Dzienniki resortowe

NFZ.2018.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1:
1) stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2018 r. oraz okresach następnych;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2018 r.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 36/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne określa się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Rozwiązania przyjęte w zakresie komunikatu XML stanowiącym załącznik do zarządzenia, wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do prawidłowej rejestracji, potwierdzania i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych osobom z uprawnieniem 47ZN. Doprecyzowaniu ulega opis atrybutu uprawnienia dodatkowego. Rozszerzony zostaje format dotyczący ilości wyrobu medycznego.

Ponadto, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego w załączniku dodany został nowy element zawierający informację o dokumencie potwierdzającym dodatkowe uprawnienie do uzyskania wyrobu medycznego.

ZAŁĄCZNIK

Komunikat szczegółowy NFZ *

Zaopatrzenia w wyroby medyczne

Spis treści

1. Objaśnienia

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

2. Komunikat zaopatrzenia w wyroby medyczne

2.1. Ogólna budowa komunikatu danych

2.2. Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych o zaopatrzeniu w wyroby medyczne

2.3. Komunikat potwierdzenia danych o zaopatrzeniu w wyroby medyczne

* oparty na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ

1. Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[wart. dom.] -oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2. Komunikat zaopatrzenia w wyroby medyczne

2.1. Ogólna budowa komunikatu danych

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji.

Postać zgodna z ogólnym formatem nagłówka wszystkich komunikatów

1swiadczeniodawca1Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego
1spraw-rozlicz-zposp1Element obejmujący dane sprawozdawcze z określonej umowy i okresu rozliczeniowego
2poz-spraw-zposp0-nZrealizowane w ramach sprawozdania rzeczowe świadczenia zdrowotne
3dane-pr-zposp1Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzenia
4podst-rozlicz1Dane o zgodzie płatnika na refundację zaopatrzenia
4nfz:swd-zlec0-1Świadczeniodawca wystawiający zlecenie
4nfz:personel-zlec0-1Osoba personelu wystawiająca zlecenie
4nfz:swd-zlec-ilosc0-1Element zawiera informację o ilości wyrobów medycznych wypisanych na zleceniu, w przypadku w którym zlecenie dotyczy osoby z uprawnieniem 47DN oraz 47ZN.
4przedmiot1Wydane świadczenie rzeczowe
4nfz:dane-dod-zposp1Dodatkowe dane wymagane przez płatnika

Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych o zaopatrzeniu w wyroby medyczne

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [wart. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "ZPOSP"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "3"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.8"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika
nr-gen1liczba (8,0)Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania.
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej

1spraw-rozlicz-zposp1Sprawozdanie rozliczeniowe zaopatrzenia w wyroby medyczneSprawozdanie jednoznacznie identyfikowane jest przez:

- identyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy w ramach którego wygenerowano sprawozdanie

- identyfikator dokumentu sprawozdania w ramach instalacji systemu informatycznego

- nr korekty do danego dokumentu sprawozdania (w przypadku pierwotnej wersji dokumentu sprawozdania nr korekty przyjmuje wartość 0).

umowa1do 24 znakówIdentyfikator umowy z płatnikiem
nfz:oddz-nfz12 znakiKod komórki organizacyjnej płatnika np. dla NFZ kody OW NFZ (01 - 16)Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którym zawarta została umowa
rok1rokRok, którego dotyczy sprawozdanie
miesiac1miesiacMiesiąc, którego dotyczy sprawozdanie
id-dok-rozl1do 24 znakówIdentyfikator dokumentu sprawozdaniaUnikalny w ramach instalacji systemu świadczeniodawcy wskazanej w atrybucie "//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst".

Pierwotna postać dokumentu, jak i wszystkie jego korekty (atrybut @nr-korekty), mają ten sam identyfikator. dokumentu sprawozdania

nr-korekty1do 2 cyfrNumer kolejny korekty dokumentu sprawozdania korygującegoDotyczy sytuacji, w których wymagane jest stworzenie odrębnego dokumentu korekty (np. po akceptacji i wypłacie faktury)
2poz-spraw-zposp0-nPozycja sprawozdania
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym została zarejestrowana pozycja sprawozdaniaWymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie //komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst
id-poz-rozlicz1do 10 cyfrIdentyfikator pozycji sprawozdaniaJednoznaczny w ramach identyfikatora instalacji systemu świadczeniodawcy
typ-pozycji11 literaTyp pozycjiPrzyjmuje wartości

K - pozycja korygująca

N - pozycja normalna

3pozycja-koryg0-1

1z

Wskazanie korygowanej pozycji rozliczeniowejWystępuje w przypadku pozycji typu K (korygującej).
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym została zarejestrowana korygowana pozycja sprawozdaniaWymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie //komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst
id-poz-koryg1do 10 cyfrIdentyfikator korygowanej pozycji sprawozdaniaJednoznaczny w ramach identyfikatora instalacji systemu świadczeniodawcy
3dane-pr-zposp0-1

1z

Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzeniaWystępuje w przypadku pozycji typu N (normalna)
kod1do 5 znakówKod świadczeniaZgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
data-od1dataData początku udzielania świadczenia lub przyjęcia do realizacjiData przyjęcia zlecenia lub innego dokumentu do realizacji bądź w przypadku naprawy - data przyjęcia przedmiotu do naprawy
data-do0-1dataData końca udzielania świadczeniaData odbioru wyroby medycznego, a w przypadku naprawy - data dokonania naprawy.

Data końca udzielania świadczenia = dacie odbioru środka/przedmiotu zgodna z datą umieszczoną na zleceniu

4podst-rozlicz1Dane zlecenia/dokumentu zgody na realizację, wydanego przez płatnika i stanowiącego podstawę rozliczeń z płatnikiem
typ-dok11 znakTyp dokumentuKody typów dokumentów ustalone przez płatnika
Wartości:

K - karta zaopatrzenia

W - potwierdzony wniosek na zaopatrzenie lub naprawę

id-dok1do 24 znakówIdentyfikator dokumentu
nfz:lp-zlec-swd1do 12 cyfrNr zrealizowanego zlecenia nanoszony na jego postać papierową w trakcie realizacji (rejestracji w systemie informatycznym)Numeracja powyższa stosowana jest do uporządkowania papierowych zleceń w paczce, w której dostarczane są dokumenty do OW NFZ, oraz do jednoznacznego powiązania danych w komunikacie z dokumentami papierowymi w paczce.

Numerację prowadzi każdy z realizatorów niezależnie dla każdego z miesięcy sprawozdawczych określonych atrybutami rok, miesiąc elementu spraw-rozlicz-zposp (unikalność numeru w ramach realizatora, roku i miesiąca sprawozdawczego).

W przypadku korekt dotyczących rozliczeń okresów sprawozdawanych przed wprowadzeniem niniejszego zarządzenia atrybut przyjmuje wartość "0"

pesel0-111 cyfrIdentyfikator osoby, której dotyczy zaopatrzenie
4nfz:swd-zlec0-1Świadczeniodawca wystawiający zleceniePrzekazywany obligatoryjnie dla okresów sprawozdawczych począwszy od września 2013 r. oraz następnych, gdy informacja występuje na zleceniu.

Występuje tylko w przypadku realizacji świadczenia na podstawie karty zaopatrzenia

typ-id0-11 litera

[R]

Typ identyfikatora świadczeniodawcy: R lub KWartości:

R - 14 cyfr numeru REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku, gdy nie jest dostępny REGON.

id-swd1do 14 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy zlecającego
4nfz:personel-zlec0-1Osoba personelu wystawiająca zleceniePrzekazywany obligatoryjnie dla okresów sprawozdawczych począwszy od września 2013 r. oraz następnych, gdy informacja występuje na zleceniu.

Występuje tylko w przypadku realizacji świadczenia na podstawie karty zaopatrzenia

typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej osoby zlecającejPrzyjmuje jedną z wartości:

11 - lekarz

5 - felczer

6- fizjoterapeuta

18 - pielęgniarka

19 - położna

typ11 znakTyp kodu1 - Nr prawa wykonywania zawodu jeżeli istnieje odpowiedni unikalny numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy, felczerów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych

2 - Numer PESEL w przypadku, gdy osoba wystawiająca zlecenie jest fizjoterapeutą, który nie posiada nr prawa wykonywania zawodu

wartosc1do 24 znakówwartośćWartość według deklaracji w atrybucie //komunikat/spraw-rozlicz-zposp/poz-spraw-zposp/dane-pr-zposp/nfz:personel-zlec/@typ.
4nfz:swd-zlec-ilosc0-1Dane o ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną z informacją o okresie zaopatrzeniaPrzekazywane w przypadku realizacji wyrobów medycznych dla pacjentów z uprawnieniem 47DN oraz 47ZN

Występuje tylko w przypadku realizacji świadczenia na podstawie karty zaopatrzenia

ilosc-przepisana1do 4 cyfrIlość wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną.
okres-zaop-od1rok + miesiącOkres zaopatrzenia - Początek okresu (rok i miesiąc), na który zlecono zaopatrzenie w wyrób medyczny w ilości wynikającej z atrybutu 4/nfz:swd-zlec-ilosc@ilosc-przepisana
okres-zaop-dlug0-1liczba (1,0)

[1]

Okres zaopatrzenia - Długość okresu (w miesiącach), który zlecono zaopatrzenie w wyrób medyczny w ilości wynikającej z atrybutu 4/nfz:swd-zlec-ilosc@ilosc-przepisana
4przedmiot1Dane dotyczące wydanego przedmiotu
kod-przedm1do 16 znakówKod wyrobu medycznego, a w przypadku naprawy kod naprawy przedmiotuZgodnie z § 3 ust. 4 pkt 3 lit. c lub § 3 ust. 5 pkt 4 lit. b rozporządzenia, według słownika zdefiniowanego przez płatnika
ilosc1do 4 cyfrWydana ilość przedmiotówW przypadku naprawy ilość jest równa 1
okres-zaop-od0-1rok + miesiącPoczątek okresu, za który pobrano przedmioty (rok i miesiąc)Przekazywany tylko w przypadku realizacji świadczeń na kartę zaopatrzenia.
okres-zaop-dlug0-1liczba (1,0)

[1]

Długość okresu (w miesiącach), za który pobrano przedmiotyj.w.
refundacja1liczba (8,2)Kwota refundacjiZgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4 lit. d lub § 3 ust. 5 pkt 4 lit. c rozporządzenia.
doplata1liczba (8,2)Kwota dopłaty ze strony pacjentaZgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4 lit. e lub § 3 ust. 5 pkt 4 lit. d rozporządzenia
4nfz:dane-dod-zposp1Dane dodatkowe ustalone przez płatnika
kod-wyd-przedm1do 16 znakówKod wydanego przedmiotu wg słownika NFZ
umiejsc0-11 znakUmiejscowienie przedmiotuWymagany dla określonych środków

Wartości:

L - lewa strona

P - prawa strona

O - obie strony

upraw-dod0-1do 7 znakówUprawnienie dodatkoweWartości:

* Uprawnienie dodatkowe do bezpłatnego otrzymania wyrobu medycznego:

47IW - inwalida wojskowy

47IB - inwalida wojenny

470R - osoba represjonowana

47CN - cywilne niewidome ofiary działań wojennych

47MON - uprawnieni żołnierze oraz pracownicy 472AŻ - weteran poszkodowany - żołnierz,

472AF - weteran poszkodowany - funkcjonariusz,

472ABW - weteran poszkodowany - funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

* Uprawnienie dodatkowe do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania w liczbie wskazanej w zleceniu:

47DN - świadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu

47ZN - świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

data-zlecenia0-1dataData zlecenia lekarskiegoWystępuje tylko w przypadku realizacji świadczenia na podstawie karty zaopatrzenia.
zakres-swiadcz1do 14 znakówKod zakresu świadczeńRazem z atrybutem wyróżnik jednoznacznie wskazuje pozycję umowy w ramach której nastąpi rozliczenie wydania wyrobu medycznego
wyroznik1liczba(4,0)Wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń
miejsce-wyd0-1do 16 znakówMiejsce wydania przedmiotuKod ustalony przez płatnika. (Kod miejsca udzielania świadczenia)

Wymagany dla zaopatrzenia zrealizowanego po 31 grudnia 2007 r.

id-prod-handl0-1liczba (12,0)Identyfikator produktu handlowegoPrzekazywany w przypadku gdy identyfikator produktu handlowego został nadany przez płatnika.

Wymagany dla zaopatrzenia zrealizowanego po 31 grudnia 2007 r.

5dokum-upraw0-1Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienie
nazwa1do 100 znakówNazwa dokumentu
id-dokum0-1do 40 znakówIdentyfikator dokumentu
data-wyst1dataData wystawienia dokumentu
data-do0-1dataData końca okresu ważności

2.3. Komunikat potwierdzenia danych o zaopatrzeniu w wyroby medyczne

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [wart. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "P_ZPO"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "3"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "1.8"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika
nr-gen-odb1liczba (8,0)Nr generacji potwierdzanego komunikatu
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuKod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
nr-gen1liczba (8,0)Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1potw-spraw-rozlicz-zposp1Potwierdzenia sprawozdania rozliczeniowego zaopatrzenia w wyroby medyczne
umowa1do 24 znakówIdentyfikator umowy z płatnikiem
rok1rokRok, którego dotyczy potwierdzane sprawozdanie
miesiac1miesiącMiesiąc, którego dotyczy potwierdzane sprawozdanie
id-dok-rozl1do 24 znakówIdentyfikator dokumentu rozliczeniowego
nr-korekty0-1do 2 cyfrNumer potwierdzanej korekty dokumentu rozliczeniowego
2problem0-1

1z

Informacja o ewentualnym problemie związanym z całością sprawozdaniaWystępuje, np. gdy niemożliwe jest żądane przez świadczeniodawcę usunięcie danej wersji dokumentu rozliczeniowego lub niemożliwe jest przyjęcie nowej wersji, ponieważ w aktualnym stanie procesu rozliczenia zmiany dopuszczalne są już tylko w trybie korekty.
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
opis1do 250 znakówOpis problemu
2potw-poz-spraw-zposp0-1

1z

Nie występuje jeśli wykryto problemy na poziomie całości sprawozdania.
3potw-poz-rozl-zposp0-nInformacja o przyjęciu lub odrzuceniu danych świadczenia zaopatrzenia (pozycji sprawozdania)Nie występuje tylko wtedy, gdy w potwierdzanym sprawozdaniu nie przekazano żadnych świadczeń zaopatrzenia.
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym została zarejestrowana potwierdzana pozycja rozliczeniowaWymagany, gdy inny niż wpisany w atrybucie //komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst
id-poz-rozl1do 10 cyfrIdentyfikator potwierdzanej pozycji rozliczeniowej sprawozdania
4problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z pozycją sprawozdaniaNie występuje, gdy nie ma żadnych problemów z daną pozycją sprawozdania.
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika)
opis1do 250 znakówOpis problemu