Ogłoszenie zmiany statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2007.5.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Na podstawie art. 139 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.1)) ogłasza się zmianę w § 8 ust. 7 statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjętą uchwałą nr 12/06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 13 grudnia 2006 r. i zatwierdzoną decyzją Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w brzmieniu:

"7. Udział Członka Biura w rynku ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mierzony jest składką przypisaną brutto z tytułu umów ubezpieczenia zawartych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających rok obrotowy Biura.".

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328.