Określenie terminów wpłaty przez banki spółdzielcze udziałów do Banku Gospodarki Żywnościowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.16.39

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 listopada 1975 r.
w sprawie określenia terminów wpłaty przez banki spółdzielcze udziałów do Banku Gospodarki Żywnościowej.

Na podstawie § 22 ust. 3 statutu Banku Gospodarki Żywnościowej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 117 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych (Monitor Polski Nr 23, poz. 144) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Banki spółdzielcze, których udział w funduszu statutowym Banku Gospodarki Żywnościowej po zaliczeniu kwot, o których mowa w § 22 ust. 2 statutu Banku Gospodarki Żywnościowej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 117 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych (Monitor Polski Nr 23, poz. 144) jest niższy od kwoty 2.000.000 zł, obowiązane są wpłacić różnicę do wysokości jednego udziału w terminie do dnia 15 grudnia 1975 r.
2.
Prezes Banku Gospodarki Żywnościowej może rozłożyć na okres do 5 lat wpłatę, o której mowa w ust. 1, bankom spółdzielczym działającym nie dłużej niż 3 lata lub znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Wpłata pierwszej raty powinna być dokonana najpóźniej do dnia 15 grudnia 1975 r.
§  2.
W razie zadeklarowania przez bank spółdzielczy więcej niż jednego udziału, termin wpłaty tych udziałów określi zarząd banku spółdzielczego w deklaracji udziałowej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.