Określenie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.70

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwanym dalej "Ministerstwem", wyznacza się:
1)
stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne":
a)
Minister Klimatu i Środowiska, zwany dalej "Ministrem",
b)
Sekretarze Stanu,
c)
Podsekretarze Stanu,
d)
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
e)
Zastępca Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
f)
Kierownik Kancelarii Tajnej,
g)
pracownicy Kancelarii Tajnej,
h)
Oficer Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki,
i)
Administrator Urządzenia Kryptograficznego,
j)
dyrektorzy następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
Departamentu Ciepłownictwa,
Departamentu Elektroenergetyki i Gazu,
Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej,
Departamentu Energii Jądrowej,
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,
Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, – Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii,
Departamentu Ropy i Paliw Transportowych,
Departamentu Spraw Międzynarodowych,
k)
inne stanowiska i funkcje, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne";
2)
stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "tajne":
a)
Dyrektor Generalny Ministerstwa,
b)
dyrektorzy innych komórek organizacyjnych Ministerstwa niż wymienione w pkt 1 lit. j,
c)
zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa,
d)
naczelnicy wydziałów oraz kierujący zespołami w komórkach organizacyjnych Ministerstwa wymienionych w pkt 1 lit. j,
e)
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli "tajne" włącznie oraz jego zastępca,
f)
Administrator systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli "tajne" włącznie oraz jego zastępca,
g)
wszystkie stanowiska w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
h)
inne stanowiska i funkcje, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "tajne";
3)
stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne":
a)
naczelnicy wydziałów oraz kierujący zespołami w komórkach organizacyjnych Ministerstwa innych niż wymienione w pkt 1 lit. j,
b)
wszystkie stanowiska w Wydziale Organizacji i Archiwum w Biurze Dyrektora Generalnego,
c)
wszystkie stanowiska w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra,
d)
wszystkie stanowiska obsługujące sekretariaty: Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
e)
Główny Księgowy Resortu oraz Główny Księgowy Ministerstwa,
f)
inne niż wymienione w pkt 1 lit. j oraz w pkt 2 lit. c i d stanowiska wchodzące i nie wchodzące w skład korpusu służby cywilnej, w komórkach organizacyjnych Ministerstwa wymienionych w pkt 1 lit. j,
g)
inne stanowiska i funkcje, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne";
4)
stanowiska i funkcje, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
5)
stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej o klauzuli "tajne":
a)
stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 lit. a-i oraz w pkt 2 lit. e-g,
b)
inne stanowiska i funkcje, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej o klauzuli "tajne";
6)
stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej o klauzuli "poufne":
a)
stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 lit. j oraz w pkt 2 lit. a-d,
b)
inne stanowiska i funkcje, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej o klauzuli "poufne".
§  2. 
1. 
Postępowanie sprawdzające uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" albo "tajne" oraz do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej o klauzuli "tajne" lub "poufne", prowadzone jest na wniosek Ministra skierowany do właściwego organu:
1)
obligatoryjnie – w stosunku do osób zajmujących stanowiska lub pełniących funkcje wymienione, odpowiednio, w § 1 w pkt 1 lit. b-j oraz w pkt 2 lit. a-g;
2)
fakultatywnie, na pisemny wniosek dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa przesłany do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – w stosunku do osób zajmujących stanowiska lub pełniących funkcje wymienione, odpowiednio, w § 1 w pkt 1 lit. k, w pkt 2 lit. h, w pkt 5 lit. b oraz w pkt 6 lit. b.
2. 
Postępowanie sprawdzające uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", prowadzone jest na pisemne polecenie Ministra:
1)
obligatoryjnie – w stosunku do osób zajmujących stanowiska lub pełniących funkcje wymienione w § 1 w pkt 3 lit. a-f,
2)
fakultatywnie, na pisemny wniosek dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa przesłany do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – w stosunku do osób zajmujących stanowiska lub pełniących funkcje wymienione w § 1 w pkt 3 lit. g.
3. 
Minister wydaje upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", wydawane na czas zatrudnienia w Ministerstwie, na pisemny wniosek dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa przesłany do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
4. 
Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kadr informuje niezwłocznie Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych o powołaniu albo odwołaniu z pełnienia funkcji oraz nawiązaniu albo rozwiązaniu stosunku pracy na stanowiskach, o których mowa w § 1 w pkt 1 lit. a-j, w pkt 2 lit. a-g oraz w pkt 3 lit. a-f.
5. 
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, o nawiązaniu stosunku pracy na stanowisku lub powołaniu do pełnienia funkcji określonej w:
1)
§ 1 w pkt 1 lit. b-j oraz pkt 2 lit. a-g - przedkłada Ministrowi do podpisu polecenie wszczęcia poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz wniosek do właściwego organu o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego;
2)
§ 1 w pkt 3 lit. a-f – przekłada Ministrowi do podpisu polecenie wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego.
6. 
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych powiadamia osobę zajmującą stanowisko lub pełniącą funkcję określoną w:
1)
§ 1 w pkt 1 lit. a-j oraz w pkt 2 lit. a-g – o konieczności posiadania stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, a w przypadku jego braku o konieczności poddania się poszerzonej procedurze postępowania sprawdzającego,
2)
§ 1 w pkt 3 lit. a-f – o konieczności posiadania stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, a w przypadku jego braku o konieczności poddania się procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego

- oraz o konieczności wypełnienia i złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego.

7. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
1. 
Osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje określone w § 1 pkt 1-3 oraz 5-6, zobowiązane są złożyć do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 6, o ile nie posiadają stosownego poświadczenia bezpieczeństwa.
2. 
Niezłożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie, o którym mowa w ust. 1, spowoduje sporządzenie notatki służbowej przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych do Ministra. Notatka służbowa jest przekazywana do wiadomości Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.
§  4. 
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych prowadzi wykaz osób zajmujących stanowiska lub pełniących funkcje, o których mowa w § 1, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia, albo je cofnięto.
§  5. 
1. 
W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa sporządzą zaktualizowane opisy stanowisk pracy w zakresie wynikającym z zarządzenia i przekażą je do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw kadr.
2. 
Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw kadr przedstawia pracownikom do zapoznania się zaktualizowane opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
Traci moc zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie określenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 15).

§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).