Określenie orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2020 r.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.7.95

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 84
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2020 r.

ZU.6007.39.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, określonego w art. 56 ust. 2 ustawy o lasach 3 , mając na względzie, że:

1) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych jest m.in. wspomaganie administracji publicznej w wypełnianiu jej obowiązków;

2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarządzenia, zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie pojedynczej planem uproszczonym, stwarza istotne trudności w wypełnianiu przez Lasy Państwowe między innymi obowiązku prowadzenia banku danych o lasach wszystkich form własności;

3) przepis art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach 4  stwarza możliwość sporządzania planów urządzenia lasu z wykorzystaniem w tym celu środków, związanych z funduszem leśnym, pochodzących z realizacji:

a) należności, kar i opłat oraz należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, będących lasami niestano-wiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,

jak również

b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,

zwanych dalej środkami funduszu leśnego - - zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
W wykonaniu § 4 Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczania środków związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, ustala się orientacyjny koszt prac urządzeniowych na i ha lasu dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym w 2020 r.
2. 
Orientacyjny koszt jednostkowy o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oceny i rankingowania wniosków, o których mowa w § 3 Zarządzenia nr 49 DGLP z 17 listopada 2016 r., złożonych przez starostwa do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie do dnia 30 września 2019 r.
3. 
Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji określa orientacyjny koszt jednostkowy netto na 1 ha prac urządzeniowych w 2020 r. dla poszczególnych starostw. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o:
1)
staroście - należy przez to również rozumieć prezydenta miasta działającego na prawach powiatu,
2)
planie uproszczonym - należy przez to rozumieć również aneks do planu uproszonego, powstałego z wykorzystaniem środków funduszu leśnego.
§  3. 
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz pierwszy ma zastosowanie do uproszczonych planów urządzenia lasu, dofinansowanych ze środków związanych z funduszem leśnym w 2020 r.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa, że w wykonaniu zadań ustawy o lasach Dyrektor Generalny wydaje decyzje i zarządzenia obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny dysponuje środkami funduszu leśnego.
4 Art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach stanowi, ze Dyrektor Generalny LP może przeznaczyć środki funduszu leśnego na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.