Określenie norm wyżywienia oraz przypadków, w których strażak Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje wyżywienie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1995.4.69

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 grudnia 1995 r.
w sprawie określenia norm wyżywienia oraz przypadków, w których strażak Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje wyżywienie.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie dotyczy strażaków w służbie stałej, kandydackiej i przygotowawczej, zwanych dalej "strażakami".
2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
"specjalista ratownik" - strażak Państwowej Straży Pożarnej mający przygotowanie do podejmowania działań w ratownictwie wysokościowym i podwodnym,
2)
"kierownik jednostki" - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej,
3)
"zawodnik" - uczestnik zawodów sportowych reprezentujący Państwową Straż Pożarną, uczestnik zgrupowania treningowego przed zawodami szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego,
4)
"norma wyżywienia" - zasadnicza i dodatkowa racja żywnościowa w asortymencie i ilości przysługującej strażakowi w ciągu jednej doby,
5)
"wyżywienie systemem zleconym" - wyżywienie realizowane przez nabywanie gotowych posiłków w zakładzie żywienia zbiorowego, w celu spożycia w tym zakładzie lub poza nim.
§  2.
1.
Przepisy zarządzenia określają:
1)
zakres uprawnień strażaka do bezpłatnego otrzymywania wyżywienia,
2)
wymiar rzeczowy zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia.
2.
Zasadniczą normę wyżywienia określa ilość środków spożywczych przysługujących jednej osobie w ciągu doby.
3.
Dodatkowa norma wyżywienia określa ilość środków spożywczych i napojów przysługujących jednej osobie w ciągu doby jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub w szczególnych przypadkach występuje jako norma samoistna, w postaci osobnej porcji napoju.
§  3.
1.
Ustala się następujące normy wyżywienia:
1)
zasadnicza - szkolna - "Sz",
2)
dodatkowe:

- uzupełniająca - "DU",

- napojów.

2.
Składniki rzeczowe poszczególnych norm wyżywienia określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3.
Stawki pieniężne na wyżywienie według norm, o których mowa w ust. 1, odpowiadają wartości produktów żywnościowych wskazanych w tych normach, obliczonej w aktualnych cenach zakupu. Stawki te określa dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego MSW w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Finansów MSW.
4.
Sposób stosowania stawek, o których mowa w ust. 3, w przypadkach organizowania wyżywienia systemem zleconym oraz nabywania artykułów spożywczych w punktach sprzedaży detalicznej określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  4.
Strażak, któremu według niniejszych przepisów przysługuje bezpłatne wyżywienie jednoczenie z kilku różnych tytułów, otrzymuje tylko jedną, najkorzystniejszą dla siebie normę wyżywienia.
§  5.
1.
Zasadnicza norma wyżywienia "Sz" przysługuje bezpłatnie w naturze strażakom:
1)
biorącym udział w działaniach ratowniczych przez co najmniej 6 godzin, bezpośrednio po upływie tego czasu,
2)
biorącym udział w ćwiczeniach, manewrach, jednodniowych szkoleniach trwających co najmniej 8 godzin,
3)
pełniącym służbę w systemie zmianowym, którzy w celu czasowego wzmocnienia jednostki ratowniczo-gaśniczej:
a)
pełnią dodatkową służbę ponad 6 godzin bezpośrednio po zakończeniu czasu służby określonej harmonogramem,
b)
pełnią służbę wynikającą z harmonogramu, bezpośrednio po zakończeniu służby o której mowa w lit. a,
4)
pełniącym służbę w systemie codziennym, w przypadkach konieczności wydłużenia czasu ich służby o ponad 4 godziny zgodnie z harmonogramem wydawania posiłków i zasadami żywienia.
2.
Norma, o której mowa w ust. 1, przysługuje również:
1)
specjalistom ratownikom podejmującym działania:
a)
w akcjach ratownictwa wysokościowego przez co najmniej 6 godzin, bezpośrednio po upływie tego czasu,
b)
w akcjach ratownictwa podwodnego po każdym cyklu nurkowania,
c)
w szkoleniach i ćwiczeniach zgrywających, przygotowujących do akcji ratowniczych, o których mowa w lit. a i b, trwających co najmniej 6 godzin,
2)
zawodnikom, uczestniczącym w zawodach sportowych, w czasie przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed zawodami,
3)
strażakom skoszarowanym na czas nauki w szkołach i na kursach,
4)
strażakom-kandydatom do szkół Państwowej Straży Pożarnej w dniach składania egzaminów wstępnych poza miejscem zamieszkania,
5)
strażakom biorącym udział w szkoleniach i ćwiczeniach w systemie obronnym kraju przeprowadzanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, jeżeli zajęcia trwają w sposób ciągły powyżej 8 godzin.
3.
Norma wyżywienia "Sz" przysługuje w formie suchego prowiantu:
1)
strażakom w czasie podróży służbowych odbywanych pojedynczo lub w małych grupach, gdy przygotowanie gorącego posiłku jest niemożliwe,
2)
strażakom pełniącym służbę lub prowadzącym działania ratownicze w sile do jednej kampanii w sytuacjach, gdy przygotowanie gorącego posiłku jest niemożliwe - jednak nie dłużej niż przez 24 godziny.
4.
Osobom korzystającym z normy wyżywienia "Sz" diety nie przysługują.
§  6.
1.
W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej prowadzących żywienie w naturze skoszarowanych strażaków można organizować uroczyste posiłki w dniach:
1)
świat państwowych i kościelnych ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach 24 i 31 grudnia,
2)
dorocznych świąt jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
3)
uroczystego ślubowania,
4)
wręczenia sztandaru, nadania imienia jednostce, oficjalnego rozwiązania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Uroczyste posiłki organizuje się w ramach normy wyżywienia stosowanej w danej jednostce.
3.
W posiłkach, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział strażacy będący na zaopatrzeniu żywnościowym jednostki organizującej posiłek oraz inni zaproszeni strażacy. O udziale w posiłku zaproszonych strażaków i ich liczbie decyduje kierownik jednostki.
§  7.
1.
W jednostkach prowadzących żywienie we własnym zakresie strażacy nadzorujący gospodarkę żywnościową mają prawo do korzystania z bezpłatnych posiłków wydawanych w godzinach ich pracy - według obowiązującej w jednostce normy wyżywienia.
2.
Do osób wymienionych w ust. 1 zalicza się: kierowników sekcji żywnościowych lub ich zastępców, osoby wyznaczone do kierowania gospodarką żywnościową, jeżeli brak jest etatu kierownika sekcji, szefów zaopatrzenia żywnościowego lub szefów służby żywnościowej, z tym że z żywienia może korzystać zawsze tylko jedna z tych osób.
§  8.
1.
Posiłek promocyjny wydaje się na spotkaniach związanych z:
1)
ukończeniem szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
2)
zakończeniem kursu trwającego co najmniej 4 miesiące.
2.
Do spożywania posiłku promocyjnego uprawnieni są strażacy kończący szkołę lub kurs, przedstawiciele szkoły, organizatorzy kursu oraz inni zaproszeni strażacy.
3.
Posiłek promocyjny wydaje się według normy wyżywienia "Sz".
§  9.
1.
Dodatkowa norma uzupełniająca "DU" przysługuje bezpłatnie w naturze jako dodatek do normy "Sz":
1)
w wysokości 125% specjalistom ratownikom podejmującym działania wymienione w § 5 ust. 2 pkt 1,
2)
zawodnikom uczestniczącym w zawodach sportowych:

- do szczebla wojewódzkiego w wysokości 45%,

- powyżej szczebla wojewódzkiego w wysokości 100%,

3)
w wysokości 70% strażakom wymienionym w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz strażakom skoszarowanym na czas nauki w szkołach i na kursach w dniach zajęć terenowych,
4)
w wysokości 45% strażakom wymienionym w § 5 ust. 2 pkt 5.
2.
Strażacy, którzy podejmują działania w czasie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 2 pkt 1 otrzymują posiłek w wysokości 60% przysługującej normy wyżywienia. W przypadku przedłużania się czasu trwania akcji powyżej 8 godzin, otrzymują pełną normę. Całodobowe wyżywienie nie powinno przekroczyć wartości normy wyżywienia uwzględniającej dodatek uzupełniający "DU".
§  10.
1.
Dodatkowa norma napojów wydawana w naturze przysługuje bezpłatnie:
1)
strażakom wykonującym czynności służbowe w temperaturze otoczenia powyżej 25°C na wolnym powietrzu lub 30°C w pomieszczeniach zamkniętych,
2)
strażakom biorącym czynny udział w ćwiczeniach, manewrach, obozach szkoleniowych niezależnie od temperatur zewnętrznych,
3)
strażakom wymienionym w § 9.
2.
Dodatkową normę napojów wydaje się w postaci napoju o wartości nie przekraczającej ceny detalicznej 1 litra wody gazowanej stołowej na strażaka.
3.
Strażakom skoszarowanym na czas nauki w szkołach i na kursach, dodatkową normę napojów wydaje się w postaci napoju z mięty lub kawy zbożowej.
4.
Strażakom biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych przysługuje dodatkowa norma napojów w ilości i asortymencie określonym przez kierującego działaniami.
§  11.
1.
Przy żywieniu w naturze strażaków należy kierować się zasadami racjonalnego żywienia, przy wykorzystaniu artykułów żywnościowych określonych w normach rzeczowych, w granicach obowiązujących stawek pieniężnych.
2.
Dopuszczalne jest wykorzystanie także innych artykułów żywnościowych nie objętych normami w granicach stawki pieniężnej określonej normy.
§  12.
Nie wydaje się nie wykorzystanych norm wyżywienia przysługujących bezpłatnie w naturze.
§  13.
Traci moc zarządzenie Nr 60 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie określenia norm wyżywienie oraz przypadków, w których strażak Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje wyżywienie (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 52 i z 1993 r. Nr 5, poz. 104).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wymiar rzeczowy zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia - dziennie, w gramach na osobę

Lp.Nazwa grupy produktów"Sz""DU"
1pieczywo670 50
2przetwory zbożowe i strączkowe100 0
3przetwory mięsne przeliczone na mięso w elementach290 85
4przetwory rybne przeliczone na filety z ryb 40 0
5masło naturalne 40 20
6inne tłuszcze, zwierzęce i roślinne przeliczone na smalec 30 0
7napoje mleczne przeliczone na mleko pełnotłuste400150
8sery przeliczone na ser pełnotłusty 60 40
9jaja0,5 szt.0,5 szt.
10ziemniaki7000
11warzywa3400
12owoce280250
13soki z owoców 0250
14przetwory owocowe przeliczone na dżem 15 0
15cukier 60 20
16herbata 1 0
17kakao 2 0
18kawa zbożowa 6 0
19kawa naturalna 0 6
20sól i przyprawy 41 0

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Stosowanie stawek pieniężnych przy żywieniu systemem zleconym oraz nabywaniu artykułów spożywczych w punktach sprzedaży detalicznej.

1.
Przy żywieniu organizowanym za pośrednictwem zakładów żywienia zbiorowego spoza resortu spraw wewnętrznych stosuje się następujące zasady:
1)
jeśli zakład stosuje w kalkulacji ceny sprzedaży (detaliczne) na artykuły spożywcze, obowiązująca stawka pieniężna może być podwyższona do 15% - za zgodą kierownika jednostki,
2)
niezależnie od podwyższenia stawki, o której mowa w pkt 1, pokrywa się koszty przyrządzania posiłków, ponoszone przez zakład, w kwocie nie większej niż 100% stawki, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadniających żywienie w zakładach o wyższym standardzie - w kwocie do 150% stawki za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do podległych mu jednostek,
3)
jeśli zakład stosuje w kalkulacji ceny zaopatrzeniowe (zakupu) na artykuły spożywcze, pokrywa się koszty przyrządzania posiłków ponoszone przez ten zakład, w kwocie nie większej niż 130% stawki, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadniających żywienie w zakładach o wyższym standardzie

- w kwocie do 180% stawki - za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do podległych mu jednostek,

4)
za podstawę obliczania kosztów przyrządzania posiłków przyjmuje się stawkę pieniężną odpowiedniej normy wyżywienia lub stawkę podwyższoną zgodnie z pkt 1, o ile zachodzi potrzeba takiego podwyższenia.
2.
Zasady, o których mowa w ust. 1, dotyczą żywienia organizowanego na podstawie umowy - zlecenia, realizowanego na koszt jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
3.
W jednostkach prowadzących samodzielne kuchnie i nabywających artykuły spożywcze w punktach sprzedaży detalicznej stawki pieniężne na wyżywienie podwyższa się do 15% - za zgodą kierownika jednostki.