Dz.Urz.MF.2018.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"

Ogłasza się uchwałę Nr 13/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 13/2018

KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. poz. 1580, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 14 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§  1. 
1.  Komitet przyjmuje aktualizację Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", zwaną dalej "Aktualizacją", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2.  Aktualizacja, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jej wcześniejszego zastosowania.
3.  W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).