Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2012.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/12
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie określenia sposobu uzyskiwania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) oraz § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnego (M.P. Nr 76 poz. 953), zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa sposób:
1) realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", wynikającego zart. 33 ust. 1 pkt 2iust. 1austawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707 oraz Nr 234, poz. 1391), zwanej dalej "ustawą";
2) dokumentowania przez funkcjonariuszy CBA realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1.
§  2.
1. Dokumentację dotyczącą realizacji uprawnienia wynikającego zart. 33 ust. 1austawy stanowią:
1) wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji;
2) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji;
3) wniosek Szefa CBA do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie przekazania informacji
- o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według wzorów określonych dla formularza zawierającego wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy, wniosek Szefa CBA do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie przekazanie informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy. Wzór formularza określa załącznik nr 1.
§  3. Dokumentację dotyczącą realizacji uprawnienia wynikającego z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi wniosek Szefa CBA do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie przekazania posiadanych informacji, którego wzór określa załącznik nr 2.
§  4.
1. Dokumenty, o których mowa w § 2, sporządza się w trzech egzemplarzach.
2. Prokurator Generalny przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów.
3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej przechowuje drugi egzemplarz dokumentów.
4. Trzeci egzamplarz dokumentów przechowuje się w jednostce organizacyjnej CBA, której kierownik wnosił o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy.
§  5.
1. Wniosek, o którym mowa w § 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach.
2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej przechowuje pierwszy egzemplarz wniosku.
3. Drugi egzamplarz dokumentów przechowuje się w jednostce organizacyjnej CBA, której kierownik wnosił o wystąpienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie udzielenia informacji.
4. Szef CBA, na wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej CBA, może upoważnić funkcjonariusza CBA do występowania z wnioskami, o których mowa w § 3.
§  6.
1. Rejestr wniosków prowadzi Departament Operacyjno-Śledczy CBA.
2. Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA prowadzi rejestr wniosków w zakresie właściwości tej jednostki organizacyjnej.
3. Wzór rejestru wniosków określa załącznik nr 3.
§  7. Traci moc decyzja nr 48/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowej (Dz. Urz. CBA Nr 3, poz. 39 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 87).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

...........................................

(miejscowość, data)

Sygn. .................................

Nr w rejestrze.....................

Egz. nr .......

PROKURATOR GENERALNY

Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), wnoszę o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przekazanie informacji o transakcji zarejestrowanej przez instytucję obowiązaną na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w której jako strony transakcji występują:

Lp.Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotuPESELREGONKRSNIPRodzaj

dokumentu

Seria i numer dokumentu
1.
2.
3.
4.
5.

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

..............................................................

...........................................

(miejscowość, data)

Egz. nr .......

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), postanawiam:

WYRAZIĆ ZGODĘ/ NIE WYRAZIĆ ZGODY*

na wystąpienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z wnioskiem nr ...................

(nr w rejestrze)

o przekazanie informacji o transakcjach, o których jest mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy, na podstawie i w zakresie o którym mowa w powyższym wniosku.

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

(w przypadku niewyrażenia zgody)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

PROKURTOR GENERALNY

....................................................

(podpis, pieczęć)

Generalny Inspektor

Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji

na podstawie art. 33 ust. 1 a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

1. Sygn. sprawy:

2. Uzasadnienie wniosku:

3. Wniosek dotyczy posiadanych przez GIIF informacji na temat transakcji objętych przepisami ustawy, w których uczestniczyły następujące podmioty:

Lp.Inne (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu*PESELREGONKRSNIPRodzaj

dokumentu

Seria i numer dokumentu
1.
2.
3.
4.
5.

4. Okres, którego dotyczy wniosek:

od...................do.........................

5. Uwagi wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do występowania

z wnioskiem)

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Egz. nr 2 - Prokurator Generalny

Egz. nr 3 - Szef CBA

Wykonał:............................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

...........................................

(miejscowość, data)

Sygn. .................................

Nr w rejestrze.....................

Egz. nr .......

Generalny Inspektor

Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Wniosek o udzielenie informacji

na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

1. Sygn. sprawy:

2. Uzasadnienie wniosku:

3. Wniosek dotyczy posiadanych przez GIIF informacji na temat transakcji objętych przepisami ustawy, w których uczestniczyły następujące podmioty:

Lp.Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu*PESELREGONKRSNIPRodzaj

dokumentu

Seria i numer dokumentu
1.
2.
3.
4.
5.

4. Okres, którego dotyczy wniosek:

od.............do...................

5. Uwagi wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do występowania

z wnioskiem)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Egz. nr 2 - Szef CBA

Wykonał:...........................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

REJESTR WNIOSKÓW

.....................................................................................................

(pieczęć nagłówkowa Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA)

Egz. pojedynczy

W SPRAWIE PRZEKAZANEJ PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ POSIADANYCH INFORMACJI CENTRALNEMU BIURU ANTYKORUPCYJNEMU

Zawiera

kart

Założona:
//
rokmiesiącdzień
Zakończono:
//
rokmiesiącdzień
Lp.Numer wnioskuData wnioskuPodstawa prawna wystąpienia z wnioskiemRodzaj i data wydania

postanowienia przez

Prokuratora

Generalnego

Data wystąpienia z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji FinansowejJednostka organizacyjna CBA występująca z wnioskiemInne dane mające związek z wpisem do rejestru