Ogłoszenie terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MB.2007.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2007 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA BUDOWNICTWA1)
z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314) ogłasza się terminy i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, wyznaczone przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia, stanowiące załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906 i z 2007 r. Nr 38, poz. 241).

ZAŁĄCZNIK 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314) wyznaczam następujące terminy i miejsce postępowań kwalifikacyjnych.

1. Dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych:

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 24 sierpnia 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 27-28 września 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 26 września 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 25-26 października 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 24 października 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 22-23 listopada 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 21 listopada 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 13-14 grudnia 2007 r.

2. Dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami:

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 10 sierpnia 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 6-7 września 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 5 września 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 4-5 października 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 3 października 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 8-9 listopada 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 7 listopada 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 29-30 listopada 2007 r.

3. Dla kandydatów na zarządców nieruchomości:

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 23 sierpnia 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 13-14 września 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 12 września 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 11-12 października 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 10 października 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 15-16 listopada 2007 r.

* pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 14 listopada 2007 r.

* drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 6-7 grudnia 2007 r.

Miejsce postępowania kwalifikacyjnego: Warszawa, Ministerstwo Budownictwa, ul. Wspólna 2