Określenie organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.12.141

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych

GS.0210.9.2019

Na podstawie art. 47 ust. 1c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnychi Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. 
Wprowadzam do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:
1)
unormowania określające organizację i zakres działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach oraz grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, stanowiące załącznik nr 1;
2)
szczegółowe zasady szkolenia strażników leśnych i kandydatów do pracy w Straży Leśnej, stanowiące załącznik nr 2.
§  2. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem w odniesieniu do organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych - mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy: Kodeksu pracy, ustawy o lasach, przepisy wykonawcze do ustawy o lasach, a także uregulowania wewnętrzne, obowiązujące w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych, o ile nie są one sprzeczne z uregulowaniami niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  4. 
Traci moc Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r., znak: GO-021-230/99, w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach oraz grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

§  1. 
Straż Leśna działa na podstawie art. 47 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.).
§  2. 
Ilekroć niniejszym załączniku jest mowa o:
1)
ustawie o lasach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.);
2)
pracowniku Straży Leśnej - należy przez to rozumieć pracowników zaliczonych do Służby Leśnej na stanowiskach Głównego Inspektora Straży Leśnej, inspektorów Straży Leśnej, strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego pełniącego funkcję rzecznika prasowego Straży Leśnej, starszych strażników leśnych, strażników leśnych;
3)
strażniku leśnym - należy przez to rozumieć strażnika leśnego i starszego strażnika leśnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej;
4)
grupie interwencyjnej - należy przez to rozumieć stały lub doraźny zespół zadaniowy pracowników Straży Leśnej powoływany przez dyrektora RDLP;
5)
dowódcy grupy - należy przez to rozumieć inspektora Straży Leśnej lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendanta posterunku Straży Leśnej lub innego upoważnionego pracownika Straży Leśnej - członka grupy interwencyjnej;
6)
posterunku - należy przez to rozumieć posterunek Straży Leśnej na terenie nadleśnictwa;
7)
komendancie posterunku Straży Leśnej - należy przez to rozumieć starszego strażnika leśnego lub strażnika leśnego bezpośrednio podlegającego nadleśniczemu, który pełni funkcję komendanta posterunku;
8)
inspektorze Straży Leśnej - należy przez to rozumieć pracownika Straży Leśnej w RDLP lub DGLP. Inspektor Straży Leśnej zatrudniony w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest bezpośrednio podporządkowany dyrektorowi i koordynuje zadania Straży Leśnej w nadzorowanych przez dyrektora nadleśnictwach;
9)
Głównym Inspektorze Straży Leśnej - należy przez to rozumieć pracownika Straży Leśnej kierującego w DGLP komórką organizacyjną, podporządkowanego Dyrektorowi Generalnemu, kierującego pracą Straży Leśnej;
10)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
11)
Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
12)
RDLP - należy przez to rozumieć regionalną dyrekcję Lasów Państwowych;
13)
DGLP - należy przez to rozumieć Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych;
14)
PGL LP - należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Postanowienia ogólne

§  3. 
1. 
Posterunki i grupy interwencyjne, jako jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych w rozumieniu art. 47 ust. 1b ustawy o lasach, stanowią stałe komórki organizacyjne oraz stałe lub też doraźne zespoły zadaniowe (grupa interwencyjna), tworzone odpowiednio w nadleśnictwach oraz w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
2. 
Strażą Leśną zorganizowaną w posterunki i grupy interwencyjne kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej.
3. 
Główny Inspektor Straży Leśnej działa w imieniu i z upoważnienia Dyrektora Generalnego.
4. 
Pracę Straży Leśnej w RDLP i nadleśnictwach koordynuje i nadzoruje inspektor Straży Leśnej podporządkowany bezpośrednio dyrektorowi.
5. 
Posterunkiem kieruje komendant podporządkowany bezpośrednio nadleśniczemu.
§  4. 
1. 
W każdym nadleśnictwie funkcjonuje posterunek, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.
2. 
Obsada etatowa posterunku nie może być mniejsza niż dwóch pracowników Straży Leśnej.
3. 
Obsada etatowa posterunku powinna być dostosowana do poziomu zapewnianiającego skuteczne zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody, ochronę przed szkodnictwem oraz pozwalającego na realizację innych zadań w zakresie ochrony mienia na terenie nadleśnictwa.
4. 
Obsada etatowa, o której mowa w ust. 2, musi być zapewniona w szczególności w czasie realizacji zadań przez strażnika leśnego oddelegowanego do grupy interwencyjnej.
§  5. 
1. 
Zarządzeniem dyrektora tworzona jest grupa interwencyjna podległa bezpośrednio dyrektorowi jako stały zespół zadaniowy pracowników Straży Leśnej, odpowiadający osobowo co najmniej 10% liczby pracowników Straży Leśnej na terenie danej RDLP z zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pracowników.
2. 
Grupa interwencyjna działa w oparciu o instrukcję zadaniową.
3. 
Grupa interwencyjna jest tworzona w celu udzielania nadleśnictwom doraźnej pomocy lub wykonywania zadań dyrektora, związanych z nadzorem nad działalnością nadleśniczych, odnośnie zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.
4. 
Dyrektor Generalny może polecić dyrektorowi nakazanie udzielenia doraźnej pomocy albo wykonania przez grupę interwencyjną określonych zadań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonaniem innych zadań określonych w ustawie.
§  6. 
1. 
Zasady działania w posterunkach i grupach interwencyjnych opierają się na:
a)
ramowych planach pracy oraz zlecaniu przez przełożonego określonych zadań,
b)
wykonywaniu tych zadań,
c)
podejmowaniu działań w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji,
d)
składaniu sprawozdań z wykonanych czynności przełożonemu.
2. 
Pracownik Straży Leśnej otrzymuje polecenia ustne lub pisemne od przełożonego.
3. 
Pracownik Straży Leśnej może otrzymywać polecenia od przełożonego wyższego szczebla, obowiązany jest wówczas je wykonać i zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
§  7. 
1. 
Strażnicy leśni są obowiązani do współdziałania z innymi pracownikami nadleśnictwa w dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych wyników ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym, ochrony przyrody oraz ochrony mienia pozostającego w zarządzie LP.
2. 
Strażnikom leśnym w nadleśnictwie nie można przydzielać zadań - w zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym i ochrony przyrody lub innych zadań w zakresie ochrony mienia, pozostających w zarządzie LP - na określonej części terenu nadleśnictwa ani obciążać ich osobistą odpowiedzialnością za wzrost szkodnictwa leśnego i stan ochrony mienia na tym terenie.
3. 
Pracownikom Straży Leśnej nie należy powierzać obowiązków innych niż zadania określone w § 16 ust. 2.
4. 
Strażnik leśny ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody zawinione, poczynione w mieniu przekazanym mu do bezpośredniego używania.
§  8. 
Warunkiem zatrudnienia strażnika leśnego jest:
a)
zaliczenie go do Służby Leśnej i posiadanie wymaganego stażu pracy określonego odrębnymi przepisami,
b)
spełnianie warunków psychofizycznych na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy z bronią,
c)
przedstawienie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek,
d)
ukończenie centralnego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.
§  9. 
Strażnicy leśni obowiązani są rejestrować przebieg służby w prowadzonych przez siebie książkach służbowych, według załącznika wzoru nr 1.
§  10. 
Wykorzystanie albo użycie środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej przez strażnika leśnego określają przepisy art. 47 ust. od 3 do 5 ustawy o lasach oraz ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 ze zm.).
§  11. 
1. 
Pracownik Straży Leśnej jest zobowiązany do noszenia w czasie pracy oznaki Straży Leśnej oraz jednolitego przysługującego umundurowania, mając na uwadze jego poszanowanie, dostosowanie do warunków i pory roku oraz okoliczności wykonywania obowiązków służbowych.
2. 
Komendant lub dowódca grupy interwencyjnej decyduje o rodzaju umundurowania lub ubioru i zakresie wyposażenia, mając na względzie bezpieczeństwo, skuteczność i charakter zadania.
3. 
Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków związanych z wykonywaniem zadań służbowych pracownik Straży Leśnej, wchodzący w skład posterunku lub grupy interwencyjnej, ponosi odpowiedzialność służbową, karną i materialną - stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Organizacja i funkcjonowanie posterunków oraz grup interwencyjnych

§  12. 
1. 
Posterunkiem kieruje komendant.
2. 
Komendant podlega bezpośrednio nadleśniczemu.
3. 
Komendant jest przełożonym strażników leśnych, wchodzących w skład posterunku.
4. 
Posterunek mieści się na terenie nadleśnictwa.
5. 
Obszarem działania posterunku jest zasięg terytorialny nadleśnictwa.
6. 
Poza teren działania posterunku strażnik leśny może udać się służbowo tylko w wypadku polecenia bezpośredniego przełożonego lub w związku z:
1)
podjętym pościgiem za ujawnionym na gorącym uczynku sprawcą czynu, wyczerpującego w rozpoznaniu strażnika leśnego znamiona przestępstwa, lub wykroczenia dotyczącego mienia pozostającego w zarządzie LP;
2)
koniecznością doprowadzenia sprawcy czynu zabronionego, o którym mowa w pkt 1, do najbliższej siedziby Policji;
3)
prowadzonym postępowaniem, gdy istnieje obawa, że zwłoka może grozić zatarciem śladów czynów noszących znamiona przestępstwa lub wykroczenia, w tym zniszczeniem dowodów rzeczowych;
4)
udzieleniem doraźnej pomocy w nagłych przypadkach na żądanie innego strażnika leśnego.
7. 
Zadania związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, a także ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia, realizowane poza siedzibą nadleśnictwa jako tzw. zadania terenowe, należy wykonywać w grupie lub składzie patrolu co najmniej dwuosobowym, zapewniając dodatkowe ubezpieczenie w postaci wzajemnej łączności radiotelefonicznej lub telefonicznej.
8. 
Przy realizacji zadań terenowych, o których mowa w ust. 7, komendant, o ile osobiście nie uczestniczy w realizacji tych zadań, wyznacza strażnika dowodzącego grupą lub patrolem.
§  13. 
1. 
Planowanie pracy posterunków odbywa się w okresach tygodniowych lub dwutygodniowych.
2. 
Komendant sporządza plany pracy, obejmujące ważniejsze zadania do wykonania, z określeniem obszarów, miejsc wymagających szczególnie intensywnego monitorowania ze strony pracowników Straży Leśnej. W planach pracy podaje się w szczególności przewidywane czynności dochodzeniowe oraz projekty wspólnych akcji z innymi pracownikami Służby Leśnej, Policji i innymi służbami.
3. 
Komendant przedkłada plany pracy nadleśniczemu do zatwierdzenia najpóźniej w pierwszym dniu okresu objętego planem. Komendant przedkłada także, niezwłocznie, nadleśniczemu informację o działalności posterunku za ubiegły okres planowania, w tym:
1)
realizacji zadań przewidzianych w planach pracy,
2)
omówienie wyników działania posterunku,
3)
wnioski i inne niezbędne informacje.
4. 
Plany pracy posterunku oraz rozliczenie wykonanych zadań stanowią dokumenty wewnętrzne i nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.
§  14. 
1. 
Sprawozdawczość w zakresie szkodnictwa leśnego, wykonywana na podstawie odrębnych przepisów oraz analiza ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym jest obowiązkiem komendantów, inspektorów Straży Leśnej (dowódców grup interwencyjnych) oraz Głównego Inspektora Straży Leśnej. 2. Pracownicy Straży Leśnej uczestniczą w opracowaniu materiałów do sprawozdań oraz analiz ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym.
§  15. 
1. 
Grupą interwencyjną Straży Leśnej, składającą się z oddelegowanych pracowników Straży Leśnej na wniosek dyrektora lub Dyrektora Generalnego, kieruje dowódca grupy.
2. 
Dowódca grupy podlega dyrektorowi lub Dyrektorowi Generalnemu, od niego otrzymuje polecenia i przed nim ponosi odpowiedzialność.
3. 
Dyrektor może powierzyć kierowanie działaniami grupy interwencyjnej komendantowi posterunku Straży Leśnej lub innemu upoważnionemu członkowi grupy interwencyjnej, celem realizacji określonych zadań w ramach działania grupy interwencyjnej.
4. 
Grupa interwencyjna, jako zespół zadaniowy, składa się ze strażników leśnych, delegowanych przez właściwych nadleśniczych na wniosek dyrektora.
5. 
Dowódca grupy może wnioskować o poszerzenie jej składu o innych pracowników, gwarantujących wykonanie zadania.
6. 
Dyrektor, w uzgodnieniu lub na wniosek Dyrektora Generalnego (a także działającego w jego imieniu i z jego upoważnienia Głównego Inspektora Straży Leśnej), może zwracać się do innych dyrektorów RDLP o spowodowanie delegowania (przez nadzorowanych nadleśniczych) strażników leśnych do grup interwencyjnych, tworzonych przez dyrektora na zasadach zespołu zadaniowego.
7. 
Obszarem działania grupy interwencyjnej jest zasięg terytorialny RDLP, chyba że istota, cel oraz skuteczność akcji lub zadania wymagać będzie, za zgodą lub na polecenie Dyrektora Generalnego (lub działającego w jego imieniu i z jego upoważnienia Głównego Inspektora Straży Leśnej), przekroczenia tego obszaru.
8. 
Grupa interwencyjna działa na podstawie upoważnienia dyrektora, które zawiera:
1)
cel i zakres akcji lub zadania,
2)
czas trwania,
3)
skład osobowy grupy interwencyjnej wyznaczonej do wykonania działań,
4)
obszar akcji lub miejsce realizacji zadania.
9. 
Grupa interwencyjna powinna stosować się do otrzymanej od dyrektora instrukcji zadaniowej, obejmującej m.in:
1)
cel zadania lub akcji,
2)
czas i miejsce realizacji,
3)
szczegółowy wykaz czynności do wykonania,
4)
przydział dodatkowych środków technicznych do realizacji akcji lub zadania,
5)
zakres pomocy technicznej i innej pomocy logistycznej ze strony nadleśniczych,
6)
sprawy organizacyjne (miejsce spotkania i stacjonowania, aprowizacja grupy interwencyjnej i in.).
10. 
Członkowie grupy interwencyjnej są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez dowódcę grupy.
11. 
Udokumentowaniem działań grupy interwencyjnej jest informacja sprawozdawcza zawierająca m.in.:
1)
sprawozdanie dowódcy grupy interwencyjnej sporządzone niezwłocznie po wykonaniu zadania lub zakończeniu akcji;
2)
protokoły i załączniki, potwierdzone kopie innych dokumentów;
3)
notatki służbowe członków grupy interwencyjnej dokumentujące przeprowadzone czynności, oświadczenia, dokumentację poglądową i in.
12. 
W przypadkach, w których grupa interwencyjna wspomaga zadania realizowane przez nadleśnictwo, koszty działania tej grupy pokrywa właściwe nadleśnictwo.
13. 
W przypadkach, w których grupa interwencyjna przeprowadza akcje lub wykonuje własne zadania, koszty działania tej grupy są kosztami działania RDLP.
14. 
Szczegółowe rozliczenia finansowe z tytułu akcji lub zadań wykonanych przez grupę interwencyjną każdorazowo ustala dyrektor.

Szczegółowy zakres działania posterunków i grup interwencyjnych - obowiązki, zadania i uprawnienia

§  16. 
1. 
Podstawowym zadaniem strażników leśnych, wchodzących w skład posterunków, jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań związanych z ochroną mienia w zarządzie Lasów Państwowych, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
2. 
Strażnicy leśni mogą wykonywać zadania, jeżeli wynikają z ustawy, odnoszące się do:
a)
udziału w działaniach na rzecz ochrony terenów leśnych przed szkodnictwem leśnym,
b)
ochrony przyrody oraz mienia,
c)
wspierania działań właściwych dla zarządzania kryzysowego,
d)
współpracy z wojskami obrony terytorialnej,
e)
zabezpieczenia miejsc zdarzeń związanych ze szkodnictwem leśnym,
f)
kierowania ruchem drogowym - po ukończeniu szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, a także kontroli ruchu drogowego - po otrzymaniu upoważnienia właściwego komendanta powiatowego Policji.
3. 
Do obowiązków pracowników Straży Leśnej należy realizowanie zadań wynikających m.in. z Kodeksu pracy, ze szczegółowego zakresu czynności, planów pracy, instrukcji zadaniowych sporządzanych dla grup interwencyjnych, bieżących poleceń bezpośredniego przełożonego lub wyższych przełożonych.
4. 
Każdy strażnik leśny jest obowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną, a także do pełnego rozeznania terenu działania, w tym:
1)
granic zasięgu terytorialnego nadleśnictwa i granic administracyjnych, rozmieszczenia obszarów i obiektów oraz usytuowania drzewostanów wymagających szczególnie wzmożonej ochrony;
2)
sieci dróg publicznych i leśnych umożliwiających nieuprawniony przejazd przez kompleksy leśne, w szczególności dróg pożarowych i ewakuacyjnych, szlaków turystycznych;
3)
terenów i miejsc szczególnie narażonych na kradzieże drewna, kierunków ewentualnego wywozu skradzionego drewna oraz miejsc występowania wzmożonego szkodnictwa leśnego;
4)
obszarów objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu oraz rezerwatów i innych obiektów przyrody podlegających ochronie;
5)
terenów i miejsc objętych działalnością turystyczną i rekreacyjną oraz inną penetracją przez człowieka, z uwzględnieniem miejsc szczególnie zagrożonych pożarem;
6)
lokalizacji zakładów i punktów dokonujących skupu i przerobu drewna i innych produktów leśnych;
7)
osób i grup, w stosunku do których prowadzono w przeszłości czynności procesowe z podejrzenia o czyny przestępcze dotyczące zaboru mienia w zarządzie Lasów Państwowych;
8)
granic obwodów łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
5. 
Realizacja zadań przez strażnika leśnego polega na wykonywaniu ciągłej ochrony mienia Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych poprzez przeciwdziałanie czynom zabronionym oraz ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. W szczególności:
1)
wykonywanie patroli dziennych i nocnych oraz obserwacji w terenie, także w dniach ustawowo wolnych od pracy;
2)
przyjmowanie informacji od osób o przypadkach szkodnictwa leśnego oraz zdarzeniach kryzysowych;
3)
udzielanie korzystającym z lasu informacji o zasadach zachowania się na terenach leśnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, wewnętrznego i lokalnego;
4)
udział w zasadzkach i lokalnych akcjach, mających na celu ujęcie sprawców szkodnictwa leśnego;
5)
sprawdzanie legalności pozyskiwania zwierzyny i połowu ryb;
6)
kontrolowanie legalności pochodzenia drewna składowanego na gruntach Lasów Państwowych i drewna wywożonego z lasu;
7)
zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego;
8)
uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzających kontrolę pniaków;
9)
wykonywanie niezbędnych czynności sprawdzających i procesowych w postępowaniu przygotowawczym;
10)
wykonywanie niezbędnych czynności wyjaśniających w ramach prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia;
11)
wykonywanie niezbędnych czynności przy przygotowywaniu zawiadomień o czynach noszących znamiona przestępstwa;
12)
sporządzanie aktu oskarżenia i wniosku o ukaranie lub innych wniosków kończących postępowanie;
13)
składanie, na żądanie uprawnionych organów, zeznań w charakterze świadka;
14)
uczestnictwo w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach karnych i o wykroczenia;
15)
wykonywanie zadań wynikających z oddelegowania do grup interwencyjnych;
16)
wykonywanie innych, doraźnych zadań i czynności, mających związek z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym i ochroną przyrody oraz ochroną mienia pozostającego w zarządzie PGL LP.
§  17. 
1. 
Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik leśny korzysta z uprawnień, o których mowa w ustawie o lasach.
2. 
Strażnikowi leśnemu przysługuje prawo do podpisywania dokumentów sporządzanych w ramach czynności wyjaśniających lub prowadzonego dochodzenia.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach strażnik leśny może prowadzić postępowanie przygotowawcze i występować w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach prowadzonych przez inne nadleśnictwo.
4. 
Strażnik ma prawo, z zachowaniem drogi służbowej, zwracać się o pomoc innych pracowników Służby Leśnej nadleśnictwa, jeśli wymagają tego prowadzone przez niego sprawy.
5. 
Strażnik leśny ma prawo i obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez jednostki organizacyjne LP szkoleniach dla strażników leśnych.
§  18. 
1. 
Do zadań i obowiązków komendanta należy bezpośrednie kierowanie pracą podległych strażników leśnych oraz wykonywanie zadań przypisanych strażnikowi leśnemu.
2. 
Komendant w szczególności:
1)
systematycznie analizuje sytuację w zakresie szkodnictwa leśnego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa;
2)
określa niezbędny zakres działań ochronnych o charakterze profilaktycznym;
3)
sporządza projekt planu pracy posterunku i przedkłada nadleśniczemu do zatwierdzenia;
4)
sporządza, celem przedłożenia nadleśniczemu, informacje sprawozdawcze, o których mowa w § 13 ust. 3;
5)
sporządza szczegółowy zakres czynności podległych strażników leśnych;
6)
wyznacza szczegółowy zakres zadań i czynności podległym strażnikom leśnym i innym pracownikom, którym czasowo powierzono pracę w posterunku;
7)
organizuje pracę podległych strażników i innych pracowników, którym czasowo powierzono pracę w posterunku, udziela instruktażu odnośnie do sposobów realizacji tych zadań, dowodzi i nadzoruje pracę podległych pracowników;
8)
pełni nadzór nad przestrzeganiem przez strażników leśnych zasad posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, a w szczególności bronią palną, jej konserwacją i przechowywaniem;
9)
analizuje materiały dochodzeniowe i w sprawach o wykroczenia przydzielonych strażnikom leśnym w celu nadania dalszego biegu sprawom;
10)
prowadzi obowiązującą dokumentację:
a)
ewidencji zgłoszeń szkód leśnych - według wzoru nr 2,
b)
rejestru wykroczeń i sankcji,
c)
akt zawierających dokumentację postępowań wszczynanych w następstwie działania posterunków i grup interwencyjnych;
11)
opracowuje dane do obowiązującej sprawozdawczości;
12)
wykonuje obowiązki wynikające ze współpracy z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych;
13)
organizuje w porozumieniu z nadleśniczym lokalne akcje na terenie nadleśnictwa;
14)
niezwłoczne informuje nadleśniczego o sprawach, które wymagają pilnej interwencji Policji lub grupy interwencyjnej;
15)
utrzymuje kontakty z Policją oraz innymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
16)
współpracuje z innymi pracownikami nadleśnictwa w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego;
17)
uczestniczy w patrolowaniu dziennym i nocnym, obserwacji w terenie, zasadzkach i lokalnych akcjach, mających na celu ujęcie sprawców szkodnictwa leśnego, sprawdzaniu legalności pozyskiwania zwierzyny i połowu ryb, kontrolowaniu legalności pochodzenia drewna składowanego na gruntach Lasów Państwowych i drewna wywożonego z lasu, w pracach komisji przeprowadzających kontrolę pniaków, a także wykonuje inne czynności, będące zadaniami strażnika leśnego.
§  19. 
1. 
Komendantowi przysługują wszystkie uprawnienia, o których mowa w § 17.
2. 
Komendant jest uprawniony także do:
1)
dokonywania oceny pracy podległych strażników i innych pracowników, którym czasowo powierzono pracę w posterunku oraz zgłaszania wniosków w tym zakresie nadleśniczemu;
2)
udziału w naradach organizowanych przez nadleśniczego;
3)
podejmowania, podczas nieobecności nadleśniczego, samodzielnych decyzji w zakresie swojego działania, w tym nieznajdujących się w planie pracy, w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji pracowników posterunku.
§  20. 
1. 
Podstawowym zadaniem grup interwencyjnych jest wspomaganie posterunków w wykonywaniu ich zadań.
2. 
Do zadań grup interwencyjnych w RDLP należy w szczególności:
1)
przygotowywanie i przeprowadzanie, w ramach działań własnych, regionalnych i lokalnych akcji oraz zadań w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody i innych zadań dotyczących ochrony mienia;
2)
rozpoznawanie zorganizowanych grup przestępczych oraz osób popełniających czyny zabronione w zakresie szkodnictwa leśnego lub zaboru mienia w zarządzie Lasów Państwowych; współdziałanie w tym zakresie, stosownie do porozumień właściwych dyrektorów, z grupami interwencyjnymi z innych RDLP;
3)
udział w realizacji zadań i akcji inicjowanych przez Dyrektora Generalnego.
§  21. 
1. 
Grupa interwencyjna, która w ramach działań własnych ujawniła i udokumentowała czyny noszące znamiona przestępstwa lub wykroczenia, może:
1)
przekazać tę dokumentację właściwemu nadleśniczemu celem nadania sprawie dalszego biegu,
2)
przekazać dokumentację właściwemu dyrektorowi regionalnemu celem złożenia zawiadomienia do prokuratury lub innego właściwego organu.
2. 
Akta podręczne przechowuje się w siedzibie organu prowadzącego postępowanie.
§  22. 
Do zadań inspektora Straży Leśnej w RDLP należy w szczególności:
1)
audyt organizacji ochrony mienia w nadleśnictwie oraz kontrolowanie działalności posterunku w ramach prowadzonego przez dyrektora nadzoru nad działalnością nadleśniczych;
2)
kierowanie działaniami grupy interwencyjnej;
3)
przygotowywanie upoważnień i instrukcji zadaniowych;
4)
opracowywanie informacji i sprawozdań z działania i dokonań grup interwencyjnych;
5)
analizowanie, w skali RDLP i poszczególnych nadleśnictw, stopnia zagrożenia szkodnictwem leśnym oraz mapy zagrożenia, zgłaszanie dyrektorowi wynikających z tego wniosków;
6)
opracowywanie danych do obowiązującej sprawozdawczości oraz innych materiałów informatyczno-analitycznych;
7)
kontrola warunków przechowywania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego;
8)
sporządzanie analiz ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym zawierających m.in. dane i informacje określone w pkt 5-7 oraz 11;
9)
współdziałanie, w ustalonym przez dyrektora zakresie, z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i organami administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim;
10)
organizacja szkoleń regionalnych dla strażników leśnych z nadleśnictw;
11)
organizowanie narad ze strażnikami leśnymi;
12)
udział w naradach organizowanych przez dyrektora;
13)
współdziałanie z Głównym Inspektorem Straży Leśnej w zakresie spraw dotyczących zwalczania szkodnictwa i ochrony przyrody oraz ochrony mienia.

Wyposażenie

§  23. 
1. 
Siedziba posterunku lub grupy interwencyjnej jako stałego zespołu w RDLP powinna mieć zapewniony dostęp do sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i informatycznej.
2. 
Wyposażenie posterunku:
1)
samochód służbowy osobowo-terenowy wraz z radiotelefonem;
2)
magazyn broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego;
3)
magazyn dowodów rzeczowych (dopuszcza się tworzenie magazynu dla kilku posterunków);
4)
sprzęt do prowadzenia oględzin, zabezpieczenia miejsca zdarzenia i dowodów rzeczowych (zestaw kryminalistyczny);
5)
apteczka i inne wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej;
6)
sprzęt komputerowy stacjonarny lub mobilny wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem, w szczególności do obsługi Leśnej Mapy Numerycznej;
7)
mapa przeglądowa nadleśnictwa;
8)
pilarka z oprzyrządowaniem;
9)
urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację zdarzeń w ramach monitoringu wizyjnego na terenach leśnych;
10)
cechówka defraudacyjna;
11)
urządzenia pomiarowe, w szczególności średnicomierz, miara długości;
12)
lornetka, opcjonalnie urządzenie noktowizyjne, termowizyjne;
13)
cyfrowy aparat fotograficzny lub inne urządzenie rejestrujące;
14)
tablice miąższości drewna.
3. 
Inne wyposażenie, niewymienione w ust. 2, ustala nadleśniczy stosownie do potrzeb.
§  24. 
1. 
W skład niezbędnego do wykonywania zadań służbowych, podstawowego wyposażenia strażnika leśnego wchodzi m.in.:
1)
oznaka Straży Leśnej zawierająca służbowy numer identyfikacyjny;
2)
obowiązujące umundurowanie, dostosowane do charakteru zadań, warunków i pory roku;
3)
książka służbowa;
4)
torba polowa lub plecak taktyczny;
5)
broń palna i amunicja do tej broni, kabura;
6)
środki przymusu bezpośredniego;
7)
kamizelka ostrzegawcza w kolorze seledynowym z elementami odblaskowymi zaopatrzona w napis Straż Leśna;
8)
pas taktyczny wielofunkcyjny;
9)
kamizelka taktyczna;
10)
bloczek mandatów karnych;
11)
tarcza do zatrzymywania pojazdów;
12)
pieczątka imienna;
13)
telefon komórkowy;
14)
radiotelefon nasobny;
15)
latarka z akcesoriami do zatrzymywania pojazdów;
16)
kamera interwencyjna;
17)
opatrunek osobisty.
2. 
Inne wyposażenie, niewymienione w ust. 1, niezbędne strażnikowi leśnemu do wykonania zadań - stosownie do potrzeb ustala nadleśniczy.

 Wzór nr 1

 do Załącznika nr 1

(1. Strona tytułowa)

KSIĄŻKA SŁUŻBOWA STRAŻNIKA LEŚNEGO

Nr............

(2. Strona śródtytułowa)

...........................................................

(imię i nazwisko strażnika leśnego)

...........................................................

(nazwa i siedziba nadleśnictwa)

Niniejszą książkę służbową wydano po zdaniu poprzedniej.

................................................................................................................................................................
(miejscowość)(data)(nadleśniczy)

(3. Strony wewnętrzne)

Data,

dzień tygodnia

Otrzymanie polecenia, wykonywane czynności, uzyskane informacje (szczegółowy opis)
Czas pełnienia służby (od godz. do godz.)

(4. Ostatnia strona)

Objaśnienia:

1. Strażnik leśny jest zobowiązany dokonywać wpisów do książki służbowej kolejno każdego dnia (łącznie z dniami świątecznymi), czytelnie i starannie.

2. Wpisy powinny być zwięzłe, ale przedstawiające w jasny sposób przebieg służby i wykonywane w danym dniu czynności, z podaniem danych dotyczących kontrolowanych osób i dokumentów na przewożone ładunki.

3. Do książki służbowej należy wpisać wszelkie zgłoszenia leśniczych lub innych pracowników LP dotyczące przypadków szkodnictwa leśnego, które należy następnie zarejestrować w "Ewidencji zgłoszeń szkód leśnych".

4. Strażnik leśny ma prawo żądać od swojego przełożonego potwierdzenia podpisem faktu przyjęcia do wiadomości meldunku lub poleceń i zapisania w książce służbowej.

5. Strażnik leśny jest zobowiązany do posiadania książki służbowej przy sobie w czasie pełnienia służby.

6. Książkę służbową wolno okazywać wyłącznie przełożonym i osobom upoważnionym do kontroli.

7. Wypełnioną książkę należy zdać komendantowi posterunku Straży Leśnej w dniu ostatniego zapisu. Książka podlega przechowywaniu przez okres 5 lat w posterunku Straży Leśnej.

8. Przełożeni i osoby upoważnione do kontroli mają prawo wpisywać do książki służbowej swoje polecenia lub uwagi.

Niniejsza książka służbowa zawiera.... stron,

ponumerowanych kolejno od........... do..............

Wydana została za pokwitowaniem w Kontrolce wydanych książek służbowych z poleceniem zwrotu po jej wypełnieniu.

................................................................................................................................................................
(miejscowość)(data)(nadleśniczy)

 Wzór nr 2

 do Załącznika nr 1

(1. Strona tytułowa)

EWIDENCJA ZGŁOSZEŃ SZKÓD LEŚNYCH

W NADLEŚNICTWIE ..............................

(2. Część lewa)

Lp.Meldunek (zgłoszenie) o szkodnictwieMiejsce wyrządzonej szkody (leśnictwo,

oddział, pododdział,

gmina itp.)

Opis szkody na podstawie meldunku
data i godz. wpływuimię, nazwisko i adres (stanowisko)
zgłaszającego szkodęprzyjmującego meldunek
123456

(3. Część prawa)

Prowadzący postępowanie:

imię i nazwisko,

stanowisko służbowe

Data zakończenia postępowaniaInformacja o wyniku przeprowadzonego postępowania (nr akt sprawy)
789

(4. Ostatnia strona)

Objaśnienia:

1. Ewidencja zgłoszeń szkód leśnych stanowi podstawowy rejestr wszystkich szkód wyrządzonych na terenie danego nadleśnictwa, zgłoszonych przez pracowników LP i inne osoby oraz wykrytych przez strażników leśnych.

2. Ewidencję należy prowadzić chronologicznie, oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  1  

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA

strażników leśnych i kandydatów do pracy w Straży Leśnej

§  1. 
1. 
Szkolenie i doskonalenie zawodowe obejmuje wszystkich strażników leśnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. 
Ustala się następujące formy szkolenia strażników leśnych:
1)
centralne - organizowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych,
2)
regionalne - organizowane przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych,
3)
zakładowe - organizowane przez nadleśnictwa.
3. 
Szkolenia centralne prowadzone są przede wszystkim przez Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu.
§  2. 
1. 
Na szczeblu centralnym prowadzi się kurs dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej, szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia doskonalące.
2. 
Organizowane przez jednostki organizacyjne LP lub zakłady LP szkolenia ponadregionalne dla pracowników Straży Leśnej wymagają uzgodnienia z Głównym Inspektorem Straży Leśnej i zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego.
3. 
Dyrektorzy RDLP kierują na szkolenie centralne pracowników, mając na uwadze zapotrzebowanie zgłoszone z nadzorowanych jednostek oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 6 ust. 4.
4. 
Programy szkoleń centralnych opracowuje oraz ustala ich częstotliwość Główny Inspektor Straży Leśnej po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
5. 
Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych.
6. 
Powołanie komisji egzaminacyjnej, w której skład wchodzą przedstawiciele DGLP, podmiotu szkolącego i właściwej RDLP, następuje przez Dyrektora Generalnego, który wyznacza spośród swoich przedstawicieli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
7. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:
1)
czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
2)
kieruje pracą komisji egzaminacyjnej,
3)
dokumentuje przebieg egzaminu końcowego lub poprawkowego oraz ich wynik protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez komisję w pełnym składzie i opatrzonych datą.
8. 
Protokół egzaminu otrzymuje Dyrektor Generalny, podmiot szkolący oraz do wiadomości jednostka organizacyjna LP, w której jest zatrudniona egzaminowana osoba.
9. 
Na podstawie protokołu egzaminu wydaje się zaświadczenie ukończenia szkolenia centralnego.
§  3. 
1. 
Kurs dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej obejmuje zagadnienia określone w programie szkolenia.
2. 
Kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej jest prowadzony stacjonarnie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatowych.
3. 
Kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w szczegółowym programie szkolenia.
4. 
Kursant może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie centralne po ukończeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem szkolenia i jego w nich udziału.
5. 
Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej:
1)
część pisemna egzaminu polega na przygotowaniu pracy kontrolnej z prawa karnego i prawa wykroczeń,
2)
część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery tematy wylosowane przez strażnika leśnego z przygotowanego zestawu pytań,
3)
część praktyczna egzaminu polega na zaprezentowaniu praktycznych umiejętności strzeleckich, które są oceniane odrębnie, a komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kursant otrzyma pozytywne oceny z części pisemnej, ustnej i części praktycznej od większości członków komisji egzaminacyjnej.
6. 
W wypadku negatywnej oceny z egzaminu kursant może jednokrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.
7. 
Na podstawie protokołu egzaminu wydaje się zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego, stanowiące wzór nr 1.
8. 
Zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje swoją ważność.
§  4. 
Szkolenie specjalistyczne przeprowadza się w szczególności z zakresu: - udzielania pomocy medycznej i ratownictwa na terenach leśnych; - strategii interwencji;
-
współdziałania z innymi służbami i formacjami; - prowadzenia szkoleń posługiwania się bronią palną, treningów strzeleckich, nauki technik samoobrony;
-
podstaw psychologii, technik negocjacji, mediacji i rozwiązywania sytuacji kryzysowych; - działań wymagających uprawnień szczególnych.
§  5. 
1. 
Szkolenie doskonalące polega na aktualizacji i podnoszeniu umiejętności oraz ich rozszerzeniu o zagadnienia niezbędne do

realizacji zadań, w tym m.in.:

-
prowadzenia postępowania w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
-
występowania przed sądami w roli oskarżyciela publicznego,
-
postępowania zabezpieczającego,
-
komunikacji interpersonalnej i medialnej,
-
współpracy z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych,
-
udzielenia pomocy przedmedycznej i ratownictwa,
-
monitoringu, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych,
-
wybranych zagadnień kryminalistyki,
-
doskonalenia zasad i technik strzeleckich.
§  6. 
1. 
Na szczeblu regionalnym prowadzi się szkolenia doskonalące dla wszystkich strażników leśnych z terenu RDLP.
2. 
Plany szkolenia obejmują przede wszystkim:
1)
strategię interwencji i techniki samoobrony;
2)
elementy samoobrony oraz prawne zasady i praktyczne aspekty stosowania środków przymusu bezpośredniego;
3)
doskonalenie techniki jazdy pojazdem służbowym;
4)
trening strzelecki;
5)
wybrane elementy prawa i praktyczne jego stosowanie w zakresie prowadzonych czynności i postępowań;
6)
podstawy kryminalistyki;
7)
zasady prowadzenia działań prewencyjnych i zapobiegania szkodnictwu leśnemu,
8)
zastosowanie informatyki w ochronie lasu i zwalczania szkodnictwa, założenia Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
9)
kierowanie ruchem drogowym;
10)
zasady kontroli pojazdów i ładunków oraz podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych;
11)
udział Straży Leśnej w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych;
12)
pierwszą pomoc w nagłych wypadkach;
13)
szkolenie brakarskie;
14)
działania edukacyjne strażników leśnych;
15)
komunikację interpersonalną i medialną.
3. 
Przeszkoleniu doskonalącemu podlega minimum co 5 lat każdy strażnik leśny.
4. 
Komisje powołane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji LP przeprowadzają testy sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej, które określa tab. nr 2.
5. 
Podmiot szkolący przygotowuje program szkolenia i przedstawia do akceptacji dyrektora.
§  7. 
Na szczeblu zakładowym prowadzi się okresowe szkolenia w celu zapoznania strażników leśnych i innych pracowników Służby Leśnej posiadających uprawnienia strażnika leśnego z aktualnymi przepisami dotyczącymi zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia.
§  8. 
Za opracowanie programów szkoleń regionalnych i podstawowych, o których mowa w § 6 i § 7 oraz ich częstotliwość odpowiedzialni są stosownie dyrektorzy RDLP i nadleśniczowie.

Tab. nr 1. Program ramowy podstawowego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

Lp.TEMATYKAMinimalna liczba godzin
1.Zadania, uprawnienia i organizacja Straży Leśnej. Etyka zawodowa8
2.Prawo karne i postępowanie karne24
3.Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia24
4.Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych - m.in. prawo łowieckie, ustawa o ochronie przyrody8
5.Pierwsza pomoc przedmedyczna8
6.Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego18
7.Szkolenie strzeleckie - egzamin16
8.Metody i procedury prowadzenia przesłuchań8
9.Techniki oraz taktyka podejmowania interwencji16
10.Ruch drogowy. Kierowanie ruchem drogowym16
11.Postępowanie na miejscu zdarzenia. Podstawy kryminalistyki8
12.Przeciwdziałanie korupcji4
13.Dokumentacja w działalności Straży Leśnej4
14.Wykorzystanie systemów informatycznych w Straży Leśnej8
15.Elementy psychologii. Komunikacja interpersonalna8
16.Współpraca oraz udzielanie pomocy uprawnionym organom4
17.Sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu8
Razem:190

Tab. nr 2. Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

Lp.Badana zdolność fizycznaNazwa próbyJedn. miaryGrupa wiekowaOceny1
654321
1.Siła eksplozywnarzut piłką lekarską

3 kg w przód zza głowy

[m]I

(do 32 lat)

11,5 i więcej11,010,09,08,0*
II (33-48 lat)11,0 i więcej10,59,58,57,5*
III

(49 i więcej)

10,0 i więcej9,58,57,56,5*
2.Zwinność,

koordynacja ruchowa

bieg

ze zmianą kierunku

"koperta"

[sekund]I

(do 32 lat)

23,5 i mniej24,025,026,027,0*
II

(33-48 lat)

24,0 i mniej24,525,526,527,5*
III

(49 i więcej)

24,7 i mniej25,226,227,228,2*
3.Wytrzymałośćbieg na 600 m[minut]I

(do 32 lat)

3;30,0 i mniej3;40,03;55,04;10,04;25,0*
II

(33-48 lat)

3;45,0 i mniej3;55,04;10,04;25,04;40,0*
III

(49 i więcej)

4;15,0 i mniej4;25,04;40,04;55,05;10,0*
4.Siła mięśnizginanie i prostowanie ramion w podporze przodem

"pompka"

[ilość]I

(do 32 lat)

30 i więcej25201510*
II

(33-48 lat)

25 i więcej2117139*
III

(49 i więcej)

20 i więcej1714118*

1 Uzyskany wynik słabszy niż określony w rubryce z oceną kwalifikuje do ponownego zaliczenia.

2 Oceny na podstawie uzyskanych wyników: mężczyźni = 1,00; kobiety = 0,75.

 Wzór nr 1

 do Załącznika nr 2

grafika

Dyrekcja Generalna

Lasów Państwowych Nr ..................................

Pan(i)..............................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ........................................................

Ukończył(a) kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z wynikiem pozytywnym.

PRZEWODNICZĄCYGŁÓWNY INSPEKTOR
Komisji EgzaminacyjnejStraży Leśnej
...............................................................................
(imię i nazwisko)(imię i nazwisko)

........................................................................r.

(miejsce i data wystawienia zaświadczenia)

Odwrotna strona zaświadczenia

Program ramowy podstawowego kursu

dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

Lp.TEMATYKAMinimalna liczba godzin
1.Zadania, uprawnienia i organizacja Straży Leśnej. Etyka zawodowa8
2.Prawo karne i postępowanie karne24
3.Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia24
4.Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych - m.in. prawo łowieckie, ustawa o ochronie przyrody8
5.Pierwsza pomoc przedmedyczna8
6.Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego18
7.Szkolenie strzeleckie - egzamin16
8.Metody i procedury prowadzenia przesłuchań8
9.Techniki oraz taktyka podejmowania interwencji16
10.Ruch drogowy. Kierowanie ruchem drogowym16
11.Postępowanie na miejscu zdarzenia. Podstawy kryminalistyki8
12.Przeciwdziałanie korupcji4
13.Dokumentacja w działalności Straży Leśnej4
14.Wykorzystanie systemów informatycznych w Straży Leśnej8
15.Elementy psychologii. Komunikacja interpersonalna8
16.Współpraca oraz udzielanie pomocy uprawnionym organom4
17.Sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu8
Razem:190
W ramach kursu zajęcia z bronią i egzamin zrealizowany został przez Policję na podstawie § 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz. U. z 2014 r. poz. 910).
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 3 zarządzenia nr 34 z dnia 24 czerwca 2020 r. (B.I.LP.2020.7.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2020 r.