Ogłoszenie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2014.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2014 r.

WYTYCZNE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się, co następuje:
§  1.
1.
W celu realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 37, poz. 203 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 463) zaleca się stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 4444 "Procedury służb żeglugi powietrznej - zarządzanie ruchem lotniczym" (PANS-ATM, ICAO Doc 4444).
2.
Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do wytycznych.
§  2.
Tracą moc wytyczne nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzeniado stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444.
§  3.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zarządzanie Ruchem Lotniczym

Żeglugi Powietrznej

(PL-4444)

ZMIANY I POPRAWKI

ZMIANYPOPRAWKI
NrData wprowadzeniaData wpisuWpisującyNrData wydaniaData wpisuWpisujący
1-5Wprowadzone w niniejszym wydaniu
219.11.0919.11.09
318.11.1018.11.10
415.11.1215.11.12
513.11.1413.11.14

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

Rozdział 1. DEFINICJE

grafika

Rozdział 2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW PRZEZ ATS

2.1. ZASADY OGÓLNE

2.2. CEL

2.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ATS ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BEZPIECZEŃSTWEM ATS

2.4. MONITOROWANIE POZIOMÓW BEZPIECZEŃSTWA

2.5. PRZEGLĄDY BEZPIECZEŃSTWA

2.6. OCENY BEZPIECZEŃSTWA

2.7. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

grafika

Rozdział 3. PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU ATS I ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM RUCHU LOTNICZEGO

3.1. ZARZĄDZANIE PRZEPUSTOWOŚCIĄ

3.2. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM RUCHU LOTNICZEGO

grafika

Rozdział 4. OGÓLNE PRZEPISY DLA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

4.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE SŁUŻBY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

4.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ I SŁUŻBY ALARMOWEJ

4.3. PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTROLĘ MIĘDZY ORGANAMI KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

4.4. PLAN LOTU

4.5. ZEZWOLENIA KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

4.6. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONTROLI PRĘDKOŚCI W LOCIE POZIOMYM

4.7. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONTROLI PRĘDKOŚCI PIONOWEJ

4.8. PRZEJŚCIE Z LOTU IFR DO LOTU VFR

4.9. KATEGORIE TURBULENCJI W ŚLADZIE AERODYNAMICZNYM STATKÓW POWIETRZNYCH

4.10. PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZY

4.11. MELDUNKI POZYCYJNE

4.12. PODAWANIE INFORMACJI OPERACYJNYCH I METEOROLOGICZNYCH

4.13. PRZEDSTAWIANIE I UAKTUALNIANIE PLANU LOTU I DANYCH KONTROLNYCH

4.14. USZKODZENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY SYSTEMÓW I WYPOSAŻENIA

4.15. PROCEDURY URUCHAMIANIA ŁĄCZNOŚCI ZA POMOCĄ LINII PRZESYŁANIA DANYCH

grafika

Rozdział 5. METODY I MINIMA SEPARACJI

5.1. WSTĘP

5.2. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE SEPARACJI RUCHU KONTROLOWANEGO

5.3. SEPARACJA PIONOWA

5.4. SEPARACJA POZIOMA

5.5. SEPAROWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH OCZEKUJĄCYCH PODCZAS LOTU

5.6. MINIMA SEPARACJI MIĘDZY STATKAMI POWIETRZNYMI ODLATUJĄCYMI

5.7. SEPARACJA MIĘDZY STATKAMI POWIETRZNYMI ODLATUJĄCYMI A STATKAMI POWIETRZNYMI PRZYLATUJĄCYMI

5.8. MINIMA SEPARACJI PODŁUŻNEJ NA PODSTAWIE CZASU PRZY TURBULENCJI W ŚLADZIE AERODYNAMICZNYM

5.9. ZEZWOLENIA NA LOT Z UTRZYMYWANIEM WŁASNEJ SEPARACJI W WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH DLA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ

5.10. INFORMACJE O RUCHU ZASADNICZYM

5.11. ZMNIEJSZANIE MINIMÓW SEPARACJI

grafika

Rozdział 6. SEPARACJA W POBLIŻU LOTNISK

6.1. ZMNIEJSZANIE MINIMÓW SEPARACJI W POBLIŻU LOTNISK

6.2. LOKALNY RUCH ZASADNICZY

6.3. PROCEDURY DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

6.4. INFORMACJE DLA STATKÓW POWIETRZNYCH ODLATUJĄCYCH

6.5. PROCEDURY DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

6.6. INFORMACJE DLA STATKÓW POWIETRZNYCH PRZYLATUJĄCYCH

6.7. OPERACJE NA RÓWNOLEGŁYCH LUB PRAWIE RÓWNOLEGŁYCH DROGACH STARTOWYCH

grafika

Rozdział 7. PROCEDURY DLA SŁUŻBY KONTROLI LOTNISKA

7.1. ZADANIA ORGANÓW KONTROLI LOTNISKA

7.2. WYBÓR DROGI STARTOWEJ DO UŻYCIA

7.3. NAWIĄZANIE PIERWSZEGO KONTAKTU RADIOWEGO Z ORGANEM KONTROLI LOTNISKA

7.4. INFORMACJE PODAWANE STATKOM POWIETRZNYM PRZEZ ORGAN KONTROLI LOTNISKA

7.5. ISTOTNA INFORMACJA O WARUNKACH NA LOTNISKU

7.6. KONTROLA RUCHU LOTNISKOWEGO

7.7. KONTROLA RUCHU W KRĘGU NADLOTNISKOWYM

7.8. KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA PRZYLATUJĄCYCH I ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

7.9. KONTROLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

7.10. KONTROLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

7.11. ZMNIEJSZONE MINIMA SEPARACJI NA DROGACH STARTOWYCH MIĘDZY STATKAMI POWIETRZNYMI UŻYWAJĄCYMI TEJ SAMEJ DROGI STARTOWEJ

7.12. PROCEDURY DLA OPERACJI W WARUNKACH SŁABEJ WIDZIALNOŚCI

7.13. ZAWIESZANIE WYKONYWANIA LOTÓW WEDŁUG PRZEPISÓW DLA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ

7.14. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE LOTÓW SPECJALNYCH VFR

7.15. NAZIEMNE ŚWIATŁA LOTNICZE

7.16. OZNACZENIE MIEJSCA KRYTYCZNEGO (MIEJSC KRYTYCZNYCH)

grafika

Rozdział 8. SŁUŻBY DOZOROWANIA ATS

8.1. MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW DOZOROWANIA ATS

8.2. ZOBRAZOWANIE SYTUACJI

8.3. ŁĄCZNOŚĆ

8.4. ZAPEWNIANIE SŁUŻB DOZOROWANIA ATS

8.5. WYKORZYSTANIE TRANSPONDERÓW SSR I NADAJNIKÓW ADS-B

8.6. PROCEDURY OGÓLNE

8.7. STOSOWANIE SYSTEMU DOZOROWANIA ATS W SŁUŻBIE KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

8.8. ZAGROŻENIA, NIEBEZPIECZNE SYTUACJE I NIESPRAWNOŚĆ WYPOSAŻENIA

8.9. STOSOWANIE SYSTEMU DOZOROWANIA ATS W SŁUŻBIE KONTROLI ZBLIŻANIA

8.10. STOSOWANIE SYSTEMU DOZOROWANIA ATS W SŁUŻBIE KONTROLI LOTNISKA

8.11. STOSOWANIE SYSTEMU DOZOROWANIA ATS W SŁUŻBIE INFORMACJI POWIETRZNEJ

grafika

Rozdział 9. SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ I SŁUŻBA ALARMOWA

9.1. SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ

9.2. SŁUŻBA ALARMOWA

grafika

Rozdział 10. KOORDYNACJA

10.1. KOORDYNACJA ZWIĄZANA Z ZAPEWNIENIEM SŁUŻBY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

10.2. KOORDYNACJA ZWIĄZANA Z ZAPEWNIANIEM SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ I SŁUŻBY ALARMOWEJ

10.3. KOORDYNACJA ZWIĄZANA Z ZAPEWNIANIEM SŁUŻBY DORADCZEJ RUCHU LOTNICZEGO

10.4. KOORDYNACJA MIĘDZY ORGANAMI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO I STACJAMI TELEKOMUNIKACJI LOTNICZEJ

grafika

Rozdział 11. DEPESZE SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

11.1. KATEGORIE DEPESZ

11.2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.3. METODY WYMIANY DEPESZ

11.4. RODZAJE DEPESZ I ICH STOSOWANIE

grafika

Rozdział 12. FRAZEOLOGIE

12.1. PROCEDURY ŁĄCZNOŚCI

12.2. ZASADY OGÓLNE

12.3. FRAZEOLOGIE ATC

12.4. FRAZEOLOGIE SŁUŻBY DOZOROWANIA ATS

12.5. FRAZEOLOGIA ZWIĄZANA Z AUTOMATYCZNYM ZALEŻNYM DOZOROWANIEM - KONTRAKT (ADS-C)

12.6. FRAZEOLOGIA ALARMOWA

12.7. FRAZEOLOGIA PERSONELU NAZIEMNEGO/ZAŁOGI STATKU POWIETRZNEGO

grafika

Rozdział 13. AUTOMATYCZNE ZALEŻNE DOZOROWANIE - KONTRAKT (ADS-C) - SŁUŻBY

13.1. ZASADY OGÓLNE

13.2. MOŻLIWOŚCI NAZIEMNEGO SYSTEMU ADS-C

13.3. LOTNICZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ADS-C

13.4. WYKORZYSTANIE ADS-C W PROCESIE ZAPEWNIANIA SŁUŻBY KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

13.5. WYKORZYSTANIE ADS-C PRZY STOSOWANIU MINIMÓW SEPARACJI

grafika

Rozdział 14. ŁĄCZNOŚĆ KONTROLER-PILOT ZA POMOCĄ LINII PRZESYŁANIA DANYCH (CPDLC)

14.1. ZASADY OGÓLNE

14.2. USTANOWIENIE CPDLC

14.3. WYMIANA DEPESZ OPERACYJNYCH CPDLC

grafika

Rozdział 15. PROCEDURY DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ, UTRATY ŁĄCZNOŚCI I NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJI

15.1. PROCEDURY STOSOWANE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

15.2. SPECJALNE PROCEDURY DLA NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJI W LOCIE W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NAD OCEANEM

15.3. UTRATA ŁĄCZNOŚCI POWIETRZE-ZIEMIA

15.4. POMOC STATKOM POWIETRZNYM WYKONUJĄCYM LOTY VFR

15.5. INNE SZCZEGÓLNE SYTUACJE PODCZAS LOTU

15.6. SZCZEGÓLNE SYTUACJE W ATC

15.7. INNE SZCZEGÓLNE PROCEDURY ATC

15.8. PROCEDURY DLA ORGANÓW ATC, GDY ZGŁOSZONO WYSTĘPOWANIE CHMURY POPIOŁÓW WULKANICZNYCH LUB JEST TAKA PROGNOZA

grafika

Rozdział 16. PROCEDURY RÓŻNE

16.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODNOŚNIE RUCHU WOJSKOWEGO

16.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCA BALONÓW WOLNYCH BEZ ZAŁOGI

16.3. MELDUNEK O NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM

16.4. STOSOWANIE POWTARZALNYCH PLANÓW LOTU (RPL)

16.5. PROCEDURY DOTYCZĄCE STRATEGICZNYCH PRZESUNIĘĆ BOCZNYCH (SLOP) W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NAD OCEANEM I W ODDALONEJ KONTYNENTALNEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

16.6. ZAWIADAMIANIE O PODEJRZENIU CHORÓB ZAKAŹNYCH NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO LUB INNYCH ZAGROŻENIACH ZDROWIA PUBLICZNEGO

DODATKI

Dodatek 1. INSTRUKCJE DLA PRZEKAZYWANIA MELDUNKÓW Z POWIETRZA ZA POMOCĄ ŁĄCZNOŚCI FONICZNEJ

grafika

Dodatek 2. PLAN LOTU

grafika

Dodatek 3. DEPESZE SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

grafika

Dodatek 4. MELDUNEK O NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM

grafika

Dodatek 5. ŁĄCZNOŚĆ KONTROLER/PILOT ZA POMOCĄ LINII PRZESYŁANIA DANYCH (CPDLC) - ZESTAW DEPESZ

grafika

Dodatek 6. DEPESZE WYMIANY DANYCH MIĘDZY URZĄDZENIAMI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

grafika

PRZEDMOWA

1.

 Tło historyczne

1.1. "Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym" (PANS-ATM) są wynikiem ciągłej ewolucji "Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Kontroli Ruchu Lotniczego" (PANS-ATC) przygotowanych przez Komitet Kontroli Ruchu Lotniczego Międzynarodowej Konferencji w sprawie Obsługi Tras Północnego Atlantyku (Dublin, marzec 1946 r.).

1.2. Druga wersja PANS-ATC została wydana w tym samym roku, po przeglądzie procedur pierwotnych na Międzynarodowej Konferencji w sprawie Obsługi Tras Europejsko-Śródziemnomorskich (Paryż, kwiecień-maj 1946 r.).

1.3. Trzecie wydanie PANS-ATC zostało przygotowane w 1947 r. przez Dział Przepisów Ruchu Lotniczego i Służb Ruchu Lotniczego, na jego drugiej sesji (Montreal, grudzień 1946 r.- styczeń 1947 r.).

1.4. PANS-ATC pierwotnie stosowane regionalnie, z dniem 1 lutego 1950 r. zaczęły być stosowane powszechnie.

1.5. Wydanie czwarte (1951 r.) otrzymało tytuł "Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego" (PANS-RAC) w wyniku zalecenia czwartej sesji Działu Przepisów Ruchu Lotniczego i Służb Ruchu Lotniczego (RAC) (Montreal, listopad-grudzień 1950 r.). Tytuł ten odzwierciedlał fakt, że niektóre procedury stosowane do pilotów i wiele procedur odnoszących się do zapewniania służb informacji lotniczych i alarmowej były zawarte w tym wydaniu, oprócz służby kontroli ruchu lotniczego.

1.6. Kolejne wydania pojawiały się okresowo. Podstawy każdego wydania od 1946 r. i poprawek do nich są podane w tabeli A, wraz z wykazem głównych tematów, dat przyjęcia poprawek przez Radę oraz dat, od których zaczęły być stosowane.

1.7. Niniejsze wydanie, pod zmienionym tytułem "Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym" (PANS-ATM), zawiera kompletną aktualizację procedur, jak również zreorganizowaną treści. Nowe tytuły odzwierciedlają fakt zawarcia przepisów i procedur odnoszących się do zarządzania bezpieczeństwem służb ruchu lotniczego i zarządzania przepływem ruchu lotniczego.

2.

 Zakres i cel

2.1. "Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym" (PANS-ATM) są uzupełnieniem norm i zalecanych praktyk zawartych w Załączniku 2 - Przepisy ruchu lotniczego i w Załączniku 11 - Służby ruchu lotniczego. Jeżeli zachodzi potrzeba, są uzupełniane przez procedury regionalne zawarte w Regionalnych procedurach uzupełniających (Doc 7030).

Uwaga 1. - Mimo że procedury te są głównie skierowane do personelu służb żeglugi powietrznej, to załogi statków powietrznych także powinny znać procedury zawarte w następujących rozdziałach:

Rozdziały 3-9, 12-15, rozdział 16, sekcje 16.3., 16.5. i 16.6. oraz Dodatki 1, 2, 4 i 5.

Uwaga 2. - Cele służby kontroli ruchu lotniczego określone w Załączniku 11 nie obejmują zapobiegania kolizjom z ziemią. Dlatego procedury określone w tym dokumencie nie zwalniają pilotów od odpowiedzialności za upewnienie się, że wszelkie zezwolenia wydane przez organy kontroli ruchu lotniczego są w tym zakresie bezpieczne. W przypadku lotów IFR wektorowanych radarowo lub kierowanych bezpośrednio, w taki sposób, że statek powietrzny opuszcza trasę ATS, stosuje się procedury z rozdziału 8, 8.6.5.2.

2.2. "Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym" (PANS-ATM) określają, bardziej szczegółowo niż normy i zalecone metody postępowania, rzeczywiste procedury stosowane przez organy służb ruchu lotniczego w zapewnianiu różnych służb ruchu lotniczego dla ruchu lotniczego.

3.

 Status

3.1. Procedury służb żeglugi powietrznej (PANS) nie mają takiego statusu jak normy i zalecone metody postępowania, które są przyjmowane przez Radę zgodnie z artykułem 37 Konwencji i podlegają pełnej procedurze artykułu 90, natomiast PANS są zatwierdzane przez Radę i zalecane umawiającym się państwom do powszechnego stosowania.

3.2. O ile PANS mogą zawierać materiał, który ostatecznie może stać się normą lub zaleconą metodą postępowania (SARPs - Standard and Recommended Practices), gdy osiągną dojrzałość i stabilność niezbędne do przyjęcia jako takie, to mogą także zawierać materiał przygotowany jako wzmocnienie podstawowych zasad znajdujących się w odpowiednich SARP.

4.

 Wprowadzanie w życie

Za wprowadzenie procedury w życie są odpowiedzialne umawiające się państwa, procedury te stosuje się tylko wtedy, gdy zostały one przez państwa wprowadzone w życie. Jednakże w celu ułatwienia przygotowania ich do wprowadzenia przez państwa w życie, zostały one zredagowane w języku, który pozwoli na bezpośrednie stosowanie ich przez personel służb ruchu lotniczego i inny związany z zapewnianiem służb ruchu lotniczego dla międzynarodowej żeglugi powietrznej.

5.

 Zawiadamianie o różnicach

5.1. Procedury PANS nie posiadają statusu przyznanego normom przyjętym przez Radę jak Załączniki do Konwencji i dlatego też nie są objęte obowiązkiem nałożonym przez artykuł 38 Konwencji, wymagający zawiadamiania o różnicach w przypadku niewprowadzenia procedur w życie.

5.2. Zwraca się jednak uwagę Państwom na przepis Załącznika 15 dotyczący publikowania w ich zbiorach informacji lotniczych (AIP) zestawień istotnych różnic między ich procedurami a odnośnymi procedurami ICAO.

6.

 Ogłaszanie informacji

Wprowadzanie i wycofywanie urządzeń, służb i procedur określonych przepisami ujętymi w niniejszym dokumencie oraz zmian do nich, mających wpływ na eksploatację statków powietrznych, należy ogłaszać i wprowadzać w życie zgodnie z przepisami Załącznika 15.

7.

 Treść dokumentu

Rozdział 1 zawiera określenia.

Rozdział 2 zawiera przepisy i procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa lotów przez służby ruchu lotniczego.

Rozdział 3 zawiera przepisy i procedury stosowane do zarządzania przepływem ruchu lotniczego.

Rozdział 4 zawiera ogólne przepisy i procedury stosowane do służby ruchu lotniczego.

Rozdział 5 zawiera przepisy i procedury stosowane do separacji statków powietrznych.

Rozdział 6 zawiera przepisy i procedury stosowane do statków powietrznych odlatujących i przylatujących.

Rozdział 7 zawiera przepisy i procedury stosowane do organów kontroli ruchu lotniczego zapewniających służbę kontroli lotniska.

Przedmowa

Uwaga. - Procedury eksploatacji naziemnych świateł lotniczych zawarto w rozdziale 7 (sekcja 7.15.), ponieważ dotyczą głównie lotnisk. Należy zauważyć, że wszystkie naziemne światła lotnicze są zawarte, bez względu na to, czy znajdują się na lotnisku lub w pobliżu lotniska, oraz że cała sekcja 7.15. stosuje się do lotnisk, bez względu na to, czy jest zapewniana służba kontroli lotniska.

Rozdział 8 zawiera procedury stosowane przez organy służb ruchu lotniczego wykorzystujące radar do wypełniania swoich funkcji.

Rozdział 9 zawiera procedury stosowane przez organy służb ruchu lotniczego zapewniające służbę informacji powietrznej i służbę alarmową.

Rozdział 10 zawiera procedury dotyczące koordynacji między organami służb ruchu lotniczego, między stanowiskami kontrolnymi w tych służbach oraz między tymi organami a powiązanymi stacjami łączności lotniczej.

Rozdział 11 zawiera procedury odnoszące się do depesz służb ruchu lotniczego, które są niezbędne do skutecznego działania służb ruchu lotniczego.

Rozdział 12 zawiera typową frazeologię stosowaną przy zapewnianiu służb ruchu lotniczego, uporządkowaną w grupy, odnoszące się do poszczególnych faz służby ruchu lotniczego, w której są one ogólnie wykorzystywane.

Rozdział 13 zawiera procedury dotyczące służb automatycznego zależnego dozorowania - kontraktu (ADS-C).

Rozdział 14 zawiera procedury dotyczące linii przesyłania danych łączności kontroler-pilot (CPDLC). Odpowiedni zbiór depesz CPDLC znajduje się w Dodatku 5.

Rozdział 15 zawiera procedury odnoszące się do zagrożeń, utraty łączności i nieprzewidzianych sytuacji.

Rozdział 16 zawiera procedury stosowane do specjalnych operacji powietrznych, zgłaszania incydentów lotniczych i powtarzalnych planów lotu.

Tabela A. Poprawki do PANS-ATM

PoprawkaŹródło(a)Temat(y)Zatwierdzenie

Stosowanie

1. wydanie (1946 r.)Konferencja w sprawie Obsługi Tras Północnego Atlantyku (1946)Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Kontrola Ruchu Lotniczego" (PANS-ATC)Różne daty wprowadzenia regionalnie, a powszechnie stosowane od 1 lutego 1950 r.
2. wydanie (1946 r.)Konferencja w sprawie Obsługi Tras Europejsko - Śródziemnomorskich (1946)Rewizja procedur pierwotnychj.w.
3. wydanie (1947 r.)Dział przepisów ruchu lotniczego i kontroli ruchu lotniczego (RAC), sesja druga (1946/1947)Rewizja wydania drugiegoj.w.
4. wydanieDział przepisów ruchu lotniczego i kontroli ruchu lotniczego (RAC), sesja czwarta (1950 r.)Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego" (PANS-RAC). Włączenie procedur stosowanych do pilotów i procedur dotyczących zapewniania służby informacji powietrznej i służby alarmowej; zmiana tytułu odzwierciedlająca wprowadzone zmiany28 listopada 1951 r.

1 września 1954 r.

5. wydaniePierwsza Konferencja Żeglugi Powietrznej (1953 r.), Dział AGA, sesja piąta (1952 r.)Procedury meldowania pozycji; frazeologia procedur oczekiwania; procedury i frazeologia kontroli podejścia radarowego; eksploatacja naziemnych świateł lotniczych; utrata łączności powietrze-ziemia; meldunki powietrzne; formularz planu lotu, AIREP i POMAR.8 grudnia 1953 r.

1 września 1954 r.

6. wydanieDruga Konferencja Żeglugi Powietrznej (1955 r.)Minima separacji; VFR on-top; koordynacja między sąsiadującymi centrami kontroli obszaru; cele i funkcje służby doradczej ruchu lotniczego; służba alarmowa oraz poszukiwanie i ratownictwo; formularz POMAR.11 maja 1956 r.

1 grudnia 1956 r.

7. wydanieDział przepisów ruchu lotniczego, służby ruchu lotniczego oraz poszukiwanie i ratownictwo (RAC/SAR) (1958 r.)Wprowadzenie nowego formularza planu lotu; obszerna rewizja przepisów odnoszących się do planów lotu i wydawania na ich podstawie zezwoleń; rewizja depesz dotyczących planów lotu; standardowa treść depesz dotyczących etapów awaryjnych; zmiany w wymaganiach dotyczących minimów separacji; treść meldunków pozycyjnych; ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na loty z VMC; przenoszenie odpowiedzialności za kontrolę z jednego organu ATC do drugiego; procedury dla służby kontroli zbliżania; cele i funkcje służby doradczej ruchu lotniczego; frazeologia dla ATS; konsolidacja wszystkich przepisów dotyczących planu lotu, formularzy planu lotu i instrukcji jego wypełniania.18 lutego 1960 r.

1 sierpnia 1960 r.

Poprawka 1 do wydania 7Pierwsze posiedzenie Grupy ekspertów ds. koordynacji procedur dotyczących dostarczania informacji dla informowania statków powietrznych (1959 r.); Dział meteorologii, sesja piąta (1959 r.)Przekazywanie informacji meteorologicznych do statków powietrznych w locie; rewizja formatu meldunków z powietrza i formularzy AIEREP.2 grudnia 1960 r.

1 lipca 1961 r.

Poprawka 2 do wydania 7Komisja Żeglugi PowietrznejProcedury nastawiania wysokościomierzy.26 czerwca 1961 r.

1 października 1961 r.

Poprawka 3 do wydania 7Komisja Żeglugi PowietrznejZmiana formularza planu lotu w celu uwzględnienia lotów z między lądowaniami.15 grudnia 1961 r.

1 lipca 1962 r.

Poprawka 4 do wydania 7Komisja Żeglugi PowietrznejPrzepisy dodatkowe odnoszące się do służby alarmowej.13 kwietnia 1962 r.

1 listopada 1962 r.

Poprawka 5 do wydania 7Komisja Żeglugi PowietrznejZmiany i uzupełnienia przepisów odnoszących się do eksploatacji naziemnych świateł lotniczych.12 grudnia 1962 r.

1 marca 1963 r.

Poprawka 6 do wydania 7Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicja "wartości-D" ("D-value").8 kwietnia 1963 r.

1 listopada 1963 r.

Poprawka 7 do wydania 7Posiedzenie Działu Meteorologicznego i Operacji Statków Powietrznych (MET/OPS) (1964 r.)Obserwacje meteorologiczne i meldunki ze statku powietrznego.31 maja 1965 r.

10 marca 1966 r.

8 wydaniePosiedzenie Działu Przepisów Ruchu Lotniczego i Służb Ruchu Lotniczego/Operacji Statków Powietrznych (RAC/OPS) (1963 r.); Grupa Ekspertów ds. Automatyzacji Kontroli Ruchu Lotniczego (ATCAP), czwarte posiedzenie (1964 r.)Nowe kryteria i minima separacji; kontrola lotów VFR; informacje o ruchu podstawowym; koordynacja służb ruchu lotniczego; frazeologia i frazeologia radarowa.29 listopada 1965 r.

25 sierpnia 1966 r.

Poprawka 1 do wydania 8Komisja Żeglugi PowietrznejWprowadzenie nowej części w sprawie stosowania radarów w służbach ruchu lotniczego oraz odpowiednich zmian w innych częściach. Formy podawania położenia w płaszczyźnie pionowej.20 lutego 1967 r.

24 sierpnia 1967 r.

9 wydanieGrupa Ekspertów ds. Automatyzacji Kontroli Ruchu Lotniczego (ATCAP), piąte posiedzenie (1966 r.)Zmiany w przepisach dotyczących danych o służbach ruchu lotniczego w celu ułatwienia wprowadzenia automatyzacji w kontroli ruchu lotniczego; materiał instruktażowy w sprawie automatyzacji ATC i kontroli przepływu.7 czerwca 1967 r.

8 lutego 1968 r.

Poprawka 1 do wydania 9Piąta Konferencja Żeglugi Powietrznej (1967 r.)Zmiany we wszystkich częściach w celu podniesienia bezpieczeństwa i skuteczności lotów międzynarodowych na etapach podejścia, lądowania i startu.23 stycznia 1969 r.

18 września 1969 r.

10 wydanieSzósta Konferencja Żeglugi Powietrznej (1969 r.)Meldowanie pozycji i meldowanie informacji operacyjnych i meteorologicznych; rodzaje lotów, dla których zapewnia się separację; zezwolenia VMC; techniki liczby Macha; używanie SSR w służbach ruchu lotniczego; stosowanie minimów separacji; adresowanie depesz ATS; służba informacji powietrznej i służba alarmowa; materiał instruktażowy w sprawie stosowania technik liczby Macha, stosowaniu wtórnego radaru dozorowania w służbach ruchu lotniczego oraz w sprawie standardowej formy i procedur towarzyszących związanych z meldowaniem o incydentach w ruchu lotniczym.1 czerwca 1970 r.

4 lutego 1971 r.

Poprawka 1 do wydania 10Szósta Konferencja Żeglugi Powietrznej (1969 r.); LIM EUM (RAC/COM) Posiedzenie RAN (1969 r.)Zmiany formatu i sposobu przekazywania danych w depeszach meldunków z powietrza. Przewidywany czas odlotu/przylotu w depeszach ATS.24 marca 1972 r.

7 grudnia 1972 r.

Poprawka 2 do wydania 10Komisja Żeglugi PowietrznejZwierzchnictwo nad statkiem powietrznym znajdującym się nad morzem pełnym.15 grudnia 1972 r.

16 sierpnia 1973 r.

Poprawka 3 do wydania 10Komisja Żeglugi PowietrznejMateriał instruktażowy w sprawie powtarzalnych planów lotu.13 grudnia 1972 r.

16 sierpnia 1973 r.

Poprawka 4 do wydania 10Siódma Konferencja Żeglugi Powietrznej (1972 r.)Praktyki nawigacji obszarowej; meldunki pozycyjne; frazeologia radiotelefonii SSR; materiał instruktażowy w sprawie stosowania SSR.23 marca 1973 r.

23 maja 1974 r.

Poprawka 5 do wydania 10Działanie Rady na podstawie rezolucji A17-10 i A18-10 Zgromadzenia Praktyki ATS, w przypadku gdy statek powietrzny jest przedmiotem bezprawnej ingerencji.7 grudnia 1973 r.

23 maja 1974 r.

Poprawka 6 do wydania 10Różne źródła łącznie z szóstym posiedzeniem EUM/RAN, wniosek Zjednoczonego Królestwa, różne działania Rady i Komisji Żeglugi PowietrznejNastawianie wysokościomierzy; identyfikacja radarowa i przekazanie kontroli; służba automatycznej informacji lotniskowej (ATIS); procedury w przypadku utraty łączności.8 kwietnia 1974 r.

27 lutego 1975 r.

Poprawka 7 do wydania 10Techniczna grupa ekspertów w sprawie lotów transportowych naddźwiękowych samolotów; Komisja Żeglugi Powietrznej; RadaLoty samolotów naddźwiękowych; przechwytywanie statku powietrznego; definicja "faza zagrożenia".4 lutego 1975 r.

9 października 1975 r.

Poprawka 8 do wydania 10Komisja Żeglugi Powietrznej; Poprawki do Załączników 3 i 10SSR kod 7500; informacje dla statków powietrznych i meldowanie z powietrza przez statki powietrzne; częstotliwości dla ratowniczego wyposażenia radiowego.12 grudnia 1975 r.

30 grudnia 1976 r.

Poprawka 9 do wydania 10Techniczna grupa ekspertów w sprawie lotów transportowych naddźwiękowych samolotów; Komisja Żeglugi Powietrznej; Rada; Poprawki do Załącznika 14Loty samolotów naddźwiękowych; bezprawna ingerencja.7 kwietnia 1976 r.

30 grudnia 1976 r.

11 wydanieDziewiąta Konferencja Żeglugi Powietrznej (19762 r.); Komisja Żeglugi Powietrznej; Poprawki do Załączników 3 i 14Definicje; plany lotu i depesze ATS; materiał instruktażowy dotyczący powtarzalnych planów lotu; separacja między statkami powietrznymi; materiał instruktażowy dotyczący turbulencji w śladzie aerodynamicznym i powiązanych minimów separacji; stosowanie informacji otrzymanych z wtórnego radaru dozorowania; materiał instruktażowy dotyczący separacji radarowej w oparciu o dane radarowe przetworzone komputerowo; eksploatacja naziemnych świateł lotniczych.9 grudnia 1977 r.

10 sierpnia 1978 r.

Poprawka 1 do wydania 11 Komisja Żeglugi Powietrznej Wyznaczenie standardowych tras odlotu i przylotu. 3 grudnia 1979 r.

27 listopada 1980 r.

Poprawka 2 do wydania 11Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicje; koordynacja działań, które stanowią potencjalne zagrożenie dla lotów cywilnych statków powietrznych; balony wolne bezzałogowe.4 marca 1981 r.

26 listopada 1981 r.

Poprawka 3 do wydania 11Komisja Żeglugi PowietrznejDziałanie podejmowane przez organ ATS, gdy zorientuje się, że statek powietrzny zboczył z trasy lub melduje, że się zagubił.1 kwietnia 1981 r.

26 listopada 1981 r.

Poprawka 4 do wydania 11Poprawka 29 do Załącznika 11Służba automatycznej informacji lotniskowej (ATIS); przeniesione do Załącznika 11.2 kwietnia 1982 r.

25 listopada 1982 r.

Poprawka 5 do wydania 11Posiedzenie Działu AGA (1981 r.); Grupa ekspertów ds. gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych ATS, trzecie posiedzenie (1981 r.); Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicje; uskok wiatru; kierowanie i kontrola ruchem naziemnym; priorytety depesz; frazeologia radiotelefoniczna; wymagania dotyczące łączności; jednostki pomiarowe.13 maja 1983 r.

7 czerwca 1984 r.

12 wydanieGrupa ekspertów ds. gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych ATS, trzecie posiedzenie (1981 r.); Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicje; zawartość planów lotu; powtarzalne plany lotu; wymiana danych ATS; Uniwersalny Czas Skoordynowany (UTC).26 czerwca 1984 r.

21 listopada 1985 r.

Poprawka 1 do wydania 12Rada; Komisja Żeglugi PowietrznejBłądzące lub niezidentyfikowane statki powietrzne; przechwytywanie cywilnych statków powietrznych; przedstawianie informacji o planie lotu i postępie lotu; używanie radaru.14 marca 1986 r.

20 listopada 1986 r.

Poprawka 2 do wydania 12Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicje; meldowanie pozycji i meldunki z powietrza; zmiana znaków wywoławczych statku powietrznego w czasie lotu; zdolność pracy pokładowego SSR w modzie S; meldowanie o aktywności wulkanicznej; wprowadzenie oznaczeń trzyliterowych; przekazywanie numerów w radiotelefonii; włączenie frazeologii w języku angielskich do wydań: francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego; uchylenie wszystkich Załączników.27 marca 1987 r.

22 października 1987 r.

Poprawka 3 do wydania 12Sekretariat; Grupa ekspertów ds. przepisów wykonywania lotów z widocznością, trzecie posiedzenie (1986 r.); Komisja Żeglugi Powietrznej; poprawki wynikające z przyjęcia poprawek do Załącznika 6Loty statków powietrznych w przestrzeni mieszanej VFR/IFR; kierowanie i kontrola ruchem naziemnym; operacje równoczesne na równoległych lub prawie równoległych instrumentalnych drogach startowych; akty bezprawnej ingerencji; kategorie turbulencji w śladzie aerodynamicznym i minima separacji.19 marca 1990 r.

14 listopada 1991 r.

Poprawka 4 do wydania 12Grupa ekspertów ds. Udoskonaleń Wtórnego Radaru Dozorowania i Systemów Zapobiegania Kolizjom, czwarte posiedzenie (SICASP/4) (1989 r.)Definicje; zapewnianie służb ruchu lotniczego bez względu na działanie pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS).16 lutego 1993 r.

11 listopada 1993 r.

Poprawka 5 do wydania 12Rewizja Koncepcji Ogólnej Grupy ekspertów ds. separacji (RGCSP), siódme posiedzenie (1990 r.), ósme posiedzenie (1993 r.); Grupa ekspertów ds. Automatycznego Dozorowania Zależnego (ADSP), drugie posiedzenie (1992 r.); Grupa ekspertów ds. lotów w każdych warunkach pogodowych (AWOP), posiedzenie dwunaste (1987 r.); Grupa ekspertów ds. Udoskonaleń Wtórnego Radaru Dozorowania i Systemów Zapobiegania Kolizjom, czwarte posiedzenie (SICASP) (1989 r.); Grupa ekspertów ds. Przewyższeń nad Przeszkodami, dziewiąte posiedzenie (1990 r.); Ograniczone Posiedzenie Żeglugi Powietrznej Regionu Północnego Atlantyku (COM/MET/RAC) (1992 r.); Posiedzenie Działów COM/MET/OPS (1990 r.); Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicje; zredukowane minima separacji pionowej do 300 m (1000 ft) powyżej FL 290; kryteria nawigacji obszarowej (RNAV); wymagana charakterystyka nawigacyjna; automatyczne dozorowanie zależne; oznaczenie statków powietrznych sanitarnych; integracja ruchu śmigłowców z ruchem samolotów konwencjonalnych; włączenie tras alternatywnych do planu lotu; radar kontroli ruchu naziemnego; meldowanie o incydentach w ruchu lotniczym; procedury meldowania z powietrza; przekazywanie do statku powietrznego informacji o materiałach radioaktywnych i "chmurach" toksycznych; informacje meteorologiczne w depeszach ATS; meldowanie pozycji określenia widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR); aspekty ATS w eksploatacji MLS; używanie wyłącznie SSR do celów separacji; system ostrzegania przed bliskością powierzchni ziemi (GPWS).18 marca 1994 r.

10 listopada 1994 r.

Poprawka 6 do wydania 12Komisja Żeglugi PowietrznejJednoczesne operacje na równoległych lub prawie równoległych drogach startowych.13 marca 1995 r.

9 listopada 1995 r.

13 wydanieGrupa ekspertów ds. Udoskonaleń Wtórnego Radaru Dozorowania i Systemów Zapobiegania Kolizjom, piąte posiedzenie (SICASP) (1993 r.); Grupa ekspertów ds. lotów w każdych warunkach pogodowychStosowanie radaru w służbach ruchu lotniczego; pokładowy system zapobiegania kolizjom (ACAS); instrukcje związane z procedurami podejścia z wykorzystaniem mikrofalowego systemu lądowania (MLS)/nawigacji obszarowej (RNAV)21 marca 1996 r.

7 listopada 1996 r.

Poprawka 1 do wydania 13Komisja Żeglugi PowietrznejDefinicje; formaty AIREP i automatyczne meldowanie z powietrza; przekazywanie informacji meteorologicznych; separacja między statkami powietrznymi; adekwatność procedur łączności w przypadkach niebezpieczeństwa i nagłych; oraz procedury w przypadku utraty łączności.5 marca 1997 r.

6 listopada 1997 r.

Poprawka 2 do wydania 13Grupa ekspertów ds. Automatycznego Dozorowania Zależnego (ADSP), czwarte posiedzenie (1996 r.); Rewizja Koncepcji Ogólnej Grupy ekspertów ds. separacji (RGCSP), dziewiąte posiedzenie (1996 r.)Automatyczne dozorowanie zależne; wymiana danych między automatycznymi systemami ATS; zastosowania ATS do linii przesyłu danych "powietrze-ziemia"; separacja między statkami powietrznymi; wymagana charakterystyka nawigacyjna; oraz wymagana charakterystyka nawigacyjna i nawigacja obszarowa dla lotów po trasie.19 marca 1998 r.

5 listopada 1998 r.

Poprawka 3 do wydania 13Komisja Żeglugi Powietrznej; Grupa ekspertów ds. Pomocy Wzrokowych, trzynaste posiedzenie (1997 r.)Klasyfikacja przestrzeni powietrznej ATS; zezwolenie w warunkach meteorologicznych dla lotów z widocznością; oraz miejsce oczekiwania przy drodze startowej.10 marca 1999 r.

4 listopada 1999 r.

14. wydanieŻegluga Powietrzna, Sekretariat; piąte posiedzenie Grupy ekspertów ds. Automatycznego Dozorowania Zależnego (ADSP/5); Międzyagencyjna grupa koordynacji procedur służb ruchu lotniczego (MAPCOG); trzydzieste dziewiąte posiedzenie Europejskiej grupy planowania żeglugi powietrznej (EANPG/39); jedenaste i dwunaste posiedzenie Grupy ekspertów ds. Przewyższeń nad Przeszkodami (OCP/11 i OCP/12); Poprawka 72 do Załącznika 3 - Służba meteorologiczna dla Międzynarodowej Żeglugi Powietrznej; Poprawki 25, 20 i 7 do Załącznika 6 - Operacje Statków Powietrznych, część I, II i III; Poprawki 26, 21 i 8 do Załącznika 6, część I, II i IIIZmiana tytułu dokumentu na Procedury Służb Żeglugi Powietrzne j- Zarządzanie Ruchem Lotniczym (PANS-ATM); Rozdział 1 - Definicje. Nowe i zmienione definicje; Nowy Rozdział 2 - Zapewniania bezpieczeństwa lotów przez ATS. Wprowadzenie nowych przepisów odnoszących się do zapewniania bezpieczeństwa lotów przez ATS; Nowy Rozdział 3 - Przepustowość systemu ATS i zarządzanie przepływem ruchu lotniczego. Wprowadzenie nowych przepisów odnoszących się do procedur ATFM i zarządzania przepustowością; Rozdział 4 - Ogólne przepisy dla służb ruchu lotniczego. Zmiana struktury rozdziału, zmiany dotyczące wymagań potwierdzeń oraz rozszerzenie przepisów na kontrolę prędkości; Rozdział 5 - Minima i metody separacji. Zmiana struktury rozdziału oraz zmiany edycyjne dla zwiększenia przejrzystości; Rozdział 6 - Separacja w pobliżu lotnisk. Zmiana struktury rozdziału, wprowadzenie nowych przepisów odnoszących się do standardowych zezwoleń dla statków powietrznych przylatujących i odlatujących; Rozdział 7 - Procedury dla służby kontroli lotniska. Zmiana struktury rozdziału, wprowadzenie nowych przepisów odnoszących się operacji w warunkach słabej widzialności; Rozdział 8 - Służby radarowe. Zmiana struktury rozdziału oraz zmiany edycyjne; Rozdział 9 - Służba informacji powietrznej i służba alarmowa. Wyłącznie zmiana numeracji punktów; Rozdział 10 - Koordynacja. Wprowadzenie nowych przepisów ogólnych odnoszących się do koordynacji ATS, zmiana numeracji punktów i zmiany edycyjne; Rozdział 11 - Depesze służb ruchu lotniczego. Wyłącznie zmiana numeracji punktów; Rozdział 12 - Frazeologie. Zmienione procedury służące do zharmonizowania języka radiotelefonii i poprawy stosowania standardowej frazeologii; Rozdział 14 - Łączność kontroler-pilot za pomocą linii przesyłania danych (CPDLC). Zmienione i nowe procedury mające na celu ułatwienie wprowadzenia nowych dostępnych technologii w odniesieniu do CPDLC i linii przesyłu danych - służb informacji powietrznej (D-FIS); Nowy Rozdział 15 - Procedury dotyczące zagrożeń, utraty łączności i nieprzewidzianych sytuacji. Zawiera przeniesione i nowe przepisy odnoszące się sytuacji zagrożenia; Rozdział 16 - Procedury różne. Przeniesione przepisy dotyczące ruchu wojskowego, balonów wolnych bezzałogowych, meldunków o incydentach w ruchu lotniczym i stosowania powtarzalnych planów lotu; oraz różne zmiany edycyjne.29 czerwca 2001 r.

1 listopada 2001 r.

Poprawka 1 do wydania 14Piąte posiedzenie Grupy ekspertów ds. Automatycznego Dozorowania Zależnego (ADSP/5); Dziesiąte posiedzenie Rewizji Koncepcji Ogólnej Grupy ekspertów ds. separacji (RGCSP/10)Automatyczne zależne dozorowanie; separacja boczna przecinających się torów dla operacji RNAV, gdy jest określone RNP; separacja podłużna 55,5 km (30 NM) i wymagania dla ADS do wprowadzenia tego minimum separacji.28 maja 2002 r.

20 listopada 2002 r.

2Grupa ekspertów ds. Separacji i Bezpieczeństwa Przestrzeni Powietrznej; oraz Sekretariat i Grupa badawcza ds. Wymagań Profesjonalnych w zakresie Języka Angielskiego Wartości tolerancji stosowane przez kontrolerów do weryfikacji dokładności informacji o poziomie lotu meldowanej przez mod C; wymagania profesjonalne w zakresie znajomości języka; oraz zmiany edycyjne w Dodatku 1.26 marca 2003 r.

27 listopada 2003 r.

3Sekretariat/Komisja Żeglugi Powietrznej; Posiedzenie Działu Meteorologicznego (2002 r.); Zalecenie 3/3 czwartego posiedzenia Grupy ekspertów ds. Globalnego Nawigacyjnego Systemu Satelitarnego (GNSSP/4).Nieuprawnione wtargnięcia; frazeologie dotyczące separacji kanałowej 8,33 kHz, RVSM i GNSS; specjalne meldunki z powietrza i inne informacje meteorologiczne; a także zmiana definicji.29 czerwca 2004 r.

25 listopada 2004 r.

4SekretariatDefinicje; informacje meteorologiczne; procedury specjalne do nieprzewidzianych sytuacji w locie w przestrzeni powietrznej nad oceanami; zredukowane minima separacji na drodze startowej; procedury w razie utraty łączności powietrze-ziemia; frazeologie do stosowania w pobliżu lotnisk.31 marca 2005 r.

24 listopada 2005 r.

15. wydanieSekretariat/Komisja Żeglugi Powietrznej; Grupa ekspertów ds. Separacji i Bezpieczeństwa Przestrzeni Powietrznej (SASP); Grupa ekspertów ds. połączeń danych operacyjnych (OPLINKP); Grupa ekspertów ds. systemów dozorowania i rozwiązywania konfliktów (SCRSP); Grupa ekspertów ds. operacji (OPSP); Grupa ds. operacji dla obserwacji wulkanów na międzynarodowych drogach lotniczych (IAVWOPSG)Definicje; Procedury dla ADS-B, ADS-C, AIDC, CPDLC i RCP; procedury pilota w przypadku bezprawnej ingerencji; procedury koordynacji między ATS i innymi podmiotami; oznaczniki nazwa-kod; kryteria wyboru preferencyjnych dróg startowych; procedury i frazeologie związane z ACAS; procedury związane z popiołem wulkanicznym.1 czerwca 2007 r.

2 listopada 2007 r.

1Grupa studyjna ds. planu lotu (FPSG)Aktualizacja formularza planu lotu ICAO.27 maja 2008

15 listopada 2012

2Sekretariat; Pierwsza grupa robocza całego posiedzenia Panelu ds. Instrumentalnych Procedur Lotu (IFPP-WG/WHL/1)Zmiana do przedmowy; definicje; nieuprawnione wtargnięcie; służby ruchu lotniczego; sytuacje stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.10 marca 2009

19 listopada 2009

3Sekretariat; Panel separacji i bezpieczeństwa żeglugi powietrznej (SASP); Grupa studyjna ds. łącza danych dla informacji meteorologicznych (METLINKSG); Grupa operacyjna ds. obserwacji wulkanów w międzynarodowych drogach lotniczych (IAVWOPSG) Zmiana definicji; minima separacji między statkami powietrznymi; separacja pozioma między statkami powietrznymi w przestrzeniach terminalowych; raportowanie z powietrza20 lipca 2010

18 listopada 2010

4Sekretariat; Panel separacji i bezpieczeństwa żeglugi powietrznej (SASP); Grupa ekspertów ds. operacji (OPSP); Dwunasta grupa robocza całego posiedzenia (WG/WHL 12); oraz Komisja Żeglugi PowietrznejZmiana do przedmowy; definicji; minimum separacji z wykorzystaniem ADS-B lub systemów multilateralnych; frazeologii i procedur kontroli ruchu lotniczego (ATC) odnoszących się do paliwa, ujednoliconych z wymaganiami Załącznika 6 ICAO16 marca 2012

15 listopada 2012

5Sekretariat wspierany przez Grupę Zadaniową ds. Klasyfikacji Podejść (ACTF) w koordynacji z Zespołem ds. Lotnisk (AP), Zespołem ds. Instrumentalnych Procedur Lotu (IFPP), Zespołem ds. Systemów Nawigacji (NSP) i Zespołem ds. Operacji (OPSP)Zmiana dotycząca definicji związanych z operacjami i procedurami instrumentalnego podejścia, będąca wynikiem nowej klasyfikacji podejść.20 marca 2013

13 listopada 2014