Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1991.4.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 czerwca 1991 r.
w sprawie określenia składników podstawy wymiaru emerytury i renty funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W skład podstawy wymiaru emerytury i renty wchodzą - oprócz uposażenia zasadniczego - następujące dodatki do uposażenia o charakterze stałym:
1) dodatek za wysługę lat,
2) dodatek za stopień służbowy,
3) dodatek specjalny,
4) dodatek za pełnienie służby na stanowiskach, na których występują warunki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia.
2. W skład podstawy wymiaru emerytury lub renty wchodzi także 1/12 wypłaconej nagrody rocznej.
§  2. Składniki wymienione w § 1 ust. 1 wlicza się do podstawy wymiaru emerytury i renty w stawkach (kwotach) miesięcznych należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.
§  3. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie określenia składników podstawy wymiaru emerytury i renty funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie świadczeń uwzględnianych przy zmniejszaniu emerytury lub renty (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 1, poz. 8).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 czerwca 1991 roku.