Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym trybu zatwierdzania programów kontroli

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Programy kontroli, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przedstawia się do zatwierdzenia Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osobie przez niego upoważnionej, po uzyskaniu opinii dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Sporządzone programy kontroli, w celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 1, przesyła się, w formie pisemnej lub elektronicznej do Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przedstawieniem programu do zatwierdzenia Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
3. Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się do programów kontroli sporządzanych przez Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628.