Określenie liczby ławników kadencji w latach 2023-2025 dla izb morskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2023.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie określenia liczby ławników kadencji w latach 2023-2025 dla izb morskich

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się następującą liczbę ławników kadencji przypadającej w latach 2023-2025 dla:
1)
Odwoławczej Izby Morskiej - 66;
2)
Izby Morskiej w Gdańsku - 90;
3)
Izby Morskiej w Szczecinie - 66.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).