Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.4.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych

EI.770.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 3 , postanawiam, co następuje:

§  1.  W związku z uruchomieniem projektów rozwojowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Polskie Domy Drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą" oraz "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" wprowadzam obowiązek wsparcia działań w ramach tych projektów poprzez realizację przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych wszelkich inwestycji kubaturowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych.
§  2. 
1.  Realizacja powyższego obowiązku powinna znaleźć odzwierciedlenie w najszerszym możliwym stosowaniu drewna, wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych jako materiału konstrukcyjnego, izolacyjnego i wykończeniowego w budownictwie oraz powszechnego stosowania technologii energooszczędnych.
2.  Nowo powstałe obiekty będą realizowane w technologiach wykorzystujących drewno oraz materiały drewnopochodne jako główne elementy konstrukcyjne i wykończeniowe, a w szczególnych przypadkach dopuszczalna jest realizacja obiektów z bali drewnianych.
§  3.  Z mocy niniejszego zarządzenia postanowienia, o których mowa w § 2, dotyczą:
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. - nowo budowanych, wolnostojących budynków, mających pełnić funkcję tzw. kancelarii (pomieszczenia biurowego leśniczego);
2) od dnia 1 stycznia 2019 r. - nowo budowanych budynków mieszkalnych i budynków biurowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  4.  Z dniem 1 stycznia 2018 r. w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych lub biurowych, niezależnie od kwalifikacji tych robót do nakładów inwestycyjnych czy kosztów remontów, należy maksymalnie promować stosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego i wykończeniowego oraz stosowanie technologii energooszczędnych, kierując się zasadą racjonalności i opłacalności.
§  5.  Zadania inwestycyjne, o których mowa w § 3 i § 4, powinny być ujęte w planach nakładów czteroletnich.
§  6.  Zadania, o których mowa w § 3 i § 4, powinny uwzględniać wymogi dla obiektów i obszarów objętych opieką konserwatorską oraz postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmian.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33. 3. 3. ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmian.) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.