Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych

1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 marca 2013 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2. Zarządzenia wewnętrzne nieobjęte wykazem utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 marca 2013 r.

Lp.NrDataTytuł zarządzenia wewnętrznegoOznaczenie obowiązujących aktów zmieniających
2004 r.
1.72004-04-22w sprawie ograniczenia palenia tytoniuz. wewn. nr 15 z 2006-12-29
2005 r.
2.72005-04-21w sprawie logo i blankietów urzędowychz. wewn. nr 3 z 2008-02-14,

z. wewn. nr 9 z 2009-08-13

2006 r.
3.72006-06-01w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanych przy służbowych wyjazdach zagranicznych, odbywaniu szkoleń zagranicznych oraz przyjmowaniu delegacji zagranicznych
2007 r.
4.112007-06-22w sprawie zasad przygotowania i trybu realizacji sektorowego projektu informatycznego "System Informacyjny Statystyki Publicznej" ujętego w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010z. wewn. nr 13 z 2007-07-23,

z. wewn. nr 20 z 2007-11-30,

z. wewn. nr 11 z 2008-07-31,

z. wewn. nr 7 z 2009-07-30,

z. wewn. nr 14 z 2010-07-09,

z. wewn. nr 19 z 2010-10-19,

z. wewn. nr 9 z 2011-03-23,

z. wewn. nr 18 z 2001-08-17,

z. wewn. nr 29 z 2011-10-27,

z. wewn. nr 18 z 2012-05-28

5.172007-10-02w sprawie organizacji prac związanych z powszechnym spisem rolnym 2010 i narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań 2011z. wewn. nr 4 z 2010-02-16,

z. wewn. nr 2 z 2011-01-28

6.212007-12-06w sprawie powołania Grupy zadaniowej do spraw systemu informacji statystycznej dla potrzeb polityki regionalnejz. wewn. nr 5 z 2008-02-21,

z. wewn. nr 14 z 2012-04-24

2008 r.
7.82008-06-06w sprawie zasad przyjęcia zbiorów danych administracyjnych oraz form i trybów ich przepływu w procesie przetwarzania
8.102008-06-30w sprawie określenia liczby i zakresu przedziałów punktowych stanowisk korpusu służby cywilnej w urzędach statystycznych
9.142008-05-25w sprawie powołania w GUS Zespołu do spraw wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych w powiązaniu z wdrażaniem formularzy elektronicznych w badaniach GUS
10.172008-12-16w sprawie specjalizacji urzędów statystycznychz. wewn. nr 18 z 2008-12-22,

z. wewn. nr 8 z 2010-03-30

2009 r.
11.22009-02-09w sprawie organizacji stałego dyżuru Prezesa GUS na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania GUS w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz realizacji zadań obrony cywilnej
12.52009-03-26w sprawie Zespołu Redakcyjnego do spraw kontynuacji serii publikacji "Historia Polski w liczbach"
2010 r.
13.32010-02-05w sprawie powołania Grupy zadaniowej do spraw rachunków środowiskowychz. wewn. nr 28 z 2011-10-21,

z. wewn. nr 3 z 2012-09-27

14.42010-02-16w sprawie utworzenia Centrum Przetwarzania Danych Spisowych w ramach projektu PSR 2010 i NSP 2011z. wewn. nr 15 z 2010-07-26,

z. wewn. nr 22 z 2011-09-19,

z. wewn. nr 9 z 2012-02-21,

z. wewn. nr 6 z 2013-02-28

15.92010-04-29w sprawie wprowadzenia w GUS Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowychz. wewn. nr 14 z 2011-06-20
16.102010-05-17w sprawie powołania Zespołu do spraw finansowania badań i innych prac statystycznych
17.132010-07-12w sprawie instrukcji postępowania dotyczącej przyjmowania i realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
2011 r.
18.72011-03-03w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowań w zakresie właściwości Prezesa GUS do wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polskąz. wewn. nr 30 z 2011-10-31
19.102011-04-21w sprawie utworzenia Rady Dyrektorów przy Prezesie GUS
20.112011-05-02w sprawie wykazu jednostek stosowanych do pomiaru wielkości w badaniach statystycznych
21.202011-09-02w sprawie Komitetu Redakcyjnego
22.252011-09-30w sprawie Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcznika "Wiadomości Statystyczne"
23.262011-09-30w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji (modyfikacji) i aktualizacji oraz opracowania założeń do nowych modułów zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami SOFTUS służb statystyki publicznej
24.272011-10-17w sprawie zasad i trybu zlecania instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS zadań na rzecz służb statystyki publicznejz. wewn. nr 32 z 2012-12-20
25.312011-10-31w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników "Europa 2020" oraz wskaźników krótkookresowych
26.322011-11-04w sprawie powołania Zespołu do spraw badań kapitału ludzkiego
27.332011-11-07w sprawie regulaminu funkcjonowania GUS w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych
28.342011-11-22w sprawie powołania w GUS Zespołu do spraw przygotowania analitycznych publikacji zawierających wyniki PSR 2010
29.352011-12-28w sprawie pomiaru oceny oraz monitorowania jakości badań statystycznych statystyki publicznej
2012 r.
30.22012-01-20w sprawie powołania Zespołu nadzorującego sporządzanie opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowanie w urzędach statystycznych
31.62012-02-16w sprawie powołania w GUS Zespołu do spraw przygotowania projektu ustawy o statystyce publicznejz. wewn. nr 12 z 2012-03-27
32.72012-02-16w sprawie wprowadzenia do stosowania Zasad postępowania z danymi statystycznymiz. wewn. nr 31 z 2012-12-10
33.82012-02-16w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki sektora zagranica dla potrzeb rachunków narodowych i bilansu płatniczegoz. wewn. nr 9 z 2013-03-20
34.162012-05-18w sprawie wytycznych przygotowania "Planu Opracowań Statystycznych GUS na rok 2013"
35.172012-05-18w sprawie dokumentu "Kierunki rozwoju statystyki publicznej do 2017 roku"
36.192012-05-29w sprawie opisów metodologicznych podstawowych wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS
37.212012-06-20w sprawie Zasad przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komitecie honorowym
38.222012-07-13w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji Systemu Edukacji Statystycznej oraz strategii jej wdrożenia
39.232012-07-30w sprawie Planu kont dla jednostek służb statystyki publicznejz. wewn. nr 5 z 2013-02-27
40.242012-08-14w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji opracowania i wdrożenia w jednostkach służb statystyki publicznej polityki bezpieczeństwa informacji spełniającej wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności
41.252012-09-05w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 95. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki
42.262012-09-20w sprawie powołania Zespołu do spraw profilowania grup przedsiębiorstw w celu wyodrębnienia jednostek do obserwacji statystycznej
43.282012-10-08w sprawie zasad przygotowania i trybu realizacji Projektu Wsparcie Informatyczne monitorowania polityki spójności na szczeblu regionalnym w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz regionalnego programowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
44.292012-11-14w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych
45.302012-11-28w sprawie powołania w Głównym Urzędzie Statystycznym Komitetu Programowego Międzynarodowego Roku Statystyki
46.332012-12-31w sprawie ustalenia podziału zadań pomiędzy członków Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego
2013 r.
47.12013-01-10w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Systemie NSP 2011
48.22013-01-28w sprawie zasad przygotowania i trybu realizacji Projektu Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (Działanie 3.1. Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO)
49.32013-02-08w sprawie rozliczania wydatków w układzie zadaniowym
50.42013-02-21w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli w jednostkach służb statystyki publicznej
51.72013-03-11w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Nauki, Techniki i Innowacji
52.82013-03-14w sprawie zasad przygotowania i trybu realizacji Projektu System Informacyjny Intranet w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) VII osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
53.102013-03-22w sprawie zasad przygotowania i trybu realizacji Projektu System Edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) VII osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
54.112013-03-22w sprawie Programu "Koncepcja organizacji badań statystycznych"
55.122013-03-29w sprawie procedur prowadzenia gospodarki finansowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (dysponent 58 części budżetowej)