Dz.Urz.MON.2018.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 89/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Decyzja określa:
1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;
2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;
3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;
4) wartość pieniężną karmy dla psów;
5) wartość pieniężną paszy dla koni służbowych.
§  2.  Jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej "RBLog", stosownie do miejsca stacjonowania.
§  3.  Wartości pieniężne:
1) zasadniczych norm wyżywienia:
a) żołnierskiej - 010,
b) szkolnej - 020,
c) specjalnej - 030,
d) operacyjnej - 040;
2) dodatkowych norm wyżywienia:
a) ogólnej - 110,
b) chleba - 111,
c) napoju - 160

- odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

§  4.  Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:
1) zasadniczych norm wyżywienia:
a) żołnierskiej - 010 - 15,65 zł,
b) szkolnej - 020 - 16,82 zł,
c) specjalnej - 030 - 21,18 zł,
d) operacyjnej - 040 - 23,24 zł;
2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 - 6,49 zł.
§  5.  Wartościami pieniężnymi indywidualnych i grupowych paczkowanych norm wyżywienia (racji żywnościowych) są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.
§  6.  Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 i wojennej - 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.
§  7.  Ustala się ceny rozliczeniowe za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:
1) chleb trwały w opakowaniu foliowym - 2,61 zł;
2) zupy zagęszczone specjalne - 3,33 zł;
3) konserwy warzywno - mięsne - 9,74 zł;
4) baton zbożowo - owocowy - 27,44 zł;
5) pieczywo chrupkie lekkie żytnie - 11,32 zł;
6) pieczywo chrupkie wafle pełnoziarniste ryżowe - 13,21 zł.
§  8.  Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:
1) 25% - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;
2) 15% - w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego jako sezonowy dodatek energetyczny - niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w pkt 1.
§  9.  Wartością pieniężną paszy dla koni służbowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu.
§  10.  Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
§  11.  Traci moc decyzja Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 93).
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia

2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)

Lp.WyszczególnienieZasadnicze normy wyżywieniaDodatkowe normy wyżywienia
żołnierska - 010szkolna - 020specjalna - 030operacyjna - 040ogólna - 110chleba - 111napojów - 160
od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

- dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, przeszkolenie wojskowe i pełniących służbę przygotowawczą, służbę wojskową w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny, terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie.

od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. - dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką.od 1 lipca 2018 r.

- dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

od 1 maja 2018 r.

- dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, przeszkolenie wojskowe i pełniących służbę

przygotowawczą, służbę wojskową w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny, terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie.

1.1 RBLog Wałcz15,1216,2420,3922,416,381,820,840,841,681,68
2.2 RBLog Warszawa16,0217,2821,1323,396,701,820,830,831,651,65
3.3 RBLog Kraków15,5716,7121,4523,526,541,820,930,931,831,83
4.4 RBLog Wrocław15,8917,0621,7323,646,341,820,900,901,801,80