Określenie państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1971.16.42

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 155
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 grudnia 1971 r.
w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
W formie zakładów budżetowych działają określone imiennie oraz mogą działać określone rodzajowo - następujące jednostki organizacyjne:

A.

W zakresie budżetu centralnego:

I. Jednostki badawcze:

1. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie,

2. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,

3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie,

4. Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie,

5. Instytut Fizyki PAN w Warszawie,

6. Instytut Geografii PAN w Warszawie,

7. Instytut Matematyczny PAN w Warszawie,

8. Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie,

9. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu,

10. Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku-Oliwie,

11. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku-Wrzeszczu,

12. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie,

13. Instytut Automatyki PAN w Warszawie,

14. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie k/Warszawy,

15. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy,

16. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L Hirszfelda PAN we Wrocławiu,

17. Zakład Ekologii PAN w Warszawie,

18. Zakład Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,

19. Zakład Farmakologii PAN w Krakowie,

20. Zakład Genetyki Roślin PAN w Piątkowie k/Poznania,

21. Centrum Obliczeniowe PAN w Warszawie,

22. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie,

23. Centrum Badań Naukowych PAN w Zabrzu,

24. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

25. Instytut Gruźlicy w Warszawie,

26. Instytut Hematologii w Warszawie,

27. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

28. Instytut Onkologii w Warszawie,

29. Instytut Reumatologii w Warszawie,

30. Instytut Leków w Warszawie,

31. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie,

32. Instytut Psychoneurologiczny w Pruszkowie,

33. Instytut Balneoklimatyczny w Poznaniu,

34. Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym w Łodzi,

35. Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym w Zabrzu,

36. Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie,

37. Instytut Medycyny Morskiej w Gdańsku,

38. Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie,

39. Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie,

40. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

41. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,

42. Instytut Sadownictwa w Skierniewicach,

43. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach,

44. Instytut Ziemniaka w Boninie k/Koszalina,

45. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,

46. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,

47. Instytut Zootechniki w Krakowie,

48. Instytut Weterynarii w Puławach,

49. Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,

50. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

51. Instytut Ekonomiki Rolnej w Warszawie,

52. Instytut Handlu Wewnętrznego w Warszawie,

53. Zakład Badawczy Przemysłu Piekarniczego w Warszawie,

54. Centralne Laboratorium Przemysłu Gastronomicznego w Warszawie,

55. Instytut Gospodarki Komunalnej w Warszawie,

56. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie,

57. (skreślony),

58. Instytut Morski w Gdańsku,

59. Morski Instytut Rybacki w Gdyni,

60. Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego w Gdyni,

61. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,

62. Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej w Warszawie,

63. (skreślony),

64. Instytut Badań Jądrowych w Świerku,

65. Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie,

66. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie,

67. (skreślony),

68. Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,

69. Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej w Poznaniu,

70. Ośrodek Ekonomiki, Normowania Pracy i Organizacji Przemysłu Lekkiego "Ekorno" w Łodzi,

71. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie,

72. Instytut Urbanistyki i Architektury,

73. Instytuty uczelniano-przemysłowe,

74. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

75. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,

76. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,

77. Instytut Sztuki PAN w Warszawie,

78. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie,

79. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie,

80. Zakład Prakseologii PAN w Warszawie,

81. Zakład Agrofizyki PAN w Lublinie,

82. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie,

83. Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

II. Urządzenia socjalne i kulturalne:

1. placówki akcji wczasów dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem placówek Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

2. żłobki, przedszkola miejskie i świetlice dziecięce Ministerstwa Komunikacji,

3. Centralny Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku,

4. Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk,

5. Dom Pracy Twórczej w Ustroniu,

6. Prewentorium Przeciwgruźlicze w Maciejowcu,

7. Dom Pracy i Wypoczynku w Radziejowicach,

8. domy pracy twórczej i domy wypoczynkowe Polskiej Akademii Nauk.

III. Domy wypoczynkowe:

1. Domy Wypoczynkowe przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w Kowarach, w Jeziorowskich, w Broku i w Zakopanem,

2. Ośrodki Wczasowe Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,

3. Dom Wypoczynkowy Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Iwoniczu,

4. Domy Wczasowe Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja",

5. Ośrodek Wczasów Rodzinnych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Dziwnowie,

6. Ośrodki Wczasowe Najwyższej Izby Kontroli,

7. Ośrodek Wczasowy Ministerstwa Finansów,

8. Ośrodki Wczasowe Prokuratury PRL,

9. Ośrodki Wczasowe Ministerstwa Sprawiedliwości,

10. Dom Wczasowy Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w Sopocie,

11. Domy Wypoczynkowe Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa,

12. Ośrodki Wczasowe Głównego Urzędu Statystycznego.

IV. Zakłady usługowe:

1. Zakład Usług Dokumentacyjnych,

2. Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców,

3. Polskie Ratownictwo Okrętowe,

4. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej.

V. Inne jednostki państwowe:

1. okręgowe urzędy jakości i miar łącznie z podległymi jednostkami,

2. urzędy probiercze,

3. Filmoteka Polska,

4. Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych,

5. Polska Agencja Prasowa,

6. Centralny Inspektorat Standaryzacji,

7. (skreślony),

8. Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach,

9. Biuro Spraw Patentowych i Wynalazczości Przemysłu Chemicznego "Patex",

10. Biuro Znaku Jakości,

11. Zakłady badań i ekspertyz Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej w Warszawie i Katowicach,

12. Zarząd Artykułów Sanitarnych w Warszawie.

B.

W zakresie budżetów terenowych:

I. Jednostki badawcze:

1. Śląski Instytut Naukowy w Katowicach.

II. Urządzenia socjalne i kulturalne:

1. wojewódzkie, powiatowe, miejskie i dzielnicowe domy kultury oraz rejonowe, osiedlowe i gromadzkie ośrodki kultury,

2. Wojewódzki Ośrodek Pływacki w Stargardzie Szczecińskim,

3. wojewódzkie, powiatowe i miejskie ośrodki sportu, turystyki i wypoczynku,

4. przyzakładowe żłobki, przedszkola i świetlice dziecięce,

5. placówki akcji wczasów dla dzieci i młodzieży,

6. żłobki, przedszkola miejskie, przedszkola i dziecińce wiejskie (z wyjątkiem przedszkoli przy szkołach podstawowych) oraz domy wczasów dziecięcych,

7. półinternaty,

8. Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach,

9. Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie,

10. Dzienne domy pomocy społecznej.

III. Domy wypoczynkowe:

1. Domy Wczasowe Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie położone w Międzyzdrojach i Świnoujściu w powiecie wolińskim,

2. Ośrodki Wczasowe Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w Ustce,

3. Domy Wczasowe Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu,

4. Ośrodek Wczasowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu położony w Łebie,

5. Dom Wczasowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z siedzibą w Wiśle,

6. Ośrodek Wypoczynkowy "Sobótka" Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu położony w Świnoujściu,

7. Ośrodek Wypoczynkowy Pracowników Rad Narodowych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie,

8. Zakładowy Ośrodek Wczasowy w Serocku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie,

9. Ośrodek Wczasowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie położony w Piaskach k/Rucianego,

10. Ośrodek Wczasów i Wypoczynku w Mielnie i Osiekach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie,

11. Ośrodek Wczasowy Pracowników Rad Narodowych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy,

12. Ośrodek Wczasowy w Białce Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie,

13. Ośrodki Wczasowe Kuratorium Okręgu Szkolnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.

IV. Zakłady usługowe:

1. wojewódzkie, powiatowe i miejskie zakłady weterynarii,

2. izby wytrzeźwień,

3. stacje zabiegów ochrony roślin,

4. państwowe zakłady unasieniania,

5. stacje oceny zwierząt,

6. wojewódzkie warsztaty napraw i konserwacji sprzętu medycznego pod nazwą "Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego",

7. Zakłady gospodarki komunalnej oraz zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

8. Zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarujące zasobami o powierzchni użytkowej lokali w zarządzanych budynkach od 2.000 m2 do 100.000 m2,

9. terenowe zakłady usługowe,

10. zespoły usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych oraz przy dyrekcjach budownictwa rolniczego.

11. Biura pośrednictwa zamiany mieszkań.

V. Inne jednostki państwowe:

1. skarbowe urzędy komornicze,

2. laboratoria badania wód i ścieków wydziałów gospodarki wodnej i ochrony powietrza prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz laboratorium badania wód i ścieków Wydziału Urbanistyki i Architektury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 38 z dnia 30 marca 1973 r. (Dz.Urz.MF.73.5.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 1973 r.