Określenie stanowisk i funkcji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub pełnienie związane jest... - OpenLEX

Określenie stanowisk i funkcji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub pełnienie związane jest z dostępem do informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2019.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie określenia stanowisk i funkcji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub pełnienie związane jest z dostępem do informacji niejawnych

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa wykaz stanowisk i funkcji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej "GDDKiA", których zajmowanie lub pełnienie związane jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzulach:
1)
"tajne", "poufne" lub "zastrzeżone", stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
"NATO Secret", "Secret UE/EU Secret", "NATO Confidential", "Confidentiel UE/EUConfidential" "NATO Restricted" lub "Restreint UE/EU Restricted", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Stanowiska i funkcje nie wymienione w załącznikach, o których mowa w § 1, mogą być zaliczone do stanowisk i funkcji, których zajmowanie lub pełnienie związane jest z dostępem do informacji niejawnych o określonej klauzuli, po akceptacji, przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wniosku Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych o takie zaliczenie.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczyć może także podmiotów realizujących zadania na podstawie umów cywilno-prawnych, których stroną jest GDDKiA.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia stanowisk, funkcji oraz czynności zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
§  4. 
Wnioski o przeprowadzenie poszerzonych postępowań sprawdzających w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "NATO Secret" oraz "Secret UE/EU Secret" wobec Kierownika oddziału kancelarii tajnej oraz pracownika go zastępującego lub wobec kierującego, bądź prowadzącego kancelarię niejawną oraz pracownika go zastępującego, posiadającego uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "NATO Confidential" oraz "Confidentiel UE/EU Confidential", przekazywane są do Centrali GDDKiA przed wszczęciem kolejnego poszerzonego postępowania sprawdzającego.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

Wykaz stanowisk i funkcji w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzulach: "tajne", "poufne" lub "zastrzeżone"

Oznaczenie klauzuli informacji niejawnychStanowisko/funkcja
"Tajne"W Centrali:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

3) Radca Generalnego Dyrektora;

4) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu:

a) Zarządzania Siecią Dróg,

b) Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

c) Prawnego i Zamówień Publicznych;

5) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu;

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Kierownik i Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej;

8) Kierownik i Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;

9) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemu służącego do przetwarzania informacji niejawnych;

10) Administrator Systemu Teleinformatycznego systemu służącego do przetwarzania informacji niejawnych;

11) Lokalny Inspektor, dubler Lokalnego Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

12) Lokalny Administrator, dubler Lokalnego Administratora Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

13) stanowiska w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa właściwe do spraw:

a) obronnych lub zarządzania kryzysowego,

b) ochrony informacji niejawnych.

W Oddziałach:

1) Dyrektor oddziału;

2) Zastępca Dyrektora oddziału;

3) stanowiska w komórce organizacyjnej do spraw zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, z wyłączeniem stanowisk:

a) w Punkcie Informacji Drogowej,

b) ds. informatyki,

c) ochrony danych osobowych.

"Poufne"W Centrali:

1) Dyrektor Generalny GDDKiA;

2) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu:

a) Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

b) Strategii i Studiów,

c) Budżetu i Projektów UE,

d) Technologii Budowy Dróg;

3) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Biura Generalnego Dyrektora

4) Główny Księgowy;

5) Kierownicy i zastępcy kierujących wewnętrznymi komórkami Departamentów lub Biur, właściwych w sprawach:

a) Zarządzania Drogami,

b) Zarządzania Mostami,

c) BRD i Zarządzania Ruchem,

d) Inteligentnych Systemów Transportowych,

e) Kontroli Wewnętrznej

f) Informatyki

g) Legislacji;

6) Rzecznik prasowy;

7) Audytor Wewnętrzny;

8) stanowisko w Biurze Kontroli i Audytu, na którym zatrudniony pracownik wykonuje kontrole wewnętrzne lub czynności związane z audytem wewnętrznym;

9) stanowiska w Zespole ds. obsługi kancelaryjnej;

10) stanowisko do spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Oddziałach:

1) Kierownik komórki organizacyjnej do spraw:

a) dróg i sieci drogowej,

b) mostów,

c) bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem, d) pracowniczych i organizacyjnych,

e) obsługi prawnej;

2) Administrator Systemu Teleinformatycznego służącego do przetwarzania infonnacji niejawnych;

3) Lokalny Inspektor, dubler Lokalnego Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

4) Lokalny Administrator, dubler Lokalnego Administratora Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

5) stanowisko właściwe do odbioru/nadania korespondencji.

"Zastrzeżone"W Centrali:

1) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno -Administracyjnego;

2) Kierownik i zastępca kierującego wewnętrzną komórką właściwą w sprawach Kadr;

3) Kierownik Zespołu ds. Środowiska;

4) Kierownik Zespołu ds. Nieruchomości;

5) Główny Inspektor Drogowy;

6) Główny Inspektor Mostowy;

7) Inspektor Ochrony Danych;

8) Radca Prawny;

9) stanowiska w komórce ds. Informatyki;

10) obsługa sekretariatu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego GDDKiA;

11) stanowiska w Punkcie Informacji Drogowej.

W Oddziałach:

1) Kierownik komórki organizacyjnej do spraw:

a) monitorowania inwestycji drogowych, b) zamówień publicznych, c) dokumentacji, d) nieruchomości, e) środowiska, f) administracji;

2) obsługa sekretariatu Dyrektora oddziału oraz Zastępcy Dyrektora oddziału;

3) Kierownik i Zastępca Kierownika Rejonu;

4) stanowiska w komórce ds. obsługi prawnej;

5) stanowiska w Punkcie Informacji Drogowej oraz pracownicy wyznaczeni do pełnienia funkcji w ramach Stałego Dyżuru.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzulach "NATO Secret", "Secret UE/EU Secret", "NATO Confidential", "Confidentiel UE/EU Confidential" "NATO Restricted" lub "Restreint UE/EU Restricted"

Oznaczenie klauzuliStanowisko/funkcja
"NATO Secret" oraz "Secret UE/EU

Secret"

W Centrali:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

3) Radca Generalnego Dyrektora;

4) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu:

a) Zarządzania Siecią Dróg,

b) Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, c) Prawnego i Zamówień Publicznych;

5) Dyrektor i Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu;

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Kierownik i Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej;

8) Kierownik i Zastępca Kierownika Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;

9) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych;

10) Administrator Systemu Teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych;

11) Lokalny Inspektor, dubler Lokalnego Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

12) Lokalny Administrator, dubler Lokalnego

Administratora Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

13) stanowiska w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa właściwe do spraw:

a) obronnych lub zarządzania kryzysowego,

b) ochrony informacji niejawnych.

W Oddziałach:

1) Dyrektor oddziału;

2) Zastępca Dyrektora oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami;

3) Kierownik oddziału kancelarii tajnej oraz pracownik go zastępujący;

4) kierujący/prowadzący kancelarię niejawną oraz pracownik go zastępujący.

"NATO Confidential" oraz

"Confidentiel UE/EU Confidential"

W Oddziałach:

1) Lokalny Administrator, dubler Lokalnego

Administratora Systemu Niejawnej Poczty

Internetowej OPAL (SNPI OPAL);

2) Lokalny Inspektor, dubler Lokalnego Inspektora

Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (SNPI OPAL);

3) stanowiska w komórce organizacyjnej do spraw zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, z wyłączeniem stanowisk:

a) w Punkcie Informacji Drogowej,

b) ds. ochrony informacji niejawnych, c) ochrony danych osobowych.

(skreślony)
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 4 października 2022 r. (Dz.Urz.GDDKiA.2022.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2022 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 4 października 2022 r. (Dz.Urz.GDDKiA.2022.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2022 r.