Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2006.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych

1.
Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2.
Zarządzenia wewnętrzne nieobjęte wykazem utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz zarządzeń wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.

Lp.NrDataTytułUwagi
1996 r.
1121996.04.30w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
1997 r.
2231997.12.29w sprawie ustalenia składu Komisji Programowo-Metodologicznejzm. z. wewn. nr 1 z 2002.01.15, z. wewn. nr 1 z 2004.01.07
2001 r.
3102001.06.21w sprawie wprowadzenia do stosowania Zasad i procedur postępowania z danymi statystycznymizm. z. wewn. nr 13 z 2002.07.26, z. wewn. nr 19 z 2002.10.29
2002 r.
442002.02.12w sprawie planu kont dla jednostek organizacyjnych statystyki publicznejzm. z. wewn. nr 2 z 2004.01.07, z. wewn. nr 4 z 2005.03.15, z. wewn. nr 15 z 2005.09.05
552002.02.20w sprawie powołania Zespołu do spraw metodologii badań statystycznych produkcji i cen producentówzm. z. wewn. nr 6 z 2002.02.28
672002.04.10w sprawie opisu metodologicznego podstawowych wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
782002.05.07w sprawie prac Komisji do spraw ochrony tajemnicy statystycznej w zakresie udostępniania danych statystycznych
892002.05.14w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników strukturalnych i wskaźników krótkookresowych oraz wdrożenia procedur wyrównania sezonowego
9102002.06.08w sprawie powołania Zespołu do spraw przeorganizowania badań "SP - Roczna ankieta przedsiębiorstwa" i "SP-3 - Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw"
10112002.06.03w sprawie regulaminu wykonywania kontroli finansowej w jednostkach służb statystyki publicznejzm. z. wewn. nr 1 z 2005.01.10
2003 r.
1112003.03.31w sprawie powołania Zespołu do spraw wskaźników statystycznych charakteryzujących stan i rozwój społeczeństwa informacyjnego
12112003.11.03w sprawie prowadzenia kontroli jednostek służb statystyki publicznej
2004 r.
1352004.02.27w sprawie ustalenia kompetencji członków kierownictwa GUSzm. z. wewn. nr 8 z 2004.04.23
1472004.04.23w sprawie ograniczenia palenia tytoniu
15102004.06.03w sprawie powołania Zespołu do spraw Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych
16162004.12.01w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki sektora zagranica dla potrzeb rachunków narodowych i bilansu płatniczego
2005 r.
1722005.02.03w sprawie powołania Zespołu do spraw modyfikacji funkcjonowania Banku Danych Regionalnychzm. z. wewn. nr 2 z 2006.01.23
1832005.02.07w sprawie powołania Zespołu do przygotowania zasad zlecania i procedur odbioru systemów przetwarzania danych statystycznych oraz ustalenia obowiązkowej zawartości dokumentów związanych z tym procesem
1952005.03.21w sprawie prac przygotowawczych do opracowania publikacji dotyczącej historii organizacji i tworzenia statystyki w Polsce
2062005.04.04w sprawie Konwentu Dyrektorówzm. z. wewn. nr 16 z 2005.09.05, z. wewn. nr 17 z 2005.09.15
2172005.04.21w sprawie logo i blankietów urzędowych
2282005.05.02w sprawie powołania Zespołu do przygotowania propozycji uaktualnienia "Zasad i procedur postępowania z danymi statystycznymi"
2392005.05.31w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji (modyfikacji) i aktualizacji oraz opracowania założeń do nowych modułów zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami SOFTUSzm. z. wewn. nr 29 z 2005.12.28
24102005.06.06w sprawie powołania Zespołu do spraw statystyki dochodów z pracy rezydentów i nierezydentów
25112005.06.24w sprawie Komitetu Redakcyjnego
26122005.07.07w sprawie powołania Zespołów: do spraw przygotowania i wdrożenia w badaniach statystycznych statystyki publicznej klasyfikacji działalności oraz klasyfikacji wyrobów i usług oraz do spraw metodologii przeliczenia danych statystycznych wynikających ze zmian klasyfikacji dokonanych w ramach "Operacji 2007"zm. z. wewn. nr 1 z 2006.01.03
27132005.08.19w sprawie Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcznika "Wiadomości Statystyczne"
28142005.09.01w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy ubieganiu się o dotacje oraz wykonywaniu prac współfinansowanych z funduszy Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego UE - Eurostat
29182005.09.27w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny zakresu i organizacji nowo podejmowanych oraz kontynuowanych w zmienionym zakresie badań statystycznych realizowanych przez statystykę publiczną
30192005.10.18w sprawie powołania Zespołu do spraw badania zróżnicowania poziomu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych (średnia krajowa/Warszawa) dla potrzeb obliczeń parytetu siły nabywczej walut (PPP)
31202005.11.17w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wydatków finansowanych ze środków publicznych w Głównym Urzędzie Statystycznym (dysponent główny)
32212005.12.07w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania metodologii szacunków danych krótkookresowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
33222005.12.27w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 92 Konferencji Szefów Urzędów Statystycznych Krajów Unii Europejskiej (DGINS 2006)