Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 49/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:
1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;
2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;
3) asortyment środków spożywczych, na które ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) i wysokość tych cen;
4) wartość pieniężną karmy dla psów;
5) wartość pieniężną paszy dla koni służbowych.
2. Jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową stosują wartości pieniężne ustalone dla rejonów zaopatrywania poszczególnych regionalnych baz logistycznych, zwanych dalej "RBLog", stosownie do miejsca stacjonowania.
3. Wartości pieniężne:
1) zasadniczych norm wyżywienia:
a) żołnierskiej - 010,
b) szkolnej - 020,
c) specjalnej - 030,
d) operacyjnej - 040;
2) dodatkowych norm wyżywienia:
a) ogólnej - 110,
b) chleba - 111,
c) napojów - 160
- odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.
4. Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie wynoszą dla:
1) zasadniczych norm wyżywienia:
a) żołnierskiej - 010 - 15,70 zł,
b) szkolnej - 020 - 16,90 zł,
c) specjalnej - 030 - 22,00 zł,
d) operacyjnej - 040 - 23,80 zł;
2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 - 6,08 zł.
5. Wartościami pieniężnymi polowych paczkowanych norm wyżywienia:
1) indywidualnej suchej - S;
2) skoncentrowanej lądowej - PS-ląd;
3) skoncentrowanej morskiej - PS-m

- są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

6. Wartością pieniężną zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044 i wojennej - 050 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.
7. Ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) w złotych za 1 kilogram dla następujących środków spożywczych:
1) chleb trwały w opakowaniu foliowym - 3,17;
2) pieczywo chrupkie - 5,29;
3) zupy zagęszczone specjalne - 3,28.
8. Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego karmy o:
1) 25% - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;
2) 15% - w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca jako sezonowy dodatek energetyczny - niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w ppkt 1.
9. Wartością pieniężną paszy dla koni służbowych jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową na podstawie cen jej zakupu.
10. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
11. Traci moc decyzja Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON poz. 83).
12. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

Wartości pieniężne norm wyżywienia

(w złotych)

Lp.WyszczególnienieZasadnicze normy wyżywieniaDodatkowe normy wyżywienia
żołnierska - 010szkolna - 020specjalna - 030operacyjna - 040ogólna - 110chleba - 111napojów - 160
1.1 RBLog Wałcz15,1116,4421,4323,415,632,221,31
2.2 RBLog Warszawa17,4318,6424,5326,486,632,221,31
3.3 RBLog Kraków15,7616,8622,3324,366,302,221,31
4.4 RBLog Wrocław15,6416,7721,5523,197,172,221,31