Określenie liczby ławników kadencji w latach 2005-2007 dla izb morskich. - OpenLEX

Określenie liczby ławników kadencji w latach 2005-2007 dla izb morskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2005.2.5

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie określenia liczby ławników kadencji w latach 2005-2007 dla izb morskich

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się następującą ilość ławników kadencji przypadającej w latach 2005-2007 dla:

1. Izby Morskiej w Gdańsku - 110,

2. Izby Morskiej w Szczecinie - 138,

3. Odwoławczej Izby Morskiej - 125.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 575.