Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2009.4.22

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z późn. zm.1)) ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Wykazem", stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Wykaz przedstawia stan na dzień 31 stycznia 2009 r.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

(Załącznik do obwieszczenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK 

URZĘDOWY WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SPIS TREŚCI

Część 1A. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Część 1B. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

Część 1C. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

Część 2A. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Część 2B. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

Część 2C. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Część 1A. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

poz. 1 do poz. 1016

grafika

poz. 1017 do poz. 2008

grafika

poz. 2009 do poz. 3003

grafika

poz. 3004 do poz. 4001

grafika

poz. 4002 do poz. 5009

grafika

poz. 5010 do poz. 6012

grafika

poz. 6013 do poz. 6999

grafika

poz. 7000 do poz. 8674

grafika

Część 1B. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

grafika

Część 1C. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

grafika

Część 2A. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

grafika

Część 2B. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

grafika

Część 2C. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

grafika