Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2020.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) w związku z art. 63a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695) ogłasza się co następuje:
Ogłasza się wykaz stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych i innych stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STRON INTERNETOWYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE NIE WPŁYWA NA WYKORZYSTANIE PRZEZ ABONENTA LIMITU TRANSMISJI DANYCH W RAMACH WYBRANEGO PRZEZ ABONENTA PAKIETU