Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 139
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia osób, które mogą w trakcie lotniczych podróży służbowych podróżować klasą business i korzystać z saloniku VIP/IP

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Użyte w niniejszym zarządzeniu pojęcia oznaczają:
1) przelot - lot samolotem z miejsca wejścia na pokład samolotu do miejsca opuszczenia pokładu samolotu, niezależnie od ilości międzylądowań;
2) klasa business - określone przepisami linii lotniczej świadczenie zawierające bilet lotniczy oraz obsługę w określonym wyższym standardzie;
3) salonik VIP/IP - wyodrębnione miejsce na terenie portu lotniczego, w którym zgodnie z zasadami portu lotniczego osobom określanym jako "Very Important Person" albo "Important Person" zapewnia się podniesiony standard odprawy i obsługi;
4) funkcjonariusz - funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, inny niż Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  2. 
1.  Do korzystania z klasy business lub saloniku VIP/IP w trakcie przelotu w ramach podróży służbowej, na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", są uprawnieni:
1) Szef ABW;
2) Zastępca Szefa ABW i funkcjonariusz, wchodzący w skład oficjalnej delegacji towarzyszącej Szefowi ABW w jego podróży służbowej;
3) Zastępca Szefa ABW i funkcjonariusz, jeżeli Szef ABW wyrazi na to zgodę w raporcie o wyjazd.
2.  Do korzystania z klasy business w trakcie przelotu do państw innych, niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwajcaria i państwa skandynawskie, w ramach podróży służbowej, na koszt ABW, są uprawnieni także Zastępca Szefa ABW i funkcjonariusz.
3.  W przypadku braku miejsc w klasie ekonomicznej w trakcie przelotów innych, niż określone w ust. 1 i 2, Zastępca Szefa ABW i funkcjonariusz są uprawnieni do korzystania z klasy business w trakcie przelotu, jeżeli nie było możliwości wykupienia biletów w innym terminie.
§  3. 
1.  Możliwe jest wykorzystanie saloniku VIP/IP, na koszt ABW, do powitania albo pożegnania oficjalnej delegacji służby partnerskiej na poziomie szefa albo zastępcy szefa tej służby.
2.  Decyzję o wykorzystaniu saloniku VIP/IP w sytuacji, o której mowa w ust. 1, podejmuje Szef ABW w raporcie w sprawie przyjęcia delegacji.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 2 listopada 2018 r.