Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Człopa i Tuczno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

ER-0151-9/13

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie wytycznych do sporządzania wniosku o tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidację nadleśnictw i określanie zasięgu terytorialnego lub zmianę w zasięgach terytorialnych nadleśnictw, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadza się zmiany w zasięgach terytorialnych nadleśnictw Człopa i Tuczno polegające na:
- wyłączeniu z Nadleśnictwa Człopa części obszarów obrębów ewidencyjnych Wołowe Lasy i Mielęcin, gminy Człopa, powiatu wałeckiego oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Rusinowo, gminy Tuczno, powiatu wałeckiego i na włączeniu tych obszarów do Nadleśnictwa Tuczno;
- wyłączeniu z Nadleśnictwa Tuczno części obszaru obrębu ewidencyjnego Miłogoszcz, gminy Tuczno, powiatu wałeckiego oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Wołowe Lasy, gminy Człopa, powiatu wałeckiego i włączeniu tych obszarów do Nadleśnictwa Człopa.
§  2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięg terytorialny nw. nadleśnictw będzie wynosił:
- Nadleśnictwo Człopa - 269,51 km2;
- Nadleśnictwo Tuczno - 397,65 km2.
§  3.
1. Określa się zasięg terytorialny ww. nadleśnictw zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Grunty będące w zarządzie PGL LP zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez kierowników ww. jednostek.
§  4. Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgach terytorialnych nadleśnictw Człopa i Tuczno.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Człopa

Nazwa nadleśnictwaWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Człopa

(08-01)

zachodniopomorskie

wałecki

Człopa Miasto

Człopa 105, Człopa 106
wałecki

Człopa Obszar Wiejski

Mielęcin - cz., Bukowo, Wołowe Lasy - cz., Jagolice, Drzonowo, Pieczyska, Przelewice, Trzebin, Człopa Podgórze, Brzeźniak - cz., Golin - cz., Załom - cz., Dłusko - cz., Dzwonowo, Szczuczarz - cz.
wałecki

Tuczno Obszar Wiejski

Miłogoszcz - cz., Tuczno - cz.
wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

Trzcianka Obszar Wiejski

Przyłęg - cz.
Nadleśnictwo Człopa:zasięg terytorialny

powierzchnia ogólna

powierzchnia leśna

269,51 km2

19 311,90 ha

19 569,95 ha

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Tuczno

Nazwa nadleśnictwaWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Tuczno

(08-17)

zachodniopomorskie

wałecki

Tuczno

Płociczno - cz., Rzeczyca, Jeziorki Wałeckie, Nowa Studnica - cz., Martew, Tuczno 42, Strzaliny, Zdbowo - cz., Lubiesz - cz., Jamienko - cz., Rusinowo, Miłogoszcz - cz., Tuczno 107, Tuczno 110, Marcinkowice - cz.
wałecki

Miasto Tuczno

Tuczno 108, Tuczno 109
wałecki

Człopa

Wołowe Lasy - cz., Jelenie - cz., Mielęcin - cz., Brzeźniak - cz.
wałecki

Mirosławiec

Jadwiżyn - cz.
wałecki

Wałcz

Gostomia - cz., Nakielno - cz., Rutwica, Prusinowo, Ługi Wałeckie - cz., Strączno - cz., Dzikowo - cz., Różewo - cz.
wielkopolskie

pilski

Szydłowo

Róża Wielka - cz.
czarnkowsko-trzcianecki

Trzcianka

Niekursko - cz.
Nadleśnictwo Tucznozasięg terytorialny

powierzchnia ogólna

powierzchnia leśna

397,65 km2

22 990,90 ha

22 214,06 ha