Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1997.4.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 września 1997 r.
w sprawie określenia płatnych z dołu dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1. Dodatek za pełnienie służby na stanowiskach, na których występują warunki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia, płatny jest miesięcznie z dołu.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.