Dzienniki resortowe

NFZ.2018.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2019 r.
Tekst jednolity w opracowaniu. Poniżej prezentowany jest ostatni tekst ujednolicony.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3) rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
4) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
5) rozporządzenie - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
6) rozporządzenie kryterialne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
7) świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) - świadczenie opieki zdrowotnej polegające na szpitalnej wstępnej diagnostyce oraz leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195);
8) świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć (IP) - świadczenie opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej pomocy doraźnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce.
2.  Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniu oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział  2

Przedmiot postępowania

§  3. 
1.  Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1) województwa;
2) więcej niż jednego powiatu;
3) powiatu;
4) więcej niż jednej gminy;
5) gminy;
6) więcej niż jednej dzielnicy;
7) dzielnicy.
2.  Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE. L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęty jest kod: 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne.
3.  Świadczenia w szpitalnej izbie przyjęć (IP) oraz szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) stanowią odrębne zakresy świadczeń - w przypadku, gdy świadczeniodawca w ramach IP zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, natomiast w przypadku SOR wyodrębnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, niezależną od całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej zapewnianej w innych komórkach organizacyjnych szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
4.  Świadczenia w SOR i w IP u tego samego świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji są kontraktowane alternatywnie.
5.  W SOR świadczeniodawca zapewnia realizację procedur medycznych objętych programem specjalizacji w medycynie ratunkowej, w szczególności procedur medycznych określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz badań laboratoryjnych określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.
6.  Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, są określone w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w części VIII systemu kodu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub zawierających się w zakresach, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  4. 
1.  Przedmiot umowy w rodzaju leczenie szpitalne odpowiednio w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, zwanej dalej "umową", stanowi realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w ramach poszczególnych zakresów określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanych przez Fundusz.
2.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.  Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  5. 
1.  Świadczeniodawca realizujący umowę, obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.
2.  Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa.
§  6. 
1.  Świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 5.
4.  Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
5.  Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6.  Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
§  7. 
1.  Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia i udostępniania na żądanie Funduszu rejestru zakażeń zakładowych.
3.  Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
5.  W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
6.  W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 3, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 4 wzoru umowy.
7.  W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  8. 
1.  Świadczenia opieki zdrowotnej, objęte umową, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
§  9. 
1.  Warunki rozliczania świadczeń będących przedmiotem umowy określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.
2.  Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
3.  Świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem umowy finansowane są na podstawie ryczałtu dobowego, określonego dla zakresu świadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
4.  Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1) rozpoznania zasadniczego i nie więcej niż trzech rozpoznań współistniejących, według ICD-10;
2) istotnych procedur medycznych łącznie z datą ich wykonania według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.
5.  Dane, o których mowa w ust. 4, winny być zgodne z danymi zawartymi w prowadzonej dokumentacji medycznej.
6.  Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym osobom, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu na podstawie tych przepisów oraz w umowie.
7.  Dane o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych poszczególnym osobom Świadczeniodawca obowiązany jest przekazać zgodnie z zakresami świadczeń i kodami świadczeń, określonymi w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
§  10. 
1.  Udzielając świadczeń w SOR lub IP, świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdania wykonanych procedur medycznych według ICD-9 wraz z odpowiadającymi im kodami produktów, zgodnie z wykazem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub w załączniku nr 7 do zarządzenia.
2.  Sprawozdanie wykonania procedury z kategorii wyższej uwarunkowane jest koniecznością wykazania wykonania procedur z każdej z kategorii niższych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.
3.  W sytuacji udzielania świadczeń w SOR sprawozdanie procedur z kategorii V lub VI uwarunkowane jest wykazaniem wykonania przynajmniej jednej procedury z danej kategorii oraz minimum trzech procedur z różnych kategorii z przedziału I-IV.
§  11. 
1.  Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w SOR dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz potencjału wykonawczego, rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno - terapeutyczne.
2.  Finansowanie świadczeń udzielanych w SOR odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi suma trzech składowych zgodnie ze wzorem:

R = S + Rs + Rf

gdzie:

S - stawka bazowa,

Rs - składowa ryczałtu za strukturę,

Rf- składowa ryczałtu za funkcję.

3.  1  Stawka bazowa określana jest w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia wydanym na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przyjmuje wartość 4 521,00 zł.
4.  W przypadku świadczeniodawców posiadających w strukturze centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci i nieposiadających wydzielonego zespołu urazowego suma stawki bazowej i składowej ryczałtu za strukturę (Rs) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1, natomiast w przypadku świadczeniodawców posiadających w strukturze centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci i posiadających zdefiniowany, stale wydzielony i przypisany funkcjonalnie do SOR zespół urazowy powyższa suma korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,6, z zastrzeżeniem, że pozostający w stałej gotowości do udzielania świadczeń pacjentowi urazowemu zespół urazowy wydzielony zostaje z personelu medycznego niewyznaczonego do udzielania świadczeń w tym samym czasie w SOR lub w innej komórce organizacyjnej szpitala.
5.  Składowa ryczałtu za strukturę stanowi iloczyn dobowej wartości stawki bazowej dla SOR i wskaźnika (%) spełnionych dodatkowych warunków (organizacyjnych i kadrowych - z wyłączeniem personelu wchodzącego w skład stale wydzielonego zespołu urazowego funkcjonującego w centrum urazowym), określonych na podstawie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
6.  2  Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

a - stawka za punkt (w SOR przyjmuje się wartość 1 zł),

ld - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (do kalkulacji przyjmuje się okres zawierający dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),

Pi - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta. Składowa uwzględnia:

1) pacjentów zakwalifikowanych do kategorii V i VI przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego;

2) pacjentów, dla których świadczenie w SOR nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce;

oraz

3) pacjentów urazowych lub pacjentów urazowych dziecięcych, dla których świadczenie w centrum urazowym zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce i do rozliczenia wskazane zostało świadczenie z określonych w charakterystyce grupy T z katalogu grup,

Wi - waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w SOR

KategoriaZakres świadczeń udzielanych pacjentomWaga
IOcena stanu pacjenta (triage), podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet podstawowy, EKG), porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia93
IIRozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), konsultacja, małe zabiegi248
IIIRozszerzona diagnostyka obrazowa, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, farmakoterapia (dożylna, doszpikowa), mały zabieg operacyjny w trybie ambulatoryjnym, badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała), inne badania dodatkowe342
IVCzynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka, prowadzenie infuzji dożylnych, endoskopia, resuscytacja (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych)498
VJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR - monitorowanie funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka obrazowa (angiotomografia, trauma scan, TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci)746
VIJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT - monitorowanie funkcji życiowych pacjenta wg karty wzmożonego nadzoru - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do zarządzenia, monitoring, sztuczna wentylacja, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, damage control871
7.  Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w IP dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz procentowego udziału pacjentów przyjętych w trybie nagłym przekazanych przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach wskazanych w wojewódzkim planie działania systemu jako jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
8.  Finansowanie świadczeń udzielanych w IP odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi suma trzech składowych zgodnie ze wzorem:

R = S + Wd + Rf

gdzie:

S - stawka bazowa,

Wd - wskaźnik dostępu,

Rf - składowa ryczałtu za funkcję.

9.  Stawka bazowa stanowiąca składową ryczałtu dobowego określana jest przez dyrektora Oddziału Funduszu.
10.  Wskaźnik dostępu (Wd) stanowi iloczyn stawki bazowej i udziału procentowego łącznej liczby pacjentów przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach wskazanych jako jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w łącznej liczbie pacjentów hospitalizowanych na tych oddziałach. Do kalkulacji przyjmuje się okres zbieżny z okresem przyjętym do wyliczenia składowej ryczałtu za funkcję (1d).
11.  3  Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów, zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:

a - stawka za punkt (w IP przyjmuje się wartość 1 zł),

ld - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (do kalkulacji przyjmuje się okres zawierający dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),

Pi - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, dla których świadczenia w IP zostały zakończone wypisem (składowa nie uwzględnia pacjentów planowych oraz przyjętych do dalszej hospitalizacji w danym podmiocie),

Wi - waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w IP

KategoriaZakres świadczeń udzielanych pacjentomWaga
IPorada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta63
IIPodstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych146
IIIRozszerzona diagnostyka (TK, USG - doppler), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja273
IVProcedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych355
12.  W sytuacji wykonania na rzecz pacjenta kilku procedur medycznych, podstawę zakwalifikowania pacjenta do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia stanowią procedury, którym przypisano najwyższą kategorię odpowiednio w:
1) w załączniku nr 3 do zarządzenia - w przypadku SOR;
2) w załączniku nr 7 do zarządzenia - w przypadku IP.
13.  Wykonanie w SOR na rzecz pacjenta co najmniej trzech procedur z kategorii IV stanowi podstawę do zakwalifikowania pacjenta do kategorii V, pod warunkiem, że procedury należą do różnych kategorii głównych, zgodnie z klasyfikacją ICD-9.
14.  Dla świadczeniodawców rozpoczynających udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie SOR lub IP składowa ryczałtu za funkcję przyjmuje wartość najniższej obowiązującej w województwie składowej ryczałtu za funkcję. W przypadku świadczeniodawcy, który zakończył udzielanie świadczeń w IP i rozpoczyna udzielanie świadczeń w SOR wyliczenie stawki za funkcję odbywa się w oparciu o sprawozdawczość dotychczas funkcjonującej IP.
15.  Po upływie minimum 3 kolejnych miesięcy, licząc od pierwszego dnia realizacji umowy w zakresie SOR/IP przez świadczeniodawcę, o którym mowa w ust. 14, dokonuje się weryfikacji stawki ryczałtu dobowego na podstawie danych sprawozdawczych.
16.  W prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych na stanowisku intensywnej terapii w SOR wymagane jest prowadzenie karty wzmożonego nadzoru, której wzór określony jest w załączniku nr 8 lub w załączniku nr 9 do zarządzenia.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  12.  Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas na jaki zostały zawarte.
§  13.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.
§  14.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  15.  Traci moc zarządzenie Nr 69/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Na mocy przywołanego przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia:

1) przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzone postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

Duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 69/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W porównaniu do zarządzenia Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r., które poprzedziło niniejsze zarządzenie, w danym zarządzeniu uwzględniono wszystkie zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi, poprawiono zarządzenie pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym, a także zmodyfikowano opis wskaźnika dostępy (Wd) stanowiącego jedną ze składowych ryczałtu dobowego izb przyjęć. Niniejsze wynika z decyzji Ministra Zdrowia o odstąpieniu od obowiązku stosowania wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wykazy te zostały "przeniesione" do wojewódzkich planów działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i tak też zostały wskazane w przedstawionym zarządzeniu.

Z uwagi na fakt, iż zmiany mają charakter porządkujący, projekt przedmiotowego zarządzenia nie podlega wymogowi dotyczącemu konsultacji społecznych, określonemu w art. 146 ustawy o świadczeniach oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146).

Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament ds. Służb Mundurowych

Data sporządzenia

19.02.2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 69/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W porównaniu do zarządzenia Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r., które poprzedziło niniejsze zarządzenie, w danym zarządzeniu uwzględniono wszystkie zmiany które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi, poprawiono zarządzenie pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym, a także zmodyfikowano opis wskaźnika dostępy (Wd) stanowiącego jedną ze składowych ryczałtu dobowego izb przyjęć. Niniejsze wynika z decyzji Ministra Zdrowia o odstąpieniu od obowiązku stosowania wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wykazy te zostały "przeniesione" do wojewódzkich planów działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i tak też zostały wskazane w przedstawionym zarządzeniu.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmieniona treść zarządzenia określa wyłącznie kwestie pozostające w kompetencjach Prezesa NFZ nie powtarzając warunków opisanych przez Ministra Zdrowia, ani ich nie doprecyzowywując.

Wprowadzenie jednolitej treści zarządzenia ułatwi jego odbiór zarówno świadczeniodawcom, jak i świadczeniobiorcom oraz usprawni działanie oddziałów Funduszu.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Komórki w Centrali NFZ odpowiedzialne za przygotowanie procesu kontraktowania świadczeńBrak
Komórki Organizacyjne w oddziałach wojewódzkich NFZBrak
ŚwiadczeniodawcyBrak
ŚwiadczeniobiorcyBrak
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na fakt, iż zmiany mają charakter porządkujący, projekt przedmiotowego zarządzenia nie podlega wymogowi dotyczącemu konsultacji społecznych, określonemu w art. 146 ustawy o świadczeniach oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146).
5. Skutki finansowe
Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy przedmiotowego zarządzenia wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog zakresów świadczeń

Lp.Nazwa zakresu świadczeń kontraktowanychKod zakresu świadczeń kontraktowanychKod i Nazwa świadczenia sprawozdawanegoJednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń kontraktowanych
12346
1Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym03.3300.008.03Produkty jednostkowe wykazane w załączniku nr 3 do zarządzenia.ryczałt dobowy
2Świadczenia w izbie przyjęć03.4900.008.03Produkty jednostkowe wykazane w załączniku nr 7 do zarządzenia.ryczałt dobowy
3Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)03.3300.009.03Produkty jednostkowe wykazane w załączniku nr 3 do zarządzenia.ryczałt dobowy
4Świadczenia w izbie przyjęć (IP)03.4900.009.03Produkty jednostkowe wykazane w załączniku nr 7 do zarządzenia.ryczałt dobowy

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4  

WZÓR

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) / ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ......................................................, dnia ............................................................roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ............................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................................................ z siedzibą: ................................................................................................. (adres), reprezentowanym przez: ............................................................................................................................, zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez: .................................................

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/ świadczenia w izbie przyjęć (IP), zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów", oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są:
1) przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby";
2) zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, są określone w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
3.  Świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w szczegółowych warunkach umów oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.
5.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
6.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
7.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga aneksu do umowy oraz zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
8.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt. Zmiany wymagają zgłoszenia dyrektorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po ich powstaniu.
9.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7 i 8, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
10.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji Świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.
11.  Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczeniobiorcy za jakość udzielonego świadczenia.
12.  Świadczeniodawca jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............... r. do dnia ................. r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:..............................).
3.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
4.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową, w okresie rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1 określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:...............................................................................

nr ..........................................................................................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
9.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Funduszu wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
10.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Funduszu, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844), finansowanych w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .................................. do dnia ...............r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram -zasoby;

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Świadczeniodawca Oddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY do umowy nr ...

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ….. do umowy nr …………………………

rodzaj świadczeń:………………………………………………….
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY 
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrujący Data wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Kategoria I
Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa procedury/świadczeniaUwagi
15.09.01.000007189.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
25.09.01.000004989.04Opieka pielęgniarki lub położnej
35.09.01.000005489.34Badanie palcem odbytu
45.09.01.000001089.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
55.09.01.000000889.383Badanie spirometryczne
65.09.01.000007789.393Kardiotokografia
75.09.01.000007889.602Pulsoksymetria
85.09.01.000005789.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowychprocedura obejmuje również triage śródszpitalny
95.09.01.000007293.521Założenie kołnierza szyjnego 
105.09.01.000000293.57Założenie opatrunku na ranę - inne
115.09.01.000006296.51Płukanie oka
125.09.01.000006396.52Płukanie ucha
135.09.01.000006897.642Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
145.09.01.000007699.844Ochrona otoczenia przed pacjentemprocedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego
155.09.01.000007399.97Leczenie farmakologiczneprocedura obejmuje: 99.97900 Farmakoterapia doustna, 99.97902 Farmakoterapia domięśniowa, 99.97905 Farmakoterapia śródskórna, 99.97906 Farmakoterapia podskórna, 99.97907 Farmakoterapia podjęzykowa, 99.97909 Farmakoterapia doodbytnicza 99.97910 Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
165.09.01.000007599.99913Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych) 
175.09.01.0000074Badania laboratoryjne - pakiet podstawowy 

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wykaz badań laboratoryjnych wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Pakiet dodatkowy
L.p.Kod badaniaNazwa badania
1A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
2G21Czas protrombinowy (PT)
3G25Czas trombinowy (TT)
4G49D-Dimery
5G53Fibrynogen (FIBR)
6I09Albumina
7I17Aminotransferaza alaninowa (ALT)
8I19Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
9I23Amoniak
10I25Amylaza
11I27Amylaza trzustkowa
12I77Białko całkowite
13I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
14I81Białko C-reaktywne (CRP)
15I87Bilirubina bezpośrednia
16I89Bilirubina całkowita
17I90Bilirubina delta
18I91Bilirubina pośrednia
19I99Cholesterol całkowity
20L11Fosfataza alkaliczna
21L15Fosfataza kwaśna całkowita
22L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
23L46Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (beta-HCG)
24L47Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
25L69Hormon tyreotropowy (TSH)
26M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)
27M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
28M67Lipaza
29M87Magnez całkowity (Mg)
30N25Osmolarność
31N58Prokalcytonina
32O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
33O18Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
34O55Trijodotyronina wolna (FT3)
35O59Troponina I
36O61Troponina T
37O67Tyroksyna całkowita (TT4)
38O69Tyroksyna wolna (FT4)
39O75Wapń zjonizowany (Ca2+)
40O77Wapń całkowity (Ca)
41P05Alkaloidy opium
42P07Amfetamina
43P27Etylenowy glikol
44P31Etylowy alkohol
45P41Hemoglobina tlenkowęglowa
46P44Kanabinoidy
47P45Kokaina
48 Badanie toksykologiczne moczu (leki, dopalacze)
49 Badanie toksykologiczne krwi (leki, dopalacze)
5091.821Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy
5191.831Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
Pakiet dodatkowy
L.p.Kod badaniaNazwa badania
1A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
2G21Czas protrombinowy (PT)
3G25Czas trombinowy (TT)
4G49D-Dimery
5G53Fibrynogen (FIBR)
6I09Albumina
7I17Aminotransferaza alaninowa (ALT)
8I19Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
9I23Amoniak
10I25Amylaza
11I27Amylaza trzustkowa
12I77Białko całkowite
13I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
14I81Białko C-reaktywne (CRP)
15I87Bilirubina bezpośrednia
16I89Bilirubina całkowita
17I90Bilirubina delta
18I91Bilirubina pośrednia
19I99Cholesterol całkowity
20L11Fosfataza alkaliczna
21L15Fosfataza kwaśna całkowita
22L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
23L46Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (beta-HCG)
24L47Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
25L69Hormon tyreotropowy (TSH)
26M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)
27M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
28M67Lipaza
29M87Magnez całkowity (Mg)
30N25Osmolarność
31N58Prokalcytonina
32O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
33O18Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
34O55Trijodotyronina wolna (FT3)
35O59Troponina I
36O61Troponina T
37O67Tyroksyna całkowita (TT4)
38O69Tyroksyna wolna (FT4)
39O75Wapń zjonizowany (Ca2+)
40O77Wapń całkowity (Ca)
41P05Alkaloidy opium
42P07Amfetamina
43P27Etylenowy glikol
44P31Etylowy alkohol
45P41Hemoglobina tlenkowęglowa
46P44Kanabinoidy
47P45Kokaina
48 Badanie toksykologiczne moczu (leki, dopalacze)
49 Badanie toksykologiczne krwi (leki, dopalacze)
5091.821Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy
5191.831Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Stany zagrożenia zdrowotnego

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Warunki organizacyjne i kadrowe w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)**

Dodatkowy potencjał wykonawczy świadczeniodawcy (organizacyjny i kadrowy)max. 100 %
wpływający na realizację świadczeń w SOR
warunki organizacyjnemax. 43%
1)w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, poza oddziałami wymaganymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w lokalizacji SOR, funkcjonują komórki organizacyjne realizujące świadczenia w trybie całodobowym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim:max. 20
a)oddział kardiologiczny z pracownią hemodynamiki/ oddział kardiologii dla dzieci*,3
b)oddział kardiochirurgiczny/ oddział kardiochirurgii dla dzieci*,2
c)oddział neurochirurgiczny/ oddział neurochirurgiczny dla dzieci*,2
d)oddział chirurgii naczyniowej/ oddział chirurgii dziecięcej w przypadku wykonywania procedur dot. chirurgii naczyniowej*,2
e)oddział neurologiczny z oddziałem udarowym/ oddział neurologiczny dla dzieci*,3
f)oddział chirurgii klatki piersiowej/ oddział chirurgii dziecięcej w przypadku wykonywania procedur dot. chirurgii klatki piersiowej*,2
g)oddział chirurgii szczękowo-twarzowej/ oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci*,2
h)oddział okulistyczny/ oddział okulistyczny dla dzieci*,1
i)oddział otolaryngologiczny/ oddział otolaryngologiczny dla dzieci*,1
j)oddział chirurgii dziecięcej (dot. podmiotów realizujących świadczenia na rzecz dorosłych),2
k)oddział patologii noworodka*;2
2)obszar resuscytacyjno - zabiegowy składa się z następującej ilości stanowisk (podać w przypadku ilości > niż 2 stanowiska) - 2 pkt za każde stanowisko, max. 4 pkt ;max. 4
3)obszar wstępnej intensywnej terapii składa się z następującej ilości stanowisk intensywnej terapii (podać w przypadku ilości > niż 1 stanowisko) - 2 pkt za każde stanowisko, max. 4 pkt ;max. 4
4)obszar obserwacji składa się z następującej ilości stanowisk (podać w przypadku ilości > niż 4 stanowiska) - 2 pkt za każde stanowisko, max. 6 pkt;max. 6
5)zapewnienie realizacji badań rezonansu magnetycznego - całodobowo w lokalizacji;4
6)zapewnienie możliwości realizacji tlenoterapii w komorze hiperbarycznej typu "mono - place"- całodobowo w lokalizacji;2
7)podmiot leczniczy posiada całodobowe lotnisko lub lądowisko, o którym mowa w § 3 ust 7-10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (wpisane do rejestru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego);4
8)podmiot leczniczy posiada własny transport sanitarny porównywalny ze specjalistycznym zespołem ratownictwa medycznego.2
warunki kadrowemax. 57 %
1)zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo w jednym z poniższych wariantów:
a)przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej - przebywającego stale w oddziale,10
b)przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej i dodatkowo lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiada kwalifikacje wskazane w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - przebywających jednoczasowo w oddziale,16
c)przez co najmniej dwóch lekarzy specjalistów posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej - przebywających jednoczasowo w oddziale,20
d)przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej i dodatkowo przez co najmniej jednego lekarza systemu lub przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej i co najmnie 2 lekarzy posiadających kwalifikacje wskazane w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - przebywających jednoczasowo w oddziale;22
2)zapewnienie do realizacji świadczeń dodatkowo (dotyczy również specjalizacji dziecięcych w przypadku szpitali dziecięcych) - nie dotyczy konsultacji telefonicznych
a)lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki albo lekarza z I stopniem specjalizacji w okulistyce albo lekarza w trakcie specjalizacji z okulistyki, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przez 24 godziny dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie świadczeń z zakresu okulistyki,5
b)lekarza specjalisty w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii albo lekarza z I stopniem specjalizacji w laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii albo lekarza w trakcie specjalizacji z laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przez 24 godziny dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie świadczeń z zakresu laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii,5
c)zapewnienie całodobowo konsultacji specjalistycznych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie: kardiochirurgii lub torakochirurgii lub kardiologii lub neurochirurgii lub neurologii lub ortopedii i traumatologii lub chirurgii naczyniowej - za każdego specjalistę 2 pkt, max. 10 pkt;max. 10
3)zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo w jednym z poniższych wariantów:
a)przez co najmniej dwie pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego,10
b)przez co najmniej trzy pielęgniarki (co najmniej 1 pielęgniarka na każdy obszar: resuscytacyjno - zabiegowy, terapii natychmiastowej i obserwacji) - jednoczasowo,13
c)przez co najmniej cztery osoby personelu - pielęgniarki lub ratowników medycznych - jednoczasowo.15
*) dot. szpitali dziecięcych
**) ankieta dot. deklarowanych przez Świadczeniodawcę warunków. Dopuszczalne jest zwiększenie deklarowanego potencjału podczas realizowania zawartej umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w izbie przyjęć

ZAŁĄCZNIK Nr  8

KARTA WZMOŻONEGO NADZORU W SOR

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KARTA WZMOŻONEGO NADZORU W SOR (KARTA PEDIATRYCZNA)

1 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 72/2019/DSM z dnia 19 września 2019 r. (NFZ.2019.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 2019 r.
2 § 11 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 96/2019/DSM z dnia 25 lipca 2019 r. (NFZ.2019.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.
3 § 11 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 96/2019/DSM z dnia 25 lipca 2019 r. (NFZ.2019.96) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2019 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 18 zarządzenia nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r. (NFZ.18.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 2018 r.
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12niewłaściwe skreślić