Określenie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.182

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 182/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
ASDK - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, obejmujące wykonanie badań wraz z wydaniem wyników tych badań, określone w załączniku nr 1 część b do zarządzenia, wykonywane u świadczeniobiorców, którym świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym, realizowane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej (AOP) - świadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1a do rozporządzenia AOS wykonywane przez pielęgniarki lub położne, zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu;
3)
ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON) - świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane ze wskazań nagłych w rozpoznaniach wymienionych w załączniku nr 5d do zarządzenia oraz opieka specjalistyczna realizowana w tych rozpoznaniach w określonym przedziale czasu; świadczenia te realizowane są w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia;
4)
charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia;
5)
decyzja diagnostyczna - ustalenie rozpoznania na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego, określonego zgodnie z klasyfikacją ICD-10;
6)
decyzja terapeutyczna - ustalenie postępowania zmierzającego do rozwiązania problemu zdrowotnego świadczeniobiorcy - określenie procedury medycznej zgodnie z klasyfikacją ICD-9, zalecenia, wskazówki, instrukcje udzielone świadczeniobiorcy, wystawienie recepty, a także określenie zasad przyjmowania leków, wskazanie konieczności realizowania leczenia w szczególności w innych poradniach specjalistycznych lub u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
7)
diagnostyczny pakiet onkologiczny - zestaw finansowanych ryczałtowo badań diagnostycznych, w szczególności spośród wskazanych w załączniku nr 5c do zarządzenia, które powinny być wykonane u świadczeniobiorcy posiadającego kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z indywidualnymi wskazaniami klinicznymi, w celu przeprowadzenia wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej;
8)
diagnostyczny pakiet specjalistyczny - zestaw finansowanych ryczałtowo badań diagnostycznych, w szczególności spośród wskazanych w załączniku nr 5e do zarządzenia, które powinny być wykonane u pacjenta pierwszorazowego diagnozowanego w kierunku rozpoznania ICD10 wskazanego w tym załączniku. Uwzględnia kompleksową ocenę stanu zdrowia (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmując łącznie:
a)
podjęcie decyzji diagnostycznej poprzez określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 oraz podjęcie decyzji terapeutycznej, w tym określenie dalszego schematu opieki nad świadczeniobiorcą oraz wskazanie dalszego trybu opieki spośród wymienionych niżej:
dalsze leczenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej,
skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny,
skierowanie do szpitala,
zakończenie leczenia specjalistycznego,
b)
przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia,
c)
w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
9)
diagnostyka onkologiczna - diagnostykę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy o świadczeniach;
10)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
11)
KAOS - kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą, rozliczaną przy pomocy kapitacyjnej stawki rocznej, odrębnie kontraktowaną, wykonywaną w trybie ambulatoryjnym; kompleksowa opieka zdrowotna nad świadczeniobiorcą realizowana jest zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu AOS, o którym mowa w pkt 26;
12)
karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - dokument, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach;
13)
katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych - zbiór kategorii specjalistycznych świadczeń o charakterze zabiegowym lub zachowawczym, określonych w załączniku nr 5a do zarządzenia;
14)
katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych - określony w załączniku nr 5c do zarządzenia zbiór diagnostycznych pakietów onkologicznych, wykonywanych w ramach wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej, wykazywanych do rozliczania ryczałtowo za dany pakiet oraz produktów do sumowania wykonywanych w ramach diagnostyki onkologicznej;
15)
katalog diagnostycznych pakietów specjalistycznych - określony w załączniku nr 5e do zarządzenia zbiór diagnostycznych pakietów specjalistycznych;
16)
kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) - zakres świadczeń realizowany w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach którego realizowana, koordynowana i finansowana jest kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, skoordynowana przez jeden ośrodek, obejmująca przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania;
17)
katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych - zbiór specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, określony w załączniku nr 5b do zarządzenia;
18)
koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - zakres świadczeń (KOC I, KOC II/III) w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK), w ramach którego realizowana i finansowana jest skoordynowana opieka dla kobiet w ciąży, obejmująca specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje. Pod pojęciem koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży rozumie się również realizację tych świadczeń w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
19)
Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
20)
ogólne warunki umów - ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
21)
pacjent pierwszorazowy - świadczeniobiorcę, który w ciągu 730 dni poprzedzających udzielenie świadczenia nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie, spośród wymienionych w załączniku nr 1a do zarządzenia i otrzymuje świadczenie w oparciu o przepisy art. 57 lub art. 60 ustawy o świadczeniach;
22)
pogłębiona diagnostyka onkologiczna - świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, obejmujące zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego oraz produktów do sumowania;
23)
porada początkowa - pierwszą poradę, rozpoczynającą proces diagnostyczno-terapeutyczny w ramach wstępnej diagnostyki onkologicznej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej, lub u pacjenta pierwszorazowego, która nie jest wskazywana do rozliczenia, a jej data sprawozdawana jest w raporcie statystycznym dla świadczeń skojarzonych z zakresu diagnostyki onkologicznej lub świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych;
24)
porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - poradę udzielaną w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu;
25)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w ogólnych warunkach umów;
26)
rozporządzenie AOS - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
27)
rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
28)
rozporządzenie Programy - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
29)
skojarzony zakres świadczeń - zakres wyodrębniony w umowie w danym zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w ramach którego udzielane są określone świadczenia wraz z wyodrębnioną w ramach umowy kwotą zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na ich finansowanie, wskazany w załączniku nr 1a do zarządzenia;
30)
specjalistyczne świadczenie zabiegowe - procedurę zabiegową rozumianą jako czynność realizowaną na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych, diagnostycznych, terapeutycznych, obejmującą w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach. Rozliczane z wykorzystaniem grup zabiegowych oznaczonych kodem rozpoczynającym się literami Z lub PZ, wskazanych w Katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia;
31)
świadczenie pohospitalizacyjne - świadczenie realizowane w poradni przyszpitalnej, w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia zakończenia hospitalizacji, hospitalizacji planowej albo świadczenia udzielonego w ramach "leczenia jednego dnia" w rozumieniu przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nim przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych, uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:
a)
realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych) lub terapeutycznych, według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją procedur rozpoczętych wcześniej lub
b)
pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub
c)
wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy o świadczeniach;
27)
świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne - świadczenie kontrolne wykonywane po zakończeniu hospitalizacji w oddziale o profilu: choroby wewnętrzne lub pediatria, realizowane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia AOS lp. 66 lub 67, rozliczane w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji;
28)
świadczenie specjalistyczne - świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy lub ocenę przebiegu leczenia w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:
a)
realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych, według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej lub
b)
pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub
c)
wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy o świadczeniach, lub
d)
wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach;
29)
świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe - świadczenie wykonywane u pacjenta pierwszorazowego, polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące łącznie:
a)
podjęcie decyzji diagnostycznej - określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 oraz podjęcie decyzji terapeutycznej, w tym określenie dalszego schematu opieki nad świadczeniobiorcą oraz wskazanie dalszego trybu opieki w odniesieniu do podjętej decyzji spośród następujących trybów:
dalsze leczenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej,
skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny,
skierowanie do szpitala,
zakończenie leczenia specjalistycznego,
b)
przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia,
c)
w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach;
30)
świadczenie specjalistyczne receptowe - świadczenie, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590);
31)
wstępna diagnostyka onkologiczna - świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu AOS, obejmujące zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego oraz produktów do sumowania odpowiadających wstępnemu rozpoznaniu;
32)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w ogólnych warunkach umów.
2. 
Świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe, świadczenia specjalistyczne, specjalistyczne świadczenia zabiegowe, świadczenie pohospitalizacyjne, specjalistyczne świadczenie odrębne oraz porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, obejmują ponadto:
1)
zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne gwarantowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 1096, 1590 i 1905) oraz dokumentowanie w historii choroby stanu klinicznego świadczeniobiorcy uzasadniającego uzyskanie świadczenia; zlecenie na realizację tego świadczenia gwarantowanego wystawia się w sposób określony w odrębnych przepisach oraz w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne;
2)
kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;
3)
niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
4)
wykonywanie badań profilaktycznych.
3. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu AOS oraz w ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania i umowy

§  3. 
1. 
Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2. 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12. 2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
2)
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.
§  4. 
1. 
Postępowanie, o którym mowa § 3 ust. 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1)
województwa;
2)
więcej niż jednego powiatu;
3)
powiatu;
4)
więcej niż jednej gminy;
5)
gminy;
6)
więcej niż jednej dzielnicy;
7)
dzielnicy.
2. 
Porównanie ofert w toku postępowania następuje zgodnie z art. 148 ustawy o świadczeniach, w tym z przepisami wydanymi na podstawie art. 148 ust. 3 tej ustawy.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  5. 
1. 
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zwanej dalej "umową", jest w szczególności realizacja świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących odpowiednio świadczenia w poradniach specjalistycznych lub ASDK, lub KAOS udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 część a-c do zarządzenia.
2. 
Wzory umów określone są w załączniku nr 2 w części a-c do zarządzenia.
3. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  6. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu AOS.
2. 
Konieczność spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa.
§  7. 
1. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach określonych w załącznikach nr 1 część a-c mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2. 
Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6.
4. 
Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
5. 
Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.
§  8. 
1. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2. 
Przy udzielaniu świadczeń profilaktycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, w ramach porad o kodzie: 5.05.00.0000060 zdefiniowanych w załączniku nr 5b do zarządzenia, świadczeniodawca przed pobraniem skryningowego rozmazu cytologicznego obowiązany jest do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z kryteriami określonymi w tym załączniku.
3. 
Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
5. 
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
6. 
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 5, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną.
7. 
W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
8. 
W przypadku udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 2, konieczne jest posiadanie dostępu do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).
9. 
W przypadku udzielania, w zakresie położnictwo i ginekologia, świadczeń o profilu położniczym, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji objęcia świadczeniobiorcy koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, w oparciu o system informatyczny udostępniany przez Fundusz.
10. 
W przypadku udzielania świadczeń kontrolnych pohospitalizacyjnych świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia terminu i miejsca hospitalizacji, poprzedzającej świadczenie.
§  9. 
1. 
Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, będące lekarzami mogą udzielać świadczeń w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM), także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, z zachowaniem wymogów określonych w odrębnych przepisach.
3. 
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku nieobecności lekarza, logopedy lub ortoptysty, realizującego świadczenia zgodnie z umową, świadczeniodawca obowiązany jest poinformować świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w okresie nieobecności tych osób. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, udostępniana jest w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.
§  10. 
1. 
Warunki rozliczania świadczeń będących przedmiotem umowy określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2. 
Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
3. 
Podstawą do rozliczania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punkt), a w odniesieniu do świadczeń określonych w załączniku nr 1 część c do zarządzenia - kapitacyjna stawka roczna.
4. 
Liczba punktów odpowiadająca poszczególnym świadczeniom określona jest w załącznikach nr 5a - 5c oraz nr 5e do zarządzenia.
5. 
Wartość punktowa odpowiadająca poszczególnym świadczeniom ASDK określona jest w załączniku nr 1 część b do zarządzenia.
6. 
Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające świadczeniom z odpowiednich katalogów, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.
7. 
Przy rozliczaniu świadczeń profilaktycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, w ramach porad o kodzie: 5.05.00.0000060 zdefiniowanych w załączniku nr 5b, po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
8.  1
 Przy rozliczaniu ASDK w zakresach: badania tomografii komputerowej oraz badania rezonansu magnetycznego, po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
9.  2
 Przy rozliczaniu skojarzonego zakresu świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych w zakresach: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
10.  3
 Przy rozliczaniu skojarzonego zakresu świadczeń: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
11.  4
 Przy rozliczaniu skojarzonego zakresu świadczeń: świadczenia zabiegowe w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
12.  5
 Przy rozliczaniu świadczeń w zakresach: alergologii dla dzieci, diabetologii dla dzieci, endokrynologii dla dzieci, gastroenterologii dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, nefrologii dla dzieci, neurologii dziecięcej, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, reumatologii dla dzieci, chorób zakaźnych dla dzieci, neonatologii, ginekologii dla dziewcząt, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej dla dzieci, neurochirurgii dla dzieci, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, preluksacji, okulistyki dla dzieci, otolaryngologii dziecięcej, urologii dziecięcej, rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci, pediatrii oraz w skojarzonych do nich zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 część a do zarządzenia, po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
13.  6
 Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia w zakresach określonych:
1)
w załączniku nr 1 część a do zarządzenia, nie wymienionych w ust. 12 oraz w skojarzonych do nich zakresach świadczeń,
2)
w załączniku nr 1 część b do zarządzenia, nie wymienionych w ust. 8

- po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

14.  7
 Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych w zakresach świadczeń innych niż wymienione w ust. 7-13, po przekroczeniu wartości określonej na ich realizację w umowie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
§  11. 
1. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1)
kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD-10;
2)
kody istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9;
3) 8
 (uchylony).
2. 
Świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach skojarzonego zakresu świadczeń diagnostyki onkologicznej, obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1)
kod rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, ustalony po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej;
2)
kody istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9, z obowiązkowym wskazaniem tych badań spośród wymienionych w załączniku nr 5c do zarządzenia, które zostały wykonane u świadczeniobiorcy;
3)
porada początkowa o kodzie: 5.01.28.0000002 (WP2 porada początkowa - diagnostyka onkologiczna) wraz z datą jej wykonania, odpowiednio w ramach wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej;
4)
numer karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
3.  9
 Świadczeniodawca rozliczający świadczenia w ramach skojarzonego zakresu świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych, w tym diagnostycznych pakietów specjalistycznych, obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym danych, o których mowa w ust. 1 oraz dodatkowo porady początkowej o kodzie: 5.01.28.0000001 (WP1 porada początkowa - świadczenia pierwszorazowe) wraz z datą jej wykonania, a w przypadku diagnostycznych pakietów specjalistycznych - porady początkowej o kodzie 5.01.28.0000003 (WP3 porada początkowa - pakiet specjalistyczny) wraz z datą jej wykonania.
4. 
Świadczeniodawca realizujący badania cytologicznego materiału z szyjki macicy, obowiązany jest do sprawozdawania przedmiotowej procedury z wykorzystaniem świadczenia o kodzie: 5.05.00.0000060 w sytuacji, gdy spełnione są kryteria kwalifikacji do udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy.
5. 
Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, w przypadku świadczeń o kodzie: 5.05.00.0000060, określonych w załączniku nr 5b do zarządzenia, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu odpowiednich pól aplikacji w SIMP.
6. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń, świadczeń z Katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych określonego w załączniku nr 5a do zarządzenia lub świadczeń z Katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych określonego w załączniku nr 5b do zarządzenia lub świadczeń z Katalogu diagnostycznych pakietów onkologicznych określonego w załączniku nr 5c do zarządzenia lub z Katalogu diagnostycznych pakietów specjalistycznych określonego w załączniku nr 5e do zarządzenia.
7. 
Świadczeniodawca, przy rozliczaniu KAOS, obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym oprócz zakresu świadczeń, także:
1)
kodu rozpoznania według klasyfikacji ICD-10;
2)
kodów procedur medycznych według aktualnej wersji ICD-9;
3)
porady w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą - 5.01.26.0000001 albo porady w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym wirusem HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV) - 5.02.26.0000062.
8. 
Dane, o których mowa w ust. 1-7, winny pozostawać w zgodności z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej.
9. 
W raporcie statystycznym nie wykazuje się procedur (badań), które nie zostały zlecone i sfinansowane przez świadczeniodawcę w ramach świadczenia.
§  12. 
1. 
Świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe mogą być rozliczane w przypadku udzielania świadczeń pacjentom pierwszorazowym rozliczanym z wykorzystaniem świadczeń o kodzie rozpoczynającym się oznaczeniem W4 lub W5, zgodnie z załącznikiem nr 5a do zarządzenia, jeżeli w danym rozpoznaniu nie zostały utworzone diagnostyczne pakiety specjalistyczne.
2. 
Diagnostyczne pakiety specjalistyczne mogą być rozliczane w przypadku udzielania świadczeń pacjentom pierwszorazowym z rozpoznaniami wskazanymi w załączniku nr 5e do zarządzenia, po postawieniu ostatecznego rozpoznania, ustaleniu terapii i wskazaniu trybu dalszej opieki, w oparciu o skalę ciężkości choroby, opisaną w załączniku nr 5f do zarządzenia.
3. 
Świadczenia w ramach zakresu skojarzonego: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych mogą być rozliczane:
1)
przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresach ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci oraz chirurgii dziecięcej, spełniających warunki dodatkowe określone w załączniku nr 1a do zarządzenia - w przypadku udzielania świadczeń obejmujących zaopatrzenie urazu lub zabezpieczenie pourazowe, niezależnie od miejsca zaopatrzenia tego urazu - w okresie do 60 dni od rozpoznania świadczeniobiorcom z rozpoznaniami dotyczącymi narządu ruchu określonymi w załączniku nr 5d do zarządzenia, lub
2)
przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie okulistyki i okulistyki dla dzieci - w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom z rozpoznaniami dotyczącymi narządu wzroku określonymi w załączniku nr 5d do zarządzenia - w okresie 14 dni od rozpoznania

- na zasadach określonych w przepisach niniejszego zarządzenia, z wykorzystaniem grup W11-W32 oraz grup zabiegowych Z.

4. 
Świadczenia w ramach zakresu skojarzonego: ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej mogą być rozliczane na zasadach określonych w przepisach zarządzenia z wykorzystaniem grup o kodach: PPW oraz grup zabiegowych PZ wskazanych w załączniku nr 5a do zarządzenia.
5. 
Świadczenia ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub położnej podlegają rozliczaniu po zrealizowaniu świadczenia w zakresie wynikającym z rozporządzenia AOS. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem kolejnych badań dodatkowych.
6. 
Świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe, lub świadczenie specjalistyczne podlega rozliczeniu po podjęciu decyzji diagnostycznej i terapeutycznej wobec świadczeniobiorcy wraz ze skompletowaniem wyników procedur diagnostycznych - wymaganych w charakterystykach poszczególnych świadczeń oraz spełnieniu pozostałych warunków określonych w zarządzeniu. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem i dostarczaniem kolejnych wyników badań dodatkowych.
7. 
Etapy postępowania związane z udzielonymi świadczeniami są odnotowywane w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
8. 
Nie kwalifikuje się do rozliczenia porady receptowej, wykonywanej częściej niż co 90 dni lub wykonywanej w odstępie krótszym niż 14 dni w stosunku do innych typów porad.
9. 
Fundusz nie finansuje świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach specjalistycznych, udzielonych kobietom w ciąży objętym koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, jeżeli świadczenia te związane są z ciążą, porodem i połogiem, na podstawie umowy w zakresie położnictwo i ginekologia oraz w innych zakresach, z wyłączeniem stanów nagłych.
10. 
W przypadku wykonywania świadczeń wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej w ramach skojarzonego zakresu świadczeń diagnostyki onkologicznej, rozliczanie świadczeń następuje wyłącznie z wykorzystaniem diagnostycznych pakietów onkologicznych oraz produktów do sumowania, określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia, odpowiednich dla rozpoznania wstępnego.
11. 
Świadczeniodawca, który przeprowadził wstępną diagnostykę onkologiczną u świadczeniobiorcy na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, może ją rozliczyć z wykorzystaniem jednego pakietu wstępnej diagnostyki onkologicznej oraz produktów do sumowania na zasadach określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia.
12. 
Świadczeniodawca, który przeprowadził pogłębioną diagnostykę onkologiczną u świadczeniobiorcy na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, może ją rozliczyć z wykorzystaniem jednego pakietu pogłębionej diagnostyki onkologicznej oraz produktów do sumowania za zasadach określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia.
13. 
Warunkiem rozliczenia świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej jest wykonanie zestawu badań pozwalających na określenie zaawansowania choroby nowotworowej, zakończone przekierowaniem świadczeniobiorcy na ustalenie planu leczenia onkologicznego zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wydanego na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy o świadczeniach i wydaniem mu nieodpłatnie kopii dokumentacji medycznej umożliwiającej opracowanie planu leczenia.
14. 
W celu udokumentowania rozliczeń diagnostycznych pakietów onkologicznych i produktów do sumowania świadczeniodawca zobowiązany jest do dołączenia kopii karty diagnostyki i leczenia onkologicznego do dokumentacji medycznej.
15. 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń diagnostyki onkologicznej, o których mowa w § 11 ust. 2, obowiązany jest wykonać te świadczenia, w terminach nieprzekraczających:
1)
28 dni - w przypadku wykonywania wstępnej diagnostyki onkologicznej, przy czym, odpowiednio:
a)
od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących albo
b)
od dnia wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego

- do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną nie może upłynąć więcej niż 14 dni;

2)
21 dni - w przypadku wykonywania pogłębionej diagnostyki onkologicznej, przy czym, odpowiednio:
a)
od dnia:
zakończenia diagnostyki wstępnej albo
wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego,
do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni, jeżeli jest ona realizowana u tego samego świadczeniodawcy albo
b)
od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki onkologicznej dotyczącej innej lokalizacji nowotworu złośliwego niż będąca podstawą realizacji wstępnej diagnostyki onkologicznej, albo
c)
od dnia:
dokonania wpisu na listę oczekujących świadczeniobiorcy, który posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawioną w oparciu o stwierdzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego albo
wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki onkologicznej,
do dnia udzielenia porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni.
16. 
W przypadku, gdy świadczenia diagnostyki onkologicznej nie zostały zrealizowane w terminach, o których mowa w ust. 15, wynoszących odpowiednio 28, 21, 14 i 7 dni, poziom finansowania diagnostyki onkologicznej ulega skorygowaniu do poziomu 70% wartości określonej w załączniku nr 5c do zarządzenia.
17. 
W przypadku, gdy decyzja diagnostyczna dotycząca pacjenta pierwszorazowego, rozliczanego w ramach skojarzonego zakresu świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia, została podjęta w ciągu 42 dni od dnia udzielenia porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem wskaźnika 1,1.
18. 
W przypadku udzielania świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
1)
ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego: kodem W02 oraz kodem rozpoczynającym się PPW i PZ,
2)
specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,
3)
diagnostycznych pakietów onkologicznych, określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia

- wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.

19.  10
 W przypadku udzielania świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:
1)
ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego: kodem W02 oraz kodem rozpoczynającym się PPW i PZ,
2)
specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia, z wyłączeniem świadczeń rozliczanych na podstawie faktury zakupu,
3)
diagnostycznych pakietów onkologicznych, określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia

- wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,3.

20.  11
 W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,8.
21.  12
 Przepisów ust. 17 i 20 nie stosuje się przy rozliczaniu diagnostycznych pakietów specjalistycznych.
22.  13
 W przypadku udzielania świadczeń w zakresach: endokrynologia, endokrynologia dla dzieci, gastroenterologia, gastroenterologia dla dzieci, kardiologia, kardiologia dziecięca, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, okulistyka, okulistyka dla dzieci, wartość rozliczanego świadczenia określonego w katalogu:
1)
ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,
2)
specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia

- ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,2, pod warunkiem spełnienia jednocześnie następujących warunków:

1)
średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia w kategorii medycznej "przypadek stabilny" z danego okresu sprawozdawczego, mierzony na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uległ skróceniu o nie mniej niż 20%, w stosunku do średniego czasu oczekiwania z okresu sprawozdawczego poprzedzającego bezpośrednio dany okres sprawozdawczy, mierzonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;
2)
liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym jest większa niż liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy.
23.  14
 Przepis ust. 22 stosuje się do świadczeń udzielanych poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
24.  15
 W przypadku udzielania świadczeń w zakresie badania rezonansu magnetycznego (RM) wartość rozliczanego świadczenia określonego w katalogu zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK), stanowiącym załącznik nr 1 część b do zarządzenia, ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,05 pod warunkiem spełnienia jednocześnie następujących warunków:
1)
średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia w kategorii medycznej "przypadek stabilny" z danego okresu sprawozdawczego, określony na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uległ skróceniu o nie mniej niż 20%, w stosunku do średniego czasu oczekiwania z okresu sprawozdawczego poprzedzającego bezpośrednio dany okres sprawozdawczy, określonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;
2) 16
 liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym jest większa o co najmniej 5% niż liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie sprawozdawczym bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy;
3)
zrealizowania w okresie sprawozdawczym, bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy, co najmniej 400 badań RM w danej pracowni.
25.  17
 Fundusz nie finansuje świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, udzielonych świadczeniobiorcom objętym KON-Pierś, jeżeli świadczenia te związane są z diagnostyką i monitorowaniem nowotworu piersi.
26.  18
 W przypadku wykonywania świadczeń w ramach zakresu skojarzonego: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych, wartość rozliczanych świadczeń ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.
27.  19
 (uchylony).
28.  20
 (uchylony).
§  13. 
1. 
Udzielenie świadczenia jest potwierdzane przez dokonanie wpisu w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 
Udzielenie specjalistycznego świadczenia zabiegowego jest potwierdzane przez dokonanie opisu zrealizowanej procedury w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub w księdze zabiegów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  14. 
1. 
W przypadku udzielania świadczeń w zakresie neonatologii, wykonywanych w poradni neonatologicznej, rozliczanie następuje do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, z wyjątkiem rozpoznań ICD-10, takich jak:
1)
H35.1 Retinopatia wcześniaków,
2)
P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu,
3)
P07.2 Skrajne wcześniactwo,
4)
P07.3 Inne przypadki wcześniactwa wraz z chorobami towarzyszącymi,
5)
P21 Zamartwica urodzeniowa,
6)
P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka,
7)
P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym,
8)
P52 Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka,
9)
P77 Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka,
10)
P78.0 Okołoporodowa perforacja jelit,
11)
P91 Inne zaburzenia mózgowe noworodka,
12)
Q25.0 Drożny przewód tętniczy,
13)
Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej

- w odniesieniu do których możliwe jest rozliczenie tych świadczeń do ukończenia przez dziecko 3. roku życia.

2. 
W przypadku udzielania świadczeń w zakresie preluksacji rozliczanie następuje do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.
3. 
Przy rozliczaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w poradniach specjalistycznych w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania świadczeń lub porad ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba że postanowienia załącznika nr 5a do zarządzenia w kolumnie: Uwagi lub załącznika nr 5b lub 5c do zarządzenia stanowią inaczej.
4. 
Przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub położnej przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Fundusz nie finansuje świadczeń zrealizowanych w zakresach: świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych lub świadczenia w zakresie pediatrii, jeżeli w okresie realizacji kontrolnej pohospitalizacyjnej opieki nad świadczeniobiorcą, zostały wykonane na jego rzecz, świadczenia w innych zakresach AOS, z przyczyn będących podstawą objęcia opieką w ramach świadczeń chorób wewnętrznych lub pediatrii.
6. 
Przepisy ust. 5 stosuje się także w odniesieniu do świadczeń KAOS.
7. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do świadczeń w zakresie:
1)
onkologii - udzielanych w odniesieniu do tego samego świadczeniobiorcy w jednym dniu w poradni onkologicznej oraz w poradni chemioterapii lub w poradni radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, w zakresie chemioterapii, leczenie szpitalne w zakresach: teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa;
2)
onkologii - udzielanych w odniesieniu do tego samego świadczeniobiorcy w jednym dniu w poradni ginekologii onkologicznej oraz poradni chemioterapii lub w poradni radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, w zakresie chemioterapii, leczenie szpitalne w zakresach: teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa;
3)
leczenia AIDS - wykonywanych w jednym dniu, w odniesieniu do tego samego świadczeniobiorcy przez lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu AOS, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w innych zakresach świadczeń lub innych rodzajach świadczeń.
§  15. 
1. 
Koszty wykonania niezbędnych badań, z wyłączeniem badań wykonanych w ramach ASDK, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponosi świadczeniodawca, chyba że z odrębnych przepisów wynika inaczej.
2. 
Przepisu ust. 1, w zakresie dotyczącym ASDK, nie stosuje się przy rozliczaniu świadczenia o kodzie 5.05.00.0000079 kwalifikacja do przeszczepienia nerki - badania wstępne, określonego w załączniku nr 5b do zarządzenia. Realizacja świadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje także koszt badań ASDK określonych w załączniku nr 1b do zarządzenia, jeżeli potrzeba ich wykonania wynika ze stanu klinicznego świadczeniobiorcy.
3. 
Koszty wykonania diagnostyki onkologicznej, rozliczanej w ramach skojarzonego zakresu świadczeń diagnostyki onkologicznej, w tym w szczególności obejmującej niezbędne badania spośród określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia, jak również koszty wyrobów medycznych i produktów leczniczych zastosowanych w trakcie jej udzielania, ponosi świadczeniodawca.
§  16. 
1. 
ASDK rozliczane są, jeżeli badanie wykonane było na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:
1)
realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub rehabilitacja lecznicza, lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, a w przypadku badań endoskopowych przewodu pokarmowego, także na podstawie skierowania lekarza który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej lub
2)
realizuje ambulatoryjne porady specjalistyczne, w ramach umów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w zakres których zostały włączone od dnia rozpoczęcia obowiązywania tych umów świadczenia w rodzaju AOS, lub
3)
wydał skierowanie na podstawie przepisów § 12 ust. 10 pkt 1 ogólnych warunków umów.
2. 
Przy rozliczeniu ASDK nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania w ramach danego zakresu, określonego w kolumnie 3 załącznika nr 1 część b do zarządzenia, świadczeń oznaczonych różnym kodem, jak również wielokrotności świadczeń oznaczonych tym samym kodem, wykonywanych w jednym dniu u tego samego świadczeniobiorcy.
3. 
Świadczenia ASDK nie mogą być udzielane w celach orzeczniczych, wyłączonych z finansowania ze środków publicznych przez Fundusz, na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy o świadczeniach.
§  17. 
1. 
Przy wykazywaniu świadczeń do rozliczenia świadczeniodawca obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1)
w sytuacji udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie wykonywania specjalistycznego świadczenia zabiegowego, do rozliczenia wykazuje się wyłącznie jedną grupę świadczeń z katalogu stanowiącego załącznik nr 5a do zarządzenia;
2)
świadczenia określone w załączniku nr 1 część c do zarządzenia udzielane świadczeniobiorcy objętemu opieką KAOS, w tym: porady specjalistyczne i ASDK, nie są rozliczane odrębnie w ramach innych zakresów świadczeń udzielonych temu samemu świadczeniobiorcy, w sytuacji gdy przyczyną ich wykonania jest rozpoznanie będące podstawą udzielania świadczeń KAOS.
2. 
Warunkiem finansowania świadczeń KAOS jest udzielanie świadczeń zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku nr 1 część c do zarządzenia, w sposób ciągły i regularny, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na 3 miesiące.
3. 
W przypadku niespełnienia wymogu określonego w ust. 2, leczenie danego świadczeniobiorcy przestaje być finansowane stawką kapitacyjną. Jednocześnie świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania temu świadczeniobiorcy możliwości dalszego leczenia choroby, stanowiącej podstawę dotychczasowej opieki w KAOS, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  18. 
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zawarte na podstawie przepisów, o których mowa § 22, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas na jaki zostały zawarte i mogą być zmieniane.
§  19. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zawiera się zgodnie ze wzorami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w załącznikach nr 2a-2c do niniejszego zarządzenia.
§  20. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  21. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  22. 
Traci moc zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
§  23. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 część a Katalog zakresów świadczeń w poradniach specjalistycznych;

2. Załącznik nr 1 część b Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK);

3. Załącznik nr 1 część c Katalog zakresów świadczeń kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS);

4. Załącznik nr 2 część a Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

5. Załącznik nr 2 część b Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne;

6. Załącznik nr 2 część c Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

7. Załącznik nr 3 Wzór logo szybkiej ścieżki;

8. Załącznik nr 4 Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy realizującego KAOS;

9. Załącznik nr 5a Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych;

10. Załącznik nr 5b Katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych;

11. Załącznik nr 5c Katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych;

12. Załącznik nr 5d Katalog chorób i problemów zdrowotnych wg ICD-10 do rozliczania świadczeń w zakresie skojarzonym: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych;

13. Załącznik nr 5e Katalog diagnostycznych pakietów specjalistycznych;

14. Załącznik nr 5f Klasyfikacja poziomów ciężkości chorób w ramach diagnostycznych pakietów specjalistycznych;

15. Załącznik nr 6 Schemat zaświadczenia lekarskiego "Informacja dla lekarza kierującego/POZ";

16. Załącznik nr 7 Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego, polegają na:

1)
zmianie sposobu rozliczania świadczeń diagnostycznych w zakresie endokrynologii związanych z diagnostyką chorób tarczycy.Polegają one na wprowadzeniu Katalogu diagnostycznych pakietów specjalistycznych, który zawiera produkt pod nazwą pakiet specjalistyczny - tarczyca. Obejmuje on ryczałtowe finansowanie pakietu badań, który zakończony powinien być postawieniem diagnozy, ustaleniem terapii oraz określeniem możliwości przejęcia opieki przez lekarza POZ.

Celem ww. zmiany jest ograniczenie nieuzasadnionego dzielenia porad diagnostycznych, zachęta do skrócenia kolejki i przesuwanie zdiagnozowanych pacjentów do objęcia opieką w POZ;

2)
wprowadzeniu przepisów obejmujących zasady rozliczania porad pielęgniarskich i położnej, realizowanych w niektórych zakresach AOS. Zmiany w tym zakresie stanowią wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia wydzielony został zakres skojarzony: ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej (AOP), który stosuje się do zakresów wskazanych w rozporządzeniu AOS: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, kardiologii i diabetologii. Świadczenia w tym zakresie rozliczane są w oparciu o grupy świadczeń oznaczone kodami: PPW i PZ, które stanowią pochodną obowiązujących w AOS grup świadczeń specjalistycznych, zawartych w załączniku nr 5a do zarządzenia, po dostosowaniu ich do specyfiki nowych świadczeń.

Ponadto, w załączniku nr 5a do zarządzenia:

-
wprowadzono, zgodnie z ww. nowelizacją rozporządzenia AOS, do rozliczania swiadczeń w poradni chirurgicznej porady zabiegowe związane z nacięciem ropnia, oznaczone kodami: 23.2001, 24.31, 27.313, 27.319,
-
przywrócono możliwość rozliczania świadczenia wykonanie wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG w ramach grupy Z107 o wartości 366 pkt. Mieści się w niej koszt naczęściej stosowanej szczepionki BCG. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że okresowo pojawiają się trudności w dostępie do tej szczepionki wprowadzona została możliwość rozliczania samego wlewu BCG do pęcherza, w ramach grupy Z102, z możliwością dosumowania kosztu preparatu leczniczego na podstawie faktury. Pozwoli to zabezpieczyć, w różnych sytuacjach rynkowych, ciągłość leczenia chorych z nowotworem pęcherza,
-
wprowadzono, przy rozliczaniu świadczeń DiLO możliwość dosumowania, badania PET do pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej przy diagnozowaniu nowotworu płuca, w miejsce obowiązującego wcześniej dosumowywania do pakietu diagnostyki pogłębionej. Stanowi to uwzględnienie wniosku onkologów, i spójne jest z rozporządzeniem AOS, w części określającej wskazania do PET.
-
wprowadzono do rozliczania w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej poradę zabiegową związaną z wykonaniem procedury 04.24.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie powyższych modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego, dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, niniejszą regulację wprowadza się nowym zarządzeniem.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. Wpłynęło 16 uwag od 13 podmiotów. Uwzględniono uwagi dotyczące rozliczania PET i wlewki BCG dopęcherzowo.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  21  

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

część a
lp.nazwa świadczenia gwarantowanegowarunki realizacji świadczenia zgodne z zał. nr 1do rozporzadzenia AOSkod zakresu świadczeń w poradniach specjalist.zakresy świadczeń w poradniach specjalistycznych, odpowiadające przedmiotom postępowań o zawarcie umówskojarzone zakresy świadczeń:poradnie realizujące zakres świadczeń *
pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegokwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych do przeszczepuświadczenia zabiegoweświadczenia diagnostyki onkologicznejświadczenia na rzecz pacjentów pierwszorazowychamblatoryjna opieka ze wskazań nagłychambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
1.Porada specjalistyczna - choroby metabolicznelp. poz.102.1008.001.02świadczenia w zakresie chorób metabolicznychX1008poradnia chorób metabolicznych
2.Porada specjalistyczna - alergologialp. poz.202.1010.001.02świadczenia w zakresie alergologiiX1010poradnia alergologiczna
3.Porada specjalistyczna - alergologia dziecięcalp. poz.302.1011.001.02świadczenia w zakresie alergologii dla dzieciX1011poradnia alergologiczna dla dzieci
4.Porada specjalistyczna - diabetologialp. poz.402.1020.001.02świadczenia w zakresie diabetologiiXX1020poradnia diabetologiczna
5.Porada specjalistyczna - diabetologia dla dziecilp. poz.502.1021.001.02świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieciX1021poradnia diabetologiczna dla dzieci
6.Porada specjalistyczna - endokrynologialp. poz.602.1030.001.02świadczenia w zakresie endokrynologiiXX1030poradnia endokrynologiczna
1032poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
1034poradnia andrologiczna
1036poradnia leczenia niepłodności
1038poradnia chorób tarczycy
7.Porada specjalistyczna - endokrynologia dla dziecilp. poz.702.1031.001.02świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieciXX1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
8.Porada specjalistyczna - gastroenterologialp. poz.802.1050.001.02świadczenia w zakresie gastroenterologiiXXX1050poradnia gastroenterologiczna
9.Porada specjalistyczna - gastroenterologia dla dziecilp. poz.902.1051.001.02świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieciXX1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
10.Porada specjalistyczna - hepatologialp. poz.6302.1056.001.02świadczenia w zakresie hepatologiiXX1056poradnia hepatologiczna
11.Porada specjalistyczna - geriatrialp. poz.1002.1060.001.02świadczenia w zakresie geriatriiX1060poradnia geriatryczna
12.Porada specjalistyczna - hematologialp. poz.1102.1070.001.02świadczenia w zakresie hematologiiXX1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
13.Porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięcalp. poz.1202.1071.001.02świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcejXX1073poradnia nowotworów krwi dla dzieci
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
14.Porada specjalistyczna - immunologialp. poz.1302.1080.001.02świadczenia w zakresie immunologiiX1080poradnia immunologiczna
15.Porada specjalistyczna - kardiologialp. poz.1402.1100.001.02świadczenia w zakresie kardiologiiXX1100poradnia kardiologiczna
1102poradnia wad serca
1104poradnia nadciśnienia tętniczego
16.Porada specjalistyczna - kardiologia dziecięcalp. poz.1502.1101.001.02świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcejX1101poradnia kardiologiczna dla dzieci
17.Porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyńlp. poz.1602.1120.001.02świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyńX1120poradnia chorób naczyń
1530poradnia chirurgii naczyniowej
18.Porada specjalistyczna - nefrologialp. poz.1702.1130.001.02świadczenia w zakresie nefrologiiXXX1130poradnia nefrologiczna
19.Porada specjalistyczna - nefrologia dla dziecilp. poz.1802.1131.001.02świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieciXXX1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
20.Porada specjalistyczna - toksykologialp. poz.1902.1150.001.02świadczenia w zakresie toksykologiiX1150poradnia toksykologiczna
21.Porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologialp. poz.2002.1200.001.02świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologiiXX1200poradnia dermatologiczna
1202poradnia wenerologiczna
22.Porada specjalistyczna - genetykalp. poz.2102.1210.001.02świadczenia w zakresie genetykiX1210poradnia genetyczna
23.Porada specjalistyczna - neurologialp. poz.2202.1220.001.02świadczenia w zakresie neurologiiXX1220poradnia neurologiczna
24.Porada specjalistyczna - neurologia dziecięcalp. poz.2302.1221.001.02świadczenia w zakresie neurologii dziecięcejXX1221poradnia neurologii dziecięcej
25.Porada specjalistyczna - leczenie bólulp. poz.2402.1222.001.02świadczenia w zakresie leczenia bóluX1222poradnia leczenia bólu
26.Porada specjalistyczna - onkologialp. poz.2502.1240.001.02świadczenia w zakresie onkologiiXX1242poradnia chemioterapii
1460poradnia ginekologii onkologicznej
1244poradnia radioterapii
1458poradnia profilaktyki chorób piersi
1240poradnia onkologiczna
27.Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuclp. poz.2602.1270.001.02świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płucXX1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
28.Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc u dziecilp. poz.2702.1271.001.02świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób pluc dla dzieciXX1271poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
29.Porada specjalistyczna - reumatologialp. poz.2802.1280.001.02świadczenia w zakresie reumatologiiX1280poradnia reumatologiczna
30.Porada specjalistyczna - reumatologia dla dziecilp. poz.2902.1281.001.02świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieciX1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
31.Porada specjalistyczna - choroby zakaźnelp. poz.3002.1340.001.02świadczenia w zakresie chorób zakaźnychX1340poradnia chorób zakaźnych
1346poradnia chorób tropikalnych
1348poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
32.Porada specjalistyczna - choroby zakaźne u dziecilp. poz.3102.1341.001.02świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieciX1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
33.Porada specjalistyczna - leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIVlp. poz.3202.1342.001.02świadczenia w zakresie leczenia AIDSX1342poradnia poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
34.Porada specjalistyczna - neonatologialp. poz.3302.1400.001.02świadczenia w zakresie neonatologiiX1405poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
1421poradnia neonatologiczna
35.Porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologialp. poz.3402.1450.001.02świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologiiXXXX1450poradnia położniczo - ginekologiczna
1454poradnia patologii ciąży
1458poradnia profilaktyki chorób piersi
1460poradnia ginekologii onkologicznej
36.Porada specjalistyczna - ginekologia dla dziewczątlp. poz.3502.1453.001.02świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewczątX1453poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
37.Porada specjalistyczna - chirurgia ogólnalp. poz.3602.1500.001.02świadczenia w zakresie chirurgii ogólnejXXX1500poradnia chirurgii ogólnej
1458poradnia profilaktyki chorób piersi
38.Porada specjalistyczna - chirurgia dziecięcalp. poz.3702.1501.001.02świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcejXXX**1501poradnia chirurgii dziecięcej
39.Porada specjalistyczna - proktologialp. poz.3802.1506.001.02świadczenia w zakresie proktologiiXX1506poradnia proktologiczna
40.Porada specjalistyczna - chirurgia klatki piersiowejlp. poz.3902.1520.001.02świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowejX1520poradnia chirurgii klatki piersiowej
41.Porada specjalistyczna - chirurgia onkologicznalp. poz.4002.1540.001.02świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznejXX1540poradnia chirurgii onkologicznej
42.Porada specjalistyczna - chirurgia onkologiczna dla dziecilp. poz.4102.1541.001.02świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieciX1541poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
43.Porada specjalistyczna - chirurgia plastycznalp. poz.6202.1550.001.02świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej1550poradnia chirurgii plastycznej
1552poradnia chirurgii ręki
1554poradnia leczenia oparzeń
44.Porada specjalistyczna - kardiochirurgialp. poz.4202.1560.001.02świadczenia w zakresie kardiochirurgii1560poradnia kardiochirurgiczna
45.Porada specjalistyczna - neurochirurgialp. poz.4302.1570.001.02świadczenia w zakresie neurochirurgiiX1570poradnia neurochirurgiczna
46.Porada specjalistyczna - neurochirurgia dla dziecilp. poz.4402.1571.001.02świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieciX1571poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
47.Porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchulp. poz. 4502.1580.001.02świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchuXXXX**1580poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
48.Porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dziecilp. poz. 4602.1581.001.02świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieciXXX**1581poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
49.Porada specjalistyczna - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieżylp. poz.6402.1583.001.02świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieżyX1583poradnia wad postawy
50.Porada specjalistyczna - leczenie osteoporozylp. poz.4702.1584.001.02świadczenia w zakresie leczenia osteoporozyX1584poradnia osteoporozy
1280poradnia reumatologiczna
1040poradnia endokrynologiczna osteoporozy
51.Porada specjalistyczna - preluksacjalp. poz.4802.1587.001.02świadczenia w zakresie preluksacji1587poradnia preluksacyjna
52.Porada specjalistyczna - okulistykalp. poz.4902.1600.001.02świadczenia w zakresie okulistykiXXX1600poradnia okulistyczna
53.Porada specjalistyczna - okulistyka dla dziecilp. poz.5002.1601.001.02świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieciXX1601poradnia okulistyczna dla dzieci
54.Porada specjalistyczna - leczenie zezalp. poz.5102.1604.001.02świadczenia w zakresie leczenia zezaX1604poradnia leczenia zeza
55.Porada specjalistyczna - otolaryngologialp. poz.5202.1610.001.02świadczenia w zakresie otolaryngologiiXX1610poradnia otorynolaryngologiczna
56.Porada specjalistyczna - otolaryngologia dziecięcalp. poz.5302.1611.001.02świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcejX1611poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
57.Porada specjalistyczna - audiologia i foniatrialp. poz.5402.1612.001.02świadczenia w zakresie audiologii i foniatriiXX1612poradnia audiologiczna
1614poradnia foniatryczna
58.Porada specjalistyczna - logopedialp. poz.5502.1616.001.02świadczenia w zakresie logopedii1616poradnia logopedyczna
59.Porada specjalistyczna - chirurgia szczękowo-twarzowalp. poz.5602.1630.001.02świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowejXX1630poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
60.Porada specjalistyczna - urologialp. poz.5702.1640.001.02świadczenia w zakresie urologiiXX1640poradnia urologiczna
61.Porada specjalistyczna - urologia dziecięcalp. poz.5802.1641.001.02świadczenia w zakresie urologii dziecięcejX1641poradnia urologiczna dla dzieci
62.Porada specjalistyczna - transplantologialp. poz.5902.1650.001.02świadczenia w zakresie transplantologii1650poradnia transplantologiczna
63.Porada specjalistyczna - medycyna sportowalp. poz.6002.1370.001.02świadczenia w zakresie medycyny sportowej1370poradnia medycyny sportowej
64.Porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozylp. poz.6102.1276.001.02świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozyX1276poradnia leczenia mukowiscydozy
65.Porada specjalistyczna - rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dziecilp. poz.6502.1009.001.02świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieciX1009poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
66.Porada specjalistyczna - choroby wewnętrznelp. poz.6602.9000.001.02świadczenia w zakresie chorób wewnętrznychzgodnie z rozporządzeniem AOS
67.Porada specjalistyczna - pediatrialp. poz.6702.9001.001.02świadczenia w zakresie pediatriizgodnie z rozporządzeniem AOS
Uwagi:
*- dopuszcza się kontraktowanie zakresów wym. w kol. 5 w innych komórkach org.niż wym. w kol. 13 pod warunkiem, że spełniają one warunki określone w rozporządzeniu AOS - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn.zm.) - stosuje się odpowiednio do komórek org. wykonujących usługi dla dzieci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
X**- dotyczy świadczniodawców posiadających w lokalizacji aparat RTG i USG

część b

KATALOG ZAKRESÓW AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK)

lp.kod zakresu świadczeńzakresy ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnychkod

świadczenia

wykaz świadczeń rozliczanych w ramach zakresuwartość punktowa
1.2.3.4.5.6.
1.02.0000.073.02badania medycyny nuklearnej5.03.00.0000012scyntygrafia narządowa (nie dotyczy tarczycy)259
2.5.03.00.0000090radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe370
3.5.03.00.0000091radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym416
4.5.03.00.0000092radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe+badanie z testem obciążeniowym721
5.5.03.00.0000093tomografia emisyjna pojedyńczych fotonów (SPECT) - nie obejmuje radioizotopowego badania perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT)342
6.5.03.00.0000020scyntygrafia całego ciała (układ kostny)388
7.5.03.00.0000069scyntygrafia tarczycy111
8.5.03.00.0000013limfoscyntygrafia323
9.02.7220.072.02badania tomografii komputerowej (TK)5.03.00.0000025TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego171
10.5.03.00.0000094TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym277
11.5.03.00.0000027TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym351
12.5.03.00.0000098TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym365
13.5.03.00.0000070TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego192
14.5.03.00.0000095TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym320
15.5.03.00.0000071TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym415
16.5.03.00.0000096TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego233
17.5.03.00.0000115TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego274
18.5.03.00.0000097TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym436
19.5.03.00.0000116TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym481
20.5.03.00.0000073TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym491
21.5.03.00.0000117TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym564
22.5.03.00.0000099TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym424
23.5.03.00.0000088TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych)472
24.5.03.00.0000085TK: angiografia tt. Wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów553
25.5.03.00.0000086TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej413
26.5.03.00.0000087Badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze wzmocnieniem kontrastowym602
27.02.7250.072.02badania rezonansu magnetycznego (RM)5.03.00.0000075MR badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego322
28.5.03.00.0000078MR badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym605
29.5.03.00.0000118MR badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez wzmocnienia kontrastowego322
30.5.03.00.0000076MR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez wzmocnienia kontrastowego463
31.5.03.00.0000119MR badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym605
32.5.03.00.0000079MR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i zwe wzmocnieniem kontrastowym746
33.5.03.00.0000100MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego545
34.5.03.00.0000120MR badanie trzech odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego767
35.5.03.00.0000101MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym828
36.5.03.00.0000121MR badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1050
37.5.03.00.0000102MR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego685
38.5.03.00.0000122MR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego767
39.5.03.00.0000103MR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym969
40.5.03.00.0000123MR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1050
41.5.03.00.0000105MR badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym773
42.5.03.00.0000077Angiografia MR bez wzmocnienia kontrastowego346
43.5.03.00.0000104Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - MR887
44.5.03.00.0000106MR badanie czynnościowe mózgu931
45.5.03.00.0000081Spektroskopia - MR406
46.5.03.00.0000124MR Badanie serca - czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego786
47.5.03.00.0000125MR Badanie serca - czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1073
48.02.0000.078.02badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia5.03.00.0000022gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test ureazowy)111
49.5.03.00.0000089gastroskopia diagnostyczna z biopsją - uwzględnia 1 badanie hist.-pat 1185
50.5.03.00.0000008gastroskopia diagnostyczna z biopsją - uwzględnia 2 lub więcej badań hist.-pat. 1232
51.02.0000.079.02badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia5.06.00.0000902kolonoskopia diagnostyczna277
52.5.06.00.0000903kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.)370
53.5.03.00.0000042kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)1018
54.02.7210.172.02badania echokardiograficzne płodu5.03.00.0000024badanie echokardiograficzne płodu z kolorowym obrazowaniem przepływu w przypadku podejrzenia patologii układu krążenia oraz u kobiet zpodwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą serca 2)323
1) badanie hist.-pat. zdefiniowane jako badanie tkanki lub tkanek pobranych z jednej lokalizacji i przekazanych do pracowni hist.-pat. w postaci jednej opisanej próbki, wymagającej oddzielnego przebadania i postawienia rozpoznania histopatologicznego.
2) obejmuje badanie z konsultacją specjalistyczną zawierającą co najmniej: wytyczne dotyczące dalszego postępowania, rokowanie, konieczność wykonania badań dodatkowych, zalecenia dotyczące postępowania okołoporodowego.
część c

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (KAOS)

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (KAOS)
lp.kod zakresu świadczeńnazwa zakresu świadczeńuwagi
1234
102.1020.002.01kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem

z cukrzycą

realizacja zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu AOS zał. nr 1 lp.5a
202.1342.002.01kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV)realizacja zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu AOS zał. nr 1 lp.32a

ZAŁĄCZNIK Nr  2  22  

część a

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

grafika

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

UMOWA Nr ....../.....

grafika

część b

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE )

grafika

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

UMOWA Nr ....../.....

grafika

część c

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)

grafika

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

"LOGO SZYBKIEJ ŚCIEŻKI ONKOLOGICZNEJ"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Deklaracja wyboru

świadczeniodawcy realizującego Kompleksową Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną

nad Pacjentem z ............................................................. *

* wpisać nazwę schorzenia, którego dotyczy objęcie opieką
UWAGA: Deklarację należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami
I. Dane osobowe
1. Dane osoby dokonującej wyboru (świadczeniobiorca)Kod Oddziału NFZ2
(Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego lub Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej)
(Nazwisko)
(Imię)(Nr ewidencyjny PESEL)
--
(Nazwisko rodowe)(Płeć: M/K)(Data urodzenia: dzień-miesiąc-rok)
Adres zamieszkania
(Ulica)(Nr domu/mieszkania)
-
(Kod pocztowy)(Miejscowość)
(Nazwa gminy)(Telefon)
Adres do korespondencji (o ile adres zamieszkania jest inny)
(Ulica)(Nr domu/mieszkania)
-
(Kod pocztowy)(Miejscowość)(Telefon)
(Nazwa gminy)(Telefon)
2. Dane osoby dokonującej wyboru reprezentującej świadczeniobiorcę:1
(Nazwisko)(Imię)
--
(Nr ewidencyjny PESEL)(Data urodzenia: dzień-miesiąc-rok)
II. Oświadczenia osoby wypełniającej deklarację:
1. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w I części deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego informowania świadczeniodawcy o zmianie tych danych. 2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że moje dane osobowe zbierane przez .................................. oddział wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w ....................................... przy ul. ....................................... są przetwarzane w celach wynikających z art. 188 ustawy o świadczeniach a także o obowiązku ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
III. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy realizującego Kompleksową Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną nad Pacjentem z ............................................................................ *
1. Deklaruję wybór:
(świadczeniodawca realizujący Kompleksową Opiekę Specjalistyczną)
2. Jest to wybór świadczeniodawcy dokonywany w roku bieżącym:3po raz pierwszypo raz kolejny
--
(Data: dzień-miesiąc-rok)(Podpis świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego)(Podpis osoby przyjmującej deklarację)
(Oznaczenie świadczeniodawcy z sygnaturą umowy z NFZ)4(Oznaczenie firmowa świadczeniodawcy - miejsca udzielania świadczeń)4
IV. Rezygnuję z wyboru świadczeniodawcy realizującego Kompleksową Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną nad Pacjentem z ............................................................................ *
--
(Data: dzień-miesiąc-rok)(Podpis świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego)(Podpis osoby przyjmującej rezygnację)
(Oznaczenie świadczeniodawcy z sygnaturą umowy z NFZ)4(Oznaczenie świadczeniodawcy - miejsca udzielania świadczeń)4
Objaśnienia:
1 wypełnić w przypadku gdy dane osobowe wyszczególnione w CZĘŚCI I.1 są inne niż dane wymagane w CZĘŚCI I.2
2 wypełnić w przypadku dokonania wyboru. Określając kod OW NFZ - należy podać kod Oddziału właściwego ze względu na siedzibę świadczeniodawcy)
3 właściwe zakreślić znakiem "X"
4 pieczęć lub nadruk lub naklejka świadczeniodawcy zawierające nazwę, adres, NIP, REGON
POUCZENIE
Informacja dla wypełniającego deklarację
1. Możliwe jest wybranie tylko jednego świadczeniodawcy realizujacego Kompleksową Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (KAOS) w danej dziedzinie. 2. Złożenie deklaracji do kolejnego świadczeniodawcy realizującego KAOS automatycznie unieważnia poprzedni wybór. 3. Świadczeniobiorca pozostający pod opieką w ramach KAOS nie może korzystać z porad w poradni specjalistycznej w tej samej dziedzinie.
Objaśnienie sposobu wypełniania CZĘŚCI I. deklaracji wyboru
01 - Dolnośląski06 - Małopolski11 - Pomorski
02 - Kujawsko-Pomorski07 - Mazowiecki12 - Śląski
03 - Lubelski08 - Opolski13 - Świętokrzyski
04 - Lubuski09 - Podkarpacki14 - Warmińsko-Mazurski
05 - Łódzki10 - Podlaski15 - Wielkopolski
16 - Zachodniopomorski
CZĘŚĆ I. 2. Wyboru w imieniu świadczeniobiorcy dokonują osoby pełnoletnie będące opiekunami/ prawnymi opiekunami niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun.

ZAŁĄCZNIK Nr  5a  23  

Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  5b  24  

KATALOG SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ODRĘBNYCH
lp.kodnazwa świadczenia rozliczanegowartość punktowaWarunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem AOS określone w:Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem Programy określone w:Uwagi, odnoszące się do zasad rozliczania i finansowania świadczeń
1.2.3.4.5.6.7.
1.5.05.00.0000062badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn17zał. Nr 2 IX lp. 24* finansowanie obejmuje świadczenie uwzględniające opisane pod tabelą procedury * w przypadku kiedy świadczenie spełnia wymogi badania przesiewowego i wykonywane jest dodatkowo - w trakcie porady z innych przyczynmożliwość sumowania z innym typem porady
2.5.05.00.0000061badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry stanowiące jedyny cel porady46zał. Nr 2 IX lp. 24* finansowanie obejmuje świadczenie uwzględniające opisane pod tabelą procedury * rozliczane w przypadku kiedy świadczenie spełnia wymogi badania przesiewowego i stanowi jedyny cel porady
3.5.05.00.0000077badanie wzroku w kierunku retinopatii u wcześniaków urodzonych przed 32 tyg. ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1500 g lub niemowląt urodzonych przed 36 tyg. ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu leczonych z zastosowaniem intensywnej tlenoterapii i fototerapii152zał. Nr 2 IX lp. 25
4.5.05.00.0000060pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego24zał. Nr 2 lp. 2-etap podstawowy* świadczenie wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu: Programy; * szczegółowe warunki finansowania określone są poniżej tabeli * w przypadku kiedy świadczenie spełnia wymogi badania przesiewowego i wykonywane jest dodatkowo - w trakcie porady z innych przyczyn - możliwość sumowania z innym typem porady, z wyłączeniem diagnostycznych pakietów onkologicznych
5.5.05.00.0000064monitorowanie chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby201finansowanie obejmuje pakiet badań kontrolnych, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi, rozliczany nie częściej niż raz na kwartał.
6.5.05.00.0000051wstępna kompleksowa kwalifikacja do uprawiania sportu201finansowanie obejmuje pakiet badań i konsultacji określonych w odrębnych przepisach; porada rozliczana jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy, niezależnie od podmiotu wykonującego
7.5.05.00.0000052kompleksowa kwalifikacja do dalszego - po 12 miesiącach - uprawiania sportu123finansowanie obejmuje pakiet świadczeń określonych w odrębnych przepisach
8.5.05.00.0000047monitorowanie skutków leczenia u chorego po przeszczepie nerki219finansowanie obejmuje koszty monitorowania poziomu leków immunosupresyjnych oraz pozostałe niezbędne badania
9.5.05.00.0000048monitorowanie skutków leczenia u chorego po przeszczepie szpiku lub wątroby lub serca i/lub płuca lub trzustki287finansowanie obejmuje koszty monitorowania poziomu leków immunosupresyjnych oraz pozostałe niezbędne badania
10.5.05.00.0000079kwalifikacja do przeszczepienia nerki - badania wstępne1258rozliczanie procedury następuje z wykorzystaniem zasad opisanych poniżej tabeli
11.5.05.00.0000080kwalifikacja potencjalnego biorcy do zabiegu przeszczepienia z określeniem pilności wykonania zabiegu104porada wykonywana na warunkach zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
12.5.05.00.0000066posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium75zał. Nr 2 IX lp. 3finansowanie za każdy posiew
13.5.03.00.0000021wykrywanie RNA/ DNA za pomocą badań molekularnych (PCR/ PFGE)309zał. Nr 2 I
14.5.05.00.0000085okresowa kompleksowa kwalifikacja do dalszego uprawiania sportu201świadczenie rozliczane jako okresowe badanie lekarskie co dwa lata niezależnie od podmiotu wykonującego (zgodnie z wykazem badań i konsultacji określonych w odrębnych przepisach)
15.5.05.00.0000087kompleksowa ocena genetyczna w przypadku występowania rzadkiego zespołu genetycznego114zał. Nr 1 lp. 21produkt rozliczeniowy uwzględnia: - zebranie wywiadu chorobowego i rodzinnego z konstrukcją graficzną rodowodu, oraz - analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej, oraz - badanie fizykalne pacjenta z uwzględnieniem dokładnej dysmorfologicznej oceny (w tym badania antropometryczne), oraz - sporządzenie dokumentacji fotograficznej pacjenta, oraz - analizę dokumentacji fotograficznej pacjenta i członków jego rodziny z zastosowaniem programów analizujących cechy dysmorficzne oraz - ocenę wyników specjalistycznych badań genetycznych przeprowadzoną z wykorzystaniem genetycznych baz danych, w szczególności: London Dysmorphology Database, POSSUM, Face2Gene, OMIM oraz - postawienie rozpoznania/podejrzenia klinicznego u pacjenta oraz - wyliczenie ryzyka/prawdopodobieństwa powtórzenia się schorzenia dla potomstwa i innych krewnych pacjenta oraz - opracowanie pisemnej karty informacyjnej dla pacjenta, zwierającej m.in. informacje na temat rozpoznania, rokowania, wpływu zmiany genetycznej na innych członków rodziny (z uwzględnieniem wskazań do badań genetycznych), dalszego postępowania, w tym postępowania profilaktycznego, a także omówienie zasad dalszego postępowania lekarskiego i rehabilitacyjnego
16.5.05.00.0000088świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie do 10. tyg.229świadczenie wykonywane zgodnie z postanowieniami określonymi w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej. Rozliczenie świadczenia możliwe jest po wykazaniu w raporcie statystycznym świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych przypisanych właściwemu terminowi badania wskazanego w rozporządzeniu. Świadczenie nie może być rozliczane w przypadku realizacji umowy, której przedmiotem jest Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży.
17.5.05.00.0000089świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie od 11. do 14. tyg152
18.5.05.00.0000090świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie od 15. do 20. tyg152
19.5.05.00.0000091świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie od 21. do 26. tyg181
20.5.05.00.0000092świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie od 27. do 32. tyg152
21.5.05.00.0000093świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie od 33. do 37. tyg152
22.5.05.00.0000094świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie od 38. do 39. tyg152
23.5.05.00.0000095świadczenie wykonywane u kobiet w ciąży w okresie po 40. tyg152
24.5.05.00.0000097podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży1zał. Nr 3 lp. 483świadczenie do sumowania w zakresie położnictwo i ginekologia, rozliczane na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Obejmuje koszt immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu dla dawki 300 mcg/2ml (1500 IU) określonej w załączniku do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia*) z uwzględnieniem przepisów art. 9 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.). Wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 - 99.111.
25.5.05.00.0000098świadczenie kontrolne końcowe6świadczenie do sumowania wyłącznie z odpowiednią grupą świadczeń kontrolnych pohospitalizacyjnych wskazanych w zał. nr 5a do zarządzenia w zakresach: świadczenia w zakresie choroby wewnętrzne lub w świadczenia w zakresie pediatria. Rozliczane jednorazowo razem z poradą kończącą ambulatoryjną opiekę pohospitalizacyjną, obejmujące wskazanie dalszego trybu opieki: dalsze leczenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej, skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny, skierowanie do szpitala.
26.5.05.00.0000099cukrzyca monogenowa - porada korygująca terapię63zał. nr 3 lp. 917rozliczanie maksymalnie dwukrotnie u danego dziecka niezależnie od świadczeniodawcy
27.5.05.00.0000100cukrzyca monogenowa - konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej63zał. nr 3 lp. 917rozliczanie maksymalnie jednokrotnie niezależnie od świadczeniodawcy
28.5.05.00.0000101wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG1zał. nr 3 lp. 370świadczenie do sumowania w zakresie: onkologii, leczenia AIDS, urologii, urologii dziecięcej, rozliczane na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Obejmuje koszt produktu leczniczego. Brak możliwości rozliczania z grupą Z114.
29.5.05.00.0000102ustalenie planu opieki specjalistycznej w ramach POZ44* świadczenie do sumowania z odpowiednim diagnostycznym pakietem specjalistycznym, przy przekazaniu pacjenta do objęcia dalszą opieką przez lekarza POZ, w sytuacji zdiagnozowania przewlekłej choroby o stabilnym przebiegu, zgodnie z załącznikiem nr 5f do zarządzenia, * świadczenie do sumowania z odpowiednią grupą świadczeń wskazanych w załączniku nr 5a do zarządzenia kończącą przewlekłą opiekę w poradni specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą o stabilnym przebiegu, przy przekazaniu go do objęcia dalszą opieką przez lekarza POZ, zgodnie z załącznikiem nr 5f do zarządzenia.
30.5.05.00.0000103ustalenie planu opieki w ramach ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej lub położnej11zał. nr 1a lp. 1-4* świadczenie do sumowania z odpowiednią grupą świadczeń specjalistycznych W lub zabiegowych Z w zakresach: chirurgii ogólnej, diabetologii, kardiologii oraz położnictwa i ginekologii, * świadczenie wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu AOS
31.5.05.00.0000104znieczulenie całkowite dożylne172zał. nr 7 lp. 1-3* świadczenie do sumowania z procedurami: 44.161, 44.162, 44.13, 45.231, 45.253, 45.131, 45.16, 45.239, 45.42 w ramach: - zakresów świadczeń: badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia lub badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, - odpowiednich pakietów diagnostyki wstępnej albo pogłębionej: nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego, nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego, * wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12
32.5.05.00.0000105konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75zał. nr 1 lp. 68* świadczenie do sumowania z procedurami: 44.161, 44.162, 44.13, 45.231, 45.253, 45.131, 45.16, 45.239, 45.42 w ramach: - zakresów świadczeń: badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia lub badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, - odpowiednich pakietów diagnostyki wstępnej albo pogłębionej: nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego, nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego, * porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 2020 r. poz. 940 z późn. zm)
Lp. 1 i 2 badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry
Produkt rozliczeniowy uwzględnia wykonanie wymienionych niżej procedur:
1. przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry;
2. przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry;
3. badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego;
4. badanie ciśnienia śródgałkowegometodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki);
5. badanie kąta przesączaniagonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana;
6. określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania.
Lp. 4 pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
Produkt rozliczeniowy uwzględnia co najmniej:
1. zarejestrowanie, nie później niż w dniu badania, w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem kobiety z populacji wskazanej w lp. 2 załącznika do rozporządzenia Programy, oraz wypełnienie ankiety w SIMP;
2. pobranie materiału do badania i przygotowanie preparatu (w przypadku, kiedy próbka nie nadaje się do oceny mikroskopowej, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym pacjentkę i ponownie pobrać materiał do badania. Dopuszcza się odsetek rozmazów nie nadających się do oceny na poziomie 3%). Procentowe zestawienie jakości rozmazów przedstawione jest w raporcie "Analiza wyników badań cytologicznych" w SIMP. Parametr ten monitorowany jest przez oddział wojewódzki Funduszu nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
3. przeprowadzenie edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy;
4. wysłanie preparatu do pracowni diagnostycznej wyłonionej przez Fundusz w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Oddział wojewódzki NFZ właściwy terytorialnie dla siedziby świadczeniodawcy zobowiązany jest udostępnić listę pracowni realizujących etap diagnostyczny. Wysyłany preparat musi być opisany w sposób umożliwiający identyfikację pacjentki w SIMP, np. w oparciu o nr badania nadany przez SIMP lub nr PESEL;
5. w przypadku nieprawidłowego wyniku, konieczne jest poinformowanie pacjentki, wydanie wyniku wraz z decyzją, co do dalszego postępowania - objęcie leczeniem lub, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki Programu;
6. wpisanie zaleceń dla pacjentki odnośnie dalszego trybu postępowania w aplikacji SIMP.
Lp. 10 kwalifikacja do przeszczepienia nerki - badanie wstępne
Produkt rozliczeniowy uwzględnia spełnienie poniższych warunków:
1. rozliczanie jeden raz u danego świadczeniobiorcy z rozpoznaną schyłkową niewydolnością nerek - bez względu na rodzaj świadczeń. Przy kwalifikacji do kolejnego przeszczepu, warunek stosuje się odpowiednio;
2. zrealizowanie pakietu badań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi postępowania medycznego w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz nefrologii;
3. zapewnienie i wykonanie w ramach procedury niezbędnych porad specjalistycznych związanych z kwalifikacją do przeszczepu nerki;
4. wykazanie w raporcie statystycznym wszystkich wykonanych w ramach tego świadczenia badań oraz porad specjalistycznych;

ZAŁĄCZNIK Nr  5c  25  

KATALOG DIAGNOSTYCZNYCH PAKIETÓW ONKOLOGICZNYCH
Część 1 - Wstępna diagnostyka onkologiczna
lp.kodnazwa diagnostycznego pakietu onkologicznegowartość punktowaŚwiadczenia w zakresie:Uwagi
1.2.3.4.5.6.
1.5.32.00.0000015diagnostyka wstępna - nowotwory klatki piersiowej554onkologii gruźlicy i chorób płuc chirurgii klatki piersiowej chirurgii onkologicznej
2.5.32.00.0000020diagnostyka wstępna - nowotwory piersi369onkologii położnictwa i ginekologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
3.5.32.00.0000009diagnostyka wstępna - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego554onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnejnie obejmuje wątroby, trzustki
4.5.32.00.0000010diagnostyka wstępna - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego - wątroby i trzustki631onkologii gastroenterologii hepatologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
5.5.32.00.0000006diagnostyka wstępna - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego554onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej proktologii
6.5.32.00.0000007diagnostyka wstępna - nowotwory głowy i szyi - krtani i gardła459onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej audiologii i foniatrii
7.5.32.00.0000008diagnostyka wstępna - nowotwory głowy i szyi - pozostałe459onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej okulistyki
8.5.32.00.0000022diagnostyka wstępna - nowotwory tarczycy369onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej endokrynologii
9.5.32.00.0000011diagnostyka wstępna - nowotwory gruczołu krokowego631urologii onkologii
10.5.32.00.0000019diagnostyka wstępna - nowotwory pęcherza moczowego459urologii onkologii
11.5.32.00.0000018diagnostyka wstępna - nowotwory nerek554onkologii chirurgii onkologicznej urologii nefrologii
12.5.32.00.0000014diagnostyka wstępna - nowotwory jąder459onkologii chirurgii onkologicznej urologii
13.5.32.00.0000017diagnostyka wstępna - nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne554onkologii chirurgii onkologicznej położnictwa i ginekologiinie obejmuje jajników i jajowodów
14.5.32.00.0000012diagnostyka wstępna - nowotwory jajników i jajowodów459onkologii położnictwa i ginekologii
15.5.32.00.0000021diagnostyka wstępna - nowotwory skóry - czerniak286onkologii chirurgii onkologicznej dermatologii i wenerologii chirurgii ogólnej
16.5.32.00.0000004diagnostyka wstępna - nowotwory centralnego układu nerwowego705onkologii chirurgii onkologicznej neurochirurgii neurologii okulistyki endokrynologii
17.5.32.00.0000001diagnostyka wstępna - białaczki ostre i przewlekłe286onkologii hematologii onkologii i hematologii dziecięcej
18.5.32.00.0000002diagnostyka wstępna - chłoniaki459onkologii hematologii
19.5.32.00.0000027diagnostyka wstępna - szpiczak554onkologii hematologii
20.5.32.00.0000003diagnostyka wstępna - chłoniaki skórne369onkologii hematologii dermatologii i wenerologii
21.5.32.00.0000013diagnostyka wstępna - nowotwory jamy brzusznej u dzieci674onkologii i hematologii dziecięcej gastroenterologii dla dzieci endokrynologii dla dzieci nefrologii dla dzieci ginekologii dla dziewcząt urologii dziecięcej
22.5.32.00.0000024diagnostyka wstępna - nowotwory tkanki kostnej i mięsaki u dzieci1 212onkologii i hematologii dziecięcej chirurgii dziecięcej chirurgii onkologicznej dla dzieci
23.5.32.00.0000016diagnostyka wstępna - nowotwory klatki piersiowej u dzieci539onkologii i hematologii dziecięcej gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
24.5.32.00.0000005diagnostyka wstępna - nowotwory centralnego układu nerwowego u dzieci683onkologii i hematologii dziecięcej neurologii dziecięcej neurochirurgii dla dzieci endokrynologii dla dzieci okulistyki dla dzieci
25.5.32.00.0000026diagnostyka wstępna - nowotwory twarzoczaszki u dzieci539onkologii i hematologii dziecięcej okulistyki dla dzieci otolaryngologii dziecięcej chirurgii dziecięcej chirurgii onkologicznej dla dzieci chirurgii szczękowo-twarzowej
26.5.32.00.0000025diagnostyka wstępna - nowotwory tkanki limfatycznej u dzieci904onkologii i hematologii dziecięcej
27.5.32.00.0000023diagnostyka wstępna - nowotwory tkanek miękkich u dzieci1 077onkologii i hematologii dziecięcej chirurgii dziecięcej chirurgii onkologicznej dla dzieci
28.5.32.00.0000028diagnostyka wstępna - nowotwory prącia459onkologii chirurgii onkologicznej urologii
29.5.32.00.0000029diagnostyka wstępna - mięsaki kości631onkologii chirurgii onkologicznej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
30.5.32.00.0000030diagnostyka wstępna - mięsaki tkanek miękkich459onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej
KATALOG DIAGNOSTYCZNYCH PAKIETÓW ONKOLOGICZNYCH
Część 2 - Pogłębiona diagnostyka onkologiczna
lp.kodnazwa diagnostycznego pakietu onkologicznegowartość punktowaŚwiadczenia w zakresie:uwagi
1.2.3.4.5.6.
1.5.33.00.0000010diagnostyka pogłębiona - nowotwory klatki piersiowej608onkologii gruźlicy i chorób płuc chirurgii klatki piersiowej chirurgii onkologicznej
2.5.33.00.0000014diagnostyka pogłębiona - nowotwory piersi417onkologii położnictwa i ginekologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
3.5.33.00.0000007diagnostyka pogłębiona - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego608onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnejnie obejmuje wątroby, trzustki
4.5.33.00.0000008diagnostyka pogłębiona - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego - wątroby i trzustki608onkologii gastroenterologii hepatologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
5.5.33.00.0000004diagnostyka pogłębiona - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego669onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej proktologii
6.5.33.00.0000005diagnostyka pogłębiona - nowotwory głowy i szyi - krtani i gardła608onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej audiologii i foniatrii
7.5.33.00.0000006diagnostyka pogłębiona - nowotwory głowy i szyi - pozostałe608onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej okulistykinie obejmuje tarczycy
8.5.33.00.0000016diagnostyka pogłębiona - nowotwory tarczycy314onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej endokrynologii
9.5.33.00.0000009diagnostyka pogłębiona - nowotwory gruczołu krokowego835onkologii urologii
10.5.33.00.0000013diagnostyka pogłębiona - nowotwory pęcherza moczowego608onkologii urologii
11.5.33.00.0000012diagnostyka pogłębiona - nowotwory nerek608onkologii chirurgii onkologicznej urologii nefrologii
12.5.33.00.0000011diagnostyka pogłębiona - nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne608onkologii chirurgii onkologicznej położnictwa i ginekologiinie obejmuje jajników i jajowodów
13.5.33.00.0000015diagnostyka pogłębiona - nowotwory skóry - czerniak417onkologii chirurgii onkologicznej dermatologii i wenerologii chirurgii ogólnej
14.5.33.00.0000001diagnostyka pogłębiona - białaczki ostre i przewlekłe314onkologii hematologii onkologii i hematologii dziecięcej
15.5.33.00.0000002diagnostyka pogłębiona - chłoniaki669onkologii hematologii
16.5.33.00.0000017diagnostyka pogłębiona - szpiczak417onkologii hematologii
17.5.33.00.0000003diagnostyka pogłębiona - chłoniaki skórne835onkologii hematologii dermatologii i wenerologii
18.5.33.00.0000018diagnostyka pogłębiona - nowotwory prącia669onkologii chirurgii onkologicznej urologii
19.5.33.00.0000019diagnostyka pogłębiona - mięsaki kości669onkologii chirurgii onkologicznej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
20.5.33.00.0000020diagnostyka pogłębiona - mięsaki tkanek miękkich608onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej
Część 3 - Produkty do sumowania w ramach diagnostyki onkologicznej
lp.kodnazwa produktu do sumowaniawartość punktowa

od 1 stycznia 2021 r.

uwagi
1.2.3.4.5.
1.5.31.00.0000022Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 222 309- na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej
2.5.10.00.0000103pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I2 795- za jedno badanie - grupa I obejmuje radiofarmaceutyki: 18F-FDG, 18F-NaF - do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki pogłębionej z wyłączeniem diagnostyki nowotworu płuca (Pakiet klatki piersiowej) gdzie podlega wykazaniu z pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej
3.5.10.00.0000104pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II4 142- za jedno badanie - grupa II obejmuje inne radiofarmaceutyki: zarejestrowane w Polsce 18F-cholina (18-fluorocholina) lub nie zarejestrowane w Polsce a sprowadzane w trybie importu docelowego lub produkowane na potrzeby własne przez laboratorium świadczeniodawcy zgodnie z prawem atomowym - do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki pogłębionej, z wyłączeniem diagnostyki nowotworu płuca (Pakiet klatki piersiowej) gdzie podlega wykazaniu z pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej
Diagnostyczne pakiety onkologiczne i produkty do sumowania:
1. Dla każdej zrealizowanej procedury ICD-9 konieczne jest spełnienie warunków realizacji określonych w Rozporządzeniu AOS.
2. Przy rozliczaniu pakietów i produktów do sumowania, jednym z nieodzownych warunków jest wykazanie w raporcie statystycznym zrealizowanych istotnych procedur medycznych według ICD-9.
3. Istotne procedury medyczne według ICD-9 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, z późn. zm. obejmują:
a) w ramach diagnostycznych pakietów onkologicznych:
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.717USG ślinianek
88.719USG krtani
88.732USG piersi
88.734USG jamy opłucnej
88.735USG śródpiersia
88.738USG klatki piersiowej
88.741USG transrektalne
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763USG gruczołu krokowego
88.764USG transwaginalne
88.790USG węzłów chłonnych
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
95.13USG gałki ocznej
87.11RTG pantomograficzne
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.35mammografia z kontrastem
87.371mammografia jednej piersi
87.372mammografia obu piersi
87.440RTG klatki piersiowej
92.011scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy z zastosowaniem 131I
92.012scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy z zastosowaniem 99mTc
92.019scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - inne
92.021scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
92.023Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
92.031Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.032scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.058badanie scyntygraficzne lub czynności śledziony
92.141scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.142scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.144scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149scyntygrafia układu kostnego - inne
87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.031TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.032TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.036TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
87.037TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.038TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.410TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
87.411TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.412TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.301TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.302TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.303TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.304TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.383TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.384TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.385TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.386TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.900RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.901RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.902RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.903RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.904RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.905RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.923RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
88.924RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.973RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
88.975RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.979Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM
06.111biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
06.113biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana
18.12biopsja ucha zewnętrznego
20.32biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
21.22biopsja nosa
24.11biopsja dziąsła
24.12biopsja wyrostka zębodołowego
25.01zamknięta (igłowa) biopsja języka
26.11biopsja igłowa ślinianki/przewodu
27.21Biopsja kości podniebienia
27.22biopsja podniebienia miękkiego/języczka
27.23biopsja wargi
27.24biopsja jamy ustnej - inne
28.11biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
29.12biopsja gardła
33.21bronchoskopia przez przetokę
33.22bronchoskopia fiberoskopowa
33.231bronchoskopia autofluorescencyjna
33.239bronchoskopia - inna
33.24endoskopowa biopsja oskrzela
33.26przezskórna igłowa biopsja płuca
33.272przezoskrzelowa biopsja płuca
34.23biopsja ściany klatki piersiowej
34.24biopsja opłucnej
34.25przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
40.10biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40.11biopsja układu limfatycznego
42.243biopsja ssąca przełyku
49.22biopsja okołoodbytowa
49.23biopsja odbytu
54.241zamknięta biopsja: sieci
57.32cystoskopia przezcewkowa
58.24biopsja tkanek okołocewkowych
60.111biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.113przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)
60.15biopsja tkanek okołosterczowych
64.11biopsja prącia
67.11biopsja kanału szyjki macicy
67.12wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
69.03Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.59inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
70.24biopsja pochwy
71.11biopsja sromu
76.11Biopsja kości twarzy
77.41Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42Biopsja kości - kość ramienna
77.43Biopsja kości - kość promieniowa/kość łokciowa
77.44Biopsja kości - kości nadgarstka/śródręcza
77.45Biopsja kości - kość udowa
77.46Biopsja kości - rzepka
77.47Biopsja kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
77.48Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ręki)
83.21biopsja tkanek miękkich
85.111przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
86.11biopsja skóry/tkanki podskórnej
86.381Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm
86.382Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm
29.1901Stroboskopia
29.1902Videostroboskopia
31.42laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
42.242ezofagoskopia z biopsją
43.411endoskopowe wycięcie polipów żołądka
44.12gastroskopia przez przetokę
44.13gastroskopia - inne
44.161gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162gastroskopia diagnostyczna z biopsją
45.131esofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.14zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.16esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.22endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231fiberokolonoskopia
45.239kolonoskopia - inne
45.24fiberosigmoidoskopia
45.253kolonoskopia z biopsją
45.42endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.439endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
48.36endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
58.232uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
88.747endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
95.121angiografia fluoresceinowa
C11Fosfataza zasadowa granulocytów
C27Leukocyty - badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
C51Mielogram
F19Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
F23Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
F26Cytomegalovirus (CMV) DNA
F53Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
F56Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
F91Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
I41antygen CA 125 (CA125)
I45antygen CA 19-9 (CA19-9)
I53antygen karcynoembrionalny (CEA)
I63antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I86Immunofiksacja
L07α-fetoproteina (AFP)
L46gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (β-HCG)
L85Immunoglobuliny A (IgA)
L87Immunoglobuliny D (IgD)
L93Immunoglobuliny G (IgG)
L95Immunoglobuliny M (IgM)
M11kalcytonina
M15katecholaminy
M43kwas homowaniliowy (HVA)
M83łańcuchy lekkie kappa
M85łańcuchy lekkie lambda
M92β2-mikroglobulina
X33Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
X41Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
X45Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
Y90Badanie histopatologiczne
91.821Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy
91.831Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
91.447badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne
99.9953dermatoskopia
FISH
receptory HER
b) w ramach produktów do sumowania:
92.061Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych
92.062Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
85.131biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna

ZAŁĄCZNIK Nr  5d

Katalog chorób i problemów zdrowotnych wg ICD-10 do rozliczania świadczeń w zakresie skojarzonym: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych

NARZĄD RUCHU
kod rozpoznania głównego ICD10nazwa rozpoznania głównego
S12Złamania w obrębie szyi
S12.0Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi
S13.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
S13.1Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.6Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S22Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.0Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.2Złamanie mostka
S22.3Złamanie żebra
S22.4Liczne złamania żeber
S22.8Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej
S22.9Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nieokreślone
S32Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1Złamanie kości krzyżowej
S32.2Złamanie kości guzicznej
S32.3Złamanie kości biodrowej
S32.4Złamanie panewki stawu biodrowego
S32.5Złamanie kości łonowej
S32.7Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.8Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S40.0Stłuczenie barku i ramienia
S40.7Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia
S42Złamanie barku i ramienia
S42.0Złamanie obojczyka
S42.1Złamanie łopatki
S42.2Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej
S42.4Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
S42.7Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
S42.8Złamanie innych części barku i ramienia
S42.9Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
S43Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
S43.0Zwichnięcie stawu ramiennego
S43.1Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
S43.2Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S43.4Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
S43.5Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
S43.6Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S46Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S46.0Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
S46.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
S46.2Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
S46.3Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
S46.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S50.0Stłuczenie łokcia
S50.1Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia
S50.7Mnogie powierzchowne urazy przedramienia
S52Złamanie przedramienia
S52.0Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
S52.1Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
S52.2Złamanie trzonu kości łokciowej
S52.3Złamanie trzonu kości promieniowej
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
S52.5Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
S52.7Mnogie złamania przedramienia
S52.8Złamanie innych części przedramienia
S52.9Złamanie przedramienia, część nieokreślona
S53Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
S53.0Zwichnięcie głowy kości promieniowej
S53.1Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
S53.2Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
S53.3Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
S53.4Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
S60.0Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S60.1Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S60.2Stłuczenie innej części nadgarstka i ręki
S60.7Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S61Otwarta rana nadgarstka i ręki
S61.0Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S61.1Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S61.7Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki
S61.8Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
S61.9Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
S62Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
S62.0Złamanie kości łódeczkowatej
S62.1Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
S62.2Złamanie i kości śródręcza
S62.3Złamanie innej kości śródręcza
S62.4Mnogie złamania kości śródręcza
S62.5Złamanie kciuka
S62.6Złamanie innego palca
S62.7Mnogie złamania palców
S62.8Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki
S63Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
S63.0Zwichnięcie nadgarstka
S63.1Zwichnięcie palca
S63.2Mnogie zwichnięcia palców
S63.3Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
S63.4Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych
S63.5Skręcenie i naderwanie nadgarstka
S63.6Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S63.7Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
S66Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S66.0Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.1Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.2Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.3Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.4Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.5Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.6Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
S66.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
S66.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
S66.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S68.0Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa)
S68.1Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
S68.2Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
S68.3Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki
S68.4Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka
S68.8Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki
S68.9Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony
S70.0Stłuczenie biodra
S70.1Stłuczenie uda
S70.7Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda
S72Złamanie kości udowej
S72.0Złamanie szyjki kości udowej
S72.1Złamanie przezkrętarzowe
S72.2Złamanie podkrętarzowe
S72.3Złamanie trzonu kości udowej
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej
S72.7Mnogie złamania kości udowej
S72.8Złamanie innych części kości udowej
S72.9Złamanie kości udowej, część nieokreślona
S76.0Uraz mięśnia i ścięgna biodra
S76.1Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
S76.2Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
S76.3Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
S76.4Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
S76.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
S82Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym
S82.0Złamanie rzepki
S82.1Złamanie nasady bliższej piszczeli
S82.2Złamanie trzonu piszczeli
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli
S82.4Izolowane złamanie strzałki
S82.5Złamanie kostki przyśrodkowej
S82.6Złamanie kostki bocznej
S82.7Mnogie złamania podudzia
S82.8Złamanie innych części podudzia
S82.9Złamanie podudzia, część nieokreślona
S83Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
S83.0Zwichnięcie rzepki
S83.1Zwichnięcie stawu kolanowego
S83.2Rozdarcie łąkotki, świeże
S83.3Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże
S83.4Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana
S83.5Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana
S83.6Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
S83.7Uraz kilku struktur kolana
S86.0Uraz ścięgna Achillesa
S86.1Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia
S86.2Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia
S86.3Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia
S86.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S90.0Stłuczenie stawu skokowego
S90.1Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S90.2Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S90.3Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy
S90.7Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
S92Złamanie stopy, bez stawu skokowego
S92.0Złamanie kości piętowej
S92.1Złamanie kości skokowej
S92.2Złamanie innej (innych) kości stępu
S92.3Złamanie kości śródstopia
S92.4Złamanie palucha
S92.5Złamanie innego palca stopy
S92.7Mnogie złamania kości stopy
S92.9Złamanie kości stopy, nieokreślone
S93Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy
S93.0Zwichnięcie stawu skokowego
S93.1Zwichnięcie palca (palców) w:
S93.2Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
S93.4Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
S93.5Skręcenie i naderwanie palca (palców) w:
S93.6Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
T00Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
T00.0Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
T00.1Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T00.2Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T00.3Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T00.6Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T00.8Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T02Złamania obejmujące liczne okolice ciała
T02.0Złamania obejmujące głowę i szyję
T02.1Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
T02.2Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
T02.3Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
T02.4Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
T02.5Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
T02.6Złamania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i kończyny (kończyn) dolnej
T02.7Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu, miednicę i kończynę (kończyny)
T02.8Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T02.9Liczne złamania, nieokreślone
T84.0Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów
T84.1Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny
T84.2Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości
T84.3Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów
T84.4Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów
T84.5Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu
T84.6Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu
T84.7Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami
T84.8Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów
T84.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem ortopedycznym, wszczepem i przeszczepem
NARZĄD WZROKU
kod rozpoznania głównego ICD10nazwa rozpoznania głównego
H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
H00.1Gradówka
H05.0Zapalenie ostre oczodołu
H05.4Zapadnięcie gałki ocznej
H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu
H05.8Inne zaburzenia oczodołu
H05.9Zaburzenia oczodołu, nieokreślone
H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek
H15.0Zapalenie twardówki
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
H15.8Inne zaburzenia twardówki
H15.9Choroby twardówki, nieokreślone
H16.0Wrzód rogówki
H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)
H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce
H16.8Inne zapalenie rogówki
H16.9Zapalenie rogówki, nieokreślone
H20Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)
H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
S00.1Stłuczenie powieki i okolicy oka
S00.2Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
S05.0Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym
S05.1Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
S05.2Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka
S05.3Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
S05.4Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego
S05.5Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
S05.6Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
S05.8Inne urazy oka i oczodołu
S05.9Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
T15.0Ciało obce rogówki
T15.1Ciało obce worka spojówkowego
T15.8Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka
T15.9Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona
T26Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka
T26.0Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.1Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.2Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.3Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka
T26.4Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone
T26.5Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.6Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.7Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.8Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka
T26.9Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone

ZAŁĄCZNIK Nr  5e  26  

KATALOG DIAGNOSTYCZNYCH PAKIETÓW SPECJALISTYCZNYCH
lp.kod pakietukod produktunazwa diagnostycznego pakietu specjalistyczengowartość punktowa

od 1 stycznia 2021 r.

świadczenia w zakresie:
1.2.3.4.5.6.
1.PS15.36.00.0000001PS1 pakiet specjalistyczny - tarczyca419endokrynologii endokrynologii dla dzieci
Diagnostyczne pakiety specjalistyczne:
1. Dla każdej zrealizowanej procedury ICD-9 konieczne jest spełnienie warunków realizacji określonych w Rozporządzeniu AOS.
2. Zrealizowanie pakietu badań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi postępowania medycznego w zakresie diagnostyki chorób tarczycy.
3. Wykazanie w raporcie statystycznym wszystkich wykonanych w ramach tego świadczenia badań.
4. Warunkiem rozliczenia pakietów jest spełnienie warunków określonych poniżej:
PS1 Pakiet specjalistyczny - tarczyca
wymagane wskazanie co najmniej dwukrotnie procedury 89.02 - Porada lekarska, inne, co najmniej pięciu procedur z listy procedur PS1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań PS1
ICD-9Ranga* ICD-9
I81 Białko C-reaktywne (CRP)2
L69 Hormon tyreotropowy (TSH)2
M11 Kalcytonina2
O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej2
O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny2
O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie2
O55 Trijodotyronina wolna (FT3)2
O65 Tyreoglobulina2
O69 Tyroksyna wolna (FT4)2
88.713 USG tarczycy i przytarczyc2
92.012 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem 99mTc2
92.019 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - inne2
ICD-10
E00.9 Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
E01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
E01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
E03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
E03.2 Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji
E03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4 Zanik tarczycy (nabyty)
E03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9 Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
E04.0 Wole nietoksyczne, rozlane
E04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
E04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
E04.8 Wole nietoksyczne, inne określone
E04.9 Wole nietoksyczne, nieokreślone
E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.8 Inne tyreotoksykozy
E05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślona
E06.1 Zapalenie tarczycy podostre
E06.9 Zapalenie tarczycy, nieokreślone
E07.8 Inne, określone choroby tarczycy
E07.9 Choroby tarczycy, nieokreślone
E89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegach
R94.6 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych tarczycy
* Ranga procedury:
0 - procedura nie uwzględniana w procesie grupowania
2 - procedura uwzględniana w procesie grupowania wyłącznie jednokrotnie
4 - procedura może być uwzględniana w procesie grupowania jedno-, bądź wielokrotnie

ZAŁĄCZNIK Nr  5f

Klasyfikacja poziomów ciężkości chorób w ramach diagnostycznych pakietów specjalistycznych

Lp.Kod pakietuKod produktuNazwa pakietu diagnostycznego specjalistycznegoSugerowana opieka w POZ
1.PS15.36.00.0000001PS1 Pakiet specjalistyczny - tarczycaI. Chorzy wymagający farmakoterapii: A. Niedoczynność tarczycy (klasyczna postać, w której stwierdza się dobrą odpowiedź na farmakoterapię, dawka leku jest relatywnie stała w dłuższym przedziale czasu, pacjent nie zgłasza dolegliwości sugerujących zaburzenia tyreometaboliczne):

a. Niedoczynność tarczycy w przebiegu przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy (ch. Hashimoto) - E06.3/E03.8

b. Niedoczynność tarczycy po leczeniu chirurgicznym - E89.0 c. Niedoczynność tarczycy po leczeniu jodem 131 - E03.2 UWAGA: nie dotyczy - kobiet ciężarnych, - zapaleń tarczycy, które przebiegają z tyreotoksykozą (fazowość zapalenia), - pacjentów leczonych z powodu raka tarczycy.

II.Chorzy nie wymagający farmakoterapii:
a. Przewlekłe autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy w stadium eutyreozy - E06.3
b. Wole rozlane nietoksyczne - E04.0
c. Guzek tarczycy pojedynczy nietoksyczny - E04.1 (tylko, gdy wynik BACC - grupa 2 wg raportowania Bethesda)
d. Wole wieloguzkowe nietoksyczne - E04.2 (tylko, gdy wynik BACC - grupa 2 wg raportowania Bethesda

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Data ......................................................................
oznaczenie

świadczeniodawcy *)

INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO/POZ

Dane osobowe świadczeniobiorcy

(Nazwisko)
(Imię)(Nr ewidencyjny PESEL)
Ostateczne rozpoznanie:
(wg ICD-10)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Opis udzielonego świadczenia (obejmuje wykonane badania, sposób leczenia)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące dalszego postępowania medycznego **):

1.wymaga dalszego leczenia w poradni specjalistycznej (dotyczy kontynuacji leczenia w dotychczasowej poradni lub innej)

..............................................(specjalność)

2.nie wymaga aktualnie leczenia w poradni specjalistycznej (dotyczy zakończenia leczenia specjalistycznego lub skierowania do POZ celem kontynuacji opieki)

..............................................(specjalność)

3.wydano skierowanie na hospitalizację

Wskazówki dla lekarza kierującego:

1. w zakresie diagnostyki..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. w zakresie farmakoterapii (w tym środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. inne (w tym wyroby medyczne oraz wizyty kontrolne)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

*) pieczęć lub nadruk lub naklejka świadczeniodawcy zawierające nazwę, adres, NIP, REGON, kod i nazwa komórki organizacyjnej, telefon, numer umowy z NFZ

**) potrzebne zakreślić.................................................................................................................................................
Data, nadruk lub pieczątka zawierająca imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego oraz jego podpis

ZAŁĄCZNIK Nr  7  27  

Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  8  28

 (uchylony)

1 § 10 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.
2 § 10 ust. 9:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

3 § 10 ust. 10:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

4 § 10 ust. 11:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

5 § 10 ust. 12:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 116/2021/DSOZ z dnia 25 czerwca 2021 r. (NFZ.2021.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

6 § 10 ust. 13:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 116/2021/DSOZ z dnia 25 czerwca 2021 r. (NFZ.2021.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

7 § 10 ust. 14 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 116/2021/DSOZ z dnia 25 czerwca 2021 r. (NFZ.2021.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.
8 § 11 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.
9 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego zarządzenia.
10 § 12 ust. 19 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
11 § 12 ust. 20:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 188/2021/DSOZ z dnia 24 listopada 2021 r. (NFZ.21.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 listopada 2021 r., zob. § 2 zarządzenia zmieniającego.

12 § 12 ust. 21 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
13 § 12 ust. 22 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
14 § 12 ust. 23 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
15 § 12 ust. 24 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
16 § 12 ust. 24 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.
17 § 12 ust. 25 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
18 § 12 ust. 26 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r.
19 § 12 ust. 27 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.
20 § 12 ust. 28 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 105/2020/DSOZ z dnia 10 lipca 2020 r. (NFZ.2020.105) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2020 r., zob. § 2 zarządzenia zmieniającego.
21 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego zarządzenia.
22 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 i 6 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 116/2021/DSOZ z dnia 25 czerwca 2021 r. (NFZ.2021.116) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 206/2021/DSOZ z dnia 17 grudnia 2021 r. (NFZ.21.206) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

23 Załącznik nr 5a:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.20.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 129/2021/DSOZ z dnia 9 lipca 2021 r. (NFZ.21.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2021 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2021 r. zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

24 Załącznik nr 5b:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 2 powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.20.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 129/2021/DSOZ z dnia 9 lipca 2021 r. (NFZ.21.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2021 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2021 r. zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

25 Załącznik nr 5c:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r. z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.20.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

26 Załącznik nr 5e zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.20.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
27 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia nr 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r. (NFZ.2020.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2020 r. z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r. zgodnie z § 4 ust. 3 lit. c powołanego zarządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 129/2021/DSOZ z dnia 9 lipca 2021 r. (NFZ.21.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2021 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2021 r. zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

28 Załącznik nr 8 uchylony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 7/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.