Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia. - OpenLEX

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.11.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 261/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 września 2004 r.
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia

Generalny Zarząd Logistyki- P4

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
Decyzja określa:
1)
wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;
2)
asortyment produktów żywnościowych, na które ustala się ceny ewidencyjne (rozliczeniowe) oraz wysokość tych cen;
3)
jednostkowy limit finansowy na higienę i estetykę żywienia;
4)
wartość pieniężną karmy dla psów.
2.
Wartości pieniężne norm wyżywienia określonych w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej - z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565) i z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 40, poz. 365) - ustala się w wysokości dla:
1) 1
zasadniczych norm wyżywienia:
a)
żołnierskiej - 010 10,56 zł,
b)
szkolnej - 020 11,53 zł,
c)
specjalnej - 030 14,71 zł,
d)
operacyjnej - 040 16,46 zł;
2)
dodatkowych norm wyżywienia:
a) 2
ogólnej - 110 - 4,80 zł,
b) 3
chleba - 111 0,96 zł,
c) 4
napojów - 160 1,10 zł.
3.
Wartościami pieniężnymi polowych paczkowanych norm wyżywienia:
1)
indywidualnej - S;
2)
skoncentrowanej lądowej - PS-ląd;
3)
skoncentrowanej morskiej - PS-m

są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny zakupu.

4.
Wartością pieniężną operacyjnej normy wyżywienia - 044 jest równowartość normatywu rzeczowego produktów spożywczych w niej ujętych, ustalona według cen ich zakupu.
5. 5
Dla następujących artykułów żywnościowych ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne) w złotych za 1 kilogram:
1)
chleby trwałe w opakowaniach foliowych - 1,34;
2)
pieczywa chrupkie - 2,24;
3)
koncentraty spożywcze II dania - 31,07.
6.
Na higienę i estetykę żywienia ustala się jednostkowy limit finansowy dla wszystkich zasadniczych norm wyżywienia oraz dla dodatkowej normy ogólnej wydawanej w postaci odrębnego, gotowanego posiłku - w wysokości 3% wartości pieniężnej żołnierskiej normy wyżywienia - 010.
7. 6
Jednostkową wartość pieniężną karmy dla psów wykonujących zadania służbowe ustala się w wysokości 4,72 zł. Wartość ta ulega zwiększeniu o:
1)
25 % - dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej;
2)
100% - dla psów, które wymagają żywienia dietetycznego lub leczniczego;
3)
300% - dla psów, wykonujących zadania specjalne poza granicami państwa;
4)
15% - w okresie od 1 listopada do 31 marca jako sezonowy dodatek energetyczny - dla psów wykonujących zadania służbowe oraz niezależnie od zwiększenia, o którym mowa w ppkt 1.
8.
Traci moc decyzja Nr 67/Log./P-4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 111, Nr 16, poz. 136 oraz z 2002 r. Nr 6, poz. 63).
9.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 września 2004 r.
1 Pkt 2 ppkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 190/MON z dnia 27 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.12.100) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2005 r.
2 Pkt 2 ppkt 2 lit. a) zmieniona przez pkt 1 decyzji nr 105/MON z dnia 18 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.7.59) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 kwietnia 2005 r.
3 Pkt 2 ppkt 2 lit. b) zmieniona przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 190/MON z dnia 27 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.12.100) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2005 r.
4 Pkt 2 ppkt 2 lit. c) zmieniona przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 190/MON z dnia 27 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.12.100) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2005 r.
5 Pkt 5 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 68/MON z dnia 27 lutego 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.4.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2006 r.
6 Pkt 7 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 355/MON z dnia 20 października 2005 r. (Dz.Urz.MON.05.20.192) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 listopada 2005 r.