2.
Jednostką rozliczeniową jest punkt.
3.
Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
4.
Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.
5.
Świadczeniodawca składa do oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę rachunek na piśmie oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.
6.
Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji przez oddział wojewódzki Funduszu.
7.
Po wskazaniu przez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym, Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek.
8.
Sposobem rozliczania świadczeń jest zapłata za punkt.
9.
Liczby punktów przypisane świadczeniom będącym przedmiotem umowy, określone są w załączniku nr 1n, w załączniku nr 1r oraz w załączniku nr 1m do zarządzenia.
§  24.
Przedstawiając świadczenia do zapłaty świadczeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1)
w warunkach stacjonarnych i w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane; przez osobodzień "faktycznie wykonany" rozumie się każdy rozpoczęty osobodzień pobytu na oddziale stacjonarnym lub w ośrodku lub oddziale dziennym;
2)
do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się dni kalendarzowych, w czasie których świadczeniobiorca przebywał na przepustce, a także osobodni nie wykorzystanych przez świadczeniobiorcę w związku z jego wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia;
2)
dzień przyjęcia do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i dzień wypisu wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień;
3)
w przypadku okresowego pobytu w oddziale szpitalnym innym niż rehabilitacji, dzień skierowania do tego oddziału i dzień powrotu z oddziału traktowany jest jako jeden osobodzień wykazywany przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w oddziale rehabilitacji;
4)
dopuszcza się łączenie udzielania świadczeń i odrębne rozliczanie pobytu świadczeniobiorcy w oddziale stacjonarnym rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz w ośrodku lub oddziale dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej, z zabiegami krioterapii ogólnoustrojowej, w ilości nie większej niż 10, wykonanymi w trakcie pobytu świadczeniobiorcy w oddziale;
5)
fakt przebywania świadczeniobiorcy na przepustce powinien być każdorazowo odnotowany w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
6)
Świadczenia rehabilitacji udzielane w oddziałach innych niż oddział rehabilitacji w warunkach stacjonarnych są finansowane odpowiednio na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne.
§  24a. 12
Sprawozdawanie, rozliczanie i finansowanie świadczeń w zakresie leczenia dzieci ze śpiączką odbywa się na następujących zasadach:
1)
pierwszym dniem, od którego rozpoczyna się liczyć czas trwania świadczenia jest dzień przyjęcia dziecka do zakładu;
2)
osobodni pobytu dziecka ze śpiączką żywionego dojelitowo dietą przemysłową są rozliczane u chorych, u których wytworzono sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego;
3)
do łącznego czasu realizacji programu zalicza się osobodni przebywania pacjenta poza zakładem, w tym w ramach leczenia w innych zakresach świadczeń;
4)
do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się dni pobytu w oddziale szpitalnym, z wyjątkiem pobytu związanego z uzupełnieniem pompy baklofenowej w ramach leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej na podstawie odrębnie zawartych umów;
5)
w przypadku okresowego pobytu w oddziale szpitalnym, dzień przyjęcia do oddziału i dzień powrotu z oddziału traktowany jest jako jeden osobodzień wykazany przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w zakresie programu leczenie dzieci ze śpiączką;
6)
informację o dacie przyjęcia do zakładu, wybudzenia dziecka ze śpiączki, świadczeniodawca przekazuje do Funduszu w raporcie stałystycznym;
7)
możliwe jest rozliczenie przez świadczeniodawcę kolejnych 30 osobodni liczonych od dnia następnego po dacie wybudzenia dziecka ze śpiączki, z zastrzeżeniem § 22a ust. 17.
§  25.
1.
Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w ogólnych warunkach umów oraz w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
W ramach realizowanej umowy zawartej z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji wymaganej warunkami zarządzenia.
3.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w raporcie statystycznym dotyczącym miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane, i wystawienia rachunku zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z metodami finansowania określonymi dla poszczególnych zakresów świadczeń i przyjętymi umową.
4.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń stanowiącego załącznik nr 1n do zarządzenia, grupy z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1r do zarządzenia, według zasad określonych przez charakterystykę JGP lub świadczenia z katalogu stanowiącego załącznik nr 1m do zarządzenia.
5.
W rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej w warunkach stacjonarnych dla hospitalizacji wyznacza się jedną grupę, zgodnie z załącznikiem 1r bez względu na czas trwania hospitalizacji.
6.
Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe (punkty) odpowiadające grupom lub świadczeniom z odpowiednich katalogów, zatwierdzonych w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego, w tym przez gruper JGP w systemie informatycznym Funduszu.
7.
Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.
8. 13
Pobieranie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie rehabilitacji leczniczej udzielającym świadczeń całodobowych, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, jest możliwe tylko w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zarejestrowanych w księdze rejestrowej oznaczonej kodem rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: "2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne", kodem funkcji ochrony zdrowia "HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna" oraz kodem charakteryzującym dziedzinę medycyny "33 Rehabilitacja medyczna" lub "38 Balneologia i medycyna fizykalna" jako wyłącznymi kodami opisującymi działalność takich podmiotów. Jednocześnie podmiot ten nie może udzielać świadczeń w innych rodzajach i zakresach.
8a. 14
(uchyloony).
9.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rozliczenie czasu trwania rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych, w ośrodku dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, poza czas określony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek lekarza prowadzącego lub kierującego na rehabilitację. Powyższy wniosek powinien zostać przekazany do oddziału wojewódzkiego Funduszu nie później niż w ostatni dzień czasu trwania rehabilitacji, który został określony w ww. rozporządzeniu.
§  26.
Tracą moc przepisy zarządzenia Nr 56/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza
§  27.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

2) Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 329 z 17.12.2003 r., str. 1 - 270).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1M

 Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  1N

  15

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ
lp.kod specjalności komórki organizacyjnej*nazwa zakresu świadczeń kontraktowanychkod zakresu świadczeń kontraktowanychświadczenie sprawozdawane/ rozliczanekod świadczenia sprawozdawanegojednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń kontraktowanychWaga świadczeniawarunki wykonania świadczeniauwagi
ambulatoryjnedomowedziennestacjonarne
12345678910111213
11300 lub 1301Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna05.1300.207.02porada lekarska rehabilitacyjna5.11.00.0000001punkt26X
porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt36X
21310 lub 1311Fizjoterapia ambulatoryjna05.1310.208.02wizyta fizjoterapeutyczna5.11.00.0000003punkt13X
zabieg fizjoterapeutycznykody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych i domowych, stanowiącym załącznik 1m
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt18X
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych i domowych, stanowiącym załącznik 1m
32146Fizjoterapia domowa05.1310.209.02porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt36X
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt18X
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych i domowych, stanowiącym załącznik 1m
42300 lub 2301Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.022.02Krioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25X
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym5.11.02.9000020punkt70X
52301Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.021.02osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku 0 - 7 z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000045punkt70X
osobodzień w ośrodku/oddzialedziennym w rehabilitacji dzieci w wieku 8 - 18 z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000046punkt90X
62300 lub 2301Rehabilitacja słuchu i mowy05.2300.023.02osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od 0 do 7 lat5.11.02.9000054punkt60X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od 8 do 19 lat5.11.02.9000055punkt70X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów powyżej 19 lat5.11.02.9000056punkt60X
72300 lub 2301Rehabilitacja wzroku05.2300.024.02osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od 0 do 7 lat5.11.02.9000057punkt60X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od 8 do 19 lat5.11.02.9000058punkt70X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku powyżej 19 lat5.11.02.9000059punkt60X
82302Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.026.02osobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym5.11.02.9000033punkt70X
92304Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.025.02osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym5.11.02.9000047punkt70X
104300 lub 4302 lub 4301Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.300.02Krioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25X
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci i dorosłych5.11.02.9000048punkt110X
114310Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.309.02osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej dzieci i dorosłych5.11.02.9000052punkt90X
124306 lub 4304 lub 4307Rehabilitacja neurologiczna05.4306.300.02osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejkody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktXXwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik 1r
134308Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych05.4308.300.02osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejkody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktXXwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik 1r
147401Leczenie dzieci ze śpiączką05.4306.301.02osobodzień pobytu dziecka w zakładzie5.11.02.9100018punkt300Xobejmuje dzieci bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dziecka w zakładzie, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100019punkt404X
osobodzień pobytu dziecka w zakładzie, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100020punkt508X
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością w zakładzie5.11.02.9100021punkt326Xobejmuje dzieci ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością w zakladzie, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100022punkt430X
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością w zakładzie, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100023punkt534X
* Komórki organizacyjne danej specjalnosci wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż właściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz świadczeniobiorców dorosłych

ZAŁĄCZNIK Nr  1R

 Katalog Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  16 UMOWA Nr .../...

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- REHABILITACJA LECZNICZA

zawarta w.................................................., dnia................................. roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -....................................................... Oddziałem Wojewódzkim w........................................................................................................... z siedzibą:...................................................................................................... (ADRES), reprezentowanym przez

............................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.....................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.....................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zwanymi dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1422) oraz zgodnie z Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".
3.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji Świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
4.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
6.
Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
8.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia..... r. do dnia......... r. wynosi maksymalnie..............zł (słownie:.............................zł).
2.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3.
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:........................................................................................

nr .......................................................................................................

4.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
6.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
§  5.
Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie stałystycznym w szczególności następujących danych:
1)
rozpoznań według Międzynarodowej Stałystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10),
2)
procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9),

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  6.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia............ do dnia........... r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1422).
§  10.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał nr 1 do umowy Nr ...............

rodzaj świadczeń: wersja.....

Nr dokumentu (aneksu)

wprowadzającego:......

OW NFZ

Nr Identyfikacyjny Świadczeniodawcy nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od...... do...........
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od...... do...........**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr 2 do umowy Nr ....................
rodzaj świadczeń:
Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g) ****Część VIII kodu resortowego (h) ****Profil IX - X cz. kodu res.(i) ****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
**** - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr... do umowy nr...............
rodzaj świadczeń:
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Miejscowość............................. Data.....................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy.................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  17

123
Lp.warunki realizacji świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń kontraktowanych
1.LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
1.1Kwalifikacje personelu
1.1.1lekarze - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub
3) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
4) lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej ¼ etatu przeliczeniowego (równoważnik ¼ etatu przeliczeniowego)
1.1.2lekarze - dodatkowo ocenianilekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - w wymiarze czasu pracy określonym w ppkt 1.1.1
1.2.Warunki lokalowe
1.2.1warunki lokalowe - wymagane1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo;
2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;
3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
1.3Czas pracy poradni
1.3.1czas pracy - wymaganePoradnia jest czynna co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w godzinach 13.00-18.00
2.FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
2.1Kwalifikacje personelu
2.1.1personel realizujący świadczenia - wymagane kwalifikacje1) magister fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego
2.1.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) fizjoterapeuta lub/i 2) masażysta
2.1.3pozostały personel - dodatkowo ocenianyspecjalista w dziedzinie fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego
2.1.4personel realizujący zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej - wymagany (o ile świadczenie jest realizowane)1) lekarz oraz
2) magister fizjoterapii
2.2Warunki lokalowe
2.2.1warunki lokalowe - wymagane1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo;
2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;
3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
2.3Warunki dotyczące pomieszczeń
2.3.1warunki dotyczące pomieszczeń - wymagane1) zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomieszczeniach (boksach), posiadających ściany o wysokości co najmniej 2,0 m, umożliwiających stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej;
2) diatermie krótkofalowe i mikrofalowe (o ile te są realizowane) powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie;
3) sala do kinezyterapii powinna stanowić odrębne pomieszczenie;
4) gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie (o ile świadczenie jest realizowane)
2.4Czas pracy gabinetu / zakładu rehabilitacji / fizjoterapii
2.4.1czas pracy - wymaganeGabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii jest czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 dni w godzinach 13.00-18.00.
2.4.2czas pracy - dodatkowo ocenianyco najmniej 5 dni w tygodniu - nie krócej niż 10 godzin dziennie
2.5Zakres wykonywanych zabiegów
2.5.1zakres wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych - wymagane1) elektroterapia
2) światłolecznictwo
3) leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym
4) ultradźwięki
5) laseroterapia
2.5.2zakres zabiegów kinezyterapeutycznych - wymagane1) ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja - prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę
2) ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne
3) nauka czynności lokomocyjnych
4) zabiegi z użyciem wyciągów
2.6Wyposażenie
2.6.1wyposażenie do zabiegów kinezyterapeutycznych - wymagane w miejscu1) wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne) ;
2) rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych;
3) UGUL lub inny system spełniający jego rolę;
4) stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki;
2.6.2wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych - wymagane w miejscu1) zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy małej i średniej częstotliwości
2) lampa IR lub IR/UV;
3) zestaw do magnetoterapii;
4) zestaw do ultradźwięków, (nie dotyczy ośrodka dla dzieci do 18 r. ż.- kod komórki organizacyjnej 1311)
5) zestaw do biostymulacji laserowej;
2.6.3wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych w miejscu - dodatkowo oceniane1) wanny do masażu wirowego kończyń górnych i kończyn dolnych;
2) zestaw do kriostymulacji parami azotu;
3) urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.
2.6.4wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej - wymagane (o ile świadczenie jest realizowane) w lokalizacji1) wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu;
2) gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
3) wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne) w miejscu udzielania świadczenia (krioterapii)
4) cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.
2.6.5wyposażenie do zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych - wymagane w lokalizacji1) przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem
2) przenośny zestaw do biostymulacji laserowej
3.Fizjoterapia domowa
3.1Kwalifikacje personelu
3.1.1personel-wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub
3) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
4) lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii, lub
5) specjalista w dziedzinie fizjoterapii
- nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego - kryterium szczegółowe - uzupełniające dotyczące realizacji świadczeń
6) fizjoterapeuta
- nie mniej niż równoważnik 2 etatów przeliczeniowych - kryterium szczegółowe - uzupełniajace dotyczace realizacji świadczeń
7) fizjoterapeuta lub technik masażysta
- nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego - kryterium szczegółowe - uzupełniające dotyczące realizacji świadczeń
3.1.2personel - dodatkowo oceniany1) technik masażysta -w wymiarze czasu pracy określonym w ppkt 3.1.1 pkt 7.
3.2Czas pracy
3.2.1czas pracy - dodatkowo ocenianyco najmniej 5 dni w tygodniu
3.3Warunki lokalowe i wyposażenie
3.3.1warunki lokalowe wymagane1) pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem
2) pomieszczenie magazynowe na leki i sprzęt medyczny
3.3.2sprzęt - wymagany1) przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem- nie mniej niż 1 zestaw na 2 zatrudnionych fizjoterapeutów
2) przenośny zestaw do biostymulacji laserowej - nie mniej niż 1 zestaw na 2 zatrudnionych fizjoterapeutów
4.REHABILITACJA W OŚRODKU LUB ODDZIALE DZIENNYM
4.1Warunki lokalowe - wspólne
4.1.1warunki lokalowe - wymagane1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo;
2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;
3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
4.2Rehabilitacja ogólnoustrojowa
4.2.1personel - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub
3) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej ½ etatu przeliczeniowego (równoważnik ½ etatu przeliczeniowego) oraz
4) specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub magister fizjoterapii - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
5) fizjoterapeuta
4.2.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) masażysta - tylko w przypadku realizacji zabiegów masażu
4.2.3lekarze - dodatkowo ocenianelekarz specjalista: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub specjalista neurolog - zapewnienie konsultacji
4.2.4fizjoterapeuci - dodatkowo ocenianespecjalizacja w dziedzinie fizjoterapii -nie mniej niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.2.1 pkt. 4)
4.2.5psycholog - dodatkowo oceniane1) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub
2) magister psychologii
- nie mniej niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego
4.2.6terapeuci - dodatkowo ocenianeterapeuta zajęciowy - nie mniej niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego
4.2.7czas pracy -wymaganenie mniej niż 5 dni w tygodniu - nie krócej niż 8 godzin dziennie w tym co najmniej 2 dni od 10:00 do 18:00
4.2.8gabinet kinezyterapii - wymagane w lokalizacjispełnienie warunków wymaganych dla gabinetu/ zakładu rehabilitacji/fizjoterapii (wskazane w ppkt 2.6.1)
4.2.9gabinet fizykoterapii - wymagane w lokalizacjispełnienie warunków wymaganych dla gabinetu/ zakładu rehabilitacji/fizjoterapii (wskazane w ppkt 2.6.2) - z wyłączeniem zestawu do ultradźwięków w przypadku ośrodka dla dzieci do 18 r. ż.
4.2.10gabinet fizykoterapii w lokalizacji - dodatkowo oceniany1) wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych
2) zestaw do kriostymulacji parami azotu
3) urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (nie dotyczy ośrodków dla dzieci do 18 roku życia)
4.2.11gabinet kinezyterapii w lokalizacji - dodatkowo oceniany1) sala gimnastyczna
4.2.12sala wypoczynkowa - wymagane w lokalizacji1) sala dla pacjentów do wypoczynku pomiędzy zabiegami jako wydzielone pomieszczenie zamknięte
4.3Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
4.3.1personel - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub
3) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub
4) lekarz specjalista neurologii dziecięcej
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik ½ etatu przeliczeniowego) ; oraz
5) magister fizjoterapii - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
6) fizjoterapeuta posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
7) magister psychologii lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - wymagane odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej ½ etatu przeliczeniowego (równoważnik ½ etatu przeliczeniowego) oraz
8) logopeda lub
9) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) oraz
10) magister na kierunku pedagogiki specjalnej lub
11) licencjat na kierunku pedagogiki specjalnej, z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i/lub metod wspierania rodziny lub
12) terapeuta zajeciowy - posiadająca co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub
13) terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta, z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i/lub metod wspierania rodziny - studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego)
4.3.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) masażysta - tylko w przypadku realizacji zabiegów masażu
4.3.3personel - dodatkowo oceniany1) specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.3.1 pkt. 5
2) fizjoterapeuta o którym mowa w pkt. 4.3.1 ppkt. 6 - posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej (nie mniej niż 1 rok)
3) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.3.1, pkt 7
4) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.3.1, pkt 9
4.3.4gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji1) testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów)
2) testy do badania osobowości i sfery emocjonalno - motorycznej
4.3.5gabinet logopedyczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji1) lustro kontrolne
2) sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku
3) testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe
4) gry dydaktyczne
5) próby grafomotoryczne
4.3.6gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w lokalizacji1) wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne)
2) lustro kontrolne
3) sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej (w szczególnosci: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe)
4.3.7gabinet fizykoterapii - w lokalizacji dodatkowo oceny1) zestaw do biostymulacji laserowej
2) wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych
4.4Rehabilitacja słuchu i mowy
4.4.1personel - wymagane1) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub
2) logopeda dyplomowany z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej posiadający pięcioletni staż pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
4) pedagog posiadający ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki lub pedagog z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego)
4.4.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) fizjoterapeuta
4.4.3personel - dodatkowo oceniany1) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej posiadający pięcioletni staż pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem - w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 4.4.1 pkt 3
4.4.4wymagany dostęp do lekarzy:specjalisty laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii, lub foniatrii, lub audiologii, lub audiologii i foniatrii.
4.4.5gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji1) testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów)
2) testy do badania osobowości i sfery emocjonalno - motorycznej
4.4.6gabinet logopedyczny - wyposażenie wymagane w w lokalizacji1) lustro logopedyczne
2) sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku
3) testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe
4) gry dydaktyczne
5) próby grafomotoryczne
6) zestaw multimedialny do ćwiczeń logopedycznych
4.4.7gabinet integracji sensorycznej - wymagane1) sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej (m.in.: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe)
2) zestaw instrumentów muzycznych do ćwiczeń słuchowych(bębenek, talerze, trójkąt, pudełko akustyczne, klawesy, grzechotka, ksylofon, tarka, terkotka)
4.5Rehabilitacja wzroku
4.5.1personel - wymagane1) pedagog posiadający ukończone studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki lub
2) pedagog z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
4) terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny- studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego),
4.5.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) fizjoterapeuta
4.5.3personel - dodatkowo oceniany1) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia - w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.5.1, pkt 3
2) terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny (nie krótszym niż 1 rok) - studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne - w wymiarze czasu pracy w ppkt 4.5.1 pkt 4
4.5.4wymagany dostęp do lekarzy:lekarza specjalisty okulistyki lub neurologii.
4.5.5gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji1) testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów)
2) testy do badania osobowości i sfery emocjonalno - motorycznej
4.5.6gabinet rehabilitacji wzroku- wymagane w lokalizacji1) komputer z oprogramowaniem dla osób słabowidzących
4) gry dydaktyczne
4.5.7gabinet integracji sensorycznej - wymagane1) sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej (w szczególności: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe)
4.6Rehabilitacja kardiologiczna
4.6.1personel - wymagane1) lekarz specjalista kardiologii - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) oraz
2) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub
4) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) oraz
5) specjalista fizjoterapii lub magister fizjoterapii - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
6) fizjoterapeuta oraz
7) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik ½ etatu przeliczeniowego)
4.6.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) masażysta - tylko w przypadku realizacji zabiegów masażu
4.6.3personel - dodatkowo oceniany1) specjalista fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.6.1 w pkt. 5)
2) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 4.6.1 w pkt. 7
4.6.4gabinet kinezyterapii - wymagane w miejscu1) wyposażenie sali kinezyterapii i (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne)
2) cykloergometr lub bieżnia ruchoma - co najmniej 5 stanowisk
4.6.5inne warunki - wymagane w miejscu1) aparat do rejestracji EKG metodą Holtera
2) zestaw do wykonywania prób wysiłkowych (cykloergometr lub bieżnia)
3) defibrylator
4) kardiomonitor
5) sala wypoczynkowa
4.7Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii
4.7.1personel - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub
3) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik ¼ etatu przeliczeniowego) oraz
4) lekarz specjalista chorób płuc lub
5) lekarz specjalista alergologii
- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej ¼ etatu przeliczeniowego równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) oraz
6) specjalista fizjoterapii lub magister fizjoterapii - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) oraz
7) fizjoterapeuta
4.7.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) masażysta - tylko w przypadku realizacji zabiegów masażu
4.7.3personel - dodatkowo oceniany1) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub lekarz specjalista kardiologii - zapewnienie konsultacji
2) specjalista fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 4.7.1 w pkt. 6)
4.7.4gabinet kinezyterapii - wymagane w lokalizacji1) wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne)
2) stół drenażowy
3) cykloergometr
4) bieżnia
5) stepper
4.7.5gabinet kinezyterapii - w lokalizacji -dodatkowo ocenianyUGUL lub inny system spełniający jego rolę
4.7.6gabinet fizykoterapii - wymagane w lokalizacji1) zestaw do elektroterapii z osprzętem
2) zestaw do magnetoterapii
3) zestaw do ultradźwięków
4.7.7inne warunki - wymagane w lokalizacjinie mniej niż dwa pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja muszą posiadać naturalny miktoklimat dla metod subterraneoterapii
5.Rehabilitacja lecznicza - opieka stacjonarna
5.1.Warunki lokalowe - wspólne
5.1.1warunki lokalowe - wymagane1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo;
2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;
3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
5) spełnienie warunków wymaganych dla zakładu rehabilitacyjnego albo zlokalizowanie części zabiegowej rehabilitacyjnej zakładu w lokalizacji (z wyłączeniem zestawu do ultradźwięków w przypadku oddziału dla dzieci do ukończenia 18. roku życia) wskazane w ppkt 2.6.1 i w ppkt 2.6.2
5.2REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA
5.2.1personel - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
2) lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii traumatologii narządu ruchu, lub
3) lekarz specjalista reumatologii, lub
4) lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lub
5) lekarz specjalista pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych)
równoważnik 1 etatu dla oddziału do 25 łóżek, w tym lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, a w przypadku oddziału powyżej 25 łózek równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde następne 6 łóżek, oraz
6) fizjoterapeuta - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek) ;
7) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej
5.2.2.personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w narządach ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
3) masażysta - tylko w przypadku realizacji zabiegów masażu
5.2.3personel - dodatkowo oceniany1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
2) specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 5.2.1 pkt 6
3) terapeuta zajęciowy
4) psycholog lub psycholog posiadajacy tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej
5.2.4wyposażenie w lokalizacji - wymagane1) stół do pionizacji;
2) balkonik rehabilitacyjny;
3) kule i laski rehabilitacyjne;
4) przenośny zestaw do elektroterapii.
5.2.5inne warunki - wymagane1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym
2) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki,
5.2.6inne warunki - dodatkowo oceniane3) gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania - sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji
5.3REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA
5.3.1personel - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
2) lekarz specjalista chorób płuc lub
3) lekarz specjalista alergologii lub
4) lekarz specjalista pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych)
równoważnik 1 etatu dla oddziału do 25 łóżek, w tym lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, a w przypadku oddziału powyzej 25 łózek równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde następne 6 łóżek, oraz
5) fizjoterapeuta - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etat przeliczeniowy na 10 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek) ;
6) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej.
5.3.2.personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w narządach ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
3) masażysta - tylko w przypadku realizacji zabiegów masażu
5.3.3personel - dodatkowo oceniany1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
2) specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w punkcie 5.3.1 ppkt 5
5.3.4wyposażenie w lokalizacji - wymagane1) inhalatoria ze stanowiskami pojedynczymi (celkowymi) ;
2) wydzielone inhalatorium dla grup ryzyka nadkażenia szczepami opornymi (dla pacjentów z mukowiscydozą) ;
3) nebulizator;
4) inhalator ultradźwiękowy z osprzętem (zestawy indywidualne: rury i ustniki) ;
5) stół drenażowy;
6) spirometr;
7) dostęp do aparatu RTG (nie wymagane w lokalizacji) ;
8) zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr) ;
9) zestaw do prób spiroergometrycznych;
10) kardiomonitor.
5.3.5inne warunki - wymagane1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym
2) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki,
3) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji
5.3.6inne warunki - dodatkowo oceniane4) gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania - sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji
5.4REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
5.4.1personel - warunki wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik 1 etatu. Dla oddziałów powyzej 25 łózek zatrudnienie proporcjonalnie do liczby łóżek oraz;
2) lekarz specjalista neurologii lub
3) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub
4) lekarz specjalista pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych) lub
5) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narzadu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub
6) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
- równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalnie do liczby łózek w oddziale)
7) zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty neurologii lub specjalisty chorób wewnętrznych lub speclalisty pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych) w przypadku, gdy wskazany lekarz nie jest lekarzem udzielajacym swiadczeń w oddziale
8) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 6 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu na 12 łóżek
9) pielęgniarka
10) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalnie do liczby łózek w oddziale)
11) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalnie do liczby łózek w oddziale)
5.4.2personel - warunki dodatkowo oceniane1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
2) specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 5.4.1 pkt 8)
3) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt 5.4.1 w pkt. 10
4) neurologopeda posiadający specjalizację w dziedzinie neurologopedycznej lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
5.4.3organizacja udzielania świadczeń - warunki wymagane1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - jeśli oddział rehabilitacji neurologicznej funkcjonuje w ramach struktur szpitala wieloprofilowego całodobowa opieka lekarska może być łączona z innymi oddziałami szpitalnymi,
2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej
5.4.4wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - warunki wymagane1) stół do pionizacji
2) balkonik rehabilitacyjny
3) kule i laski rehabilitacyjne
4) przenośny zestaw do elektroterapii
5) defibrylator
6) EKG
5.4.5zapewnienie realizacji badań - warunki wymagane- w lokalizacji
1) diagnostyka obrazowa
2) diagnostyka laboratoryjna
- zapewnienie całodobowego dostępu
5.4.6organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min. na dobę w w trybie przed i popołudniowymod poniedziałku do piatku oraz 40 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
5.4.7pozostałe warunki - dodatkowo oceniane1) gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania - sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji
5.5WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUP: RNM01, RNM02
5.5.1personel1) specjalista urologii - zapewnienie konsultacji
2) fizjoterapeuta - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek
4) psycholog lub psycholog posiadajacy tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5) logopeda lub neurologopeda - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5.5.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piatku oraz 50 min w trybie przedpopołudniowym w soboty
2) terapia (neuro) logopedyczna- nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu i/lub
3) terapia (neuro) psychologiczna/ psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodziny - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu
5.5.3pozostałe warunki1) stanowisko intensywnego nadzoru w lokalizacji
2) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienie tetniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.6WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEN Z GRUP: RNM03, RNM04
5.6.1personel1) specjalista urologii - zapewnienie konsultacji
2) fizjoterapeuta - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek
4) psycholog lub psycholog posiadajacy tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5) logopeda lub neurologopeda - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5.6.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w w trybie przed i popołudniowymod poniedziałku do piatku oraz 40 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
2) terapia (neuro) logopedyczna- nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu i/lub
3) terapia (neuro) psychologiczna/ psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodziny - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu
5.6.3pozostałe warunki4) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tetniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.7WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUP: RNR01, RNR02
5.7.1personel1) specjalista urologii - zapewnienie konsultacji
2) fizjoterapeuta - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek
5.7.2organizacja udzielania swiadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min. na dobę w w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piatku oraz 50 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
5.7.3pozostałe warunki1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji
2) stanowisko z możliwościa monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.8WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUP: RNR03, RNR04
5.8.1personel1) specjalista urologii - zapewnienie konsultacji urologicznej
2) fizjoterapeuta - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek
5.8.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120min. na dobę w w trybie przed i popołudniowymod poniedziałku do piatku oraz 40 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
5.8.3pozostałe warunki1) stanowisko z możliwościa monitorowania EKG, tetna, pomiaru saturacji, ciśnienie tetniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.9WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUPY: RNO01
5.9.1personel1)) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5.9.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min. na dobę w w trybie przed i popołudniowymod poniedziałku do piatku oraz 50 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
5.9.3pozostałe warunki1) stanowisko z możliwościa monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tetniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.10WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUPY: RND01
5.10.1personel1) specjalista neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji
2) specjalista ortopedii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
4) psycholog lub psycholog posiadajacy tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5) logopeda lub neurologopeda - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5.10.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 135 min. na dobę w w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piatku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 45 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
2) terapia (neuro) logopedyczna- nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu i/lub
3) terapia (neuro) psychologiczna/ psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodziny - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu i/lub
4) terapia zajęciowa - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu
5.10.3pozostałe warunki1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji
1) stanowisko z możliwościa monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.11WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUPY: RND02
5.11.1personel1) lekarz specjalista neurologii dziecięcej - zapewnienie konsultacji w lokalizacji
2) lekarz specjalista ortopedii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5.11.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min. na dobę w w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piatku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 40 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
5.11.3pozostałe warunki1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji
2) stanowisko z możliwościa monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienie tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.12WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE DLA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ Z GRUPY: RND03
5.12.1personel1) lekarz specjalista neurologii dzieciecej - zapewnienie konsultacji w lokalizacji
2) lekarz specjalista ortoppedii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji
3) terapeuta zajęciowy - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
4) psycholog lub psycholog posiadajacy tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5) logopeda lub neurologopeda - równowaznik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek
5.12.2organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 90 min. na dobę w w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piatku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min. w trybie przedpołudniowym w soboty
2) terapia (neuro) logopedyczna - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu i/lub
3) terapia (neuro) psychologiczna/ psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodziny - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu i/lub
4) terapia zajęciowa - nie mniej niż 30 min. dziennie, 5 dni w tygodniu
5.12.3pozostałe warunki1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji
2) stanowisko z możliwościa monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tetniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji
5.13REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
5.13.1personel - wymagane1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik 1 etatu. Dla oddziałów powyzej 20 łózek zatrudnienie proporcjonalnie do liczby łóżek, oraz
2) lekarz specjalista kardiologii lub
3) lekarz specjalista chorób wewnętrznych
- równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek (zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale)
3) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek
4) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, w tym równoważnik 1 etatu dla pielęgniarki posiadającej lub będącej w trakcie realizacji kursów specjalistycznych: "resuscytacja krążeniowo-oddechowa" lub "wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"
5) psycholog - równoważnik 1 etatu
6) dietetyk - uczestniczy w realizacji programu edukacyjnego.
5.13.2personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych1) lekarz ze specjalizacja I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narzadu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii
2) lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
5.13.3personel - dodatkowo oceniany1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
2) specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii - nie mniej niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego (może się zawierać w wymiarze czasu pracy wskazanym w punkcie 5.15.1 ppkt 3
3) lekarz specjalista kardiologii
5.13.4organizacja udzielania świadczeń1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu obejmujące ćwiczenia fizyczne o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości uwzględniającej globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia jeśli oddział rehabilitacji kardiologicznej funkcjonuje w ramach struktur szpitala wieloprofilowego całodobowa opieka lekarska może być łączona z innymi oddziałami szpitalnymi,
3) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej
5.13.5wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną1) stół do pionizacj,
2) balkonik rehabilitacyjny,
3) kule i laski rehabilitacyjne w lokalizacji,
4) defibrylator,
5) aparat EKG,
6) aparat do rejestracji EKG metodą Holtera
7) zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr),
8) aparat USG z Dopplerem (echokardiografia),
9) cykloergometry do treningu interwałowego - nie mniej niż 1 na 10 świadczeniobiorców
- w lokalizacji
5.13.6pozostałe warunki3) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji
4) pomieszczenie rekreacyjne wewnątrz budynku
5) tereny rekreacyjne poza budynkiem
5.13.7pozostałe warunki - dodatkowo oceniane6) gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania - sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji
6.LECZENIE DZIECI ZE ŚPIĄCZKĄ
6.1Kwalifikacje personelu
6.1.1personel - warunki wymagane1) lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej oraz lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej
- udzielają świadczeń w wymiarze co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 15 łóżek (równoważnik 2 etatów przeliczeniowych),
2) pielęgniarki specjalistki lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub opieki długoterminowej lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub
pielęgniarki w trakcie odbywania specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub opieki długoterminowej lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych
- udzielają świadczeń w wymiarze co najmniej 16 etatów przeliczeniowych na 15 łóżek (równoważnik 16 etatów przeliczeniowych),
3) psycholog oraz logopeda lub neurologopeda
- udzielają świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego) ;
4) fizjoterapeuta - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 5 etatów przeliczeniowych na 15 łóżek (równoważnik 5 etatów przeliczeniowych).
6.1.2.personel inne warunki wymagane1) zapewnienie całodobowego dostepu do opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia;
2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej;
6.1.3personel - warunki dodatkowo oceniane1) lekarz specjalista neurologii dziecięcej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego (może zawierać się w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 6.1.1.1.) ;
2) pielęgniarki specjalistki lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub opieki długoterminowej lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych - równoważnik co najmniej 8 etatów przeliczeniowych na 15 łóżek (może zawierać się w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 6.1.1.2.) ;
3) psycholog kliniczny (może zawierać się w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 6.1.1.3.) ;
4) neurologopeda (może zawierać się w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 6.1.1.3.) ;
5) specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek (może zawierać się w wymiarze czasu pracy wskazanym w ppkt. 6.1.1.4.).
6.2.Organizacja udzielania świadczeń
6.2.1.organizacja udzielania świadczeń - warunki wymagane1) określenie szczegółowych warunków współdziałania z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w zakresie:
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- chirurgii,
- ortopedii,
- gastrologii,
- neurologii;
2) w sali chorego zapewnia się bezpłatne miejsce noclegowe dla rodzica lub opiekuna z możliwością przebywania z dzieckiem podczas realizacji programu;
3) zapewnienie dostępu do badań umożliwiających monitorowanie stanu pacjenta;
4) udokumentowane zapewnienie dostępu do konsultacji z zakresu:
- anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji,
- audiologii i foniatry,
- chirurgii dziecięcej,
- okulistyki,
- pediatrii,
- psychiatrii,
- urologii lub urologii dziecięcej,
- ortopedii.
6.3Wyposażenie
6.3.1.sprzęt medyczny i pomocniczy - wymagane w miejscu1) łóżka szpitalne (zwykłe i łamane) o regulowanej wysokości, wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem, zawierające oprzyrządowanie do rehabilitacji;
2) materace przeciwodleżynowe oraz inny sprzęt przeciwodleżynowy;
3) sprzęt ułatwiający pielęgnację - zintegrowany system do higieny ciała, podnośniki, parawany, pasy ślizgowe;
4) koncentrator tlenu lub inne dostępne żródło tlenu - co najmniej 1 na każde rozpoczęte 5 łóżek;
5) ssak elektryczny - co najmniej 1 na każde rozpoczęte 3 łóżka;
6) inhalatory - co najmniej 1 na każde rozpoczęte 5 łóżek;
7) pompy strzykawkowe - co najmniej 1 na każde rozpoczęte 5 łóżek;
8) pompy objętościowe - co najmniej 1 na każde rozpoczęte 5 łóżek;
9) waga łóżkowa
- w miejscu udzielania świadczeń;
10) aparat EKG
- w lokalizacji.
6.3.2.sprzęt medyczny - dodatkowo oceniany1) aparat EEG - w miejscu udzielania świadczeń;
6.3.3.wyposażenie do zabiegów fizjoterapeutycznych - wymagane w miejscu1) stoły rehabilitacyjne;
2) stoły pionizacyjne;
3) zestawy do ćwiczeń biernych;
4) aparaty do fizykoterapii;
5) wanny do masażu wirowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 Krioterapia ogólnoustrojowa

1. Na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej kieruje lekarz oddziału rehabilitacyjnego, reumatologicznego, urazowo - ortopedycznego, neurologicznego lub lekarz poradni: rehabilitacyjnej, reumatologicznej, urazowo-ortopedycznej neurologicznej.

2. Krioterapia ogólnoustrojowa obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej polegające na pobycie pacjenta w kriokomorze, wraz z kinezyterapią po wyjściu z komory trwającą nie krócej niż 30 minut.

3. Fundusz finansuje wykonanie u jednego pacjenta 10 zabiegów w jednym zaplanowanym cyklu terapeutycznym. Nie więcej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego dla jednego świadczeniobiorcy.

4. Przed pierwszym wejściem do kriokomory obowiązkowo wykonywane jest wstępne (kwalifikujące) badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza.

5. Przed każdym kolejnym wejściem świadczeniobiorcy do komory konieczny jest pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi oraz indywidualny dobór dla każdego świadczeniobiorcy parametrów zabiegu (temperatura i czas).

6. Nadzór nad świadczeniobiorcami przebywającymi w kriokomorze sprawuje lekarz wymieniony w ust. 4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  18 Ocena stanu ciężkości pacjenta, tryb przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej, czas trwania rehabilitacji dla poszczególnych grup

ZAŁĄCZNIK Nr  6A

 Skala dla typowych czynność dnia codziennego - Barthel ADL

Kontrola zwieraczy odbyt0nietrzymanie stolca lub konieczność stosowania lewatywy
1rzadko brak kontroli (np. raz w tygodniu)
2pełna
Kontrola zwieraczy pęcherza0nietrzymanie moczu lub chory z cewnikiem nie potrafiący samodzielnie posługiwać się nim
1rzadko brak kontroli (rzadziej niż raz dziennie)
2pełna lub chory z cewnikiem potrafi się nim samodzielnie posługiwać
Dbałość o własną osobę0Potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach (mycie zębów, czesanie włosów,
1golenie, mycie się) niezależny (nawet jeżeli odpowiednie przedmioty są podawane przez osobę opiekująca się)
Korzystanie z toalety0zależny od otoczenia
1potrzebuje pomocy przy korzystaniu
2niezależnie siada i wstaje z toalety, ubiera się, wyciera
Jedzenie0nie potrafi jeść samodzielnie bez pomocy
1potrzebuje pewnej pomocy (np. krojenie, rozsmarowywanie) lecz je samodzielnie
2samodzielnie (jeśli ma przygotowane jedzenie)
Przesiadanie się0nie potrafi przesiąść się z łóżka na fotel, nie potrafi siedzieć
1potrzebuje znacznej pomocy
2potrzebuje niewielkiej pomocy
3nie potrzebuje pomocy
Poruszanie się0unieruchomiony
1samodzielnie porusza się na wózku inwalidzkim w domu
2chodzi z pomocą lub pod kontrolą jednej osoby
3chodzi samodzielnie (może używać przyrządu)
Ubieranie się0całkowicie zależny od otoczenia
1potrzebuje pomocy
2samodzielnie, łącznie z zapinaniem guzików i zamków błyskawicznych
Chodzenie po schodach0niewykonalne
1potrzebuje pomocy lub kontroli
2samodzielnie chodzi w górę i w dół
Kąpiel0potrzebuje pomocy
1samodzielnie może się kąpać lub brać prysznic, potrafi wejść i wyjść bez pomocy
Charles Warlow, Neurologia, PZWL 1996,76.

ZAŁĄCZNIK Nr  6B

 Zaburzenia funkcji poznawczo - behawioralnych oraz motoryczne zaburzenia czynności mowy oraz połykania

- po nabytych uszkodzeniach mózgu

(neurologia chorych dorosłych)

Typ dysfunkcji i skala głębokości zaburzenia

Rodzaj dysfunkcjiStopień nasilenia
A. Zaburzenia mowy01234
B. Zaburzenia językowe
C. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż dyzartria i afazja)
D. Zaburzenia systemów uwagi
E. Zaburzenia funkcji pamięciowych
F. Zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje)
G. Zaburzenia percepcyjne (agnozje)
H. Zaburzenia systemu wykonawczego (programowania i kontroli świadomych zachowań celowych)
I. Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe
J. Zaburzenia połykania (dysfagia)

A. Zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii lub apraksji mowy; dotyczą artykulacji, fonacji, prozodii lub motorycznych aspektów czynności mówienia (terapia realizowana przez neurologopedę)

B. Zaburzenia językowe i mowy (afazje) ; dotyczą programowania i realizacji wielu różnych czynności językowych i objawiają się zaburzeniami nazywania, powtarzania, tworzenia zdania, przetwarzania informacji językowej i rozumienia języka na różnym poziomie złożoności wypowiedzi; dotyczą języka mówionego oraz pisanego (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub neurologopedę)

C. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż afazja i dyzartria) ; brak kompetencji do nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu międzyosobniczego, trudności z wyrażaniem komunikatów przy użyciu gestykulacji, mimiki lub innych pozajęzykowych środków wyrazu; trudności ze zrozumieniem wymienionych form ekspresji wyrażanej przez innych. Deficyty łagodniejsze dotyczą praktycznych aspektów komunikacji takich jak rozumienie kontekstu, przekazu emocjonalnego w komunikacji oraz innych form przetwarzania informacji językowej w kontekście komunikacji społecznej (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub neurologopedę)

D. Zaburzenia systemów uwagi. Terapia dotyczy przede wszystkim zespołu zaniedbywania jednostronnego (deficyt nieuwagi stronnej) oraz zaburzeń czujności i podzielności uwagi w wyniku uszkodzenia neuronalnego układu funkcjonalnego dla uwagi (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

E. Zaburzenia różnych funkcji pamięciowych; przede wszystkim zespoły amnestyczne w wyniku uszkodzenia obustronnego formacji hipokampa (np. w konsekwencji opryszczkowego zapalenia mózgu), uszkodzenia podstawnego przodomózgowia (np. w konsekwencji pęknięcia tętniaka na tętnicy łączącej przedniej powikłane skurczem naczyniowym) oraz międzymózgowia (np. uszkodzenia ciał suteczkowatych i przedniego wzgórza w wyniku incydentów naczyniowych) (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

F. Zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje) ; zaburzenia inicjowania, organizacji przestrzennej oraz pamięci złożonych aktywności ruchowych (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

G. Zaburzenia wyższej organizacji spostrzegania; deficyty powstałe w wyniku uszkodzenia asocjacyjnych części kory w zakresie różnych modalności zmysłowych; np. agnozja wzrokowa, słuchowa, astereognozja oraz zaburzenia poznawczego aspektu czynności okulomotorycznej (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

H. Dysfunkcje systemu wykonawczego czyli regulującego inicjowanie, programowanie, kontrolę i przewidywanie skutków zachowań celowych; konsekwencje uszkodzeń neuronalnych systemów przedczołowo - podstawnych powstałych w wyniku patologii o różnej etiologii, szczególnie pourazowej (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

I. Zaburzenie sfery emocji, afektu i osobowości w konsekwencji nabytego uszkodzenia mózgu; również zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego u bliskich osoby z nabytym ciężkim uszkodzeniem mózgu (psychoedukacja terapia wspierająca wobec rodziny chorego) (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub psychologa klinicznego - psychoterapeutę)

J. Zaburzenia połykania (dysfagia) związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania (terapia prowadzona przez neurologopedę)

Skala opisu głębokości deficytu

0 - brak zaburzeń

1 - śladowe zaburzenia funkcji, ale nie wpływające zasadniczo na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych

2 - lekkie zaburzenia funkcji wpływające na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych

3 - zaburzenia funkcji w umiarkowanym nasileniu zakłócające wyraźnie codzienne funkcjonowanie

4 - zaburzenie funkcji w stopniu ciężkim uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie w sytuacjach codziennych

ZAŁĄCZNIK Nr  6C

  19 grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6D

  20 GMFCS (Gross Motor Function Classification System -

(Expanded and Revised)

SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ -

ROZSZERZONY I POPRAWIONY

GMFCS Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Doreen Bartlett, Michael Livingston, 2007

CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University

GMFCS Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Stephen Walter, Dianne Russell, Ellen Wood, Barbara Galuppi,1997

CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University

(Reference: Dev Med Child Neurol 1997;39:214-223)

Odpowiedzialna za skalę: dr n. bio. Ewa Gajewska Katedra Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji,

Zakład Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

mail karasinska1@wp.pl

WSTĘP I WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Podstawą Systemu Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej GMFCS w mózgowym porażeniu dziecięcym jest samodzielnie zapoczątkowany ruch, zwłaszcza siedzenie, zmiana pozycji i przemieszczanie się. Tworząc pięciopoziomowy system klasyfikacji naszym podstawowym kryterium było to, aby różnice między poziomami miały znaczenie w życiu codziennym. Podstawą rozróżnień są ograniczenia funkcjonalne, potrzeba stosowania ręcznych przyrządów wspomagających poruszanie się (takich jak balkoniki, kule czy laski) lub poruszania się na wózku, a w mniejszym stopniu jakość ruchu. Różnice między Poziomami I i II nie są tak wyraźne jak różnice między innymi poziomami, zwłaszcza dla niemowląt poniżej 2 lat.

Rozszerzona wersja GMFCS (2007) obejmuje przedział wieku dla młodzieży od 12 do 18 lat i podkreśla pojęcia obecne w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) Światowej Organizacji Zdrowia. Zachęcamy użytkowników do uświadomienia sobie wpływu, jaki czynniki środowiskowe i osobiste mogą mieć na to, co wykonują dzieci i młodzież. GMFCS kładzie nacisk na ustalenie, który poziom najlepiej reprezentuje aktualne umiejętności i ograniczenia w funkcji motoryki dużej dziecka. W centrum zainteresowania znajduje się zwykłe działanie dziecka w domu, szkole i swoim środowisku (tj. co robi), a nie to, co według naszej wiedzy jest w stanie wykonać będąc w najlepszej formie (zdolność do wykonania czegoś). Dlatego ważne jest, aby klasyfikować obecne działanie funkcji motoryki dużej, a nie uwzględniać ocen na temat jakości ruchu albo przewidywania poprawy.

Tytułem dla każdego poziomu jest sposób poruszania się, który jest najbardziej charakterystyczny po 6 roku życia. Opisy funkcjonalnych umiejętności i ograniczeń dla każdego przedziału wiekowego są szerokie, a ich celem nie jest opisanie wszystkich aspektów funkcji poszczególnych dzieci. Na przykład niemowlę z hemiplegią, które nie jest w stanie pełzać na dłoniach i kolanach, ale poza tym pasuje do opisu Poziomu I (tj. potrafi podciągnąć się do stania i chodzić), będzie sklasyfikowane na Poziomie I. Skala jest porządkowa i nie należy odległości między poziomami traktować jako równych ani wnioskować, że liczba dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym jest taka sama na każdym poziomie. Podajemy streszczenie różnic dla każdej pary poziomów, aby pomóc w ustaleniu, który z poziomów najbardziej przypomina aktualną funkcję motoryki dużej.

Jesteśmy świadomi tego, że objawy funkcji motoryki dużej zależą od wieku, zwłaszcza w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie. Dla każdego poziomu podajemy oddzielne opisy w różnych przedziałach wiekowych. Dzieci poniżej 2 lat należy oceniać w wieku skorygowanym, jeśli były wcześniakami. Opisy dla przedziałów 6 do 12 lat i 12 do 18 lat uwzględniają potencjalny wpływ czynników środowiskowych (np. odległości w szkole i środowisku) i czynników osobistych (np. wymogi energetyczne i upodobania społeczne) na sposób poruszania się.

Staraliśmy się podkreślić raczej umiejętności niż ograniczenia. Dlatego z reguły funkcja motoryki dużej dziecka, które potrafi wykonać czynności podane w opisie danego poziomu, będzie prawdopodobnie sklasyfikowane na tym poziomie lub powyżej tego poziomu funkcji; z kolei funkcja motoryki dużej dziecka, które nie potrafi wykonać czynności z danego poziomu, powinno być sklasyfikowane poniżej tego poziomu funkcji.

DEFINICJE OPERACYJNE

Chodzik podpierający ciało - Urządzenie do poruszania się, które podpiera miednicę i tułów. Dziecko jest wkładane do chodzika przez inną osobę.

Ręczny przyrząd podpierający - Laski, kule oraz przednie i tylne balkoniki, które nie podpierają tułowia podczas chodzenia.

Fizyczna pomoc - Inna osoba pomaga dziecku poruszać się.

Elektryczne urządzenie do przemieszczania się - Dziecko aktywnie kontroluje drążek albo elektryczny przełącznik, który umożliwia samodzielne przemieszczanie się. Urządzeniem może być wózek, skuter albo inny rodzaj elektrycznego urządzenia do poruszania się.

Samodzielnie porusza koła ręcznego wózka - Dziecko czynnie używa rąk i dłoni albo stóp do poruszania kołami i przemieszczania się.

Wożony - Osoba ręcznie pcha urządzenie do poruszania się (np. wózek inwalidzki, wózek dziecięcy), aby przewieźć dziecko z miejsca na miejsce.

Chodzi - O ile nie podano inaczej, wskazuje na brak fizycznej pomocy ze strony innej osoby oraz brak ręcznego przyrządu wspomagającego chodzenie. Może nosić ortezę (np. szyny).

Wózek - Odnosi się do każdego rodzaju urządzenia na kołach, które umożliwia poruszanie się (np. wózek spacerowy, wózek inwalidzki ręczny lub elektryczny).

OGÓLNE NAGŁÓWKI DLA KAŻDEGO POZIOMU

POZIOM I - Chodzi bez ograniczeń

POZIOM II - Chodzi z ograniczeniami

POZIOM III - Chodzi z użyciem ręcznego przyrządu

POZIOM IV - Samodzielne poruszanie się z ograniczeniami; może korzystać z urządzenia elektrycznego

POZIOM V - Wożony na ręcznym wózku inwalidzkim

RÓŻNICE MIĘDZY POZIOMAMI

Różnice między Poziomem I i II - W porównaniu z dziećmi i młodzieżą na Poziomie I, dzieci i młodzież na Poziomie II mają trudności z chodzeniem na długich dystansach i utrzymywaniem równowagi; mogą potrzebować ręcznego przyrządu podpierającego, kiedy uczą się chodzić; mogą korzystać z wózka, kiedy przemieszczają się na dłuższe dystanse na wolnym powietrzu i w swoim środowisku; muszą używać poręczy, kiedy wchodzą lub schodzą po schodach; gorzej radzą sobie z bieganiem i skakaniem.

Różnice między Poziomem II i III - Dzieci i młodzież na Poziomie II potrafią chodzić bez ręcznego przyrządu podpierającego po osiągnięciu wieku 4 lat (chociaż czasami mogą decydować się na zastosowanie takiego przyrządu). Dzieci i młodzież na Poziomie III potrzebują ręcznego przyrządu podpierającego, aby chodzić w pomieszczeniu, oraz korzystają z wózka na wolnym powietrzu i w swoim środowisku.

Różnice między Poziomem III i IV - Dzieci i młodzież na Poziomie III siedzą same albo potrzebują co najwyżej ograniczonego zewnętrznego podparcia, aby siedzieć, są bardziej niezależne w przemieszczaniu się na stojąco oraz chodzą z ręcznym przyrządem podpierającym. Dzieci i młodzież na Poziomie IV funkcjonują na siedząco (zwykle z podparciem), ale samodzielne przemieszczanie się jest ograniczone. Dzieci i młodzież na Poziomie IV są raczej wożone na ręcznym wózku inwalidzkim albo korzystają z wózka elektrycznego.

Różnice między Poziomem IV i V - Dzieci i młodzież na Poziomie V mają poważne trudności z kontrolowaniem głowy i tułowia i wymagają rozległej technologii i pomocy fizycznej. Dziecko jest w stanie samodzielnie się przemieszczać tylko, jeśli nauczy się używać wózka elektrycznego.

SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ - ROZSZERZONY I POPRAWIONY

WIEK PONIŻEJ 2 LAT

POZIOM I: Niemowlęta siadają i wstają z siadanie oraz siedzą na podłodze, mając ręce wolne do operowania przedmiotami. Niemowlęta pełzają na dłoniach i kolanach, podciągają się do stania i chodzą trzymając się mebli. Niemowlęta chodzą między 18 miesiącem a 24 miesiącem życia bez pomocy przyrządu podpierającego.

POZIOM II: Niemowlęta utrzymują pozycję siedzącą na podłodze, ale mogą używać dłoni do podpierania się, aby utrzymać równowagę. Niemowlęta pełzają na brzuchu albo na dłoniach i kolanach. Niemowlęta mogą podciągnąć się do stania i chodzić przy meblach.

POZIOMI III: Niemowlęta utrzymują pozycję siedzącą na podłodze, kiedy mają podpartą dolną część pleców. Niemowlęta turlają się i czołgają się do przodu na brzuchu.

POZIOM IV: Niemowlęta trzymają głowę, ale potrzebują podparcia tułowia, aby siedzieć na podłodze. Niemowlęta potrafią przeturlać się na plecy i mogą przeturlać się na brzuch.

POZIOM V: Upośledzenia fizyczne ograniczają świadomą kontrolę ruchu. Niemowlęta nie są w stanie utrzymać antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia leżąc na brzuchu i siedząc. Niemowlęta potrzebują pomocy dorosłego, aby się przeturlać.

WIEK OD 2 LAT DO PONIŻEJ 4 LAT

POZIOM I: Dzieci siedzą na podłodze, mając ręce wolne do operowania przedmiotami. Siadają na podłodze i wstają bez pomocy dorosłego. Chodzenie jest preferowaną metodą przemieszczania się bez potrzeby wspomagania się przyrządem.

POZIOM II: Dzieci siedzą na podłodze, ale mogą mieć trudności z utrzymaniem równowagi, kiedy mają ręce wolne do operowania przedmiotami. Siadają na podłodze bez pomocy dorosłego. Dzieci podciągają się do stania na stabilnej powierzchni. Dzieci najchętniej przemieszczają się pełzając obustronnie na dłoniach i kolanach, trzymając się mebli albo chodząc ze wsparciem przyrządu.

POZIOM III: Dzieci utrzymują pozycję siedzącą na podłodze często siedząc w pozycji W (siedzą między zgiętymi i obróconymi do wewnątrz biodrami i kolanami) i mogą potrzebować pomocy dorosłego, aby usiąść. Dzieci pełzają na brzuchu albo na dłoniach i kolanach (często bez obustronnych ruchów nóg) i jest to ich podstawowy sposób samodzielnego przemieszczania się. Dzieci mogą podnieść się do stania na stabilnej powierzchni i przemieszczać się na krótkich dystansach. Dzieci mogą chodzić na krótkich dystansach używając ręcznego przyrządu (chodzika) i pomocy dorosłego przy skręcaniu.

POZIOM IV: Posadzone dzieci siedzą na podłodze, ale nie są w stanie utrzymać ustawienia w linii i równowagi bez podpierania się dłońmi. Dzieci często potrzebują przystosowawczego wyposażenia do siedzenia i stania. Aby przemieścić się samodzielnie na krótkich dystansach (w obrębie pokoju) turlają się, czołgają na brzuchu albo pełzają na dłoniach i kolanach bez obustronnego ruchu nóg.

POZIOM V: Upośledzenia fizyczne ograniczają świadomą kontrolę ruchu oraz zdolność do utrzymania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia. Wszystkie obszary funkcji motorycznej są ograniczone. Przystosowawcze wyposażenie i wspomagająca technologia nie rekompensuje całkowicie ograniczeń funkcjonalnych w siedzeniu i staniu. Na Poziomie V dzieci nie potrafią samodzielnie poruszać się i są wożone. Niektóre dzieci przemieszczają się samodzielnie za pomocą elektrycznego wózka z rozległymi przystosowaniami.

WIEK OD 4 LAT DO PONIŻEJ 6 LAT

POZIOM I: Dzieci siadają na krześle i wstają z krzesła oraz siedzą na krześle bez potrzeby podpierania się dłonią. Dzieci wstają z siedzenia na podłodze i krześle do stania bez potrzeby wspierania się na przedmiotach. Dzieci chodzą w pomieszczeniach i na zewnątrz i wchodzą po schodach. Pojawia się umiejętność biegania i skakania.

POZIOM II: Dzieci siedzą na krześle mając ręce wolne do operowania przedmiotami. Dzieci wstają z podłogi i z krzesła do stania, ale często potrzebują stabilnej powierzchni, od której mogą się odepchnąć albo podciągnąć za pomocą rąk. Dzieci chodzą bez pomocy ręcznego przyrządu podpierającego w pomieszczeniu i na krótkich dystansach na poziomej powierzchni na zewnątrz. Dzieci wchodzą po schodach trzymając się poręczy, ale nie są w stanie biegać ani skakać.

POZIOM III: Dzieci siedzą na zwykłym krześle, ale mogą potrzebować podparcia dla miednicy lub tułowia, aby zwiększyć funkcję ręki. Dzieci siadają na krześle i wstają z krzesła wykorzystując stabilną powierzchnię, aby się odepchnąć lub podciągnąć rękoma. Dzieci chodzą z ręcznym przyrządem podpierającym na poziomych powierzchniach i wchodzą po schodach z pomocą dorosłego. Dzieci są często wożone, kiedy podróżują na długich dystansach albo na zewnątrz na nierównym terenie.

POZIOM IV: Dzieci siedzą na krześle, ale potrzebują dostosowanego siedziska do kontrolowania tułowia i zwiększania funkcji ręki. Dzieci siadają na krześle i wstają z krzesła z pomocą dorosłego albo wykorzystując stabilną powierzchnię, aby się odepchnąć lub podciągnąć rękoma. Dzieci mogą w najlepszym razie chodzić na krótkich dystansach z chodzikiem i pod nadzorem dorosłego, ale mają trudności ze skręcaniem i utrzymaniem równowagi na nierównych powierzchniach. Dzieci są wożone w środowisku. Dzieci mogą same się przemieszczać z zastosowaniem elektrycznego wózka inwalidzkiego.

POZIOM V: Upośledzenia fizyczne ograniczają świadomą kontrolę ruchu oraz zdolność do utrzymania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia. Wszystkie obszary funkcji motorycznej są ograniczone. Przystosowawcze wyposażenie i wspomagająca technologia nie rekompensuje całkowicie ograniczeń funkcjonalnych w siedzeniu i staniu. Na Poziomie V dzieci nie mają sposobów samodzielnego poruszania się i są wożone. Niektóre dzieci przemieszczają się samodzielnie za pomocą elektrycznego wózka z rozległymi przystosowaniami.

WIEK OD 6 LAT DO PONIŻEJ 12 LAT

POZIOM I: Dzieci chodzą w domu, szkole, na zewnątrz i w środowisku. Dzieci potrafią wchodzić na i schodzić z krawężników bez pomocy fizycznej oraz wchodzić i schodzić po schodach bez użycia poręczy. Dzieci realizują takie umiejętności motoryki dużej, jak bieganie i skakanie, ale szybkość, równowaga i koordynacja są ograniczone. Dzieci mogą brać udział w aktywności fizycznej i sportach w zależności od osobistych wyborów i czynników środowiskowych.

POZIOM II: Dzieci chodzą w większości miejsc. Dzieci mogą doświadczać trudności chodząc na długich dystansach i utrzymując równowagę na nierównym terenie, pochyłościach, w tłoku, w ograniczonych przestrzeniach albo kiedy niosą jakieś przedmioty. Dzieci wchodzą i schodzą po schodach trzymając się poręczy albo z fizyczną pomocą, jeśli nie ma poręczy. Na zewnątrz i w środowisku dzieci mogą chodzić z pomocą fizyczną, z ręcznym przyrządem podpierającym albo korzystać z wózka inwalidzkiego, kiedy podróżują na większe odległości. Dzieci w najlepszym razie mają tylko minimalną zdolność, aby realizować takie umiejętności motoryki dużej, jak bieganie i skakanie. Ograniczenia w realizowaniu umiejętności motoryki dużej mogą rodzić konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach.

POZIOM III: Dzieci chodzą używając ręcznego przyrządu podpierającego w większości pomieszczeń. Kiedy siedzą, mogą potrzebować pasów do utrzymania ułożenia miednicy i równowagi. Wstawanie z siedzenia i z podłogi wymaga fizycznej pomocy ze strony innej osoby albo powierzchni do wsparcia się. Kiedy podróżują na długich dystansach, dzieci korzystają z wózka. Dzieci mogą wchodzić i schodzić po schodach trzymając się poręczy pod nadzorem lub z pomocą fizyczną. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym samodzielne poruszanie kołami ręcznego wózka albo wózek elektryczny.

POZIOM IV: Dzieci korzystają z takich sposobów przemieszczania się, które wymagają pomocy fizycznej albo elektrycznego wózka w większości miejsc. Dzieci potrzebują przystosowawczego siedzenia do kontroli tułowia i miednicy oraz zazwyczaj pomocy fizycznej przy zmianie pozycji. W domu dzieci przemieszczają się po podłodze (turlają się, czołgają lub pełzają), chodzą na krótkich dystansach z pomocą fizyczną albo korzystają z wózka elektrycznego. W domu lub w szkole dzieci mogą korzystać z chodzika podpierającego ciało, kiedy zostaną w nim ustawione. W szkole, na zewnątrz i w środowisku dzieci są wożone na ręcznym wózku albo korzystają z wózka elektrycznego. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i/lub wózek elektryczny.

POZIOM V: Dzieci są wszędzie wożone na ręcznym wózku inwalidzkim. Dzieci mają ograniczoną zdolność do utrzymywania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia i kontrolowania ruchów rąk i nóg. Stosuje się wspomagającą technologię, aby poprawić ułożenie głowy, siedzenie, stanie i/lub przemieszczanie się, ale wyposażenie nie rekompensuje całkowicie ograniczeń. Zmiany pozycji wymagają całkowitej pomocy fizycznej ze strony dorosłego. W domu dzieci mogą się przemieszczać na krótkich dystansach po podłodze albo mogą być noszone przez dorosłego. Dzieci mogą przemieszczać się samodzielnie za pomocą wózka elektrycznego z rozległymi dostosowaniami siedzenia i sposobu kontrolowania go. Ograniczenia w przemieszczaniu się mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i korzystanie z wózka elektrycznego.

WIEK OD 12 LAT DO PONIŻEJ 18 LAT

POZIOM I: Dzieci chodzą w domu, szkole, na zewnątrz i w środowisku. Dzieci potrafią wchodzić na i schodzić z krawężników bez pomocy fizycznej oraz wchodzić i schodzić po schodach bez użycia poręczy. Dzieci realizują takie umiejętności motoryki dużej, jak bieganie i skakanie, ale szybkość, równowaga i koordynacja są ograniczone. Dzieci mogą brać udział w aktywności fizycznej i sportach w zależności od osobistych wyborów i czynników środowiskowych.

POZIOM II: Dzieci chodzą w większości miejsc. Na wybór sposobu przemieszczania się mają wpływ czynniki środowiskowe (takie jak nierówny teren, pochyłości, duże odległości, wymagania czasowe, pogoda i dopuszczalność w oczach rówieśników) oraz osobiste preferencje. W szkole lub pracy dzieci mogą dla bezpieczeństwa chodzić z ręcznym przyrządem podpierającym. Na zewnątrz i w środowisku dzieci mogą korzystać z wózka elektrycznego, kiedy podróżują na większe odległości. Wchodzą i schodzą po schodach trzymając się poręczy albo z pomocą fizyczną, jeśli nie ma poręczy. Ograniczenia w realizowaniu umiejętności motoryki dużej mogą rodzić konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach.

POZIOM III: Dzieci potrafią chodzić z użyciem ręcznego przyrządu podpierającego. W porównaniu z osobami na innych poziomach dzieci na poziomie III wykazują większe zróżnicowanie sposobów przemieszczania się w zależności od możliwości fizycznych oraz czynników środowiskowych i osobistych. Kiedy siedzą, mogą potrzebować pasów do utrzymania ułożenia miednicy i równowagi. Wstawanie z siedzenia i z podłogi wymaga fizycznej pomocy ze strony innej osoby albo powierzchni do wsparcia się. W szkole dzieci mogą samodzielnie poruszać koła ręcznego wózka inwalidzkiego albo korzystać z wózka elektrycznego. Na zewnątrz i w środowisku dzieci są wożone na wózku albo korzystają z wózka elektrycznego. Dzieci mogą wchodzić i schodzić po schodach trzymając się poręczy pod nadzorem lub z pomocą fizyczną. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym samodzielne poruszanie kołami ręcznego wózka albo wózek elektryczny.

POZIOM IV: Dzieci korzystają z wózka w większości miejsc. Dzieci potrzebują przystosowawczego siedzenia do kontroli tułowia i miednicy. Potrzebują pomocy fizycznej ze strony 1 lub 2 osób, aby zmienić pozycję. Dzieci mogą utrzymywać ciężar ciała na nogach, aby pomóc w zmianie pozycji w staniu. W pomieszczeniach dzieci mogą chodzić na krótkich dystansach z pomocą fizyczną, jeździć na wózku albo korzystać z chodzika podpierającego ciało, kiedy zostaną w nim ustawione. Dzieci są fizycznie zdolne do operowania wózkiem elektrycznym. Kiedy korzystanie z wózka elektrycznego nie jest możliwe, dzieci są wożone na ręcznym wózku. Ograniczenia w chodzeniu mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i/lub wózek elektryczny.

POZIOM V: Dzieci są wszędzie wożone na ręcznym wózku inwalidzkim. Dzieci mają ograniczoną zdolność do utrzymywania antygrawitacyjnej pozycji głowy i tułowia i kontrolowania ruchów rąk i nóg. Stosuje się wspomagającą technologię, aby poprawić ułożenie głowy, siedzenie, stanie i/lub przemieszczanie się, ale wyposażenie nie rekompensuje całkowicie ograniczeń. Do zmiany pozycji potrzebna jest pomoc fizyczna 1 lub 2 osób lub mechaniczny podnośnik. Dzieci mogą przemieszczać się samodzielnie za pomocą wózka elektrycznego z rozległymi dostosowaniami siedzenia i sposobu kontrolowania go. Ograniczenia w przemieszczaniu się mogą powodować konieczność tworzenia dostosowań, aby umożliwić dzieciom udział w aktywności fizycznej i sportach, w tym pomoc fizyczna i korzystanie z wózka elektrycznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6E

 Zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne/pielęgnacyjne - rehabilitacja neurologiczna dzieci

Do RND 01 kwalifikowałaby obecność przynajmniej jednego z wymienionych w ciężkim stopniu nasilenia - 4.

Typ dysfunkcji i skala głębokości zaburzenia

Rodzaj dysfunkcjiStopień nasilenia
01234
A. Zaburzenia komunikacji
B. Zaburzenia połykania (dysfagia)
C. Spastyczność kończyny górnej lub dolnej, jeśli z powodu spastyczności istnieje uzasadnione ryzyko rozwoju wtórnych uszkodzeń strukturalnych o znaczącym wpływie na funkcjonowanie układu mięśniowo - szkieletowego - 4 stopień nasilenia.
D. Opóźnienie lub upośledzenie rozwoju umysłowego
E. Nabyte zaburzenia funkcji poznawczych
F. Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe
G. Zaburzenia zachowania/konieczność stałego nadzoru
H. Zaburzenia kontroli mikcji i defekacji
I. Zaburzenia widzenia
I. Padaczka
J. Zaburzenia funkcji kończyn górnych

A. Zaburzenia komunikacji - zaburzenia mowy (artykulacji, fonacji, prozodii lub motorycznych aspektów czynności mówienia) lub zaburzenia językowe (zaburzenia komunikacji werbalnej) dotyczące języka mówionego i pisanego (terapia realizowana przez logopedę, neurologopedię lub neuropsychologa).

B. Zaburzenia połykania (dysfagia) związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania (terapia prowadzona przez neurologopedę)

C. Spastyczność - zależne od prędkości wzmożenie odruchu na rozciąganie

D. Opóźnienie lub upośledzenie rozwoju umysłowego - (terapia prowadzona przez psychologa lub neuropsychologa)

E. Nabyte zaburzenia funkcji poznawczych - zaburzenia pamięci, uwagi, wyższej organizacji ruchu (apraksje), wyższej organizacji postrzegania (agnozje), zaburzenia funkcji wykonawczych (tj inicjowania, planowania, kontroli i przewidywania skutków zachowań celowych) - (terapia prowadzona przez neuropsychologa)

F. Zaburzenie sfery emocji, afektu i osobowości w konsekwencji wrodzonego lub nabytego uszkodzenia mózgu; również zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego u bliskich dziecka z ciężkim uszkodzeniem mózgu (psychoedukacja terapia wspierająca wobec rodziny chorego) (terapia prowadzona przez neuropsychologa lub psychologa klinicznego - psychoterapeutę)

G. Zaburzenia zachowania spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu - zachowanie niedostosowane do sytuacji, nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm, zachowania niebezpieczne, agresywne i inne wymagające interwencji psychologa, neuropsychologa, psychoterapeuty (terapia behawioralna), psychiatry i/lub farmakoterapii, lub wzmożonego nadzoru nad pacjentem.

H. Zaburzenia kontroli mikcji i defekacji

I. Zaburzenia widzenia - spowodowane patologią oka, nerwu wzrokowego lub mózgu

J. Padaczka - zwłaszcza w sytuacjach, wymagających zaangażowania neurologa dziecięcego w opiekę nad dzieckiem w oddziale np. kiedy konieczna jest zmiana dawkowania lub leków z powodu nawracających napadów.

K. Zaburzenia funkcji kończyn górnych - np. siły, koordynacji wpływające na samoobsługę i zdolność poruszania się.

Skala głębokości zaburzeń wpływających na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach

Pod pojęciem "funkcjonowanie w codziennych sytuacjach" rozumiemy w zakresie odpowiednim dla wieku: uczenie się i wykorzystanie wiedzy, radzenie sobie z podejmowaniem zadań, komunikację, poruszanie się, samoobsługę, życie domowe, interakcje i związki międzyludzkie, życie społeczne, towarzyskie i obywatelskie oraz funkcjonowanie w ważnych sferach życia jak wykształcenie, praca i finanse (WHO 2001).

W ocenie funkcjonowania w codziennych sytuacjach pod uwagę należy wziąć:

* Samodzielność realizacji określonych aktywności,

* Czas i wysiłek przeznaczony na realizację określonych aktywności

* Stopień obciążenia opiekuna lub/i zakres pomocy wymaganej do realizacji określonych aktywności (np czas i wysiłek ze strony opiekuna)

0 - brak zaburzeń

1 - niewielkie zaburzenia - zaburzenia funkcji nie wpływające zasadniczo na funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych; pacjent może z tego powodu przyjmować leki lub korzystać z zaopatrzenia pomocniczego.

2 - lekkie zaburzenia - zaburzenia funkcji w odniesieniu do normy dla wieku zakłócające funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych przez 5-24% czasu,

3 - umiarkowane zaburzenia - zaburzenia funkcji w odniesieniu do normy dla wieku zakłócające funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych przez 25-74% czasu

4 - zaburzenie funkcji w stopniu ciężkim - zaburzenia funkcji w odniesieniu do normy dla wieku zakłócające funkcjonowanie w codziennych sytuacjach życiowych przez ponad 75% czasu lub całkowicie uniemożliwiające odpowiednie dla wieku funkcjonowanie w sytuacjach codziennych.

ZAŁĄCZNIK Nr  6F 21

Wzór

Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego - leczenie dzieci ze śpiączką

Imię i nazwisko pacjenta................................
Numer PESEL.......................................
Data:.............................................
LP.Kryteria ocenySpełnianie kryteriów kwalifikacji
TakNieNie dotyczy
1Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 pkt.Uzyskana liczba punktów
2Pozostawanie w stanie śpiączki w okresie:
- nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazuUdokumentowana data urazu....../.../......... dzień/miesiąc/rok
- nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowejUdokumentowana data wystapienia śpiączki nieurazowej....../.../......... dzień/miesiąc/rok
3Stabilność podstawowych parametrów życiowychUwagi
4Stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznegoUwagi
5Wiek od rozpoczęcia 2 r. ż. do ukończenia 18 r. ż. (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia) Data urodzenia....../.../......... dzień/miesiąc/rok
Wiek.................. lata/miesiące
Kwalifikacja do programu zdrowotnego
.................................

Podpis lekarza

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  22 Charakterystyka grup

ZAŁĄCZNIK Nr 8 23

Monitorowanie jakości procesu leczenia dzieci ze śpiączkąw przedziale od 0-6 miesięcy od dnia rozpoczęcia programu

w przedziale od 7-12 miesięcy od dnia rozpoczęcia programu

w przedziale 13-15 miesięcy od dnia rozpoczęcia programu

na dzień zakończenia leczenia w programie*

Imię i nazwisko pacjenta.............................
Numer PESEL....................................
Data sporządzenia:.................................
Kwalifikacja
1Data wystąpienia śpiączki
2Data kwalifikacji do programu**
3Kryteria kwalifikacji do programu inne niż wymienione w rozporządzeniu MZ w sprawie programów zdrowotnych
4Data przyjęcia dziecka do programu
Przebieg leczenia
1Skład indywidualnego zespołu terapeutycznego
2Kryteria medyczne ustalone przez indywidualny zespół terapeutyczny, służące do monitorowania efektów leczenia
3Wykonane badania
4Leczenie farmakologiczne
5Leczenie spastyczności
a) kwalifikacja do leczenia
b) nazwa leku
c) dawkowanie
d) częstość podania
e) ocena efektów zastosowanego leczenia
6Rehabilitacja medyczna
a) zastosowane metody rehabilitacji
b) ocena skuteczności zastosowanej rehabilitacji
7Wykonane świadczenia psychologiczne i logopedyczne
a) liczba wykonanych porad
b) ocena skuteczności zastosowanych metod terapii
8Zastosowane żywienie dojelitowe lub pozajelitowe
9Zastosowane zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze
10Inne świadczenia
Zakończenie leczenia
1Uzasadnienie wydłużenia czasu leczenia powyżej 12 miesięcy
2Zalecenia do dalszego postępowania
3Data zakończenia programu
4Data wybudzenia ze śpiączki
Inne uwagi
Sporządzony dokument podpisuje lekarz prowadzący
* właściwe podkreslić
**zgodnie z kryteriami opisanymi w rozporządzeniu MZ w sprawie programów zdrowotnych, w oparciu o załącznik 6f do zarządzenia nr 53/2010/DSOZ
1 § 2 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
4 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
5 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 76/2012/DSOZ z dnia 9 listopada 2012 r. (NFZ.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 listopada 2012 r.
6 § 6 ust. 3a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 76/2012/DSOZ z dnia 9 listopada 2012 r. (NFZ.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 listopada 2012 r.
7 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
8 § 8 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
9 § 8 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
10 § 8 ust. 3c dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
11 § 22a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
12 § 24a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
13 § 25 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 76/2012/DSOZ z dnia 9 listopada 2012 r. (NFZ.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
14 § 25 ust. 8a uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 76/2012/DSOZ z dnia 9 listopada 2012 r. (NFZ.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
15 Załącznik nr 1N:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 76/2012/DSOZ z dnia 9 listopada 2012 r. (NFZ.12.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 listopada 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.

16 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
17 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
18 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6/2011/DSOZ z dnia 11 lutego 2011 r. (NFZ.11.6.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r. (NFZ.11.21.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.

19 Załącznik nr 6c zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6/2011/DSOZ z dnia 11 lutego 2011 r. (NFZ.11.6.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2011 r.
20 Załącznik nr 6d zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r. (NFZ.11.21.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
21 Załącznik nr 6F dodany przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.
22 Załącznik nr 7:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 6/2011/DSOZ z dnia 11 lutego 2011 r. (NFZ.11.6.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2011 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r. (NFZ.11.21.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 40/2011/DSOZ z dnia 25 sierpnia 2011 r. (NFZ.11.27.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

23 Załącznik Nr 8 dodany przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. (NFZ.13.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2013 r.