Ogłoszenie wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych 2

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 622 i 1016, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1579) ogłasza się wysokość opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę karty do tachografów cyfrowych, obowiązujących od dnia 1 października 2016 r.
Rodzaj kartyWysokość opłaty netto (PLN)Wysokość opłaty

brutto 3 (PLN)

Karta Kierowcy140,00172,20
Karta Przedsiębiorstwa230,00282,90
Karta Warsztatowa230,00282,90
Karta Kontrolna195,00239,85
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę karty do tachografów cyfrowych (Dz. Urz. Min. Tran. i Bud. poz. 23), obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 10) oraz obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych (Dz. Urz. Min. Tran. Bud. i Gosp. Mor. poz. 70).
3 Wysokośćopłaty brutto uwzględnia podatek VAT o stawce 23%.