Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.5.57

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 roku

ZO.7100.4.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządzam, co następuje:

§  1.  Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej działalności "Krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2019 roku", opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL). Wyżej wymieniona prognoza znajduje się na stronie intranetowej LP.
§  2. 
1.  Powołuję Zespoły Zadaniowe, zwane dalej Terenowymi Stacjami Ochrony Lasu (TSOL).
2.  Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz Punktów Obserwacyjnych, zwanych dalej PO, zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.  Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest od biologii monitorowanych szkodników owadzich.
4.  Do obowiązków kierowników TSOL należy:
- zorganizowanie i koordynowanie pracy TSOL;
- opracowywanie ocen występowania, zagrożenia i przebiegu rozwoju populacji szkodliwych owadów i innych czynników szkodotwórczych, z uwzględnieniem zapisów "Instrukcji ochrony lasu" i "Instrukcji działania Zespołów Ochrony Lasu", oraz przekazywanie tych ocen właściwemu nadleśniczemu, który podejmuje decyzje o zabiegach ochronnych;
- sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL w terminie jednego miesiąca od zakończenia pracy.
5.  Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożernymi w 2019 r. określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.  Zobowiązuję:
1. Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) do bieżącego monitorowania zagrożeń ze strony czynników biotycznych, ustalania ich sprawców i podejmowania skutecznych działań profilaktycznych oraz ochronnych w celu niedopuszczenia do istotnych gospodarczo szkód w lasach.
2. Kierowników Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) do świadczenia stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń oraz do bieżącego informowania Wydziału Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) o sytuacji.
3. Nadleśniczych do zorganizowania niezbędnej służby ochrony lasu zwalczającej zagrożenia, którą należy wspierać w miarę potrzeby odpowiednią pomocą ze strony RDLP i ZOL, a w szczególnych przypadkach także DGLP i IBL.
§  4. 
1.  Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie do realizacji zadań, w przedmiocie centralnych zakupów i dystrybucji środków ochrony roślin - Foray 76 B, Mospilan 20 SP i Dimilin 480 SC, na potrzeby poszczególnych RDLP.
2.  Przy zakupach pozostałych środków ochrony roślin niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej należy kierować się listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2019 roku, opracowaną przez IBL w broszurze pt. "Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2019", zamieszczoną na stronie internetowej i intranetowej LP.
3.  Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotniczych w 2019 r. określają odpowiednie umowy zawarte przez DGLP i RDLP.
4.  Rozwiązania techniczne, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów przy użyciu sprzętu agrolotniczego, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 504).
5.  W roku 2019 obowiązuje zasada dofinansowania kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liściożernych techniką lotniczą oraz naziemną z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym w następującym zakresie:
- użycia sprzętu lotniczego,
- użycia sprzętu naziemnego (wyłącznie w przypadku chrabąszczowatych - imago i pędraki),
- zbioru ręcznego (wyłącznie w przypadku chrabąszczowatych - imago),
- zakupu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów),
- magazynowania i transportu środków ochrony roślin,
w ramach kwot określonych w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe. Rozliczenie finansowe należy przekazać do DGLP niezwłocznie po całkowitym zakończeniu ww. akcji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
§  5. 
1.  Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów i skutków aktywności grzybów patogenicznych powodujących szkody w lasach powinny być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania ekosystemów na obszarach objętych zabiegami i muszą być zgodne z etykietą stosowanego środka ochrony roślin.
2.  Zaleca się upowszechnianie biologicznych, mechanicznych i agrotechnicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodotwórczych, przedstawionych w wykonanych przez IBL opracowaniach "Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów iglastych" oraz "Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów liściastych". W przypadkach największego zagrożenia lasu dopuszczalne jest łączenie powyższych metod z metodą chemiczną, polegającą na wykorzystaniu środków ochrony roślin zarejestrowanych dla leśnictwa.
3.  Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać szczególną uwagę na przedmiot ochrony na tych obszarach.
4.  Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2019 roku powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§  6.  Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone będą zabiegi ochronne, odpowiadają za techniczne i organizacyjne warunki prawidłowego przeprowadzenia zabiegów ograniczających zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych. Działania te powinny uwzględniać w szczególności:
1. Wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla jednostek Lasów Państwowych.
2. Przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych dotyczących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów agrolotniczych w 2019 r. - współrzędnych geograficznych lotnisk, lądowisk, innych terenów startów i lądowań oraz pól zabiegowych - w celu uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej priorytetu na wykorzystanie przestrzeni powietrznej podczas ww. zabiegów.
3. Przeszkolenie pracowników jednostek LP kierowanych do udziału w zabiegach ochronnych w zakresie stosowanych metod i środków ochrony roślin oraz wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zabezpieczenie odbioru ilościowego i jakościowego środków ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczebności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej ich dystrybucji.
5. Zapewnienie nieodpłatnie odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnego wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji i funkcjonowaniu TSOL.
6. Nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ochronnych oraz bieżącą kontrolę realizacji zadań ochronnych.
7. Składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem RDLP, do DGLP cotygodniowych meldunków (w czwartki) o zaawansowaniu realizacji zabiegów ochronnych w lasach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
8. Opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów ochronnych w 2019 r. RDLP przekazują zbiorcze sprawozdanie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SKŁAD OSOBOWY I LOKALIZACJA Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) oraz Punktów Obserwacyjnych (PO) w 2019 roku

ZOLRDLPSiedziba

TSOL

Skład osobowy TSOLGatunek szkodnika owadziegoPO w Nadleśnictwie
GdańskGdańskbiuro ZOL w GdańskuPiotr Gawęda - kierownik TSOL;

Izabela Waszak, Jadwiga Gostyńska, Anna Srokosz

brudnica mniszkaLubichowo
zespół szkodników wtórnych świerkaChoczewo, Kartuzy, Lębork
GdańskToruńbiuro ZOL w Gdańsku; biuro

Nadleśnictwa

Cierpiszewo

Piotr Fleischer - kierownik TSOL;

Izabela Waszak, Jadwiga Gostyńska, Anna Srokosz,

Piotr Gawęda

brudnica mniszkaOsie, Trzebciny, Zamrzenica
strzygonia choinówkaSzubin
zespół szkodników wtórnych świerkaCzersk, Golub-Dobrzyń, Skrwilno
SzczecinekPiłabiuro ZOL w SzczecinkuRafał Perz - kierownik TSOL;

Sanisław Ciesielski

barczatka sosnówkaSarbia
brudnica mniszkaJastrowie, Płytnica, Potrzebowice, Tuczno
strzygonia choinówkaZdrojowa Góra
SzczecinekSzczecinbiuro

Nadleśnictwa

Rzepin

Mirosław Gracjasz - kierownik TSOL;

Mariusz Tylicki, Stanisław Ciesielski

chrabąszcze - imagoMiędzychód, Sulęcin
barczatka sosnówkaLubniewice
brudnica mniszkaBogdaniec, Smolarz
strzygonia choinówkaOśno Lubuskie, Lubin
zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastychResko, Dębno, Bierzwnik
SzczecinekSzczecinekbiuro ZOL w SzczecinkuMirosław Matusiak - kierownik TSOL;

Beata Dudzic, Stanisław Ciesielski

brudnica mniszkaCzarnobór, Niedźwiady, Osusznica,

Borne Sulinowo

zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastychLeśny Dwór, Miastko, Świdwin
WrocławWrocławbiuro ZOL we WrocławiuJarosław Góral - kierownik TSOL;

Katarzyna Skałecka, Katarzyna Nowik, Grzegorz Rogowski

chrabąszcze - imagoLegnica, Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska
brudnica mniszkaChocianów, Pieńsk, Ruszów, Złotoryja, Przemków, Świętoszów
strzygonia choinówkaChocianów, Świętoszów
boreczniki sosnoweBolesławiec, Ruszów, Węgliniec
ŁopuchówkoPoznańbiuro

Nadleśnictwa

Antonin

Robert Zander - kierownik TSOL,

Radosław Cieślak, Ewa Kujawa,

Anna Barycza, Hubert Jakoniuk

barczatka sosnówkaKonin, Turek
brudnica mniszkaAntonin, Grodzisk, Kościan, Syców, Turek
boreczniki sosnoweAntonin, Grodziec
strzygonia choinówkaGrodziec, Turek
osnuja gwiaździstaPrzedborów
chrabąszcze - imagoKościan, Łopuchówko, Sieraków, Syców
kornik ostrozębnyKarczma Borowa, Syców
foliofagi drzewostanów dębowychKrotoszyn
ŁopuchówkoZielona

Góra

biuro

Nadleśnictwa

Krzystkowice

Robert Zander - kierownik TSOL;

Radosław Cieślak, Ewa Kujawa, Hubert Jakoniuk

barczatka sosnówkaSława Śląska, Sulechów, Wolsztyn
brudnica mniszkaBytnica, Sława Śląska, Wolsztyn, Zielona Góra
strzygonia choinówkaBrzózka
boreczniki sosnoweBabimost
foliofagi drzewostanów dębowychNowa Sól
KrakówKrakówbiuro ZOL w KrakowieJarosław Plata - kierownik TSOL;

Agnieszka Bielawska, Zbigniew Kołodziej, Szczepan Rusiński, Sebastian Tylkowski

osnuja gwiaździstaDąbrowa Tarnowska, Dębica
chrabąszcze - imagoDębica
foliofagi drzewostanów dębowychMiechów
KrakówKrosnobiuro ZOL w KrakowieJarosław Plata - kierownik TSOL;

Agnieszka Bielawska, Zbigniew Kołodziej, Szczepan Rusiński, Sebastian Tylkowski

osnuja gwiaździstaGłogów, Kolbuszowa, Mielec
chrabąszcze - imagoJarosław, Leżajsk, Lubaczów, Narol, Oleszyce
ŁódźŁódźbiuro ZOL w ŁodziMałgorzata Olczyk - kierownik TSOL;

Grzegorz Karwat, Michał Onuszko, Cezary Kieszek

brudnica mniszkaWieluń, Kolumna
strzygonia choinówkaPoddębice
osnuja gwiaździstaZłoczew
chrabąszcze - imagoPrzedbórz, Spała
ŁódźWarszawabiuro

Nadleśnictwa

Pułtusk

Cezary Kieszek - kierownik TSOL;

Michał Onuszko, Grzegorz Karwat

brudnica mniszkaPułtusk, Celestynów
chrabąszcze - imagoJabłonna
OpoleKatowicebiuro ZOL w OpoluDariusz Hutka - kierownik TSOL;

Grzegorz Guzik, Andrzej Radzik, Katarzyna Hutka

osnuja gwiaździstaHerby
brudnica mniszkaOlesno
chrabąszcze - imagoKłobuck, Rudziniec
RadomLublinbiuro RDLP w LublinieSławomir Michalewski - kierownik TSOL;

Andrzej Marzęda, Wojciech Krawczyk

brudnica mniszkaPuławy, Rozwadów
strzygonia choinówkaPuławy, Rozwadów
osnuja gwiaździstaNowa Dęba, Gościeradów, Rozwadów,

Janów Lubelski

chrabąszcze - imagoBiała Podlaska, Chełm, Gościeradów, Józefów, Kraśnik, Chotyłów, Lubartów, Międzyrzec, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Sarnaki, Sobibór, Strzelce, Świdnik, Tomaszów, Włodawa, Zwierzyniec
kornik ostrozębnySobibór, Kraśnik, Tomaszów, Chełm
RadomRadombiuro ZOL w RadomiuPrzemysław Jakubiński - kierownik TSOL;

Andrzej Marzęda,

Piotr Lasota

chrabąszcze - imagoChmielnik, Daleszyce, Marcule, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Radom, Starachowice, Staszów, Zwoleń
OlsztynBiałystokbiuro ZOL w OlsztynieWojciech Chmielewski - kierownik TSOL;

Rafał Zagroba,

Martyna Ruszczyk, Janusz Wojciechowski

brudnica mniszkaGłęboki Bród, Pisz
OlsztynOlsztynbiuro ZOL w OlsztynieWojciech Chmielewski - kierownik TSOL;

Rafał Zagroba,

Martyna Ruszczyk, Janusz Wojciechowski

brudnica mniszkaJedwabno, Wielbark, Szczytno

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZALECENIA w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożernymi w 2019 r.

W pierwszym kwartale każdego roku Instytut Badawczy Leśnictwa przygotowuje prognozę zagrożenia drzewostanów iglastych i liściastych przez różne czynniki szkodotwórcze w skali całego kraju. Szczególną uwagę poświęca się owadom liściożernym ze względu na ich zdolność do występowania w formie gradacji na znacznych powierzchniach, zagrażających trwałości drzewostanów.

Na podstawie wyników analizy zebranych materiałów można stwierdzić, że pod względem powierzchni zagrożonych drzewostanów sosnowych w 2019 r. będzie dominowała brudnica mniszka. Należy jednak zaznaczyć, że jej gradacja rozpatrywana w skali kraju zbliża się ku końcowi. Populacje pozostałych gatunków foliofagów sosny będą w fazie retrogradacji, okresie międzygradacyjnym lub w stanie chronicznej gradacji na nieznacznej powierzchni. Wśród foliofagów drzew liściastych największe znaczenie będą miały chrabąszcze, gdyż w 2019 r. na znacznym obszarze spodziewana jest rójka ich głównego szczepu, a także zwójki dębowe. W związku z powyższym zaleca się następujące postępowanie ochronne:

1. Zabiegi ograniczające liczebność populacji brudnicy mniszki należy wykonywać zasadniczo przy zagrożeniu silnym (+++) i średnim (++), a powierzchnie zagrożone w stopniu słabym (+) można włączać do powierzchni przeznaczonej do oprysku pod warunkiem, że znajdują się na granicy lub wewnątrz planowanego pola zabiegowego. Jedynie w przypadkach nadleśnictw, na terenie których oprócz dużej powierzchni drzewostanów zagrożonych w stopniu ++ i +++ stwierdzono również znaczne powierzchnie drzewostanów zagrożonych w stopniu + i 0/+ (ostrzegawczym), do pól zabiegowych wskazane jest włączenie powierzchni zagrożonych w stopniu +. Na terenie nadleśnictw, gdzie zagrożenie drzewostanów przez brudnicę mniszkę jest na poziomie co najwyżej ++, zaleca się odstąpienie od wykonywania zabiegów ochronnych.

2. Ze względu na wejście populacji strzygoni choinówki w fazę retrogradacji oraz znaczny wzrost w wielu regionach liczebności jej wrogów naturalnych, szczególnie muchówki worecznicy łuskowatej, będącej głównym parazytoidem tego gatunku, zabiegi ochronne zaleca się wykonywać jedynie w przypadku zagrożenia +++, występującego na znacznej powierzchni. W szczególnych sytuacjach można rozważyć wykonanie zabiegów na powierzchniach zagrożonych w stopniu ++. Przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykonania zabiegów ochronnych, oprócz liczebności populacji parazytoidów (którą można było ocenić w trakcie jesiennych poszukiwań), należy uwzględnić również wyniki kontroli nadzwyczajnych, zwłaszcza szczegółowych obserwacji przebiegu rójki motyli. Jeśli rójka będzie zwarta i niezakłócona spadkami temperatury, to w koronach drzew można się spodziewać znacznej liczby jaj złożonych przez samice. Weryfikację stanu populacji (liczebności i zdrowotności gąsienic oraz tempa ich rozwoju) i ostateczną kwalifikację drzewostanów do zabiegów ochronnych należy przeprowadzić metodą ścinki drzew na płachty.

3. W 2019 r. powierzchnia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez osnuję gwiaździstą ulegnie zmniejszeniu, zwłaszcza zagrożenia w stopniu +++ na terenie RDLP w Katowicach, Krośnie, Łodzi i Poznaniu. W niektórych nadleśnictwach powierzchnia zagrożenia jest nadal dość duża i w takich przypadkach decyzje o ograniczaniu liczebności tego gatunku owada należy podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnych i lokalnych uwarunkowań, takich jak wiek drzewostanów, siedlisko, czas trwania i fazy gradacji, udział diapauzujących osobników, stopień defoliacji drzewostanów i tym podobnych czynników.

4. W zależności od okresu trwania diapauzy larw osnui gwiaździstej zabiegi ochronne można przeprowadzać jednorazowo lub w kolejnych dwóch/trzech latach. Preparat Dimilin 480 SC należy stosować na stadium jaja lub najmłodsze stadia rozwojowe larw.

5. Przy podobnym poziomie zagrożenia przez foliofagi sosny, w pierwszej kolejności zabiegi ochronne należy stosować w kompleksach leśnych, w których występują drzewostany:

- z defoliacją powyżej 60%, ponieważ tempo obumierania drzew zależy od stopnia uszkodzenia aparatu asymilacyj- nego: im bardziej jest uszkodzony, tym tempo obumierania jest szybsze;

- w wieku od 20 do 50 lat, gdyż przeżywalność młodszych drzewostanów jest mniejsza niż starszych;

- na żyźniejszych siedliskach, ponieważ po żerach może nastąpić intensywne wydzielanie się posuszu;

- z dużym udziałem drzew przygłuszonych oraz o podwyższonej liczebności populacji szkodników wtórnych.

6. Powierzchnia i poziom zagrożenia drzewostanów sosnowych przez pozostałe gatunki foliofagów nie wskazują na potrzebę wykonywania zabiegów ochronnych. Decyzję w tym zakresie należy podejmować na podstawie wyników obserwacji rozwoju populacji poszczególnych gatunków owadów różnymi metodami nadzwyczajnych kontroli, zgodnie z "Instrukcją ochrony lasu".

7. W związku ze spodziewaną intensywną rójką chrabąszczy na terenie wielu nadleśnictw, głównie RDLP w Lublinie, Radomiu i Krośnie, należy stosować zarówno agrolotnicze zabiegi ochronne, jak i inne metody ograniczania liczebności tych owadów.

8. W drzewostanach sosnowych z dużym udziałem gatunków liściastych w drugim piętrze lub w podszycie, oprócz zabiegów agrolotniczych ograniczających populację chrabąszczy wskazane jest wykonanie także naziemnych zabiegów ochronnych na obrzeżach drzewostanów.

9. Na obszarach, gdzie metoda chemiczna nie może być stosowana, zaleca się przeprowadzenie ręcznego zbioru dorosłych postaci chrabąszczy w trakcie rójki, w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Dodatkowo należy rozważyć możliwość zastosowania różnych materiałów, np. agrowłókniny, siatki o drobnych oczkach itp., uniemożliwiających składanie jaj przez samice chrabąszczy do gleby w szkółkach lub świeżo zakładanych uprawach.

10. Przy planowaniu zabiegów ochronnych przeciwko zwójkom dębowym należy zwrócić uwagę na:

1) ich fenologię i specyfikę rozwoju w celu prawidłowego wyznaczenia terminu wykonania zabiegów,

2) stan zdrowotny drzewostanów dębowych oraz liczebność populacji szkodników wtórnych, szczególnie opiętków.

11. Decyzję o konieczności ograniczania liczebności populacji innych szkodników liściożernych w drzewostanach liściastych podejmuje nadleśniczy po konsultacji i w porozumieniu z RDLP oraz ZOL.

12. W zabiegach ochronnych należy stosować środki ochrony roślin zalecane w leśnictwie (wykaz preparatów jest dostępny na stronie internetowej LP w zakładce publikacje 1) gospodarka leśna 1) ochrona lasu 1) środki ochrony roślin).

13. Wyższe dawki zalecanych preparatów należy stosować w przypadku zagrożenia silnego (+++) i średniego (++), uwzględniając również fazę gradacji (progradacja lub kulminacja gradacji), zagrożenie przez szkodniki wtórne, a także defoliację drzewostanów w latach ubiegłych.

14. Po wykonaniu zabiegu ochronnego należy ocenić jego skuteczność, a wyniki wpisać do protokołu (formularz nr 32 "Instrukcji ochrony lasu"). Jeżeli liczba żywych larw szkodnika, pozostałych po zabiegu, nie przekracza 20% liczby krytycznej dla danego gatunku owada, zabieg należy uznać za skuteczny.

Przedstawione zalecenia mają charakter ogólny. Szczegółowa strategia postępowania winna być dostosowana do każdego gatunku, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych oraz zaakceptowana przez RDLP, ZOL i nadleśnictwo.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MELDUNEK nr.......... z dnia ............... 2019 r.

Ograniczanie populacji szkodliwych owadów w 2019 r. techniką lotniczą i naziemną
RDLPNadleśnictwoRodzaj sprzętu*Powierzchnia zabiegu (ha)Gatunek dominującyŚrodek ochrony roślinIlość zużytego środka (l lub kg)Uwagi**
ogółemw tym:
zabieg powtórnyLN

* Rodzaj sprzętu - samolot, śmigłowiec, sprzęt naziemny (w przypadku chrabąszczowatych), zbiór ręczny (w przypadku chrabąszczo- watych).

** Uwagi, np. jednorazowa zgoda MRiRW, zabieg w ramach doświadczeń IBL.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych; § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.