Określenie przypadków, w których żołnierze Biura Ochrony Rządu są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1997.4.39

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 kwietnia 1997 r.
w sprawie określenia przypadków, w których żołnierze Biura Ochrony Rządu są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych.

Na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie dotyczy żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w Biurze Ochrony Rządu.
§  2.
Żołnierze w czasie wykonywania zadań służbowych są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych podczas:
1)
ochrony osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491) i w przepisach wykonawczych określających zakres działania Biura Ochrony Rządu,
2)
przygotowania działań ochronnych po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym,
3)
prowadzenia działań rozpoznawczych w rejonach miejsc zamieszkania i pracy osób ochranianych,
4)
instalowania, konserwowania, napraw urządzeń techniki ochronnej i łączności w obiektach ochranianych,
5)
prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego w obiektach ochranianych, na trasach przejazdu osób ochranianych oraz podczas kontroli detektorowej osób,
6)
dokonywania kontroli sanitarnych miejsc żywienia osób ochranianych,
7)
pełnienia służby profilaktyczno-ochronnej w miejscach zamieszkania osób ochranianych,
8)
patrolowania w rejonach obiektów i w miejscach zamieszkania osób ochranianych,
9)
interweniowania w obiektach, w których zainstalowane są urządzenia techniki specjalnej,
10)
prowadzenia prac (robót) i czynności specjalistycznych wymagających według odrębnych przepisów stosowania odzieży ochronnej lub roboczej albo ubioru specjalnego,
11)
służbowego wyjazdu za granicę, chyba że organ wojskowy delegujący żołnierza określi czynności, których wykonywanie za granicą wymaga występowania w umundurowaniu oraz oznakach wojskowych,
12)
uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
13)
występowania przed organami wymiaru sprawiedliwości, państwowymi i samorządowymi, w związku z wykonywaniem zadań obsługi prawnej,
14)
wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia recepcji.
§  3.
Przełożony może zwolnić innego żołnierza niż określony w § 2 od obowiązku noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych, jeżeli charakter zadań ochronnych tego wymaga, albo w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi na wniosek lekarza wojskowego.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.