Dz.Urz.KGP.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Obowiązku noszenia munduru w czasie wykonywania czynności służbowych nie mają policjanci:
1) służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i komórek wywiadowczych służby prewencyjnej;
2) prezentujący próbne egzemplarze umundurowania.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, kierownik komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji, jego zastępca lub osoba przez niego upoważniona może wydać polecenie noszenia munduru w czasie wykonywania czynności służbowych, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwych rezultatów tych czynności, policjantom, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§  2.  Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą zwolnić z obowiązku noszenia munduru na czas określony policjantów innych służb i komórek organizacyjnych Policji, niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby lub stanem zdrowia policjantów.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 1120 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru (Dz. Urz. KGP poz. 104).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.