Określenie maksymalnych stawek wynagrodzenia dla osób prowadzących wykłady lub zajęcia w innej formie dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziego, kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, urzędników sądowych i innych pracowników jednostek sądownictwa powszechnego, organizowane w ramach podnoszenia kwali?kacji zawodowych tych osób przez prezesów lub dyrektorów sądów powszechnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2021.204

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie określenia maksymalnych stawek wynagrodzenia dla osób prowadzących wykłady lub zajęcia w innej formie dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziego, kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, urzędników sądowych i innych pracowników jednostek sądownictwa powszechnego, organizowane w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób przez prezesów lub dyrektorów sądów powszechnych

Na podstawie art. 9 i art. 177 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się maksymalne stawki wynagrodzenia dla osób prowadzących wykłady lub zajęcia w innej formie dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziego, kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, urzędników sądowych i innych pracowników jednostek sądownictwa powszechnego, organizowane w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób przez prezesów lub dyrektorów sądów powszechnych.
§  2. 
1. 
Maksymalna stawka wynagrodzenia dla osoby prowadzącej wykłady lub zajęcia w innej formie za jedną godzinę szkoleniową (45 minut) wynosi:
1)
jeżeli wykładowcą jest osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego lub prokurator Prokuratury Krajowej - 440 zł;
2)
jeżeli wykładowcą jest osoba posiadająca stopień naukowy doktora, sędzia sądu apelacyjnego, sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego lub prokurator prokuratury regionalnej - 350 zł;
3)
jeżeli wykładowcą jest osoba inna niż wymieniona w pkt 1 i 2, posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny - 260 zł;
4)
jeżeli wykładowcą jest osoba inna niż wymieniona w pkt 1-3-170 zł.
2. 
Stawka wynagrodzenia dla osoby prowadzącej cykliczne wykłady lub zajęcia w innej formie za jedną godzinę szkoleniową nie może przekroczyć 50% wysokości odpowiedniej stawki wymienionej w ust. 1.
3. 
Prowadzeniem cyklicznych wykładów lub zajęć w innej formie jest prowadzenie drugiego i kolejnych wykładów lub zajęć w innej formie, na ten sam szczegółowo określony temat, dla kolejnych grup uczestników, w okresie 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszego wykładu lub zajęć w innej formie.
4. 
W przypadku, gdy osoba prowadząca wykłady lub zajęcia w innej formie jest podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do rozliczenia tego podatku, wynagrodzenie ustalone przy zastosowaniu stawek, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu zawierania umowy o przeprowadzenie wykładów lub zajęć w innej formie właściwej stawki podatku od towarów i usług.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.