Ogłoszenie upadłości Banku Spółdzielczego w Ornecie, Banku Spółdzielczego w Pile oraz Banku Spółdzielczego w Bedlnie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1995.13.30

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 22 maja 1995 r.
w sprawie ogłoszenia upadłości Banku Spółdzielczego w Ornecie, Banku Spółdzielczego w Pile oraz Banku Spółdzielczego w Bedlnie.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 oraz z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703) podaje się do wiadomości, że:
- postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy, z dnia 15 lutego 1995 r. Sygn. akt U-1/94, ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Ornecie,

- postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu X Wydział Gospodarczy, z dnia 16 lutego 1995 r. Sygn. akt X U 4/94/2, ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Pile,

- postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie XV Wydział Gospodarczy, z dnia 7 kwietnia 1995 r. Sygn. akt XV U 1/95, ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Bedlnie.