Dziennik resortowy

NFZ.2012.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ), stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§  2. Komunikat stanowiący załącznik:
1) nr 1 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych, przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, począwszy od stycznia 2013 r. oraz następnych;
2) nr 2 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w grudniu 2012 r.
§  3. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 215, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komunikat szczegółowy NFZ *

Danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. WPISY W POZOSTAŁYCH KOLUMNACH

2. KOMUNIKAT DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH POZ

2.1. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA KOMUNIKATU DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH POZ

2.2. KOMUNIKAT POTWIERDZENIA DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH POZ

* oparty na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ

1.

 Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.
1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] -oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2.

 Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

2.1. Szczegółowa struktura komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "ZBPOZ"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "3"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.5"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1sprawozdanie1Dane objęte sprawozdaniem
umowa1do 24 znakówNumer umowy z płatnikiem w ramach której były realizowane świadczenia objęte sprawozdaniem zbiorczym.
rok1rokRok, którego dotyczy sprawozdanie
miesiac1miesiącMiesiąc, którego dotyczy sprawozdanie
wersja1do 3 cyfrNumer wersji sprawozdaniaPrzyjmuje się, że dane przekazane w komunikacie o większym numerze wersji zastępują wszystkie poprzednio przekazane w ramach wskazanego okresu sprawozdawczego dane (dotyczy to wszystkich elementów "rodz-swdcz")
nfz:tryb0-11 znak

[M]

Okres którego dotyczy zestawienieOkres raportowania

M - sprawozdania miesięczne

P - sprawozdania półroczne

Sprawozdanie półroczne stosowane jest w przypadku sprawozdawania świadczeń lekarza POZ w zakresie sprawozdawania badań diagnostycznych.

Przekazane sprawozdanie identyfikowane jest za pomocą klucza złożonego z atrybutów: rok, miesiąc i nfz:tryb. Sprawozdania o tym samym roku i miesiącu, ale różnym trybie traktowane są jako odrębne. W przypadku przekazywania sprawozdania półrocznego w atrybucie miesiąc należy przekazać wartość "6" w przypadku sprawozdania za pierwsze półrocze i "12" w przypadku sprawozdania za drugie półrocze.

usun0-11 znak

[N]

Żądanie usunięcia przekazanego sprawozdania w całościWartości:

T - należy usunąć

N - nie należy usuwać (przekazanie nowych danych)

21b-swiadcz0-nDane o liczbie zrealizowanych świadczeń określonego rodzajuZgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia.
typ-swiadcz1do 5 znakówTyp świadczeniaKod świadczenia zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
podtyp-swiadcz0-1do 10 znakówDodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczeniaZawiera w zależności od typu świadczenia - zgodnie z treścią rozporządzenia:

- kod badania według słownika zdefiniowanego przez płatnika;

- cel przewozu zgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 3 do roporządzenia

nfz:podtyp-swiadcz0-110 znakówDodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczenia wg. słownika płatnika.Kod badania wg słownika płatnika Wykonanie za pierwsze półrocze należy przekazać w sprawozdaniu za miesiąc czerwiec, wykonanie za drugie półrocze w sprawozdaniu za miesiąc grudzień
3wielkosc1-nWielkość realizacji danego rodzaju świadczeń
ilosc1liczba (5,0) Liczba zrealizowanych świadczeń określonego rodzaju w określonej grupie wiekowej
2nfz:ankieta0-nDodatkowe pozycje sprawozdawcze płatnika
kod-pozycji16 znakówKod pozycjiKod wg słownika płatnika
ilosc1liczba (5,0) Ilość wystąpień

2.2. Komunikat potwierdzenia danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Do potwierdzenia danych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ stosowany jest ogólny komunikat "potwierdzenia odbioru", przedstawiony w załączniku do zarządzenia nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjęciu lub odrzuceniu przez płatnika podlega całość danych zbiorczych, przekazanych w potwierdzanym komunikacie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Komunikat szczegółowy NFZ *

Danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. WPISY W POZOSTAŁYCH KOLUMNACH

2. KOMUNIKAT DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH POZ

2.1. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA KOMUNIKATU DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH POZ

2.2. KOMUNIKAT POTWIERDZENIA DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH POZ

* oparty na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ

1.

 Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.
1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] -oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2.

 Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

2.2. Szczegółowa struktura komunikatu danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "ZBPOZ"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "3"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.4"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1sprawozdanie1Dane objęte sprawozdaniem
umowa1do 24 znakówNumer umowy z płatnikiem w ramach której były realizowane świadczenia objęte sprawozdaniem zbiorczym.
rok1rokRok, którego dotyczy sprawozdanie
miesiac1miesiącMiesiąc, którego dotyczy sprawozdanie
wersja1do 3 cyfrNumer wersji sprawozdaniaPrzyjmuje się, że dane przekazane w komunikacie o większym numerze wersji zastępują wszystkie poprzednio przekazane w ramach wskazanego okresu sprawozdawczego dane (dotyczy to wszystkich elementów "rodz-swdcz")
usun0-11 znak

[N]

Żądanie usunięcia przekazanego sprawozdania w całościWartości:

T - należy usunąć

N - nie należy usuwać (przekazanie nowych danych)

21b-swiadcz0-nDane o liczbie zrealizowanych świadczeń określonego rodzajuZgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia.
typ-swiadcz1do 5 znakówTyp świadczeniaKod świadczenia zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
podtyp-swiadcz0-1do 10 znakówDodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczeniaZawiera w zależności od typu świadczenia - zgodnie z treścią rozporządzenia:

- kod badania według słownika zdefiniowanego przez płatnika;

- cel przewozu zgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 3 do roporządzenia

nfz:podtyp-swiadcz0-110 znakówDodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczenia wg. słownika płatnika.Kod badania wg słownika płatnika Wykonanie za pierwsze półrocze należy przekazać w sprawozdaniu za miesiąc czerwiec, wykonanie za drugie półrocze w sprawozdaniu za miesiąc grudzień
3wielkosc1-nWielkość realizacji danego rodzaju świadczeń
ilosc1liczba (5,0) Liczba zrealizowanych świadczeń określonego rodzaju w określonej grupie wiekowej
2nfz:ankieta0-nDodatkowe pozycje sprawozdawcze płatnika
kod-pozycji16 znakówKod pozycjiKod wg słownika płatnika
ilosc1liczba (5,0) Ilość wystąpień

2.2. Komunikat potwierdzenia danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Do potwierdzenia danych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ stosowany jest ogólny komunikat "potwierdzenia odbioru", przedstawiony w załączniku do zarządzenia nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjęciu lub odrzuceniu przez płatnika podlega całość danych zbiorczych, przekazanych w potwierdzanym komunikacie.