Ogłoszenie uchwał Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - OpenLEX

Ogłoszenie uchwał Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1987.7.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 listopada 1987 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 27 października 1987 r.
w sprawie ogłoszenia uchwał Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na wniosek Przewodniczącego Naczelnej Rady Nadzorczej ogłaszam następujące uchwały:
1)
uchwała nr 7-III/87 w sprawie projektu budżetu i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 1988 r.,
2)
uchwała nr 8-III/87 w sprawie regulaminów organizacyjnych rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

UCHWAŁA Nr 7-III/87

Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 28 września 1987 r.

w sprawie projektu budżetu i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 1988 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 42, poz. 202) Naczelna Rada Nadzorcza, zebrana na III posiedzeniu plenarnym, uchwala co następuje:

1. Przyjmuje się, że projekt budżetu i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej na 1988 r. opracowany został przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawidłowo przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego i przyjętych założeń planistycznych.

2. Przyjmuje się przedłożoną przez Komisję Ekonomiczną Naczelnej Rady Nadzorczej opinię do tego projektu, z uwzględnieniem uwag i wniosków przyjętych na III posiedzeniu plenarnym Rady.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Naczelnej Rady Nadzorczej do przekazania opinii, o której mowa w pkt 2:

1) Ministrowi Finansów zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych,

2) Ministrowi Pracy, Płac i Spraw Socjalnych jako wniosku o doskonalenie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 14 pkt 4 tej ustawy.

4. Zobowiązuje się Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do:

1) dokonania oceny nakładów poniesionych na modernizację Zakładu w aspekcie uzyskanych efektów oraz do analizy możliwości poprawy tych efektów,

2) intensyfikacji działań zmierzających do racjonalizacji wykorzystywania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących w szczególności:

a) zagospodarowania rezerw tego funduszu w sposób zapewniający zachowanie ich realnej wartości,

b) inicjowania działalności zmierzającej do zapobiegania zachorowaniom, inwalidztwu i wypadkom.

5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Naczelnej Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do zapewnienia radom nadzorczym warunków aktywnego uczestniczenia w pracach nad projektem budżetu i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej Zakładu w szczególności przez:

a)
przedkładanie radom nadzorczym materiałów w terminie umożliwiającym ich wnikliwą analizę,
b)
szerokiego wykorzystywania opinii rad w pracach nad tym projektem.

6. Zaleca się przewodniczącym rad nadzorczych oddziałów podejmowanie działań zmierzających do wnikliwego i terminowego opiniowania projektu budżetu oraz uwzględnienia tej problematyki w regulaminie organizacyjnym rady oddziału.

UCHWAŁA Nr 8-III/87

NACZELNEJ RADY NADZORCZEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

z dnia 29 września 1987 r.

w sprawie regulaminów organizacyjnych rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 15, poz. 92) Naczelna Rada Nadzorcza zebrana na III posiedzeniu plenarnym, uchwala co następuje:

1. Uchwala się:

1) regulamin organizacyjny Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanowiący załącznik nr 1,

2) wzorcowy regulamin organizacyjny rad nadzorczych oddziałów Zakładu, stanowiący załącznik nr 2.

2. Zaleca się radom nadzorczym oddziałów Zakładu uwzględnienie w ich regulaminach organizacyjnych:

1) postanowień regulaminu wzorcowego, a w szczególności dotyczących trybu postępowania przy realizacji podstawowych zadań rady,

2) zasad współdziałania z Naczelną Radą Nadzorczą oraz radami nadzorczymi innych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Regulamin organizacyjny Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Regulamin określa zasady i tryb działania Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasady jej współdziałania z radami nadzorczymi oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2.
Przy realizacji zadań Naczelna Rada Nadzorcza stosuje przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
§  2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2)
Oddział - Oddział Zakładu,
3)
Rada - Naczelną Radę Nadzorczą Zakładu,
4)
Rada Oddziału - Radę Nadzorczą Oddziału Zakładu.
§  3.
1.
Rada działa w oparciu o roczne plany pracy, podlegające zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym.
2.
Rada uwzględnia również problemy nie objęte planem pracy, wynikające w szczególności z nowych przepisów lub zadań Zakładu.
3.
Rada przekazuje plany pracy Prezesowi Zakładu.
§  4.
1.
Rada współdziała z radami oddziałów oraz koordynuje ich działalność w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
2.
Rada współdziała również w zakresie swych kompetencji z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i społeczno-zawodowymi.
§  5.
Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

Rozdział  2.

Posiedzenia plenarne Rady

§  6.
1.
Posiedzenia plenarne Rady zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminach określonych w planie pracy.
2.
Nadzwyczajne posiedzenie plenarne zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub z inicjatywy własnej.
§  7.
1.
Porządek obrad posiedzenia plenarnego obejmuje tematy wynikające z planów pracy Rady oraz z ustaleń jej prezydium.
2.
Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego obejmuje tematykę uzasadniającą zwołanie posiedzenia.
§  8.
1.
O terminie i tematyce posiedzenia plenarnego Przewodniczący Rady zawiadamia:
1)
Prezesa Zakładu w terminie umożliwiającym przygotowanie niezbędnych materiałów,
2)
członków Rady, oraz organy i instytucje określone w § 4 ust. 2 nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, doręczając równocześnie materiały dotyczące tematyki obrad.
2.
Na posiedzenia mogą być również zapraszani przedstawiciele środków masowego przekazu.
§  9.
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  10.
1.
Posiedzenia plenarne są protokółowane, a uchwały Rady opracowywane na piśmie stanowią integralną część protokółu.
2.
Protokóły wraz z uchwałami przekazywane są Prezesowi Zakładu, a w razie potrzeby - również organom i instytucjom, których przedstawicieli zaproszono na posiedzenie Rady.
3.
Przewodniczący Rady określa, które z uchwał Rady podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Zakładu.

Rozdział  3.

Prezydium Rady.

§  11.
1.
Prezydium Rady jest jej organem wykonawczym, działającym między posiedzeniami plenarnymi.
2.
W skład prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady i jego zastępcy oraz przewodniczący komisji problemowych.
3.
Pracami prezydium kieruje Przewodniczący Rady.
§  12.
1.
Posiedzenia prezydium Rady zwołuje jej Przewodniczący, ustalając termin posiedzenia oraz porządek obrad.
2.
Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb wynikających z planu pracy Rady oraz innych tematów wymagających kolegialnego rozpatrzenia, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.
§  13.
1.
Do zadań prezydium Rady należy w szczególności:
1)
ukierunkowywanie zadań do planów pracy Rady i jej komisji problemowych,
2)
ustosunkowywanie się do materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich merytoryczną zasadność oraz kompleksowość prezentowanej tematyki,
3)
zajmowanie stanowiska w sprawach wniosków dotyczących doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz funkcjonowania Zakładu,
4)
ustosunkowywanie się do zasadności skarg i krytyki prasowej dotyczących Rady, a w sprawach zasadniczych - również Zakładu,
5)
rozpatrywanie okresowych informacji przewodniczących komisji problemowych o działalności komisji,
6)
ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej,
7)
ustalanie problemów wymagających omówienia w trybie roboczym z Prezesem Zakładu, a w razie potrzeby - również z przedstawicielami zainteresowanych organizacji i instytucji.
2.
Posiedzenia prezydium są protokółowane.

Rozdział  4.

Przewodniczący Rady.

§  14.
1.
Przewodniczący Rady kieruje działalnością Rady, a w szczególności reprezentuje Radę na zewnątrz oraz nadzoruje jej bieżącą działalność.
2.
W okresie nieobecności Przewodniczącego pracą Rady kieruje wyznaczony przez niego zastępca.
§  15.
Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1)
podział spraw wpływających do Rady,
2)
przedstawianie materiałów na posiedzenia plenarne Rady i jej prezydium,
3)
przewodniczenie na posiedzeniach plenarnych Rady i jej prezydium,
4)
formułowanie zadań do projektów planów pracy Rady i jej komisji problemowych,
5)
ustalanie zadań wymagających wykonania w trybie pozaplanowym,
6)
wdrażanie do realizacji uchwał Rady i jej postanowień oraz nadzorowanie ich realizacji,
7)
przedstawianie okresowych sprawozdań z działalności Rady,
8)
informowanie Rady o zadaniach realizowanych w okresach między plenarnymi posiedzeniami,
9)
przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności Rady i Zakładu,
10)
prezentowanie działalności rad nadzorczych w środkach masowego przekazu,
11)
czuwanie nad prawidłową realizacją uprawnień wynikających ze stosunku pracy przewodniczących rad oddziałów i ich zastępców,
12)
uczestniczenie w posiedzeniach Kolegium Zakładu, a także w posiedzeniach Prezydium - Kolegium Zakładu, na których rozpatrywane są sprawy o charakterze zasadniczym lub dotyczące działalności rad nadzorczych, a także utrzymywanie bieżących kontaktów z Prezesem Zakładu,
13)
kierowanie pracą Biura Rady.

Rozdział  5.

Komisje problemowe Rady.

§  16.
1.
Komisje problemowe stanowią podstawową formę działalności merytorycznej Rady.
2.
W pracach komisji uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Rady.
§  17.
Do zadań komisji problemowych należy w szczególności:
1)
wnikliwe badanie spraw leżących w sferze nadzoru Rady nad działalnością Zakładu, na podstawie sprawozdań i informacji przedkładanych Radzie przez Zakład,
2)
przedstawianie Radzie wniosków wynikających z działalności komisji,
3)
opracowywanie projektów uchwał, wniosków oraz opinii Rady,
4)
opiniowanie wniosków zgłaszanych przez rady oddziałów,
5)
współdziałanie z odpowiednimi komisjami problemowymi rad oddziałów,
6)
wizytowanie rad oddziałów,
7)
przeprowadzanie - na zlecenie Prezydium Rady - kontroli w jednostkach organizacyjnych Zakładu.
§  18.
1.
W Radzie działają następujące komisje problemowe:
1)
Organizacyjna,
2)
Prawna,
3)
Ekonomiczna,
4)
Interwencji i Odwołań.
2.
Przewodniczących komisji problemowych powołuje Rada, a składy osobowe komisji ustala prezydium Rady.
§  19.
Zakres działania Komisji Organizacyjnej obejmuje problematykę funkcjonowania Zakładu oraz rad nadzorczych, w szczególności:
1)
badanie i ocenę bieżącej działalności Zakładu i jego jednostek organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności obsługi ubezpieczonych, emerytów i rencistów oraz realizacji kompleksowego programu modernizacji Zakładu,
2)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zakładu,
3)
przygotowywanie wraz z Komisją Prawną opinii do projektu statutu oraz innych aktów dotyczących organizacji Zakładu,
4)
opiniowanie planów kontroli oraz ocena ich realizacji,
5)
ocenę warunków pracy oraz warunków płacowych i socjalnych pracowników Zakładu,
6)
koordynowanie współdziałania Rady z radami oddziałów oraz pomoc w organizowaniu współdziałania tych rad,
7)
organizowanie szkolenia członków rad.
§  20.
Zakres działania Komisji Prawnej obejmuje problematykę prawną działalności Zakładu oraz rad nadzorczych, a w szczególności:
1)
przedstawianie Radzie wniosków zmierzających do doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym w oparciu o spostrzeżenia własne lub zgłaszane przez rady oddziałów oraz okresową ocenę ich realizacji,
2)
badanie i ocenę możliwości uproszczeń proceduralnych w postępowaniu o świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
3)
przygotowywanie projektów opinii do projektów aktów normatywnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, przekazanych Radzie do zaopiniowania,
4)
badanie i ocenę wewnętrznej działalności normatywnej Zakładu,
5)
badanie i ocenę działalności Zakładu w zakresie profilaktyki oraz orzecznictwa inwalidzkiego,
6)
współdziałanie z Komisją Odwołań i Interwencji w zakresie analizy i oceny odwołań od decyzji Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem ich zasadności,
7)
przygotowywanie wraz z Komisją Organizacyjną opinii do projektu statutu oraz innych aktów dotyczących organizacji Zakładu.
§  21.
Zakres działania Komisji Ekonomicznej obejmuje tematykę finansowania ubezpieczeń społecznych oraz gospodarowania przez Zakład środkami finansowymi, a w szczególności:
1)
opiniowanie projektów budżetu Zakładu i projektów planów finansowych gospodarki pozabudżetowej,
2)
opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Zakładu i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej,
3)
opiniowanie rocznego planu kontroli Zakładu i sprawozdań z wykonania tego planu,
4)
analizowanie wyników kontroli działalności Zakładu przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontrolne,
5)
analizowanie i ocenę realizacji przez Zakład wniosków pokontrolnych,
6)
analizowanie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu finansowania ubezpieczeń społecznych oraz spraw finansowo-ekonomicznych Zakładu,
7)
bieżące analizowanie sytuacji finansowej funduszów celowych i przewidywanego stanu środków tych funduszy, z uwzględnieniem prawidłowości gospodarowania tymi środkami przez Zakład,
8)
analizowanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i stopnia ściągalności składek.
§  22.
Zakres działania Komisji Odwołań i Interwencji obejmuje problematykę skarg ludności na działalność Zakładu oraz odwołań od decyzji w sprawach ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:
1)
ocenę zjawiska skarg obywateli na działalność Zakładu i jego oddziałów,
2)
ustalanie źródeł powstawania skarg,
3)
analizowanie i ocenę odwołań od decyzji w sprawach z ubezpieczenia społecznego, we współdziałaniu z Komisją Prawną,
4)
ocenę działalności zespołów opiniujących odwołania od decyzji Zakładu,
5)
współdziałanie z właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków komórkami organów władzy i administracji, organizacji politycznych i społecznych oraz środków masowego przekazu.
§  23.
1.
Komisje problemowe działają na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Radę.
2.
Posiedzenia komisji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.
3.
Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, zawiadamiając o tym dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Zakładu.
4.
W razie potrzeby, w posiedzeniach komisji mogą brać udział przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji.
5.
Posiedzenia komisji są protokółowane.
§  24.
1.
Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.
2.
Komisja może wybrać ze swojego grona zastępcę przewodniczącego, do obowiązków którego należy zastępowanie przewodniczącego oraz wykonywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego.
3.
Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń komisji, ustalanie porządku obrad oraz przewodniczenie posiedzeniom,
2)
inicjowanie spraw, które powinny być przedmiotem obrad komisji,
3)
wyznaczanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów na posiedzenie komisji,
4)
przygotowywanie planów pracy komisji oraz informacji o ich realizacji,
5)
przedkładanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności komisji.
§  25.
1.
W razie potrzeby rozpatrzenia problemów, wchodzących w zakres zainteresowania więcej niż jednej komisji mogą być organizowane wspólne posiedzenia komisji.
2.
Wspólne posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego przewodniczący komisji.

Rozdział  6.

Zasady współdziałania z radami oddziałów.

§  26.
Rada podejmuje działania mające na celu:
1)
zintegrowanie wszystkich rad nadzorczych,
2)
szerokie wykorzystanie doświadczeń z pracy rad oddziałów oraz członków tych rad,
3)
stałe doskonalenie poziomu wiedzy członków rad nadzorczych o ubezpieczeniach społecznych,
4)
zapewnianie wzajemnego przepływu informacji dotyczących działania Rady oraz rad oddziałów,
5)
koordynowanie działalności rad oddziałów celem stosowania jednolitych rozwiązań organizacyjnych oraz zasad postępowania.
§  27.
Zadania, o których mowa w § 26 Rada realizuje przez:
1)
zwoływanie przynajmniej raz do roku posiedzeń plenarnych z udziałem wszystkich przewodniczących rad oddziałów,
2)
zapraszanie na posiedzenia prezydium Rady przewodniczących niektórych rad oddziałów, celem omówienia działalności tych rad oraz ich problemów,
3)
indywidualne kontakty członków Rady z radami oddziałów, w szczególności przez:
a)
udział członków Rady w niektórych posiedzeniach plenarnych rad oddziałów oraz wizytowanie przez nich tych rad,
b)
utrzymywanie przez członków Rady stałych kontaktów z radami oddziałów zwłaszcza z radami działającymi w miejscu ich zamieszkania lub w najbliższym zasięgu,
c)
zapraszanie do siedziby Rady przewodniczących rad oddziałów w celu omówienia działalności tych rad oraz ich problemów,
4)
udział członków Rady w rejonowych naradach rad nadzorczych oddziałów,
5)
organizowanie centralnego szkolenia zawodowego członków rad oraz udzielanie niezbędnej pomocy w szkoleniu organizowanym przez rady oddziałów,
6)
konsultacje z radami oddziałów ważniejszych projektów aktów normatywnych z zakresu ubezpieczeń społecznych przekazanych radzie do opinii,
7)
przekazywanie radom oddziałów uchwał oraz ważniejszych ustaleń Rady i jej prezydium,
8)
przekazywanie radom oddziałów podstawowych materiałów informacyjnych dotyczących działalności Zakładu.
§  28.
W celu koordynacji działalności rad oddziałów Rada:
1)
przekazuje zalecenia dotyczące organizacji pracy rad oddziałów w sprawach wymagających jednolitego stosowania w skali całego kraju,
2)
udziela radom oddziałów wytycznych zmierzających do ujednolicenia orzecznictwa zespołów opiniujących,
3)
wskazuje na uchybienia w pracy rad oddziałów, a zwłaszcza na niezgodność podejmowanych przez nie uchwał z obowiązującymi przepisami bądź podstawowymi zasadami i kierunkami działalności rad.

Rozdział  7.

Tryb postępowania przy realizacji niektórych podstawowych zadań Rady.

§  29.
Do wyłącznej kompetencji plenum Rady należą sprawy:
1)
wyboru zastępców przewodniczącego Rady,
2)
ustalenia, czy przewodniczący Rady oraz jego zastępcy pełnić mają funkcje w ramach stosunku pracy oraz w jakim wymiarze czasu pracy,
3)
powołania prezydium Rady,
4)
powołania komisji problemowych oraz ich przewodniczących,
5)
przyjęcia regulaminu organizacyjnego Rady,
6)
opiniowania projektów budżetu oraz planów finansowych gospodarki pozabudżetowej a także sprawozdań z wykonania tych planów,
7)
opiniowania sprawozdań z działalności Zakładu oraz udzielania votum zaufania Prezesowi Zakładu,
8)
podejmowania wniosków w sprawach mających zasadnicze znaczenie dla doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz funkcjonowania Zakładu,
9)
wydawania opinii w sprawach kandydatów na stanowisko Prezesa Zakładu i jego zastępców.
§  30.
1.
Opinie do projektów budżetu oraz planów finansowych gospodarki pozabudżetowej oraz do sprawozdań z ich wykonania podejmowane są przez Radę w trybie uchwał w oparciu o projekty przygotowane przez Komisję Ekonomiczną.
2.
W projektach opinii, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:
1)
problematykę dochodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Funduszu Alimentacyjnego,
2)
problematykę budżetu w tym zwłaszcza kosztów obsługi ubezpieczonych oraz finansowaniu działalności rad nadzorczych.
3.
W opiniach dotyczących:
1)
projektów budżetu i planów finansowych należy uwzględnić ocenę przewidywanego zabezpieczenia potrzeb ubezpieczonych, emerytów i rencistów, a także potrzeb Zakładu,
2)
sprawozdań z wykonania budżetu i planów finansowych należy uwzględniać społeczne efekty podjętych działań oraz ocenę działalności Zakładu.
4.
Opinie dotyczące sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz zawierające ocenę działalności Zakładu stanowią podstawę do podejmowania uchwał o udzieleniu votum zaufania Prezesowi Zakładu.
§  31.
1.
Przy opiniowaniu projektów aktów normatywnych przekazywanych Radzie przez Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych stosuje się zasady określone w ust. 2 - 4.
2.
W sprawach o charakterze zasadniczym, a w szczególności w sprawach poddawanych konsultacji społecznej:
1)
Rada zasięga opinii wszystkich rad oddziałów,
2)
projekt opinii opracowuje Komisja Prawna,
3)
opinia przyjmowana jest na posiedzeniu plenarnym Rady.
3.
W sprawach innych, niż określone w ust. 2:
1)
Rada zasięga opinii przewodniczących kilku rad oddziałów,
2)
projekt opinii opracowuje Komisja Prawna,
3)
opinię przyjmuje prezydium Rady.
4.
Rada może odstąpić od zasad określonych w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz w ust. 3 pkt 1 jeżeli uniemożliwiałoby to zaopiniowanie projektu w wyznaczonym terminie.
§  32.
1.
Wnioski zmierzające do doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz funkcjonowania Zakładu zgłaszane przez członków Rady oraz przez rady oddziałów podlegają zaopiniowaniu przez właściwą komisję problemową, a następnie rozpatrzeniu - w zależności od rangi problemu - przez prezydium Rady względnie na posiedzeniu plenarnym.
2.
Wnioski uznane za uzasadnione przewodniczący Rady przedstawia do wykorzystania:
1)
Ministrowi Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, gdy chodzi o wnioski dotyczące doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym,
2)
Prezesowi Zakładu gdy chodzi o wnioski dotyczące doskonalenia funkcjonowania Zakładu.
3.
O sposobie załatwiania wniosku przez Radę informuje się wnioskodawcę.
4.
Rada dokonuje okresowych ocen realizacji wniosków na posiedzeniach prezydium lub posiedzeniach plenarnych.

Rozdział  8.

Prawa i obowiązki członków Rady.

§  33.
Członkowie Rady obowiązani są:
1)
brać czynny udział w pracach Rady i jej komisji problemowych,
2)
wnikliwie badać i ustosunkowywać się do spraw, których rozpatrzenie bądź zaopiniowanie należy do właściwości Rady,
3)
bieżąco zaznajamiać się z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu ubezpieczeń społecznych,
4)
przestrzegać przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej,
5)
usprawiedliwiać swoją nieobecność w razie niemożności uczestniczenia w pracach Rady.
§  34.
Członkom Rady przysługuje prawo zgłaszania Radzie uwag i wniosków dotyczących doskonalenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz funkcjonowania Zakładu, a także w innych sprawach należących do właściwości Rady.
§  35.
1.
Członkowie Rady otrzymują legitymacje potwierdzające uprawnienia do wykonywania zadań zleconych im przez Radę.
2.
Członkom Rady z tytułu udziału w posiedzeniach Rady oraz jej komisji problemowych przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w przepisach w sprawie wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji resortowych.
3.
Członkom Rady wykonującym zlecone przez Radę czynności poza miejscem zamieszkania przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów rozliczane na zasadach ogólnych.
§  36.
1.
W przypadku zaniedbywania przez członka Rady obowiązków określonych w § 33, Rada po wyczerpaniu innych środków może na posiedzeniu plenarnym podjąć wniosek o odwołanie ze składu Rady.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 kierowany jest do organizacji, która desygnowała daną osobę do Rady.
3.
Odwołanie członka ze składu Rady następuje w trybie przewidzianym dla powołania.

Rozdział  9.

Biuro Rady.

§  37.
Do zadań Biura Rady należą czynności merytoryczne i organizacyjne zapewniające sprawne funkcjonowanie Rady, obsługa biurowa Rady oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępców.
§  38.
W ramach czynności zapewniających sprawne działanie Rady Biuro uwzględnia zadania wynikające z planów pracy Rady oraz z jej zadań koordynacyjnych, a w szczególności:
1)
przygotowuje organizacyjnie posiedzenia Rady i jej komisji problemowych,
2)
opracowuje projekty sprawozdań i informacji z działalności Rady,
3)
załatwia interesantów oraz opracowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli,
4)
utrzymuje robocze kontakty z radami oddziałów,
5)
współdziała z redakcjami Dziennika Urzędowego oraz Materiałów Informacyjnych Zakładu.
§  39.
Do zadań Biura w zakresie obsługi biurowej Rady należy w szczególności:
1)
prowadzenie rejestru uchwał Rady,
2)
prowadzenie rejestru wniosków zgłaszanych przez Rady oddziałów,
3)
podział, rejestrowanie i załatwianie korespondencji wpływającej do Rady,
4)
dokonywanie wypłaty członkom Rady wynagrodzeń za udział w posiedzeniach oraz wystawianie i ewidencjonowanie delegacji służbowych.
§  40.
1.
Biuro stanowi komórkę organizacyjną Zakładu.
2.
Biuro funkcjonuje na zasadach przyjętych dla komórek organizacyjnych Zakładu, z tym że:
1)
podlega służbowo Przewodniczącemu Rady,
2)
zakres działania Biura określa niniejszy regulamin organizacyjny,
3)
wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Biura załatwiane są na wniosek Przewodniczącego Rady.

Rozdział  10.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  41.
Do czasu powołania Biura Rady obsługę kancelaryjno-biurową Rady sprawuje sekretariat Rady.
§  42.
Regulamin stosuje się od dnia uchwalenia go przez Radę.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Regulamin organizacyjny Rady Nadzorczej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w .........................................

przyjęty uchwałą nr ........ plenarnego posiedzenia Rady w dniu ...........................

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Regulamin określa zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w .............................................................
2.
Przy realizacji zadań Rada stosuje przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego regulaminu uwzględniając wytyczne i zalecenia Naczelnej Rady Nadzorczej.
§  2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2)
Oddział - Oddział Zakładu,
3)
Naczelna Rada - Naczelną Radę Nadzorczą Zakładu,
4)
Rada - Radę Nadzorczą Oddziału Zakładu.
§  3.
1.
Rada działa w oparciu o roczne plany pracy, podlegające zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym Rady.
2.
Rada uwzględnia również problemy nie objęte planem pracy, wynikające w szczególności z nowych przepisów lub zadań oddziału, a także zadania wskazane przez Naczelną Radę.
3.
Rada przekazuje plany pracy Dyrektorowi Oddziału.
§  4.
1.
Rada współdziała z Naczelną Radą oraz z radami nadzorczymi innych oddziałów.
2.
Rada współdziała również w zakresie swych kompetencji z właściwymi miejscowo organami władzy i administracji państwowej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i społeczno-zawodowymi.
§  5.
Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

Rozdział  2.

Posiedzenia plenarne Rady.

§  6.
1.
Posiedzenia plenarne Rady zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminach określonych w planie pracy.
2.
Nadzwyczajne posiedzenie plenarne zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub z inicjatywy własnej.
§  7.
1.
Porządek obrad posiedzenia plenarnego obejmuje tematy wynikające z planów pracy Rady oraz z ustaleń jej prezydium.
2.
Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego obejmuje tematykę uzasadniającą zwołanie posiedzenia.
§  8.
1.
O terminie i tematyce posiedzenia plenarnego Przewodniczący Rady zawiadamia:
1)
Dyrektora Oddziału, w terminie umożliwiającym przygotowanie niezbędnych materiałów,
2)
członków Rady, Przewodniczącego Naczelnej Rady oraz organy i instytucje określone w § 4 ust. 2, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, doręczając równocześnie materiały dotyczące tematyki obrad.
2.
Na posiedzenia mogą być również zapraszani przedstawiciele środków masowego przekazu.
§  9.
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  10.
1.
Posiedzenia plenarne są protokółowane, a uchwały Rady opracowywane na piśmie stanowią integralną część protokółu.
2.
Protokóły wraz z uchwałami przekazywane są Naczelnej Radzie oraz Dyrektorowi Oddziału, a w razie potrzeby - również organom i instytucjom, których przedstawicieli zaproszono na posiedzenie Rady.

Rozdział  3.

Prezydium Rady.

§  11.
1.
Prezydium Rady jest jej organem wykonawczym, działającym między posiedzeniami plenarnymi.
2.
W skład prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady i jego zastępcy oraz przewodniczący komisji problemowych.
3.
Pracami prezydium kieruje Przewodniczący Rady.

Uwaga: Powołanie prezydium zależy od decyzji Rady i wymaga jej uchwały.

W skład prezydium mogą być powoływani inni członkowie Rady, jeżeli jest to uzasadnione miejscowymi potrzebami.

§  12.
1.
Posiedzenia prezydium Rady zwołuje jej Przewodniczący, ustalając termin posiedzenia oraz porządek obrad.
2.
Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb wynikających z planu pracy Rady oraz innych tematów wymagających kolegialnego rozpatrzenia, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.
§  13.
1.
Do zadań prezydium Rady należy w szczególności:
1)
ukierunkowywanie zadań do planów pracy Rady i jej komisji problemowych,
2)
ustosunkowywanie się do materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich merytoryczną zasadność oraz kompleksowość prezentowanej tematyki,
3)
zajmowanie stanowiska w sprawach wniosków dotyczących działalności oddziału, a także w sprawach dotyczących doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz funkcjonowania Zakładu,
4)
ustosunkowywanie się do zasadności skarg i krytyki prasowej dotyczących Rady, a w sprawach zasadniczych - również oddziału,
5)
rozpatrywanie okresowych informacji przewodniczących komisji problemowych i zespołów opiniujących o ich działalności,
6)
ustalanie problemów wymagających omówienia w trybie roboczym z Dyrektorem Oddziału, a w razie potrzeby - również z przedstawicielami zainteresowanych organizacji i instytucji.
2.
Posiedzenia prezydium są protokółowane.

Rozdział  4.

Przewodniczący Rady.

§  14.
1.
Przewodniczący Rady kieruje działalnością Rady, a w szczególności reprezentuje Radę na zewnątrz oraz nadzoruje jej bieżącą działalność.
2.
W okresie nieobecności Przewodniczącego pracą Rady kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

Uwaga: W przypadku, gdy powołanych zostało dwóch lub więcej zastępców, pracą Rady w czasie nieobecności Przewodniczącego powinien kierować zastępca pełniący funkcję w ramach stosunku pracy.

§  15.
Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1)
podział spraw wpływających do Rady,
2)
przedstawianie materiałów na posiedzenia plenarne Rady i jej prezydium,
3)
przewodniczenie na posiedzeniach plenarnych Rady i jej prezydium,
4)
formułowanie zadań do projektów planów Rady, jej komisji problemowych oraz zespołów opiniujących,
5)
ustalanie zadań wymagających wykonania w trybie pozaplanowym,
6)
wdrażanie do realizacji uchwał Rady i jej postanowień oraz nadzorowanie ich realizacji,
7)
przedstawianie okresowych sprawozdań z działalności Rady,
8)
informowanie Rady o zadaniach realizowanych w okresach między plenarnymi posiedzeniami,
9)
przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności Rady i oddziału,
10)
prezentowanie działalności Rady w miejscowych środkach masowego przekazu,
11)
uczestniczenie w naradach pracowniczych oraz w spotkaniach roboczych organizowanych przez Dyrektora Oddziału, na których rozpatrywane są sprawy o charakterze zasadniczym lub dotyczące działalności rad nadzorczych, a także utrzymywanie bieżących kontaktów z dyrektorem oddziału,
12)
utrzymywanie kontaktów z Naczelna Radą,
13)
kierowanie pracą sekretariatu.

Rozdział  5.

Komisje problemowe Rady.

§  16.
1.
Komisje problemowe stanowią podstawową formę działalności merytorycznej Rady.
2.
W pracach Komisji uczestniczyć powinni wszyscy członkowie Rady.
§  17.
Do zadań komisji problemowych należy w szczególności:
1)
wnikliwe badanie spraw leżących w sferze nadzoru Rady nad działalnością Oddziału, na podstawie sprawozdań i informacji przedkładanych Radzie przez Oddział,
2)
przedstawianie Radzie wniosków wynikających z działalności komisji,
3)
opracowywanie projektów uchwał, wniosków oraz opinii Rady,
4)
opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Rady,
5)
współdziałanie z odpowiednimi komisjami problemowymi Naczelnej Rady,
6)
przeprowadzanie - na zlecenie prezydium Rady - kontroli w komórkach organizacyjnych Oddziału oraz innych jednostkach realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.
§  18.
1.
W Radzie działają następujące komisje problemowe:

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

4) ...........................................................

2.
Przewodniczących komisji problemowych powołuje Rada, a składy osobowe komisji ustala prezydium Rady.

Uwaga: Liczba komisji, a także ich liczebność zależy od decyzji Rady, przy czym ich liczba nie powinna być mniejsza niż dwie i większa niż cztery.

Składy osobowe komisji może ustalać również posiedzenie plenarne.

§  19.
Zakres działania Komisji Organizacyjnej obejmuje problematykę, funkcjonowania Oddziału oraz Rady, a w szczególności:
1)
badanie i ocenę bieżącej działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem sprawności obsługi ubezpieczonych, emerytów i rencistów oraz realizacji przez Oddział zadań wynikających z kompleksowego programu modernizacji Zakładu,
2)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Oddziału,
3)
przedstawianie Radzie wniosków dotyczących doskonalenia obsługi ubezpieczonych oraz poprawy organizacji pracy,
4)
badanie i ocena realizacji przez zakłady pracy oraz organy i instytucje powierzonych im zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5)
opiniowanie planów kontroli oraz ocena ich realizacji,
6)
ocenę warunków pracy oraz warunków płacowych i socjalnych pracowników Oddziału,
7)
organizowanie współpracy z Naczelna Radą oraz radami innych oddziałów,
8)
organizowanie szkolenia członków Rady.
§  20.
Zakres działania Komisji Prawnej obejmuje problematykę prawną działalności Rady i oddziału, a w szczególności:
1)
przedstawianie Radzie wniosków zmierzających do doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz okresową ocenę ich realizacji,
2)
badanie i ocenę możliwości uproszczeń proceduralnych w postępowaniu o świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
3)
przygotowywanie projektów opinii do projektów aktów normatywnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, przekazanych do zaopiniowania przez Naczelną Radę,
4)
badanie i ocenę działalności profilaktycznej oraz orzecznictwa inwalidzkiego,
5)
ocenę funkcjonowania obsługi prawnej Oddziału oraz doradztwa fachowego dla osób indywidualnych i zakładów pracy.
§  21.
Zakres działania Komisji Ekonomicznej obejmuje zagadnienia planowania i realizacji budżetu Oddziału w zakresie dochodów i wydatków, a w szczególności:
1)
badanie i ocenę bieżącego wykonywania przez Oddział zadań finansowych,
2)
rozpatrywanie i ustosunkowywanie się do sprawozdań finansowych Oddziału w zakresie wykonania budżetu oraz analizowanie przyczyn odchylenia od planu,
3)
analizowanie i opiniowanie projektu budżetu co do ich zgodności z wytycznymi oraz potrzebami Oddziału,
4)
dokonywanie ocen efektów finansowych działalności kontrolnej Oddziału w zakładach pracy oraz w ramach kontroli wewnętrznej w Oddziale,
5)
badanie stanu zadłużenia płatników gospodarki nieuspołecznionej ze zwracaniem uwagi na przyczyny ich powstawania oraz sposoby likwidacji tych zadłużeń,
6)
analizowanie przyczyn powstania nadpłat świadczeń w zakładach pracy oraz w Oddziale,
7)
badanie celowości wydatków administracyjnych z budżetu Oddziału oraz na inwestycje i kapitalne remonty, a także ocenę wykonania zadań ustalonych w planach finansowych,
8)
analizowanie wykorzystania przez Oddział etatów, funduszu wynagrodzeń oraz funduszów socjalnego i mieszkaniowego.
§  22.
Zakres działania Komisji Odwołań i Interwencji obejmuje problematykę skarg ludności na działalność Oddziału oraz odwołań od decyzji w sprawach ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:
1)
analizowanie sposobu załatwiania skarg ludności oraz ustalanie podstawowych przyczyn ich powstawania,
2)
ocenę merytorycznej zasadności wnoszenia do sądów wniosków o oddalenie odwołań,
3)
ocenę działalności zespołów opiniujących,
4)
ustalanie przyczyn ponad przeciętnego wpływu odwołań od decyzji Oddziału,
5)
współdziałanie z właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków komórkami organów władzy i administracji, organizacji politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych i społeczno-zawodowych oraz środków masowego przekazu.

Uwaga: W razie powołania mniejszej liczby komisji problemowych zakres ich działania należy dostosować do ich struktury.

§  23.
1.
Komisje problemowe działają na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Radę.
2.
Posiedzenia komisji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co 2 miesiące.
3.
Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, zawiadamiając o tym kierownika właściwej komórki organizacyjnej Oddziału.
4.
W razie potrzeby, w posiedzeniach komisji mogą brać udział przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji.
5.
Posiedzenia komisji są protokółowane.
§  24.
1.
Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.
2.
Komisja może wybrać ze swojego grona zastępcę przewodniczącego, do obowiązków którego należy zastępowanie przewodniczącego oraz wykonywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego.
3.
Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń komisji, ustalanie porządku obrad oraz przewodniczenie posiedzeniom,
2)
inicjowanie spraw, które powinny być przedmiotem obrad komisji,
3)
wyznaczanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów na posiedzenie komisji,
4)
przygotowywanie planów pracy komisji oraz informacji o ich realizacji,
5)
przedkładanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności komisji.
§  25.
1.
W razie potrzeby rozpatrzenia problemów, wchodzących w zakres zainteresowania więcej niż jednej komisji mogą być organizowane wspólne posiedzenia zainteresowanych komisji.
2.
Wspólne posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego przewodniczący komisji.

Rozdział  6.

Zespoły opiniujące Rady.

§  26.
1.
Dla wykonania zadań polegających na opiniowaniu zasadności odwołań od decyzji Oddziału powołuje się zespoły opiniujące.
2.
Do zadań zespołów opiniujących należy w szczególności:
1)
wnikliwe badanie i analizowanie na podstawie akt sprawy zasadności odwołań wnoszonych od decyzji Oddziału kierowanych do sądu,
2)
wyrażanie w opiniach stanowiska Rady w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych o istotnym znaczeniu zasadności stanowiska Oddziału,
3)
zwracanie uwagi Rady na najczęściej występujące uchybienia Oddziału w postępowaniu decyzyjnym i odwoławczym.
§  27.
1.
Zespoły opiniują odwołania w składzie trzyosobowym.
2.
Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący powołany uchwałą Rady.
3.
Do obowiązków przewodniczącego zespołu opiniującego należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami zespołu,
2)
dokładne zapoznanie się ze sprawami przedłożonymi do zaopiniowania oraz zwracanie się do Oddziału o wyjaśnienie niejasności w dokumentacji,
3)
podpisywanie opinii sformułowanych przez zespół,
4)
analizowanie wyroków sądowych w sprawach uprzednio opiniowanych celem wykorzystania ich przy rozpatrywaniu podobnych spraw,
5)
stwarzanie warunków dla doskonalenia wiedzy merytorycznej członków zespołu,
6)
przedstawianie prezydium Rady okresowych informacji o działalności zespołu.
§  28.
1.
Przy opiniowaniu odwołań zespół kieruje się przepisami prawa oraz uwzględnia wytyczne Naczelnej Rady zmierzające do ujednolicenia stanowiska zespołów.
2.
Opinie zespołu podejmowane są większością głosów.
3.
Podjęte przez zespół opinie wyrażane są na piśmie.
§  29.
W przypadkach, gdy decyzja odmowna Oddziału znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach, lecz budzi wątpliwości ze względów społecznych, zespół może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o wystąpienie do Dyrektora Oddziału z wnioskiem o rozważenie możliwości podjęcia decyzji pozytywnej w trybie wyjątkowym.

Uwaga: Rada powołując zespoły powinna uzależnić ich liczbę od wpływu odwołań kierując się zasadą załatwienia sprawy w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu.

Dla zabezpieczenia pełnej trzyosobowej obsady przy opiniowaniu odwołań, możliwe jest:

- powoływanie do zespołu większej liczby członków Rady,

- uczestniczenie w posiedzeniu członka innego zespołu opiniującego.

Rozdział  7.

Tryb postępowania przy realizacji niektórych podstawowych zadań Rady.

§  30.
Do wyłącznej kompetencji plenum Rady należą sprawy:
1)
wyboru zastępców przewodniczącego Rady,
2)
ustalenia, czy Przewodniczący Rady oraz jego zastępcy pełnić mają funkcję w ramach stosunku pracy oraz w jakim wymiarze czasu pracy,
3)
powołania prezydium Rady,
4)
powołania komisji problemowych oraz ich przewodniczących,
5)
powołania zespołów opiniujących oraz ich przewodniczących,
6)
przyjęcia regulaminu organizacyjnego Rady,
7)
opiniowania projektów planów finansowych Oddziału oraz sprawozdań z wykonania tych planów,
8)
opiniowania sprawozdań z działalności Oddziału oraz udzielania votum zaufania Dyrektorowi Oddziału,
9)
występowania do Naczelnej Rady z wnioskami mającymi zasadnicze znaczenie dla doskonalenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz funkcjonowania Zakładu,
10)
wydawania opinii w sprawach kandydatów na stanowisko dyrektora Oddziału i jego zastępców.
§  31.
1.
Opinie do projektów planów finansowych Oddziału oraz do sprawozdań z ich wykonania podejmowane są przez Radę w trybie uchwał w oparciu o projekty przygotowane przez Komisję Ekonomiczną.
2.
W opinii uwzględniać należy w szczególności:
1)
problematykę dochodów i wydatków z Funduszów: Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Alimentacyjnego,
2)
problematykę budżetu w tym również koszty obsługi ubezpieczeń społecznych oraz finansowania działalności Rady.
3.
W opiniach dotyczących:
1)
projektów planów finansowych - należy uwzględniać ocenę przewidywanego zabezpieczenia potrzeb ubezpieczonych emerytów i rencistów, a także potrzeb Oddziału,
2)
sprawozdania z wykonania planów finansowych - należy uwzględniać ocenę działalności Oddziału, a zwłaszcza tych odcinków, które w poprzedniej ocenie wskazane zostały jako wymagające doskonalenia.
4.
Opinie dotyczące sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz zawierające ocenę działalności Oddziału stanowią podstawę do podjęcia uchwał o udzielenie votum zaufania Dyrektorowi Oddziału.
5.
Uchwały Rady dotyczące projektów planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania przekazuje się w określonych terminach do Naczelnej Rady oraz do Zakładu.
§  32.
1.
Wnioski zmierzające do doskonalenia przepisów o ubezpieczeniu społecznym, a także funkcjonowania Zakładu zgłaszane przez członków Rady oraz zespoły opiniujące powinny być skonkretyzowane i zawierać uzasadnienie.
2.
Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez właściwą komisję problemową, a następnie rozpatrzeniu w zależności od ich wagi przez prezydium lub plenum Rady.
3.
Wnioski uznane za uzasadnione Przewodniczący Rady przedstawia do wykorzystania:
1)
Dyrektorowi Oddziału, gdy chodzi o funkcjonowanie Oddziału,
2)
Naczelnej Radzie, gdy chodzi o doskonalenie przepisów lub funkcjonowanie Zakładu.
4.
Rada dokonuje okresowych ocen przebiegu realizacji przedstawionych wniosków na posiedzeniach prezydium lub posiedzeniach plenarnych.
§  33.
Opinie do projektów aktów normatywnych z zakresu ubezpieczenia społecznego, otrzymanych do zaopiniowania z Naczelnej Rady podejmowane są w trybie określonym w § 32 ust. 2 regulaminu.

Rozdział  8.

Prawa i obowiązki członków Rady.

§  34.
Członkowie Rady obowiązani są:
1)
brać czynny udział w pracach Rady i jej komisji problemowych,
2)
wnikliwie badać i ustosunkowywać się do spraw, których rozpatrzenie bądź zaopiniowanie należy do właściwości Rady,
3)
bieżąco zaznajamiać się z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu ubezpieczeń społecznych,
4)
przestrzegać przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej,
5)
usprawiedliwiać swoją nieobecność w razie niemożności uczestniczenia w pracach Rady.
§  35.
Członkom Rady przysługuje prawo zgłaszania Radzie uwag i wniosków dotyczących doskonalenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych, funkcjonowania Oddziału oraz w sprawach wiążących się z działalnością Zakładu i innych sprawach należących do właściwości Rady.
§  36.
1.
Członkowie Rady otrzymują legitymacje potwierdzające uprawnienia do wykonywania zadań zleconych im przez Radę.
2.
Członkom Rady z tytułu udziału w posiedzeniach Rady, jej komisji problemowych oraz zespołów opiniujących przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w przepisach w sprawie wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji resortowych, z uwzględnieniem wytycznych Naczelnej Rady.
3.
Członkom Rady wykonującym zlecone przez Radę czynności poza miejscem zamieszkania przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów rozliczane na zasadach ogólnych.
§  37.
1.
W przypadku zaniedbywania przez członka Rady obowiązków określonych w § 34, Rada po wyczerpaniu innych środków może na posiedzeniu plenarnym podjąć wniosek o odwołanie ze składu Rady.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kierowany jest do organizacji, która desygnowała daną osobę do Rady.
3.
Odwołanie członka ze składu Rady następuje w trybie przewidzianym dla powołania.

Rozdział  9.

Sekretariat Rady.

§  38.
Sekretariat Rady wykonuje czynności merytoryczne i organizacyjne zapewniające sprawne funkcjonowanie Rady, sprawuje jej obsługę biurową oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępców.
§  39.
W ramach czynności zapewniających sprawne funkcjonowanie Rady Sekretariat uwzględnia zadania wynikające z planów pracy Rady oraz z wytycznych i zaleceń Naczelnej Rady.
§  40.
Do zadań Sekretariatu w zakresie obsługi biurowej Rady należą:
1)
przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Rady i jej komisji problemowych oraz zespołów opiniujących,
2)
prowadzenie rejestru uchwał Rady,
3)
opracowywanie projektów sprawozdań i informacji dotyczących działalności Rady,
4)
ewidencjonowanie opinii podejmowanych przez zespoły opiniujące i nadawanie im biegu,
5)
podział, rejestrowanie i załatwianie korespondencji wpływającej do Rady,
6)
załatwianie interesantów oraz skarg i wniosków,
7)
dokonywanie wypłaty wynagrodzeń członkom Rady za udział w posiedzeniach oraz wystawianie i ewidencjonowanie delegacji służbowych.
§  41.
1.
Sekretariat stanowi komórkę organizacyjną Oddziału.
2.
Sekretariat funkcjonuje na zasadach przyjętych dla komórek organizacyjnych Oddziału, z tym że:
1)
podlega służbowo Przewodniczącemu Rady,
2)
zakres działania Sekretariatu określa niniejszy regulamin organizacyjny,
3)
wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Sekretariatu załatwiane są na wniosek Przewodniczącego Rady.

Rozdział  10.

Postanowienia końcowe.

§  42.
Regulamin stosuje się poczynając od dnia ........................... i z tym dniem traci moc regulamin organizacyjny przyjęty na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu .............................

Uwaga: Datę wejścia w życie regulaminu stanowi data uchwalenia go przez Radę.

Redakcja tego przepisu powinna ulec zmianie, jeżeli Rada nie miała regulaminu lub jeżeli uzna, że nie ma potrzeby jego zmiany.