Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.390

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 435/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Zarząd Planowania Logistyki - P4

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Dla potrzeb niniejszej decyzji SpW obejmuje także techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak również oprogramowanie, wyroby i technologie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt powszechnego użytku wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;
2) gestor SpW - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za określanie kierunków rozwoju SpW w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW;
3) centralny organ logistyczny (COL) SpW - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za organizację procesów eksploatacji oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów SpW;
4) sprzęt powszechnego użytku - określony przez gestora SpW sprzęt powszechnie dostępny na rynku, dla którego nie są precyzowane specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność zmian cech produktu.
§  2.
1. Do zadań gestora SpW należy:
1) znajomość stanu ilościowego i jakościowego, a także perspektyw użytkowania sprzętu wojskowego, z uwzględnieniem i wykorzystaniem informacji centralnego organu logistycznego;
2) określanie kierunków rozwoju SpW, a także zasad jego wykorzystania bojowego;
3) uzgadnianie z właściwym gestorem SpW dokumentacji wynikającej z procesu pozyskiwania, eksploatacji, wprowadzania i wycofywania w przypadku złożonego SpW - zawierającego części składowe SpW będącego w gestii innych gestorów SpW;
4) podejmowanie decyzji o wycofaniu z eksploatacji pojedynczych egzemplarzy etatowego SpW nie będących sprzętem powszechnego użytku poprzez zatwierdzanie wniosków właściwego COL;
5) realizacja zadań wynikających z przyjętych procedur w zakresie pozyskiwania, wprowadzania, eksploatacji i wycofywania z użytkowania w SZ RP SpW na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
6) określanie wymagań eksploatacyjno-technicznych dla SpW wprowadzanego do SZ RP oraz sprzętu powszechnego użytku planowanego do pozyskania dla SZ RP w trybie zakupu poprzez opracowywanie danych uzupełniających do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień;
7) wnioskowanie o wprowadzenie na wyposażenie SZ RP nowych typów i rodzajów SpW, a także o wycofanie typów i rodzajów SpW oraz organizowanie i kierowanie badaniami eksploatacyjno-wojskowymi SpW;
8) opracowywanie, w porozumieniu z właściwym COL, projektów dokumentów w sprawie wprowadzenia na wyposażenie SZ RP nowych typów i rodzajów SpW, a także wycofania typów i rodzajów SpW nie odpowiadających wymaganiom wojska;
9) organizowanie procesu wdrażania do wojsk i proponowanie wycofywania z użytkowania SpW;
10) określanie norm szkoleniowych oraz norm obsad etatowych SpW;
11) opracowywanie przepisów o prowadzeniu gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie sprzętu powszechnego użytku;
12) ustalanie i aktualizacja norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego oraz naliczeniowego;
13) wnioskowanie o nadanie SpW numeru indeksu materiałowego;
14) organizowanie szkolenia w zakresie wykorzystania i użytkowania SpW;
15) określanie potrzeb SZ RP w zakresie dostaw SpW;
16) realizacja zadań związanych z opracowaniem centralnych planów rzeczowych oraz udział w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
17) współudział w pracach związanych z działalnością normalizacyjną, zapewnieniem jakości i kodyfikacją wyrobów obronnych z wykorzystaniem kodyfikacyjnego systemu informatycznego, a także wnioskowanie o nadanie wybranym pozycjom SpW natowskiego numeru magazynowego (NSN);
18) współuczestniczenie w opracowywaniu danych do Programu Mobilizacji Gospodarki w zakresie dostaw i napraw sprzętu wojskowego;
2. W odniesieniu do sprzętu powszechnego użytku, posiadającego etatową obsługę gestor SpW nie realizuje zadań określonych w ust. 1 pkt 2 i 4, a w odniesieniu do pozostałego sprzętu powszechnego użytku nie realizuje także zadań określonych w pkt 7-9.
§  3. Do zadań COL SpW należy:
1) prowadzenie zbiorczej bazy danych o ilości i jakości określonego SpW w resorcie obrony narodowej;
2) współpraca z gestorami SpW w zakresie określania perspektyw użytkowania i potrzeb modernizacyjnych SpW oraz prowadzonych badaniach eksploatacyjno-wojskowych;
3) opracowywanie zasad i norm zabezpieczenia logistycznego SpW, w tym norm eksploatacyjnych oraz dokumentów normatywnych;
4) współudział w organizowaniu przez gestorów SpW szkoleń dotyczących użytkowania SpW;
5) planowanie i organizowanie systemu dystrybucji SpW w uzgodnieniu z gestorami SpW;
6) planowanie i organizowanie szkoleń specjalistycznych personelu logistycznego oraz specjalistów technicznych dla określonych rodzajów (grup) SpW;
7) planowanie napraw SpW oraz określanie wymagań technicznych dla SpW planowanego do naprawy;
8) kierowanie i nadzór nad podległymi systemami obsługowo-naprawczym i zaopatrywania;
9) gospodarowanie drukami i formularzami wojskowymi;
10) określanie sposobów zagospodarowywania SpW wycofywanego z eksploatacji oraz współpraca w tym zakresie z Agencją Mienia Wojskowego;
11) opiniowanie dokumentacji eksploatacyjnej SpW;
12) opracowywanie planów eksploatacji SpW we współdziałaniu z gestorami SpW;
13) współudział w pracach związanych z działalnością normalizacyjną, zapewnieniem jakości i kodyfikacją wyrobów obronnych z wykorzystaniem kodyfikacyjnego systemu informatycznego;
14) opracowywanie i wydawanie dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia procesu szkolenia logistycznego;
15) realizacja zadań wynikających z przyjętych procedur w zakresie pozyskiwania, wprowadzania, eksploatacji i wycofywania z użytkowania w SZ RP SpW na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
16) wnioskowanie do gestora SpW o wycofanie z eksploatacji pojedynczych egzemplarzy etatowego SpW nie będących sprzętem powszechnego użytku;
17) opracowywanie danych do Programu Mobilizacji Gospodarki w zakresie dostaw i napraw SpW;
18) udział w procesie planowania zasobów, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  4.
1. Gestorzy SpW zobowiązani są do uzgadniania z Narodowym Centrum Kryptologii dokumentów inicjujących proces pozyskiwania narzędzi, mechanizmów lub urządzeń posiadających zdolności kryptograficzne planowanych do zastosowania w urządzeniach lub systemach teleinformatycznych, w których jest wymagane poufność, uwierzytelnienie, rozliczalność, integralność, niezaprzeczalności lub dostępność.
2. Gestorzy SpW zobowiązani są do uzgodnienia z Szefostwem Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Wymagań Taktyczno-Technicznych (WTT) na planowany do pozyskania, na wyposażenie SZ RP, nowy typ SpW, w zakresie dotyczącym podwozia.
3. Gestorzy SpW oraz COL SpW mają prawo do nadzorowania użytkowników SpW w zakresie realizacji ustaleń dotyczących eksploatacji i wykorzystania bojowego przypisanego rodzaju (grupy) SpW.
§  5.
1. Zestawienie gestorów SpW i centralnych organów logistycznych SpW wraz z przyporządkowanymi grupami sprzętu wojskowego określa załącznik do decyzji.
2. Wnioski w zakresie zmiany ustaleń określonych w załączniku zawierające analizę i uzasadnienie, komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej zgłaszają do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za pośrednictwem Szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4.
3. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wnioskuje o dokonanie zmian w załączniku.
§  6. Traci moc decyzja Nr 308/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 381 oraz z 2013 r. poz. 239).
§  7. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE GESTORÓW I CENTRALNYCH ORGANÓW LOGISTYCZNYCH SpW

Lp.NAZWA GRUPY SpWGESTOR SpWCENTRALNY ORGAN LOGISTYCZNY
ISPRZĘT ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ ORAZ GEOGRAFII WOJSKOWEJ
1. bojowe wozy rozpoznawcze;

2. wozy dowodzenia rozpoznawcze;

3. wozy dowodzenia walką elektroniczną;

4. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej;

5. sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej;

6. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radionawigacyjnych;

7. sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych;

8. przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze;

9. nadajniki zakłóceń jednorazowego użytku;

10. fotolaboratoria polowe;

11. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz WE, stacjonarne, przenośne i montowane na pojazdach oraz morskie-brzegowe;

12. zautomatyzowane systemy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych rozpoznawczych;

13. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe dla SpW gestora;

14. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

15. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

16. urządzenia do nasłuchu i monitorowania dostępnych źródeł informacji;

17. zestawy zakłóceń pasywnych;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
18. urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz WE zamontowane na statkach powietrznych, w tym zasobniki;

19. rozpoznawcze bezzałogowe systemy powietrzne;

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
20. sprzęt, przyrządy i materiały kartograficzno-poligraficzne;

21. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne;

22. sprzęt do automatycznego przetwarzania danych geograficznych, oprogramowanie i środki materiałowe wspomagające zbieranie, przetwarzanie, obrazowanie, analizowanie, zarządzanie i udostępnianie danych geograficznych;

23. sprzęt i urządzenia poligraficzne, introligatorskie oraz materiały do drukowania, powielania map i wydawnictw geograficznych;

24. sprzęt i urządzenia oraz materiały fotograficzne, reprograficzne do opracowania map i wydawnictw geograficznych;

25. kontenery specjalistyczne mobilnych pododdziałów geograficznych;

26. analogowe i cyfrowe mapy, atlasy i inne wydawnictwa geograficzne lotnicze i lądowe;

27. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Geografii WojskowejSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
28. transportery - elaboratory rakiet ulotkowych;

29. zestawy uzupełniające do amunicji i zasobników ulotkowych;

30. amunicja i rakiety ulotkowe;

31. lotnicze bojowe środki ulotkowe.

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
IISPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE
1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

2. systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i kierowanie resortem obrony narodowej;

3. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych dla sprzętu informatyki;

4. sprzęt i wyposażenie informatyki;

5. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) oraz chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. sprzęt i urządzenia ekranujące;

7. sprzęt i urządzenia sieci komputerowych;

8. stacjonarny i mobilny sprzęt i urządzenia wideokonferencji;

9. kontenery specjalistyczne do SpW gestora.

Inspektorat Systemów InformacyjnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
IIIURZĄDZENIA I NARZĘDZIA KRYPTOGRAFICZNE
1. urządzenia ochrony kryptograficznej;

2. oprogramowanie kryptograficzne;

3. algorytmy i protokoły kryptograficzne;

4. generatory dokumentów kryptograficznych;

5. systemy zarządzania kryptografią;

6. nośniki dokumentów kryptograficznych;

7. kancelarie kryptograficzne;

8. aparatownie kryptograficzne.

Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług TeleinformatycznychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
IVSPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI 1 NAWIGACJI
1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, w tym reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej;

2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;

3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne;

4. sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale abonenckie, stacjonarne i polowe;

5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej;

6. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (naziemne);

7. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (naziemne);

8. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);

9. samochody sztabowe i mobilne moduły stanowisk dowodzenia;

10. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;

11. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów kontrolno-pomiarowych systemów łączności;

12. trenażery, symulatory urządzeń, sprzętu, systemów dowodzenia, łączności, identyfikacji i nawigacji;

13. urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

14. ręczne i naziemne odbiorniki nawigacji satelitarnej;

15. indywidualna łączność ratunkowa;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
16. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne źródła energii elektrycznej do SpW gestora;

17. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

18. urządzenia RFID, sprzęt i oprogramowanie do monitorowania przesyłek w SZ RP oraz materiały eksploatacyjne do nadruku oraz odczytu kodów kreskowych dla potrzeb automatycznej identyfikacji wyrobów (ADC);

19. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

20. podsystem C4I systemu TYTAN;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
21. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (lotnicze);

22. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia wojsk własnych (lotnicze);

23. lotnicze odbiorniki nawigacji satelitarnej;

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
24. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (okrętowe);

25. okrętowe odbiorniki nawigacji satelitarnej.

Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
VSPRZĘT 1 ŚRODKI ZAOPATRZENIA LOGISTYCZNEGO
1. specjalistyczny sprzęt do przechowywania i transportu środków spożywczych oraz wody, przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych;

2. wyposażenie obiektów żywienia i magazynowych: urządzenia chłodnicze, maszyny gastronomiczne i sprzęt stołowo-kuchenny;

3. środki spożywcze i konfekcjonowana woda oraz ich opakowania;

4. technologiczne meble kuchenne oraz urządzenia i środki do higienizacji stołówek i polowych punktów żywnościowych;

5. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej i laboratoryjnej dla SpW gestora;

6. kontenery specjalistyczne służby żywnościowej;

7. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
8. materiały pędne i smary oraz płyny i specyfiki eksploatacyjne do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

9. rakietowe materiały napędowe (rmn) i sprzęt do rmn;

10. sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony;

11. sprzęt i urządzenia filtracyjne i dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej;

12. urządzenia magazynowo-dystrybucyjne do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej oraz ich wyposażenie;

13. okrętowy sprzęt mps;

14. zbiorniki magazynowe nie zamontowane i nie będące obiektem budowlanym oraz zbiorniki transportowe do mps;

15. urządzenia szkolno-treningowe i laboratoryjne dla SpW gestora;

16. kontenery specjalistyczne służby mps nie będące obiektem budowlanym;

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
17. sprzęt rozlewczy i pomiarowy do mps;

18. rurociągi polowe do mps wraz z ich wyposażeniem;

19. odczynniki chemiczne do sprzętu laboratoryjnego służby mps;

20. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
21. przedmioty umundurowania i wyekwipowania;

22. sprzęt polowy służby mundurowej;

23. wyposażenie specjalistyczne Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Mundurowej oraz warsztatów dla SpW gestora;

24. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

25. kontenery specjalistyczne służby mundurowej;

26. podsystem przenoszenia wyposażenia systemu TYTAN;

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
27. namioty techniczne służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

28. warsztaty obsługowo-naprawcze służby uzbrojenia i elektroniki wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

29. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

30. kontenery specjalistyczne służby uzbrojenia i elektroniki;

31. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
32. namioty techniczne służby czołgowo-samochodowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

33. samochody transportowe, w tym opancerzone:

a) ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności,

b) małej ładowności wysokiej mobilności,

c) średniej ładowności wysokiej mobilności,

d) dużej ładowności powiększonej mobilności,

e) ogólnego przeznaczenia:

- osobowe,

- autobusy i mikrobusy,

- małej ładowności,

- średniej ładowności,

- dużej ładowności;

34. pojazdy samochodowe czterokołowe typu QUAD;

35. motocykle, motocykle z wózkiem;

36. pojazdy do prac pomocniczych:

a) traktory kołowe,

b) gąsienicowe,

c) samochody wywrotki;

37. sprzęt i pojazdy do ewakuacji i transportu SpW;

38. ogumienie pneumatyczne do pojazdów oraz jego elementy składowe;

39. warsztaty obsługowo-naprawcze służby czołgowo-samochodowej;

40. wyposażenie obsługowo-naprawcze i diagnostyczne stacjonarnych warsztatów naprawczych stacji kontroli pojazdów;

41. przyczepy transportowe;

42. naczepy;

43. urządzenia dźwigowe na samochodach;

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
44. kontenery specjalistyczne służby czołgowo-samochodowej;

45. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

46. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
47. podnośniki widłowe i chwytakowe, wózki transportowe z napędem spalinowym oraz akumulatorowym, w tym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem;

48. dźwigniki platformowe oraz przyczepy i podesty rolkowe do obsługi ładunków na paletach lotniczych wykonanych w systemie 463L;

49. wózki widłowe unoszące, w tym wysokiego unoszenia i składowania przeznaczone do obsługi paletowych jednostek ładunkowych;

50. palety ładunkowe oraz pojemniki transportowe typu EUR, palety lotnicze wykonane w systemie 463L wraz z siatkami;

51. kontener ładunkowy ogólnego przeznaczenia ISO serii 1;

52. konstrukcje nośne kontenerów specjalistycznych;

53. stanowiska do formowania ładunków na palecie lotniczej wykonanej w systemie 463L;

54. wojskowy tabor kolejowy do obsługi transportu wewnętrznego jednostek wojskowych oraz środki wiążące do mocowania pojazdów na wagonach kolejowych;

55. zestawy sprzętu zabezpieczenia ruchu wojsk stanowiące wyposażenie pododdziałów regulacji ruchu;

56. tablice rejestracyjne pojazdów, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne pojazdów, karty pojazdów;

57. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

58. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu WojskSzefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
59. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

60. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

61. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
62. warsztaty środków bojowych wraz z wyposażeniem specjalistycznym;

63. mobilne instalacje do pozbawiania cech bojowych amunicji metodą termiczną.

Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
VISPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻBY ZDROWIA
1. samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone;

2. wyposażenie medyczne wozów bojowych, statków powietrznych, jednostek pływających i obiektów stacjonarnych służby zdrowia;

3. indywidualne wyposażenie medyczne żołnierzy;

4. sprzęt, wyposażenie i zestawy medyczne;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

6. wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych)

7. produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne, produkty biobójcze, suplementy diety, środki higieniczne, sanitarne i kosmetyki;

8. namioty i kontenery specjalistyczne (medyczne) wraz z wyposażeniem;

9. sanitarne urządzenia adaptacyjne do pojazdów samochodowych;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. sprzęt i środki do indywidualnej ochronny przed skażeniami biologicznymi oraz promieniowaniem mikrofalowym (nie ujęte w Lp. VII pkt.1);

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychInspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
12. chłodnie i worki do przechowywania i transportu zwłok;

13. zwierzęta służbowe wykorzystywane w resorcie obrony narodowej;

14. podgrzewacze chemiczne rąk i nóg;

15. moduł monitorowania życia systemu TYTAN.

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychInspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
VIISPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
1. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami;

2. sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami;

3. sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń;

4. sprzęt i środki do likwidacji skażeń;

5. aparatownie i wozy dowodzenia obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR);

6. sprzęt do zadymiania;

7. miotacze ognia;

8. sprzęt do kontroli napromieniowania;

9. sprzęt do pobierania próbek na potrzeby OPBMR;

10. sprzęt do określania warunków meteorologicznych na potrzeby OPBMR;

11. sprzęt do pozoracji skażeń;

12.trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe dla SpW gestora;

13. namioty i kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

14. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
15. warsztaty obsługowo-naprawcze do sprzętu OPBMR wraz z wyposażeniem specjalistycznym;Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
16. środki bojowe OPBMR.Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
VIIIUZBROJENIE, SPRZĘT I ŚRODKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
1. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe;

2. przeciwlotnicze zestawy rakietowe (nie ujęte w Lp. XI pkt. 4);

3. przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie i artyleryjskie (nie ujęte w Lp. XI pkt. 4);

4. sprzęt radiolokacyjny OPL;

5. wozy dowodzenia i kierowania środkami OPL;

6. stacje kontrolno-pomiarowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych;

7. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

9. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. stacje zasilania stanowiące źródło zasilania zestawów rakietowych OPL;

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
12. sprzęt do transportu i elaboracji rakiet do zestawów rakietowych oraz do transportu amunicji dla SpW gestora (nie ujęty w Lp. XI pkt. 4);

13. stacje kontrolno-pomiarowe do sprawdzania rakiet;

14. amunicja i rakiety przeciwlotnicze;

15. imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem SpW gestora.

Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
IXUZBROJENIE I SPRZĘT LĄDOWY
1. czołgi;

2. bojowe wozy piechoty;

3. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

4. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

5. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

6. opancerzenie wozów bojowych i systemy aktywnej ochrony platform bojowych;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
7. urządzenia nawigacji lądowej (zliczeniowej);Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
8. amunicja do broni strzeleckiej, pokładowej oraz moździerzy do 60 mm z wyłączeniem amunicji kal. 30 mm oraz amunicji, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

9. granaty i środki pozoracji pola walki;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
10. szable wojskowe, bagnety;

11. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

12. kamizelki kuloodporne, kamizelki taktyczne, ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną (modułowe systemy indywidualnej walki, kombinezony dla strzelca broni pokładowej);

13. przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt szkolno-treningowy dla SpW gestora;

14. broń strzelecka indywidualna z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zespołowa, pokładowa oraz moździerze kalibru do 60 mm;

15. hełmy wojskowe (za wyjątkiem Lp. IX poz.30);

16. akustyczne systemy wykrywania strzału;

17. kontenery specjalistyczne dla SpW gestora;

18. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia, obrony balistycznej i urządzenia do ochrony wzroku systemu TYTAN;

Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
20. sprzęt spadochronowo-desantowy;

21. urządzenia i sprzęt do zrzutu towarów z pokładu statku powietrznego nie stanowiące wyposażenia statku powietrznego;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
22. pojazd Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności;

23. transportery opancerzone (kołowe) nie wymienione u innych gestorów;

24. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym;

25. opancerzenie pojazdów będących w kompetencji gestora;

26. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

27. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

28. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
29. amunicja kal. 30 mm dla SpW gestora;Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
30. hełmy przystosowane do wykonywania skoków spadochronowych;

31. noże bojowe;

32. armaty 30 mm będące na wyposażeniu SpW gestora;

Zarząd Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
33. wozy dowodzenia wojsk rakietowych i artylerii;

34. zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych;

35. wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych;

36. artyleria lufowa (działa) i rakietowa (wyrzutnie);

37. moździerze powyżej 60 mm;

38. sprzęt rozpoznania artyleryjskiego;

39. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia wojsk rakietowych i artylerii;

40. sprzęt do transportu amunicji dla SpW gestora;

41. przyrządy i urządzenia optyczne i optoelektroniczne oraz pomiarowe sprzętu będącego w kompetencji gestora;

42. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

43. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

44. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
45. przeciwpancerne pociski kierowane (przenośne i na pojazdach), rakiety, amunicja artyleryjska, rakietowa i moździerzowa, w tym amunicja szkolna, treningowa i przekroje;Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
46. środki minersko-zaporowe;Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
47. maszyny, sprzęt i urządzenia do robót drogowych;

48. maszyny, sprzęt i narzędzia specjalistyczne do budowy mostów wiaduktów oraz mostów (nisko i wysokowodnych):

a) konstrukcje do budowy wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych (nisko i wysokowodnych),

b) zestawy do czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowych,

c) laboratoria drogowo-mostowe na przyczepach,

d) zestawy pomiarowo-rozpoznawcze dróg i mostów,

49. urządzenia, zestawy, sprzęt i narzędzia do budowy, naprawy i konserwacji torów kolejowych;

50. sprzęt do prac minersko-zaporowych;

51. podwodny pojazd minerski;

52. sprzęt i środki do maskowania;

53. sprzęt przeprawowy;

54. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego, w tym urządzenia umożliwiające prowadzenie bliskiego rozpoznania saperskiego;

55. roboty inżynieryjne do prac saperskich;

56. maszyny, sprzęt i środki do prac ziemnych oraz fortyfikacyjnych;

57. sprzęt do wydobywania i oczyszczania wody;

58. elektrownie i zestawy oświetleniowe, w tym latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza;

59. mobilne zespoły spalinowo-elektryczne;

60. mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym i kołowym;

61. przyrządy i sprzęt pomiarowy używany do prac inżynieryjnych;

62. kontenerowe magazyny do przechowywania środków minersko-zaporowych;

63. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe dla SpW gestora;

64. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

65. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

Zarząd Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
66. warsztaty obsługowo-naprawcze sprzętu inżynieryjnego wraz z wyposażeniem specjalistycznym.Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XUZBROJENIE I SPRZĘT LOTNICZY
1. statki powietrzne;

2. wyposażenie wysokościowo-ratownicze;

3. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

4. indywidualne wyposażenie, ubiory specjalne pilotów, załóg statków powietrznych i nawigatorów naprowadzania;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

6. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe dla SpW gestora;

7. zestawy do wykrywania i lokalizacji celów;

Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
8. lotnicze środki bojowe i pirotechniczne;Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
9. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowany do zabezpieczenia lotnictwa Sit Zbrojnych RP;Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
10. awaryjne systemy hamowania samolotów;Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
11. stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne, dwuwspółrzędne (odległościomierze), wysokościomierze;

12. pasywne radary koherentne - Passive Coherent Lokator (PCL);

13. brzegowe radary obserwacji nawodnej;

14. stacje zasilania stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych;

15. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe dla SpW gestora;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
16. sprzęt ubezpieczenia lotów:

a. urządzenia radionawigacyjne;

b. urządzenia radiolokacyjne;

c. mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne:

- urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

- precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania,

- urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania,

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
d. stacjonarne wzrokowe pomoce nawigacyjne

- urządzenia systemów oświetlenia podejść do lądowania,

- precyzyjne wskaźniki ścieżek zniżania;

- urządzenia systemów oświetlenia dróg startowych i kołowania;

Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
17. urządzenia, oprogramowanie i systemy zarządzania ruchem lotniczym;Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił ZbrojnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
18. stanowiska techniczne elaboracji i przygotowania lotniczych kierowanych pocisków rakietowych;

19. sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych;

20. urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych - przewoźne;

21. lotnicze warsztaty obsługowo-naprawcze oraz urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów obsługowo-naprawcze stacjonarnych i polowych,

22. namioty-hangary typu lekkiego dla statków powietrznych.

Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XIUZBROJENIE 1 SPRZĘT MORSKI
1. okręty bojowe;

2. morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne;

3. systemy kierowania uzbrojeniem morskim;

4. morskie uzbrojenie i sprzęt broni podwodnej, artyleryjskiej i rakietowej;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora, z wyłączeniem źródeł do morskich środków bojowych;

6. okręty rozpoznawcze, dowodzenia, szkolne, pomocnicze i bazowe jednostki pływające oraz bezzałogowe platformy morskie;

7. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony;

8. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe dla SpW gestora;

9. stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych;

10. sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem;

11. kontenery specjalistyczne do SpW gestora;

12. urządzenia morskiej sygnalizacji wzrokowej;

13. okrętowe radary i sonary;

14. okrętowe systemy sygnalizacji włamania i napadu;

15. okrętowe systemy kontroli dostępu;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
16. rakietowozy do przewozu rakiet morskich;

17. torpedowozy do przewozu torped;

18. sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty - ruchomy (dźwigi i żurawie);

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
19. urządzenia szkolno-treningowe dla mobilnych zestawów rakietowych MW;

20. stacje radiolokacyjne mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

21. wozy dowodzenia, łączności i kierowania środkami walki mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

22. pojazdy rakietowe mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

23. samochody transportowo-załadowcze mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

24. ruchomy warsztat remontowo-naprawczy mobilnych lądowych zestawów rakietowych MW;

25. okrętowy sprzęt i systemy do przechowywania broni i środków bojowych;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
26. środki bojowe dla mobilnych zestawów rakietowych MW;

27. morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej) wraz z chemicznymi źródłami zasilania;

Zarząd Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
28. urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej;Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
29. morskie urządzenia łączności, ratowniczej i ratunkowej;

30. systemy łączności wewnątrz okrętowej (rozgłośnie okrętowe, okrętowe centrale telefoniczne);

31. łodzie ratownicze, ratunkowe oraz zabezpieczenia prac nurkowych;

32. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy z wyłączeniem ratunkowego i ratowniczego sprzętu przeciwpożarowego i medycznego;

33. komory hiperbaryczne i dekompresyjne stacjonarne okrętowe i transportowe;

34. zespoły sprężarkowe techniki hiperbarycznej i dekompresyjnej;

35. okręty i kutry ratownicze;

Zarząd Morski Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
36. okręty, kutry, motorówki i łodzie hydrograficzne;

37. sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej i oceanograficznej stosowany do zabezpieczenia sił MW;

38. morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny;

39. urządzenia i systemy radionawigacji morskiej (w tym satelitarne);

40. sprzęt, oprogramowanie i środki materiałowe do automatycznego przetwarzania danych morskiej informacji geoprzestrzennej oraz tworzenia hydrograficznych produktów końcowych dla wsparcia geoprzestrzennego sił morskich;

41. sprzęt i wyposażenie geodezyjne do zabezpieczenia hydrograficznych pomiarów morskich;

42. analogowe i cyfrowe mapy morskie, publikacje nautyczne i wydawnictwa specjalne morskiej informacji geoprzestrzennej.

Biuro Hydrograficzne Marynarki WojennejSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XIIUZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK SPECJALNYCH
1. broń strzelecka indywidualna, zespołowa, pokładowa, maszynowa, wyborowa oraz granatniki i moździerze Wojsk Specjalnych wraz z wyposażeniem;

2. bagnety, maczety i noże bojowe Wojsk Specjalnych;

3. kamizelki kuloodporne, taktyczne oraz osłony i ubiory bojowe stanowiące ochronę balistyczną i mechaniczną Wojsk Specjalnych (modułowe systemy indywidualnej walki);

4. hełmy wojskowe Wojsk Specjalnych;

5. przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne (noktowizyjne i termowizyjne) oraz pomiarowe SpW Wojsk Specjalnych;

6. przekroje i broń strzelecka szkolna Wojsk Specjalnych;

7. systemy wykrywania strzału Wojsk Specjalnych;

8. sprzęt taktyczno-abordażowy Wojsk Specjalnych;

9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych;

10. sprzęt pirotechniczny;

11. samochody opancerzone z uzbrojeniem pokładowym Wojsk Specjalnych;

12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych;

13. sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy Wojsk Specjalnych;

14. przedmioty umundurowania i wyekwipowania Wojsk Specjalnych;

15. latarki stanowiące indywidualne wyposażenie żołnierza Wojsk Specjalnych;

16. sprzęt i urządzenia rozpoznania inżynieryjnego Wojsk Specjalnych;

17. sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami Wojsk Specjalnych;

18. sprzęt i środki do rozpoznania skażeń Wojsk Specjalnych;

19. sprzęt rozpoznania i walki radioelektronicznej Wojsk Specjalnych;

20. sprzęt spadochronowo-desantowy Wojsk Specjalnych;

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychJednostka wojskowa NIL
21. rozpoznawcze bezzałogowe systemy powietrzne Wojsk Specjalnych;

22. sprzęt wyważeniowo - wyłomowy Wojsk Specjalnych;

23. trenażery, symulatory, urządzenia i sprzęt szkolno - treningowy oraz wyposażenie bazy szkoleniowej Wojsk Specjalnych;

24. kontenery specjalistyczne do SpW Wojsk Specjalnych.

Inspektorat Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychJednostka wojskowa NIL
XIIISPRZĘT, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE
1. sprzęt radiowo-telewizyjny oraz technik wideo;

2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny;

3. studia nagrań radiowo-telewizyjne polowe i stacjonarne;

4. nadajniki radiowo-telewizyjne polowe;

5. sprzęt i gry klubowe;

6. instrumenty muzyczne;

7. urządzenia specjalne na pojazdach mechanicznych: urządzenia rozgłoszeniowe, rozgłośnie elektroakustyczne, studia nagrań, kluby, zestawy sprzętu i urządzeń do produkcji poligraficznej;

8. sprzęt elektroakustyczny;

9. sprzęt i urządzenia poligraficzne;

10. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

11. utwory plastyczne;

12. prasa;

13. odznaki honorowe, odznaki i znaki tytułów honorowych oraz honorowa biała broń;

14. repliki historycznej broni strzeleckiej;

15. repliki umundurowania historycznego;

16. urządzenia szkolno-treningowe dla SpW gestora;

17. utwory filmowe i fotograficzne;

18. aparaty do badań psychologicznych;

19. namioty do działalności wychowawczej.

Departament Wychowania i Promocji ObronnościWojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
XIVURZĄDZENIA I SPRZĘT INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ
1. specjalistyczny sprzęt do budowy i naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk;

2. zespoły sprężarkowe infrastruktury portowej;

3. zespoły spalinowo - elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej i portowej;

4. sprzęt, wyposażenie i urządzenia portowe;

5. polowe bazy noclegowe

6. wyposażenie obiektów specjalnych (oprócz sprzętu innych gestorów);

7. urządzenia techniczne infrastruktury ogólnej stanowiące wyposażenie stałych obiektów garnizonowych i poligonowych;

8. pojazdy gospodarki komunalnej;

9. paliwa stałe, gazowe i ciekłe do celów grzewczych i technologicznych;

10. maszyny i urządzenia budowlane;

11. studnie stacjonarne;

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
12. warsztaty infrastruktury wojskowej;

13. wyposażenie stacjonarnych warsztatów sprzętu kwaterunkowego i pożarniczego;

14. żurawie samojezdne;

15. maszyny, sprzęt i środki do utrzymania czystości;

16. sprzęt i urządzenia gospodarki komunalnej;

17. sprzęt kwaterunkowy (polowy, koszarowy, szkolny, biurowy, szpitalny, kasynowy, klubowy, świetlicowy, mieszkaniowy, gabinetowy);

18. materiały budowlane;

19. przyrządy optyczne i pomiarowe do celów budowlanych;

20. kontenery mieszkalne;

21. kontenery specjalistyczne infrastruktury (oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sanitariaty);

22. zespoły spalinowo-elektryczne służące do awaryjnego zasilania infrastruktury ogólnej nieruchomości będących w trwałym zarządzie ministerstwa obrony narodowej;

23. instalacje systemów zabezpieczających przechowywanie SpW metodami dynamicznego osuszania powietrza;

24. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora;

25. urządzenia szkolno - treningowe dla SpW gestora.

Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XVSPRZĘT POŻARNICZY I ŚRODKI GAŚNICZE WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. pojazdy specjalne pożarnicze;

2. kontenery specjalistyczne (pożarnicze) dla SpW gestora;

3. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW gestora;

4. sprzęt i środki gaśnicze;

5. sprzęt i armatura wodna;

6. sprzęt ratowniczy;

7. sprzęt do usuwania katastrof ekologicznych;

8. sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny dla straży pożarnej;

9. sprzęt do udzielenia pomocy przedmedycznej;

10. wyposażenie w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony osobistej strażaka;

11. chemiczne i spalinowe źródła zasilania dla SpW gestora.

Inspektorat Wojskowej Ochrony PrzeciwpożarowejSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XVISPRZĘT ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
1. samochody interwencyjne;

2. ambulans kryminalistyczny

3. motocykle ŻW;

4. przyczepy do przewozu psów służbowych ŻW;

5. interwencyjne pojazdy czterokołowe typu QUAD;

6. pojazdy interwencyjne mobilne centra monitoringu;

7. pojazd Interwencyjny więźniarka;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejSzefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
8. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa;

9. paralizatory;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
10. amunicja do broni strzeleckiej indywidualnej gładkolufowej;Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejSzefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
11. sprzęt i wyposażenie policyjne;

12. urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej) dla SpW gestora;

Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejKomenda Główna Żandarmerii Wojskowej
13. sprzęt i wyposażenie kryminalistyczne.Zarząd Dochodzeniowo - Śledczy Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejKomenda Główna Żandarmerii Wojskowej
XVIISYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓWOddział Operacyjny Inspektoratu Wsparcia Sił ZbrojnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XVIIISPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO ZABEZPIECZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. sprzęt do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

2. sprzęt do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji;

Departament Ochrony Informacji NiejawnychSzefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
3. ruchome kancelarie tajne z wyłączeniem kancelarii kryptograficznych.Departament Ochrony Informacji NiejawnychSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XIXWZORCE JEDNOSTEK MIAR, PRZYRZĄDY POMIAROWE KONTROLNE, WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I RUCHOME, LABORATORIA METROLOGICZNE WOJSKOWYCH OŚRODKÓW METROLOGII ORAZ WOJSKOWYCH LABORATORIÓW METROLOGICZNYCHWojskowe Centrum MetrologiiWojskowe Centrum Metrologii
XXSYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PROCES SZKOLENIA WOJSK I SPRZĘT SPORTOWY
1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych;

2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;

3. sprzęt wspinaczkowy

4. systemy symulacji pola walki;

5. chemiczne źródła zasilania do SpW gestora.

6. rowery;

7. wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej).

Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił ZbrojnychOddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XXISPRZĘT I WYPOSAŻENIE ARCHIWÓW WOJSKOWYCH
1. dokumator - kamera do mikrofilmowania dokumentów archiwalnych;

2. czytnik do mikrofilmów;

3. kopiarka do mikrofilmów;

4. komora do dezynsekcji zasobu archiwalnego.

Centralne Archiwum WojskoweSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
XXIIDOKUMENTY EWIDENCYJNE 1 PIECZĘCIE
1. karty i tabliczki tożsamości;

2. tabliczki identyfikacyjne;

3. wklejki "NATO-SOFA";

4. opaski ze znakiem czerwonego krzyża;

5. pieczęcie urzędowe;

6. pieczęcie służbowe;

7. pieczęcie pomocnicze;

8. kamienie do plombownic;

9. znakowniki metalowe;

Biuro Ewidencji Osobowej WPBiuro Ewidencji Osobowej WP
10. legitymacje weterana i legitymacje weterana poszkodowanego.Departament Spraw SocjalnychBiuro Ewidencji Osobowej WP