Dz.Urz.MZ.2018.121

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne 1 , 2

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669) ogłasza się wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WÓD UZNANYCH JAKO NATURALNE WODY MINERALNE

1 Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 45).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 103).