Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 9 - "Ułatwienia" (wydanie trzynaste), obejmujący poprawki od 1 do 23 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
______

1) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

ZAŁĄCZNIK

Międzynarodowe Normy i Zalecane Metody Postępowania

grafika

Załącznik 9

do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Ułatwienia

Niniejsze wydanie zawiera wszystkie poprawki przyjęte przez Radę przed 8 marca 2011 r. i zastępuje, z dniem 17 listopada 2011 r., wszystkie wcześniejsze wydania Załącznika 9.

Informacja dotycząca zastosowania Norm i Zalecanych Metod Postępowania znajduje się w Przedmowie.

Wydanie trzynaste

Lipiec 2011 r.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

POPRAWKI

Wydane poprawki ogłaszane są w Suplementach do Katalogu do Publikacji ICAO; Katalog oraz jego Suplementy dostępne są na stronie internetowej ICAO www.icao.int. Poniżej znajduje się miejsce przeznaczone do prowadzenia zapisów dotyczących poprawek.

POPRAWKI I ERRATA

POPRAWKIERRATA
NrDzień wejścia w życieWprowadzono dniaWprowadzono przezNrData wydaniaWprowadzono dniaWprowadzono przez
1-2328/02/2013

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

A. Definicje

B. Zasady ogólne

ROZDZIAŁ 2. PRZYLOT I ODLOT STATKU POWIETRZNEGO

A. Postanowienia ogólne

B. Dokumentacja - wymogi i użytkowanie

C. Korekta dokumentacji

D. Dezynsekcja statku powietrznego

E. Dezynfekcja statku powietrznego

F. Przygotowania dotyczące międzynarodowego lotnictwa ogólnego oraz innych lotów pozarozkładowych

I. Postanowienia ogólne

II. Wcześniejsze pozwolenia

III. Zawiadomienie o przylocie z wyprzedzeniem

IV. Odprawa i pobyt statku powietrznego

ROZDZIAŁ 3. PRZYLOT I ODLOT OSÓB ORAZ ICH BAGAŻU

A. Postanowienia ogólne

B. Dokumenty wymagane do podróży

C. Bezpieczeństwo dokumentów podróży

D. Dokumenty podróży

E. Wizy wyjazdowe

F. Wizy wjazdowe i powtórnego wjazdu

G. Karty wejścia na pokład i opuszczenia pokładu

H. Międzynarodowe świadectwa szczepień lub badań profilaktycznych

I. Kontrola dokumentów podróży

J. Procedury odlotowe

K. Procedury i odpowiedzialności związane z przylotem

L. Procedury i wymogi tranzytowe

M. Postępowanie z bagażem odzielonym od jego właściciela

N. Identyfikacja i prawo wjazdu załogi oraz innego personelu przewoźnika lotniczego

O. Inspektorzy lotnictwa cywilnego

P. Pomoc w nagłych przypadkach/wizy wjazdowe w przypadku zaistnienia siły wyższej

ROZDZIAŁ 4. ODLOT I PRZYLOT ŁADUNKU ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW

A. Postanowienia ogólne

B. Informacje wymagane przez władze publiczne

C. Wydawanie i odprawianie ładunku eksportowego

D. Wydawanie i odprawianie ładunku importowego

E. Części zamienne, wyposażenie, zaopatrzenie oraz inne materiały importowane lub eksportowane przez przewoźników lotniczych w związku z usługami międzynarodowymi

F. Pojemniki i palety

G. Dokumenty i procedury pocztowe

H. Materiały radioaktywne

ROZDZIAŁ 5. OSOBY OBJĘTE ZAKAZEM WJAZDU ORAZ DEPORTOWANI

A. Postanowienia ogólne

B. Osoby objęte zakazem wjazdu

C. Osoby deportowane

D. Zaopatrzenie w zastępczy dokument podróży

ROZDZIAŁ 6. MIĘDZYNARODOWE PORTY LOTNICZE - UŁATWIENIA I OBSŁUGA RUCHU PASAŻERSKIEGO

A. Postanowienia ogólne

B. Ustalenia dotyczące przepływu ruchu pasażerskiego na terenie portu lotniczego

I. Postanowienia ogólne

II. Przedsięwzięcia dotyczące parkowania i obsługi statku powietrznego

III. Pasażerowie, załoga i bagaż opuszczający port lotniczy

IV. Pasażerowie, załoga i bagaż przybywający do portu lotniczego

V. Tranzyt i transfer pasażerów oraz załogi

VI. Pozostałe ułatwienia i usługi stosowane w budynkach terminali pasażerskich

VII. Obsługa ładunku i poczty oraz punkty odprawy celnej

C. Ułatwienia wymagane do wdrożenia środków ochrony zdrowia publicznego, nagłej pomocy medycznej oraz kwarantanny zwierząt i roślin

D. Ułatwienia wymagane do kontroli celnej oraz operacji wykonywanych przez służby kontrolne w porcie lotniczym

E. Pasażerowie niezdyscyplinowani

F. Udogodnienia dla pasażerów

ROZDZIAŁ 7. LĄDOWANIE W MIEJSCACH INNYCH NIŻ MIĘDZYNARODOWE PORTY LOTNICZE

A. Postanowienia ogólne

B. Krótki postój

C. Brak możliwości wznowienia lotu

ROZDZIAŁ 8. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŁATWIEŃ

A. Zobowiązania oraz wyłączenie od rekwizycji lub konfiskaty

B. Ułatwienia w poszukiwaniu, ratowaniu, dochodzeniu powypadkowym i ocalaniu mienia

C. Loty humanitarne, wykonywane po wystąpieniu klęsk żywiołowych lub spowodowanych przez człowieka katastrof, zagrażających ludzkiemu zdrowiu lub środowisku, oraz w podobnych sytuacjach kryzysowych, wymagających pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

D. Skażenia morskie i operacje ratunkowe

E. Wdrażanie międzynarodowych przepisów dotyczących zdrowia oraz innych stosownych regulacji prawnych

F. Krajowy plan postępowania w lotnictwie cywilnym na wypadek wybuchu epidemii choroby zakaźnej

G. Ustalenie krajowych programów ułatwień

H. Ułatwienia w transporcie pasażerów wymagających szczególnej pomocy

I. Postanowienia ogólne

II. Dostęp do portów lotniczych

III. Dostęp do usług lotniczych

I. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach lotniczych i ich rodzinom

ZAŁĄCZNIK 1. DEKLARACJA OGÓLNA

ZAŁĄCZNIK 2. LISTA PASAŻERÓW

ZAŁĄCZNIK 3. WYKAZ ŁADUNKÓW

ZAŁĄCZNIK 4. ZAŚWIADCZENIE O DEZYNSEKCJI O PRZEDŁUZONYM DZIAŁANIU

ZAŁĄCZNIK 5. KARTA WEJŚCIA NA POKŁAD/OPUSZCZENIA POKŁADU

ZAŁĄCZNIK 6. ZALECENIE RADY WSPÓŁPRACY CELNEJ*

ZAŁĄCZNIK 7. CERTYFIKAT CZŁONKA ZAŁOGI (CMC)

ZAŁĄCZNIK 8. CERTYFIKAT INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK 9. PROPONOWANY WZÓR DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO ZAWRÓCENIA OSOBY UZNANEJ ZA NIEPOŻĄDANĄ

ZAŁĄCZNIK 10. WZÓR STANDARDOWEGO DOKUMENTU HANDLOWEGO, WG ZALECEŃ ONZ

ZAŁĄCZNIK 11. WZÓR PROGRAMU UŁATWIEŃ W PORCIE LOTNICZYM

ZAŁĄCZNIK 12. MODEL WZORCOWY DLA KRAJOWEGO PROGRAMU UŁATWIEŃ W TRANSPORCIE LOTNICZYM

ZAŁĄCZNIK 13. FORMULARZ LOKALIZACJI PODRÓŻNYCH DLA CELÓW ZDROWOTNYCH

PRZEDMOWA

Tło historyczne

Normy i Zalecane Metody Postępowania dotyczące Ułatwień zostały po raz pierwszy przyjęte przez Radę 25 marca 1949 r., w wyniku postanowień Artykułu 37 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago, 1944 r.), i określone jako Załącznik 9 Konwencji pod tytułem "Normy i Zalecane Metody Postępowania - Ułatwienia". Zostały one wprowadzone w życie z dniem 1 września 1949 r. Normy i Zalecane Metody Postępowania oparte były na zaleceniach Pierwszej i Drugiej Sesji Wydziału Ułatwień, które odbyły się w Montrealu, w lutym 1946 r. oraz w Genewie, w czerwcu 1948 r. Zostały one poszerzone i w sposób obszerny poprawione w wyniku kolejnych Sesji Wydziału, tj. Sesji Trzeciej, która odbyła się w Buenos Aires w grudniu 1951 r., Sesji Czwartej - w Manili w październiku 1955 r., Sesji Piątej - w Rzymie w grudniu 1959 r., Sesji Szóstej - w Meksyku, na przełomie marca-kwietnia 1963 r., Sesji Siódmej - w Montrealu w maju 1968 r., Sesji Angielskiej, zorganizowanej w Dubrowniku w marcu 1973 r., Sesji Dziewiątej - w Montrealu, na przełomie kwietnia-maja 1979 r., Sesji Dziesiątej, zorganizowanej w Montrealu we wrześniu 1988 r. i Sesji Jedenastej, zorganizowanej w Montrealu w kwietniu 1995 r. oraz trzeciego Spotkania Panelu ds. Ułatwień, który miał miejsce w lutym 2001 r. w Montrealu. W wyniku Zaleceń, zgłoszonych przez Wydział i Panel ds. Ułatwień celem naniesienia poprawek do Załącznika 9, oraz działań Rady w tym zakresie, Wydanie Drugie Załącznika 9 weszło w życie z dniem 1 marca 1953 r., Wydanie Trzecie - 1 listopada 1956 r., Wydanie Czwarte - 1 listopada 1960 r., Wydanie Piąte - 1 kwietnia 1964 r., Wydanie Szóste - 1 kwietnia 1969 r., Wydanie Siódme - 15 kwietnia 1974 r., Wydanie Ósme - 15 lipca 1980 r., Wydanie Dziewiąte -15 listopada 1990 r., Wydanie Dziesiąte - 30 kwietnia 1997 r., a Wydanie Jedenaste - 15 lipca 2002 r.

Wydanie Dwunaste - Obecne wydanie obejmuje, między innymi, postanowienia wynikające z Szóstego Posiedzenia Zespołu ds. Ułatwień, które odbyło się w maju 2010 r. w Montrealu, w kwestiach obejmujących przygotowania Państw na wypadek wybuchu choroby zakaźnej o znaczeniu międzynarodowym; implementacji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym Systemów Zaawansowanej Informacji o Pasażerach; i środków na rzecz pomocy podróżnym, których lot został zakłócony w wyniku działania siły wyższej. Obecne Trzynaste Wydanie weszło w życie 18 Lipca 2011 r. i będzie obowiązywało od dnia 17 Listopada 2011 r.

Normy i Zalecane Metody Postępowania dotyczące Ułatwień są wynikiem Artykułu 37 Konwencji, który ustanawia między innymi, że "Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego powinna przyjąć i poprawić od czasu do czasu międzynarodowe Normy, Zalecane Metody Postępowania i procedury dot. postanowień celnych i imigracyjnych oraz innych tego rodzaju zagadnień odnoszących się do bezpieczeństwa, regularności i wydajności nawigacji lotniczej, w czasie, gdy uważa się to za stosowne". Polityka wdrożenia Norm i Zalecanych Metod Postępowania dotyczących Ułatwień została szczególnie podkreślona przez Artykuł 22 Konwencji, który zawiera przyjęte przez każde z Umawiających się Państw zobowiązania "do podjęcia wszelkich możliwych środków, poprzez wydanie stosownych regulacji prawnych lub w inny sposób, w celu ułatwienia i przyspieszenia nawigacji lotniczej pomiędzy obszarami Umawiających się Państw oraz w celu zapobieżenia zbędnym opóźnieniom statków powietrznych, załóg, pasażerów oraz ładunków, szczególnie w sferze administracji ustawowej odnoszącej się do imigracji, kwarantanny, odpraw celnych i zezwoleń", oraz zgodnie z Artykułem 23 Konwencji, definiującym podjęcie przez Umawiające się Państwa "w takim stopniu, w jakim uważa się to za możliwe, przedsięwzięć dotyczących procedur celnych i imigracyjnych w międzynarodowej nawigacji lotniczej zgodnie z metodami postępowaniami, które mogą być ustalane lub zalecane na podstawie Konwencji".

Oprócz Norm i Zalecanych Metod Postępowania zawartych w Załączniku 9, Program dotyczący ułatwień ICAO opiera się na Uchwałach Zgromadzenia z zakresu ułatwień oraz na zaleceniach typu B Sesji Wydziału Ułatwień, które nie sugerują poprawek do postanowień Załącznika.

Zastosowanie

Zgodnie z treścią Rozdziału 1, Punkt B, Normy i Zalecane Metody Postępowania niniejszego dokumentu dotyczą wszystkich kategorii operacji lotniczych statku powietrznego oprócz przypadków, gdzie dane postanowienie nawiązuje do jednego typu operacji lotniczej, bez wspominania o innych.

Normy i Zalecane Metody Postępowania dotyczące Ułatwień przyjmują dwie formy: pierwszą, formę "negatywną", np. Państwa nie powinny wprowadzać więcej niż pewną maksymalną liczbę wymogów dla dokumentacji, ograniczenia swobody w poruszaniu się, oraz drugą - formę "pozytywną", np. Państwa powinny zapewnić minimalne środki zapewniające wygodę pasażerów oraz dla ruchu, który przebiega jedynie przez dane miejsce itd. W przypadku pojawienia się wątpliwości w postanowieniu "negatywnym", zakłada się, że tam, gdzie jest to możliwe, Państwa złagodzą obowiązujące wymogi poniżej poziomu maksymalnego, ustalonego w Normach i Zalecanych Metodach Postępowania. W przypadku zaistnienia postanowienia "pozytywnego", zakłada się, że Państwa zapewnią poziom wyższy od poziomu minimalnego, ustalonego w Normach i Zalecanych Metodach Postępowania.

Działanie Umawiających się Państw

Powiadomienie o rozbieżnościach. Zwraca się uwagę Umawiających się Państw na nałożony na nie przez Artykuł 38 Konwencji, obowiązek informowania Organizacji ICAO o jakichkolwiek rozbieżnościach pomiędzy ich krajowymi regulacjami prawnymi i postępowaniem a Normami Międzynarodowymi zawartymi w niniejszym Załączniku oraz o jakichkolwiek poprawkach do nich wprowadzanych. Zaleca się, aby Umawiające się Państwa zawierały w takich powiadomieniach wszelkie rozbieżności z Zalecanymi Metodami Postępowania zawartymi w niniejszym Załączniku oraz z dokonanymi w nich poprawkami. Ponadto zaleca się, aby Umawiające się Państwa powiadamiały Organizację na bieżąco o wszelkich, kolejno występujących różnicach lub o anulowaniu jakichkolwiek, uprzednio zgłoszonych różnic. Szczególna prośba dotycząca zgłaszania rozbieżności zostanie przesłana Umawiającym się Państwom natychmiast po przyjęciu każdej poprawki do niniejszego Załącznika.

Zwraca się również uwagę Umawiających się Państw na postanowienia Załącznika 15, związane z publikacją rozbieżności pomiędzy ich krajowymi regulacjami prawnymi i postępowaniem a odnoszącymi się do nich Normami i Zalecanymi Metodami Postępowania ICAO z wykorzystaniem Lotniczej Służby Informacyjnej, jako dodatkowego obowiązku, nałożonego na te Państwa na podstawie Artykułu 38 Konwencji.

Rozpowszechnianie informacji. Zaleca się, aby informacje dotyczące wprowadzenia i wycofania zmian dokonanych w ułatwieniach, usługach i procedurach mających wpływ na wykonywane operacje statku powietrznego w zgodności z Normami i Zalecanymi Metodami Postępowania, określonymi w niniejszym Załączniku, były przekazywane i obowiązywały w zgodności z Załącznikiem 15.

Zaleca się, aby Umawiające się Państwa dołożyły wszelkich starań w celu opublikowania informacji FAL, wymaganych przez Załącznik 15 (zgodnie z Podręcznikiem Lotniczej Służby Informacyjnej - Doc. 8126), a zwłaszcza aby zapewniły ich zgodność z nowymi wymogami dotyczącymi przedstawienia i zawartości informacji określonych w Wydaniu Trzynastym Załącznika 15.

Wykorzystanie tekstu Załącznika w krajowych regulacjach prawnych. Dnia 13 kwietnia 1948 r. Rada przyjęła rezolucję zwracającą uwagę Umawiających się Państw na potrzebę stosowania w krajowych uregulowaniach prawnych, w możliwie szerokim zakresie, języka Standardów ICAO, które posiadają charakter normatywny oraz na potrzebę wskazywania odstępstw od tych Standardów, włącznie z dodatkowymi krajowymi regulacjami prawnymi, istotnymi dla ochrony lub regularności nawigacji lotniczej. Jakkolwiek jest to możliwe, postanowienia niniejszego Załącznika zostały sporządzone w taki sposób, aby umożliwiać wdrożenie go do krajowej legislacji bez znaczących zmian w tekście.

Informacje ogólne

Załącznik składa się z następujących części składowych, jednakże nie wszystkie z nich muszą znaleźć się w każdym Załączniku; posiadają one poniższy status:

1. Materiał stanowiący właściwy tekst Załącznika:
a) Normy i Zalecane Metody Postępowania przyjęte przez Radę zgodnie z postanowieniami Konwencji. Zostały one zdefiniowane w następujący sposób:

Norma: każda specyfikacja, której jednolite przestrzeganie zostało uznane za wykonalne i istotne dla ułatwienia i poprawy niektórych aspektów międzynarodowej nawigacji lotniczej, która została przyjęta przez Radę na podstawie artykułu 54 (l) Konwencji, i w odniesieniu do której, w przypadku braku zgodności, musi być zgłoszona do Rady przez Umawiające się Państwa, zgodnie z Artykułem 38.

Zalecana Metoda Postępowania: każda specyfikacja, której przestrzeganie zostało uznane za ogólnie wykonalne i pożądane w celu ułatwienia i poprawy niektórych aspektów międzynarodowej nawigacji lotniczej, która została przyjęta przez Radę na podstawie artykułu 54 (l) Konwencji, i w odniesieniu do której, w przypadku braku zgodności, musi być zgłoszona do Rady przez Umawiające się Państwa, zgodnie z Artykułem 38.

b) Załączniki składające się na materiał pogrupowano osobno, ale jednocześnie stanowią one część Norm i Zalecanych Metod Postępowania przyjętych przez Radę.
c) Definicje terminów użyte w Normach i Zalecanych Metodach Postępowania, które uznaje się za wymagające wyjaśnienia w związku z tym, że ich znaczenia nie są powszechnie ujęte w słownikach. Definicja nie posiada niezależnego statusu, ale stanowi istotną część każdej Normy i Zalecanej Metody Postępowania, w których termin został użyty, ponieważ zmiana znaczenia tego terminu miałaby wpływ na specyfikację.
2. Materiał przyjęty przez Radę do publikacji w związku z Normami i Zalecanymi Metodami Postępowania:
a) Przedmowy, składające się z materiału historycznego i wyjaśnień opartych na działaniu Rady, zawierające wyjaśnienie obowiązków Państw w odniesieniu do zastosowania Norm i Zalecanych Metod Postępowania wynikających z Konwencji i Rezolucji o ich przyjęciu.
b) Wprowadzenia, składające się z wyjaśnień wprowadzonych na początku części, rozdziałów lub sekcji Załącznika, służące zrozumieniu zastosowania tekstu.
c) Uwagi, zawarte odpowiednio w tekście celem podania informacji faktograficznych lub odniesień dotyczących Norm i Zalecanych Metod Postępowania o których mowa, niebędące jednak częścią Norm czy Zalecanych Metod Postępowania.
d) Załączniki, składające się na materiał uzupełniający Norm i Zalecanych Metod Postępowania lub wskazówki dotyczące ich zastosowania.

Niniejszy Załącznik został przyjęty w sześciu wersjach językowych - angielskiej, arabskiej, chińskiej, francuskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej. Każde Umawiające się Państwo uprasza się o wybranie jednej z wyżej wymienionych wersji dla celów wdrożenia Załącznika oraz dla innych celów przewidzianych w Konwencji (bądź poprzez bezpośrednie wykorzystanie tekstu Załącznika, bądź poprzez przetłumaczenie go na język narodowy Państwa) oraz o poinformowanie o tym fakcie Organizacji ICAO.

Dla dokładnego określenia statusu każdego zdania przyjęto następującą zasadę: Normy zostały wydrukowane zwykłą czcionką; Zalecane Metody Postępowania zostały wydrukowane zwykłą czcionką, kursywą, a ich status jest wskazany przez słowo Zalecenie; Uwagi zostały wydrukowane zwykłą czcionką, kursywą, a ich status jest wskazany przez słowo Uwaga.

Każde odniesienie do części niniejszego dokumentu, które jest oznaczone numerem, dotyczy wszystkich podpunktów należących do tej części.

Przez zastosowanie rodzaju męskiego w treści niniejszego Załącznika należy rozumieć osoby obojga płci.

MIĘDZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ  1.

 DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

A.

 Definicje

W przypadku użycia poniższych wyrażeń w Normach i Zalecanych Metodach Postępowania dotyczących Ułatwień, mają one następujące znaczenie dla celów niniejszego Załącznika:

Przyjęcie (Admission). Pozwolenie na wjazd do Państwa, wydane osobie przez władze publiczne tego Państwa zgodnie z jego prawem wewnętrznym.

System zaawansowanej informacji o pasażerach (API) (Advance Passenger Information (API) System). System komunikacji elektronicznej, za pomocą którego wymagane elementy danych są zbierane i przekazywane do organów kontroli granicznej przed odlotem lub przylotem, i udostępniane na linii kontroli granicznej na lotnisku, na którym dokonywana jest ta kontrola.

Wyposażenie statku powietrznego (Aircraft equipment). Artykuły zawierające sprzęt pierwszej pomocy, ratunkowy oraz żywność, z wyłączeniem części zamiennych lub zaopatrzenia, do użytku na pokładzie statku powietrznego podczas lotu.

Przewoźnik lotniczy (Aircraft operator). Osoba, organizacja lub przedsiębiorstwo zaangażowane w lub oferujące swoje usługi w ramach prowadzonej działalności z wykorzystaniem statków powietrznych.

Dokumenty przewoźników lotniczych (Aircraft operator's documents). Listy przewozowe, bilety pasażerskie i karty pokładowe, dokumenty rozliczeniowe pomiędzy bankiem a spedytorem, bilety na ponadwymiarowy bagaż, inne polecenia zapłaty (M.C.O.), raporty szkód i nieprawidłowości, przywieszki bagażowe i ładunkowe, harmonogramy oraz dokumentacja wyważenia statku powietrznego, do użytku linii lotniczych i przewoźników lotniczych.

Linia lotnicza (Airline). Zgodnie z Artykułem 96 Konwencji, wszelkie przedsiębiorstwa transportu lotniczego oferujące lub obsługujące regularne międzynarodowe usługi lotnicze.

Inspektor lotnictwa cywilnego (Civil aviation inspektor). Inspektor lotnictwa cywilnego oznacza osobę wyznaczoną przez Umawiające się Państwo, której zadaniem jest przeprowadzanie inspekcji obszarów związanych z bezpieczeństwem, ochroną lub innymi aspektami związanymi z operacjami transportu lotniczego, zgodnie z instrukcjami odpowiedniej władzy.

Uwaga. - Przykłady inspektorów lotnictwa cywilnego obejmują inspektorów odpowiedzialnych za zdatność do lotu, operacje lotnicze i inne aspekty związane z bezpieczeństwem oraz ochroną transportu lotniczego.

Agent autoryzowany (Authorized agent). Osoba reprezentująca przewoźnika lotniczego, która będąc upoważniona lub działając w jego imieniu, realizuje formalności związane z przylotem i odprawą obsługiwanego przez przewoźnika lotniczego statku powietrznego, załogi, pasażerów, ładunku, poczty, bagażu oraz zaopatrzenia. Tam, gdzie jest to zgodne z prawem, stanowisko to obejmuje również osobę trzecią, upoważnioną do obsługi ładunku statku powietrznego.

Bagaż (Baggage). Osobista własność pasażerów lub załogi, przewożona na pokładzie statku powietrznego w porozumieniu z przewoźnikiem lotniczym.

Integralność granic (Border integrity). Egzekwowanie przez Państwo swoich ustaw i/lub rozporządzeń, dotyczących ruchu towarów i/lub osób poprzez jego granice.

Ładunek (Cargo). Wszelka własność przewożona na pokładzie statku powietrznego, inna niż poczta, zaopatrzenie oraz bagaż towarzyszący lub nieprawidłowo odprawiony.

Odprawa towarów (Clearance of goods). Dopełnienie formalności celnych zezwalających na import do kraju, eksport lub poddanie towaru kolejnej procedurze celnej.

Rozpoczęcie podróży (Commencement of journey). Punkt, w którym osoba rozpoczęła podróż, bez brania pod uwagę jakiegokolwiek portu lotniczego, w którym się zatrzymała w bezpośrednim tranzycie bądź w przelocie lub łączonym połączeniu, jeśli nie opuściła bezpośredniej strefy tranzytowej danego portu lotniczego.

Żywność i wyposażenie (Commissary supplies). Artykuły jednorazowego bądź wielokrotnego użytku, używane przez przewoźnika lotniczego głównie do świadczenia usług z zakresu zaopatrzenia pokładowego i wygody pasażerów podczas lotów.

Członek załogi (Crew member). Osoba wyznaczona przez przewoźnika lotniczego do pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego podczas lotu.

Osoba deklarująca (Declarant). Każda osoba składająca deklarację towarów lub w imieniu której taka deklaracja jest składana.

Nakaz deportacji (Deportation order). Pisemny nakaz, wydany przez właściwe władze Państwa i wręczony osobie deportowanej, nakazujący jej opuszczenie terytorium tego Państwa.

Osoba deportowana (Deportee). Osoba, która legalnie została przyjęta na terytorium Państwa przez jego władze lub wjechała nielegalnie, i której następnie w późniejszym czasie właściwe władze formalnie nakazały opuścić Państwo.

Bezpośrednia strefa tranzytowa (Direct transit area). Specjalna strefa, wyznaczona na terenie międzynarodowego portu lotniczego, zatwierdzona i nadzorowana lub kontrolowana przez właściwe władze publiczne, gdzie pasażerowie mogą pozostać podczas tranzytu lub transferu bez ubiegania się o wjazd na terytorium danego Państwa.

Przygotowanie tranzytu bezpośredniego (Direct transit arrangements). Szczególne przygotowania, zatwierdzone przez zainteresowane władze publiczne, dzięki którym zatrzymany na krótko ruch pasażerski poprzez terytorium Umawiającego się Państwa pozostaje pod ich bezpośrednią kontrolą.

Opuszczenie pokładu (Disembarkation). Opuszczenie statku powietrznego, po wylądowaniu, przez osoby inne niż załoga lub pasażerowie kontynuujący lot tranzytowy.

Dezynfekcja (Disinfection). Procedura, zgodnie z którą podjęte zostają środki w zakresie ochrony zdrowia w celu kontroli lub zabicia czynników zakaźnych obecnych na ciele ludzi lub zwierząt, bądź w lub na zakażonych częściach statku powietrznego, bagażu, ładunku, towarach lub opakowaniach, zgodnie z wymaganiami, poprzez bezpośrednie zetknięcie ze środkami chemicznymi lub czynnikami fizycznymi.

Dezynsekcja (Disinsection). Procedura, zgodnie z którą podjęte zostają środki ochrony zdrowia w celu kontroli lub zniszczenia owadów obecnych na pokładzie statku powietrznego w bagażu, ładunku, towarach, opakowaniach lub poczcie.

Wejście na pokład (Embarkation). Wejście na pokład statku powietrznego w celu rozpoczęcia podróży lotniczej, za wyjątkiem załogi lub pasażerów, którzy weszli na pokład w poprzednim etapie tego samego lotu tranzytowego.

eMRTD (MRTD - Dokument Podróży Odczytywalny Maszynowo (Machine Readable Travel Documents)). MRTD (Paszport, wiza lub dokument) posiadający wbudowany bezstykowy chip oraz możliwość bycia użytym do biometrycznej identyfikacji posiadacza MRTD, zgodnie ze standardami określonymi w odpowiedniej części Doc 9303 ICAO.

Członek personelu latającego (Flight crew member). Licencjonowany członek załogi, odpowiedzialny za pełnienie służby niezbędnej do operacji statku powietrznego podczas lotu.

Strefa wolnocłowa (Free zone). Część terytorium Umawiającego się Państwa, uznawana za pozostającą poza obszarem odprawy celnej, na którą zostały wprowadzone towary podlegające opłatom celnym i podatkom importowym.

Operacje lotnictwa ogólnego (General aviation operations). Operacja statku powietrznego inna niż operacja komercyjnego transportu lotniczego lub powietrzne usługi lotnicze.

Sprzęt naziemny (Ground equipment). Artykuły specjalnego rodzaju do użytku przy pracach konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych statku powietrznego na ziemi, obejmujące sprzęt testujący oraz sprzęt do obsługi ładunku i pasażerów.

ICAO Public Key Directory (ICAO PKD). Centralna baza danych służąca jako miejsce przechowywania Certyfikatów osób podpisujących dokumenty (Document Signer Certificates - Cds) zawierających publiczne klucze osób podpisujących dokumenty (Document Signer Public Keys), CSCA Master List (MLcsca), Country Signing CA Link Certificates (ICcsca) i Listy Unieważnionych Certyfikatów wydane przez uczestników, razem z systemem ich dystrybucji, utrzymywane przez ICAO w imieniu uczestników, celem ułatwienia weryfikacji danych zawartych w eMRTD.

Kontrola imigracyjna (Immigration control). Środki przyjęte przez Państwo w celu kontroli wjazdu do, tranzytu przez i odlotu z jego terytorium osób podróżujących drogą lotniczą.

Cła i podatki importowe (Import duties and taxes). Opłaty celne oraz wszelkie inne opłaty, podatki lub obciążenia, pobrane od lub w związku z importem towarów. Opłaty nie zawierają obciążeń, których suma ograniczona jest do przybliżonego kosztu usług świadczonych lub zainkasowanych przez punkt odprawy celnej w imieniu innego organu władzy państwowej.

Osoby nieposiadające właściwych dokumentów (Improperly documented person). Osoba będąca w podróży lub zamierzająca odbyć podróż: (a) z dokumentem podróży, którego termin ważności upłynął, lub z nieważną wizą; (b) ze sfałszowanym, podrobionym lub zmienionym dokumentem podróży lub wizą; (c) bez dokumentu podróży; lub (d) bez wizy, w sytuacji gdy jest wymagana.

Osoby objęte zakazem wjazdu na terytorium państwa (Inadmissible person). Osoba, której odmówiono lub odmówi się wjazdu na terytorium Państwa przez właściwe władze państwowe.

Międzynarodowy port lotniczy (International airport). Każdy port lotniczy wyznaczony przez Umawiające się Państwo i znajdujący się na jego terytorium, służący do obsługi przylotów i odlotów statków powietrznych w międzynarodowym ruchu powietrznym oraz w którym przeprowadzane są formalności dotyczące odprawy celnej, kontroli imigracyjnej, zdrowia publicznego, kwarantanny zwierząt i roślin oraz podobnych procedur.

Załadunek (Lading). Umieszczenie ładunku, poczty, bagażu i zaopatrzenia do przewozu na pokładzie statku powietrznego.

Poczta (Mail). Przesyłki pocztowe oraz inne materiały nadawane lub przeznaczone do wysyłki pocztowej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Powszechny Związek Pocztowy.

Bagaż zagubiony (Mishandled baggale). Bagaż nieumyślnie lub wbrew woli oddzielony od pasażerów lub załogi.

Kontrola antynarkotykowa (Narcotics control). Środki do sprawowania kontroli nad niedozwolonym przewozem narkotyków i substancji psychotropowych drogą lotniczą.

Osoby niepełnosprawne (Person with disabilities). Każda osoba, której poruszanie się jest ograniczone w wyniku niepełnosprawności fizycznej (czuciowej lub ruchowej), intelektualnej, wieku, schorzenia lub innej przyczyny inwalidztwa, podczas korzystania z transportu, wymagająca specjalnej uwagi i przystosowania do jej potrzeb usług udostępnionych wszystkim pasażerom.

Udogodnienia dla pasażerów (Passenger amenities). Udogodnienia dostarczane pasażerom, które nie mają zasadniczego wpływu na przepływ ruchu pasażerskiego.

Dowódca statku powietrznego (Pilot-in-command). Pilot odpowiedzialny za operacje i bezpieczeństwo statku powietrznego podczas lotu.

Władze publiczne (Public authorities). Agencje lub przedstawiciele Umawiającego się Państwa, odpowiedzialni za zastosowanie i egzekwowanie poszczególnych ustaw i przepisów danego Państwa, nawiązujących do każdego z aspektów niniejszych Norm i Zalecanych Metod Postępowania.

Sytuacja zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (Public health emergency of international koncern). Nadzwyczajne wydarzenie zdefiniowane zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi (2005 r.) Światowej Organizacji Zdrowia: (i) stanowiące ryzyko dla zdrowia publicznego innych Państw poprzez międzynarodowe rozprzestrzenienie się choroby oraz (ii) wymagające potencjalnie skoordynowanej międzynarodowej odpowiedzi.

Ryzyko dla zdrowia publicznego (Public health risk). Prawdopodobieństwo wydarzenia mogącego wpłynąć niekorzystnie na zdrowie populacji osób z naciskiem na te, które mogą rozprzestrzenić się międzynarodowo lub mogą przedstawiać poważne i bezpośrednie zagrożenie.

Wydawanie towarów (Release of goods). Działanie władz celnych, zezwalające na przekazanie towarów poddanych kontroli celnej do dyspozycji zainteresowanych osób.

Loty z pomocą humanitarną (Relief flights). Loty wykonywane w celach humanitarnych, przewożące personel humanitarny oraz zaopatrzenie, takie jak żywność, ubranie, wyposażenie na potrzeby schronienia, artykuły medyczne i inne, podczas lub po wystąpieniu sytuacji kryzysowych i/lub kataklizmów i/lub w celu ewakuacji osób z miejsca, w którym dana sytuacja kryzysowa i/lub kataklizm zagrażają ich życiu lub zdrowiu, do miejsc bezpiecznych, w tym samym Państwie lub innym Państwie wyrażającym zgodę na ich przyjęcie.

Wydalenie osoby (Removal of a person). Działanie władz publicznych Państwa, w zgodzie z jego prawem, nakazujące osobie opuszczenie terytorium Państwa.

Nakaz wydalenia (Removal order). Pisemny nakaz wręczany przez Państwo przewoźnikowi lotniczemu, którego lotem podróżowała osoba objęta zakazem wjazdu do tego Państwa, nakazujący przewoźnikowi lotniczemu wydalenie tej osoby z jego terytorium.

Ocena ryzyka (Risk assessment). Ocena wykonana przez deportujące Państwo w zakresie właściwości eskortowanego lub nieeskortowanego wydalenia danej osoby publicznym transportem lotniczym. Ocena powinna brać pod uwagę wszystkie odpowiednie czynniki, włączając w to kondycję zdrowotną, psychiczną i fizyczną osoby deportowanej do lotu publicznym środkiem transportu lotniczego, chęć lub niechęć do podróżowania, sposób zachowania i jakiekolwiek jej wcześniejsze doświadczenia ze stosowaniem przemocy.

Zarządzanie ryzykiem (Risk management). Systematyczne stosowanie procedur i praktyk zarządzania, dostarczających agencjom kontroli granicznej istotnych informacji odnośnie przewozów i dostaw towarów stanowiących ryzyko.

Sprzęt wykorzystywany do ochrony lotnictwa (Security equipment). Urządzenia używane indywidualnie lub jako część systemu w celu zapobiegania lub wykrywania aktów bezprawnej ingerencji wobec lotnictwa cywilnego i jego infrastruktury.

Części zamienne (Spare parts). Artykuły, włącznie z silnikami i śmigłami, wykorzystywane do naprawy bądź wymiany i przeznaczone do zastosowania w statku powietrznym.

Państwo rejestracji (State of Registry). Państwo, w którego rejestrze wpisany jest statek powietrzny.

Zaopatrzenie [Stores (Supplies)]. a) Zaopatrzenie z przeznaczeniem do konsumpcji oraz b) zaopatrzenie w artykuły do zbycia.

Zaopatrzenie w artykuły z przeznaczeniem do konsumpcji [Stores (Supplies)] for consumption]. Towary, sprzedane bądź niesprzedane, przeznaczone do konsumpcji przez pasażerów oraz załogę na pokładzie statku powietrznego oraz towary niezbędne dla ruchu i konserwacji statku powietrznego, włącznie z paliwem i smarami.

Zaopatrzenie w artykuły do zbycia [Stores (Supplies)] to be taken away]. Artykuły przeznaczone na sprzedaż dla pasażerów oraz załogi statku powietrznego.

Zezwolenie tymczasowe (Temporary admission). Procedura celna, według której pewne towary, zwolnione całkowicie lub częściowo z ceł i podatków importowych, mogą być wniesione na obszar celny; towary te muszą być zaimportowane dla konkretnego celu i przeznaczone do reeksportu w przeciągu określonego okresu czasu, bez dalszych zmian z wyjątkiem normalnej deprecjacji wynikającej z ich użytkowania.

Przelot (Trough-flight). Lot statku powietrznego z punktu początkowego, przez punkty pośrednie, do punktu przeznaczenia, oznaczony przez przewoźnika lotniczego tym samym symbolem przez cały czas jego trwania.

Dokument podróży (Travel dokument). Paszport lub inny oficjalny dokument tożsamości wydany przez Państwo lub organizację, który może być użyty przez prawowitego posiadacza celem międzynarodowej podróży.

Bagaż nietowarzyszący (Unaccompanied baggage). Bagaż przewożony jako ładunek, który może, ale nie musi, być przewożony na pokładzie tego samego statku powietrznego z osobą będącą jego właścicielem.

Bagaż nieodebrany (Unclaimed baggage). Bagaż dostarczony do portu lotniczego, nieodebrany przez pasażera.

Bagaż niezidentyfikowany (Unidentified baggage). Bagaż znajdujący się w porcie lotniczym, z przywieszką lub bez przywieszki bagażowej, który nie został odebrany lub zidentyfikowany przez pasażera.

Wyładunek (Unlading). Usunięcie ładunku, poczty, bagażu i zaopatrzenia z pokładu statku powietrznego po wylądowaniu.

Gość (Visitor). Każda osoba wysiadająca i wjeżdżająca na terytorium Umawiającego się Państwa innego niż to, w którym osoba ta mieszka; przebywająca w nim zgodnie z prawem Umawiającego się Państwa, w uzasadnionych, nieimigracyjnych celach, takich jak zwiedzanie, wypoczynek, sport, zdrowie, powody rodzinne, pielgrzymki religijne lub interesy; oraz niepodejmująca żadnej pracy zarobkowej podczas przebywania na danym terytorium.

B.

 Zasady ogólne

1.1 Normy i Zalecane Metody Postępowania, zawarte w niniejszym Załączniku, dotyczą wszystkich kategorii operacji statków powietrznych oprócz przypadków, w których dane postanowienie odnosi się ściśle do jednego typu operacji.

1.2 Umawiające się Państwa podejmą niezbędne środki zapewniające, że:

a) czas wymagany do przeprowadzenia kontroli granicznej dotyczącej osób i statku powietrznego oraz do wydania/odprawy towarów ograniczony jest do minimum;

b) stosowanie wymogów administracyjnych i kontrolnych będzie powodować minimalną niedogodność;

c) wymiana istotnych informacji pomiędzy Umawiającymi się Państwami, przewoźnikiem lotniczym oraz zarządzającymi lotniskami sprzyja wzajemnej koordynacji;

d) optymalny poziom bezpieczeństwa i zgodności z prawem jest osiągnięty.

1.3 Umawiające się Państwa będą stosować zarządzanie ryzykiem podczas procedur kontroli granicznej, dotyczących wydawania/odprawy towarów.

1.4 Umawiające się Państwa opracują skuteczną technikę informatyczną w celu zwiększenia wydajności i skuteczności procedur stosowanych na terenie portów lotniczych.

1.5 Postanowienia niniejszego Załącznika nie powinny uniemożliwiać stosowania ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do środków ochrony lotnictwa oraz innych niezbędnych kontroli.

ROZDZIAŁ  2.

 PRZYLOT I ODLOT STATKU POWIETRZNEGO

A.

 Postanowienia ogólne

2.1 Umawiające się Państwa podejmą odpowiednie środki dotyczące odprawy statku powietrznego, przylatującego z lub odlatującego do innego Umawiającego się Państwa, oraz wdrożą je w sposób niepowodujący niepotrzebnych opóźnień.

2.2 Przy opracowywaniu procedur sprawnej odprawy przylatującego lub odlatującego statku powietrznego, Umawiające się Państwa uwzględnią użycie, w stosownych przypadkach, środków ochrony lotnictwa i kontroli antynarkotykowej.

2.3 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby władze publiczne Umawiających się Państw zawarły odpowiednie porozumienia z Uniami lotniczymi, wykonującymi międzynarodowe połączenia do danego Państwa, a także z przewoźnikami lotniczymi wykonującymi połączenia do międzynarodowych portów lotniczych, ustalając wytyczne ich współpracy przeciwko zagrożeniu międzynarodowym przemytem narkotyków i substancji psychotropowych. Powyższe porozumienia powinny opierać się na odpowiednich wzorach, opracowanych w tym celu przez Światową Organizację Celną. Ponadto zaleca się zawieranie porozumień jedynie pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

2.4 Umawiające się Państwa nie będą powstrzymywały statku powietrznego przed lądowaniem w którymkolwiek z międzynarodowych portów lotniczych z przyczyn dotyczących zdrowia publicznego chyba, że będzie się to odbywało zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowia (2005) Światowej Organizacji Zdrowia.

2.4.1 Zalecana Metoda Postępowania. - W sytuacjach wyjątkowych, gdy jest rozważane zawieszenie transportu lotniczego z przyczyn dotyczących zdrowia publicznego, Umawiające się Państwa powinny skonsultować się ze Światową Organizacją Zdrowia oraz organem odpowiedzialnym za zdrowie publiczne Państwa, na terenie którego wystąpiła choroba, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o wstrzymaniu transportu lotniczego.

2.5 Jeżeli, w odpowiedzi na określone przypadki zagrożenia zdrowia publicznego lub sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, Umawiające się Państwo rozważa wprowadzenie środków ochrony zdrowia oprócz tych zalecanych przez WHO, czyni to zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowia (2005) w tym między innymi z Artykułem 43, który stanowi po części, że w trakcie podejmowania decyzji odnośnie wdrożenia dodatkowych środków ochrony zdrowia Państwa Członkowskie opierają ustalenia na: (a) zasadach naukowych, (b) dostępnych dowodach naukowych potwierdzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, lub tam gdzie takie dowody są niewystarczające, dostępnych informacjach, w tym pochodzących z WHO i innych wiarygodnych organizacji międzyrządowych i międzynarodowych organów; i (c) wszelkich dostępnych szczegółowych wskazówek lub porad ze strony WHO.

Uwaga 1. - Norma 2.5 ma zastosowanie tylko do sytuacji, co do których istnieje oficjalne Tymczasowe Zalecenie IHR (2005) (na przykład w kontekście zdeklarowanego zagrożenia dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym) lub Stałe Zalecenie wprowadzone w życie. Wymagania zamieszczone w Artykule 43 mogą mieć także zastosowanie w innych kontekstach, w tym dodatkowych środków stosowanych do ruchu międzynarodowego (w tym statków powietrznych), takich jak Artykuły 23.2, 27.1 i 28 IHR.

Uwaga 2. - Artykuł 43 IHR (2005) wymaga także, aby Państwo wdrażające dodatkowe środki, które w znaczącym stopniu zakłócają ruch międzynarodowy, dostarczyło do WHO uzasadnienie naukowe związane ze zdrowiem publicznym, dotyczące zastosowania tych środków.

2.5.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Państwo, będące pod wpływem środków podjętych zgodnie ze Standardem 2.4 lub, w którym wstrzymano transport lotniczy zgodnie z Zalecaną Metodą Postępowania 2.4.1 powinno, tam gdzie to stosowne, wymagać konsultacji od Państwa wprowadzającego te środki. Celem konsultacji byłoby wyjaśnienie naukowych informacji i przyczyn dotyczących zdrowia publicznego leżących u podstaw podjętych środków i uzgodnienia obustronnie akceptowalnego rozwiązania.

B.

 Dokumentacja - wymogi i użytkowanie

2.6 Umawiające się Państwa nie będą wymagać żadnych innych dokumentów dla przylotu i odlotu statku powietrznego niż te uwzględnione w niniejszym Rozdziale.

2.7 Umawiające się Państwa nie będą wymagać wizy bądź pobierać opłaty wizowej lub innej w związku z używaniem jakiejkolwiek dokumentacji wymaganej przy przylocie lub odlocie statku powietrznego.

2.8 Zalecana Metoda Postępowania. - Dokumenty dotyczące przylotu i odlotu statku powietrznego powinny być przyjęte w przypadku, gdy dostarczone są w języku arabskim, angielskim, francuskim, rosyjskim lub hiszpańskim. Każde z Umawiających się Państw może ubiegać się o ustne lub pisemne tłumaczenie na język ojczysty.

2.9 W zależności od możliwości technologicznych Umawiającego się Państwa, dokumentacja dotycząca przylotu i odlotu statku powietrznego będzie przyjęta w przypadku, gdy istnieje w:

a) formie elektronicznej, przesłanej do systemu informatycznego władz publicznych;
b) formie papierowej, stworzonej lub przesłanej elektronicznie; lub
c) formie papierowej, przygotowanej ręcznie według wzorów przedstawionych w niniejszym Załączniku.

2.10 W przypadku, gdy dany dokument przesłany jest przez lub w imieniu przewoźnika lotniczego i otrzymany przez władze publiczne w formie elektronicznej, Umawiające się Państwo nie będzie wymagać przedstawienia tego samego dokumentu w formie papierowej.

2.11 Umawiające się Państwa, wymagające Deklaracji Ogólnej, ograniczą wymogi dotyczące informacji do elementów przedstawionych w Załączniku 1. Informacje należy przyjąć w formie elektronicznej bądź pisemnej.

2.12 W przypadku, gdy Umawiające się Państwo żąda Deklaracji Ogólnej jedynie dla celów certyfikacji, zastosuje ono środki spełniające wymóg certyfikacji poprzez dodanie oświadczenia, ręcznie bądź przy użyciu pieczątki zawierającej wymagany tekst, na jednej ze stron Wykazu Ładunkowego. Dowód certyfikacji musi być podpisany przez autoryzowanego agenta lub dowódcę statku powietrznego.

2.13 Umawiające się Państwa nie będą rutynowo wymagać przedstawienia Manifestu Pasażerskiego. W sytuacjach, gdy żądany jest Manifest Pasażerski, wymogi dotyczące informacji należy ograniczyć do elementów przedstawionych w Załączniku 2. Informacje należy przyjąć w formie elektronicznej bądź papierowej.

2.14 W przypadku, gdy Umawiające się Państwo żąda przedstawienia Manifestu Ładunkowego w formie papierowej, musi ono przyjąć:

a) formę przedstawioną w Załączniku 3, przygotowaną według instrukcji lub
b) formę przedstawioną w Załączniku 3, przygotowaną częściowo, wraz z kopią każdego listu przewozowego reprezentującego ładunek znajdujący się na pokładzie statku powietrznego.

2.15 Umawiające się Państwa nie będą wymagać przedstawienia pisemnej deklaracji zaopatrzenia pozostającego na pokładzie statku powietrznego.

2.16 W odniesieniu do zaopatrzenia załadowanego lub wyładowanego z pokładu statku powietrznego, informacje żądane na Liście Magazynowej nie będą wykraczać poza:

a) informacje zaznaczone w nagłówku wzoru Manifestu Ładunkowego;
b) liczby jednostek każdego z artykułów; oraz
c) rodzaju każdego z artykułów.

2.17 Umawiające się Państwa nie będą wymagać przedstawienia listy bagażu towarzyszącego lub zagubionego, załadowanego lub wyładowanego z pokładu statku powietrznego.

2.18 Umawiające się Państwa nie będą wymagać przedstawienia pisemnej deklaracji poczty innej, niż w formie (-ach) wyznaczonej (-ych) w obowiązujących aktach prawnych Powszechnego Związku Pocztowego.

2.19 Umawiające się Państwa nie będą wymagać od przewoźnika lotniczego dostarczenia władzom publicznym więcej niż trzech kopii któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów w czasie odlotu lub przylotu statku powietrznego.

2.20 Jeśli statek powietrzny nie załadowuje/wyładowuje pasażerów, towarów, dostaw lub poczty, nie będą wymagane stosowne dokumenty, pod warunkiem, że Deklaracja Ogólna będzie zawierała odpowiednią informację.

C.

 Korekta dokumentacji

2.21 W przypadku znalezienia błędów w którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, zainteresowane władze publiczne umożliwią przewoźnikowi lotniczemu lub autoryzowanemu agentowi na dokonanie korekty takich błędów lub dokonają takich korekt we własnym zakresie.

2.22 Przewoźnik lotniczy lub jego autoryzowany agent nie będzie podlegać karom w przypadku, gdy zainteresowane władze publiczne uznają, że wszelkie błędy znalezione w dokumentach zostały spowodowane nieumyślnie, bez nieuczciwych zamiarów lub nie z powodu rażącego zlekceważenia obowiązków. W celu zniechęcenia do popełniania tych samych błędów, kara nie będzie większa niż wymagana w tego typu przypadkach.

D.

 Dezynsekcja statku powietrznego

2.23 Umawiające się Państwa ograniczą każdy rutynowy wymóg dotyczący dezynsekcji kabin i pokładów statków powietrznych za pomocą aerozolu w czasie, gdy na pokładzie znajdują się pasażerowie i załoga, do ruchu tego samego statku powietrznego rozpoczynającego się w lub odbywanego przez terytorium uważane za niebezpieczne dla zdrowia, rolnictwa lub środowiska.

2.24 Umawiające się Państwa, które wymagają przeprowadzenia dezynsekcji statku powietrznego, będą dokonywać okresowej weryfikacji i modyfikacji swoich wymogów, w świetle wszystkich dostępnych dowodów związanych z przenoszeniem insektów na teren swoich terytoriów na pokładzie statku powietrznego.

2.25 Gdy wymagana jest dezynsekcja, Umawiające się Państwo zatwierdzi lub przyjmie jedynie metody chemiczne lub niechemiczne i/lub środki owadobójcze, które są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia i jednocześnie uważane są za skuteczne przez Umawiające się Państwo.

Uwaga. - Postanowienie to nie wyklucza prób i testowania innych sposobów do ostatecznej akceptacji przez Światową Organizację Zdrowia.

2.26 Umawiające się Państwa zapewnią, aby ich procedury dotyczące dezynsekcji nie wpływały na zdrowie pasażerów i załogi oraz aby wywoływały one u nich jedynie minimalny dyskomfort.

2.27 Umawiające się Państwa dostarczą, na żądanie, przewoźnikom lotniczym odpowiednie informacje, w języku zrozumiałym dla załogi i pasażerów, wyjaśniające przepisy krajowe, powody wymogu oraz bezpieczeństwo poprawnie przeprowadzonej dezynsekcji statku powietrznego.

2.28 Po przeprowadzeniu dezynsekcji, zgodnie z procedurami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, dane Umawiające się Państwo przyjmie adekwatną certyfikację dotyczącą Deklaracji Ogólnej, zamieszczoną w Załączniku 1 lub - w przypadku dezynsekcji pozostałości - Zaświadczenie o dezynsekcji o przedłużonym działaniu, wymienione w Załączniku 4.

2.29 Po poprawnym przeprowadzeniu dezynsekcji na podstawie punktu 2.24 i udostępnieniu lub przedstawieniu władzom kraju przeznaczenia zaświadczenia wymienionego w punkcie 2.27, władze zaakceptują dane zaświadczenie i zezwolą pasażerom oraz załodze na niezwłoczne opuszczenie pokładu statku powietrznego.

2.30 Umawiające się Państwa zapewnią, że każdy środek owadobójczy lub inna substancja użyta do dezynsekcji nie jest szkodliwa dla struktury statku powietrznego lub jego urządzeń operacyjnych. Nie będą używane składniki łatwopalne i roztwory chemiczne mogące uszkodzić strukturę statku powietrznego, np. poprzez korozję.

E.

 Dezynfekcja statku powietrznego

2.31 Umawiające się Państwa ustalą warunki, zgodnie z którymi statki powietrzne są dezynfekowane. W przypadku gdy wymagana jest dezynfekcja statku powietrznego, obowiązują następujące postanowienia:

a) ograniczone będzie stosowanie środków wyłącznie do kontenera lub pomieszczenia statku powietrznego, w którym przewożony był ładunek;

b) dezynfekcja będzie przeprowadzana według procedur, zgodnych z zaleceniami producenta statku powietrznego oraz wszelkimi zaleceniami WHO;

c) zakażone obszary będą zdezynfekowane za pomocą środków posiadających odpowiednie właściwości bakteriobójcze w stosunku do przypuszczalnego czynnika zakaźnego;

d) dezynfekcja będzie przeprowadzona w jak najkrótszym czasie przez personel noszący odpowiedni sprzęt ochronny; oraz

e) nie będą używane łatwopalne związki chemiczne, roztwory lub ich pozostałości, mogące uszkodzić strukturę statku powietrznego lub jego systemy, np. poprzez korozję, lub też chemikalia niebezpieczne dla zdrowia pasażerów lub załogi.

Uwaga. - W przypadku, gdy wymagana jest dezynfekcja statku powietrznego uwarunkowana zdrowiem zwierząt, należy stosować wyłącznie metody i środki dezynfekujące zalecane przez Międzynarodowe Biuro ds. Epizoocji.

2.32 Umawiające się Państwa zapewnią, że w przypadku zanieczyszczenia powierzchni lub wyposażenia statku powietrznego przez wydzieliny ludzkie, w tym ekskrementy, zanieczyszczone powierzchnie i wykorzystany sprzęt lub narzędzia zostaną zdezynfekowane.

F.

 Przygotowania dotyczące międzynarodowego lotnictwa ogólnego oraz innych lotów pozarozkładowych

I.

 Postanowienia ogólne

2.33 Umawiające się Państwa opublikują w swoich Lotniczych Publikacjach Informacyjnych (AIP) wymogi dotyczące składania z wyprzedzeniem zawiadomień oraz wniosków o wcześniejsze pozwolenie na loty lotnictwa ogólnego lub innych pozarozkładowych lotów.

2.34 Umawiające się Państwa, żądające składania z wyprzedzeniem zawiadomień o planowanym lądowaniu statku powietrznego na ich terytorium lub wniosków o wcześniejsze pozwolenie, wyznaczą agencję do otrzymywania i koordynowania odpowiedzi rządu na tego typu zawiadomienia lub wnioski.

2.35 Umawiające się Państwa wskażą, w odpowiednich publikacjach AIP, adresy pocztowe oraz, tam gdzie to możliwe, adres sieci AFTN, numer teleksu, faksu, adres telegraficzny, poczty elektronicznej, witryny internetowej lub numer telefonu agencji wyznaczonej zgodnie z punktem 2.34.

2.36 Odpowiedzialność za zawiadomienie agencji kontroli granicznej, np. celnej, imigracyjnej i kwarantanny, o planowanym przylocie i odlocie lub tranzycie, ponosi w Umawiających się Państwach agencja wyznaczona zgodnie z punktem 2.34.

II.

 Wcześniejsze pozwolenia

2.37 Umawiające się Państwa nie będą wymagać złożenia wniosku o wcześniejsze pozwolenie lub zawiadomienie kanałami dyplomatycznymi, chyba że lot ma charakter dyplomatyczny.

2.38 Umawiające się Państwa żądające od przewoźników lotniczych złożenia wniosków o wcześniejsze pozwolenie:

a) opracują procedury szybkiego rozpatrywania tego typu wniosków;

b) jeśli to możliwe, udzielą takiego zezwolenia na określony okres czasu lub liczbę lotów; oraz

c) nie nałożą opłat, należności lub obciążeń za udzielanie takiego zezwolenia.

2.39 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, by w przypadku gdy statek powietrzny przewozi pasażerów, ładunek lub pocztę za opłatą lub poprzez wynajem, Umawiające się Państwa nie wymagały we wnioskach o wcześniejsze pozwolenie więcej informacji, niż następujące:

a) nazwa przewoźnika lotniczego;

b) typ samolotu i oznaczenia rejestracyjne;

c) data i czas przylotu na i odlotu z danego portu lotniczego;

d) miejsce lub miejsca załadowania i/lub wejścia na pokład oraz wyładowania i/lub opuszczenia pokładu za granicą, zależnie od okoliczności, ładunku i/lub pasażerów;

e) cel lotu, liczba pasażerów i/lub rodzaj i ilość ładunku; oraz

f) nazwa, adres oraz, jeśli dostępna, branża podmiotu czarterującego.

2.39.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa publikowały, w odpowiednich publikacjach AIP, minimalną ilość czasu potrzebnego do zrealizowania przed odlotem wniosków o wcześniejsze pozwolenie, omówione w punkcie 2.39.

2.40 W przypadku statku powietrznego, w tranzycie bez przystanku bądź zatrzymującego się w celach niedotyczących transferu, każde Umawiające się Państwo, które z powodu bezpieczeństwa lotu żąda wcześniejszego pozwolenia, nie będzie wymagać innych informacji, niż te zawarte w planie lotu, gdy złożony został wniosek o wcześniejsze pozwolenie.

Uwaga. - Specyfikacje planów lotu zamieszczone są w Załączniku 2 ICAO, zatytułowanym "Przepisy ruchu lotniczego".

2.41 Umawiające się Państwa, żądające wcześniejszego pozwolenia na loty omówione w punkcie 2.40 nie będą wymagać złożenia wniosków z wyprzedzeniem większym niż trzy dni robocze.

III.

 Zawiadomienie o przylocie z wyprzedzeniem

2.42 W przypadku statku powietrznego, w tranzycie bez przystanków bądź zatrzymującego się w celach nie dotyczących transferu, dane Umawiające się Państwo nie będzie wymagać zawiadomienia o takich operacjach z wyprzedzeniem większym, niż jest to wymagane przez służby kontroli ruchu lotniczego oraz przez zainteresowane agencje kontroli granicznej.

Uwaga. - Celem tego postanowienia nie jest zapobieganie odpowiednim środkom kontroli antynarkotykowej.

2.43 Umawiające się Państwa przyjmą informację zawartą w planie lotu jako adekwatne zawiadomienie o przylocie z wyprzedzeniem, pod warunkiem, że dana informacja zostanie otrzymana przynajmniej na dwie godziny przed przylotem oraz że lądowanie odbywa się w uprzednio wyznaczonym międzynarodowym porcie lotniczym.

IV.

 Odprawa i pobyt statku powietrznego

2.44 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się przygotowanie przez Umawiające się Państwa odpowiedniego poziomu usług dotyczących kontroli granicznej i odprawy dla operacji międzynarodowego lotnictwa ogólnego w portach lotniczych, na terenie których takie operacje są wykonywane. Umawiające się Państwa, we współpracy z przewoźnikami lotniczymi i zarządzającymi portami, powinny ustalić jako cel całkowity czas 60 minut na zakończenie wszelkich wymaganych formalności związanych z przylotem/odlotem, włączając w to procedury związane z ochroną lotnictwa cywilnego dla statku powietrznego, wymagającego standardowego postępowania, licząc od czasu, gdy członkowie załogi przedstawili statek powietrzny do pierwszego punktu obsługi w porcie lotniczym.

Uwaga. - " Wymagane formalności związane z odlotem/przylotem ", mające zostać zakończone w przeciągu 60 minut, powinny obejmować wykonanie procedur związanych z ochroną lotnictwa cywilnego i, jeśli wymagane, pobór opłat lotniczych i innych należności oraz procedurę kontroli granicznej.

2.45 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się upoważnienie, przez Umawiające się Państwa, jednej agencji rządowej do przeprowadzania, w imieniu wszystkich agencji kontroli granicznej, odprawy statków powietrznych oraz ich ładunków w portach lotniczych, na terenie których operacje międzynarodowego lotnictwa ogólnego są przeprowadzane sporadycznie.

2.46 Statek powietrzny, niezaangażowany w rozkładowe międzynarodowe połączenia lotnicze oraz odbywający lot do lub przez wyznaczony międzynarodowy port lotniczy Umawiającego się Państwa i przyjęty tymczasowo bez opłat celnych, zgodnie z Artykułem 24 Konwencji musi otrzymać zgodę na pozostanie na terenie danego Państwa, przez okres ustalony przez dane Państwo, bez zabezpieczenia dla należności celnych na statku powietrznym.

ROZDZIAŁ  3.

 PRZYLOT I ODLOT OSÓB ORAZ ICH BAGAŻU

A.

 Postanowienia ogólne

3.1 W celu ułatwienia i przyspieszenia odprawy osób przylatujących lub odlatujących, Umawiające się Państwa przyjmą odpowiednie przepisy kontroli granicznej dotyczące transportu lotniczego i będą stosować je w sposób zapobiegający niepożądanym opóźnieniom.

3.2 Podczas opracowywania procedur dotyczących przeprowadzania kontroli granicznej pasażerów i załogi, Umawiające się Państwa uwzględnią, tam gdzie to właściwe, zastosowanie środków ochrony lotnictwa, integralności granic, kontroli antynarkotykowej oraz środków kontroli imigracyjnej.

3.3 Umawiające się Państwa, używające zintegrowanych chipów lub innych technik odczytywania komputerowego, przeznaczonych do przedstawienia danych osobistych, włączając w to dane biometryczne, w ich dokumentach podróży, dadzą możliwość wglądu właścicielowi dokumentu do zakodowanych w nim danych, na jego żądanie.

3.4 Umawiające się Państwa nie będą przedłużać okresu ważności wydawanych przez nie dokumentów podróży, czytanych komputerowo.

Uwaga 1. - Specyfikacje dotyczące dokumentów odczytywalnych komputerowo (Dokument nr 9303, Seria) nie zezwalają na zmianę daty ważności i innych danych w obszarze odczytywalnym komputerowo.

B.

 Dokumenty wymagane do podróży

3.5 Umawiające się Państwa nie będą wymagały od osób, przy wlocie lub wylocie z ich terytorium, dokumentów innych, niż te uwzględnione w niniejszym Rozdziale.

3.6 Umawiające się Państwa nie będą wymagały od osób podróżujących drogą lotniczą, prawnie posiadających ważne paszporty oraz, tam gdzie to stosowne, ważne wizy akceptowane przez Państwo przyjmujące, przedstawiania innych dokumentów i dowodów tożsamości.

Uwaga. - Powyższe postanowienie nie ma na celu zniechęcania Umawiających się Państw do akceptowania innych oficjalnych dokumentów tożsamości dla potrzeb podróży, takich jak dowody osobiste, książeczki marynarskie, karty stałego oraz tymczasowego pobytu, a także zastępczych dokumentów tożsamości dla podróżujących.

C.

 Bezpieczeństwo dokumentów podróży

3.7 Umawiające się Państwa będą regularnie unowocześniać zabezpieczenia stosowane w nowych wersjach wydawanych przez nie dokumentów celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem i ułatwienia wykrycia przypadków ich bezprawnej zmiany, sfałszowania lub wydania.

3.8 Umawiające się Państwa ustanowią kontrolę nad produkcją i wydawaniem dokumentów podróży w celu ochrony przed kradzieżą materiałów i niewłaściwym użytkiem nowowydanych dokumentów podróży.

3.9 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny stosować dane biometryczne w wydawanych przez nie paszportach, wizach i innych oficjalnych dokumentach podróży, używając jednej lub więcej dodatkowych technologii, służących do zapisywania danych, celem uzupełnienia strefy odczytywalnej komputerowo, jak to zostało określone w Dokumencie nr 9303, zatytułowanym "Dokumenty podróży odczytywalne komputerowo". Wymagane dane, które powinny znajdować się na zintegrowanym chipie, są takie same jak te, które zostały wydrukowane na stronie z danymi posiadacza, tzn. dane znajdujące się w strefie czytanej komputerowo plus cyfrowy obraz twarzy. Obraz(y) odcisku(ów) palca(ów) i/lub tęczówki są dodatkowymi danymi biometrycznymi, które mogą być używane w paszportach przez Umawiające się Państwa, chcące uzupełnić obraz twarzy innymi danymi biometrycznymi. Umawiające się Państwa, stosujące dane biometryczne w wydawanych przez nie paszportach odczytywalnych komputerowo, będą je zapisywać na bezstykowym zintegrowanym chipie, zgodnie ze standardem ISO/IEC 14443, i stosować oprogramowanie zgodne z Logiczną Strukturą Danych określoną przez ICAO.

3.9.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa (a) wydające lub zamierzające wydawać paszporty biometryczne (b) wdrażające zautomatyzowane procedury sprawdzania paszportów biomedycznych podczas kontroli granicznej, powinny przystąpić do ICAO Public Key Direcotory (PKD).

D.

 Dokumenty podróży

3.10 Umawiające się Państwa rozpoczną wydawanie paszportów odczytywalnych komputerowo, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Części 1 Dokumentu 9303, nie później niż 1 kwietnia 2010 r.

Uwaga. - Powyższy standard nie ma na celu wykluczenia, w nagłych przypadkach, możliwości wydawania paszportów, które nie są odczytywalne komputerowo lub tymczasowych dokumentów podróży o ograniczonym okresie ważności.

3.10.1 Umawiające się Państwa zapewnią, że data ważności paszportów nieodczytywalnych komputerowo, wydanych po 24 listopada 2005 r., upłynie przed 24 listopada 2015 r.

3.11 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby dokumenty tożsamości lub wizy akceptowane do celów podróży były wydawane przez Umawiające się Państwa w formacie odczytywalnym komputerowo, zgodnie z Dokumentem, nr 9303, zatytułowanym "Dokumenty podróży odczytywalne komputerowo".

3.12 Przy wydawaniu paszportów nieodczytywalnych komputerowo, Umawiające się Państwa zapewnią, aby dane identyfikacyjne, wydania dokumentu oraz format strony z danymi były zgodne ze specyfikacjami "obszaru wizualnego", zawartymi w Dokumencie nr 9303, Część 1, zatytułowanym "Paszporty odczytywalne komputerowo". "Obszar odczytywalny komputerowo" będzie zawierać słowa takie jak "Ten paszport nie jest odczytywalny komputerowo" lub inne dane, uniemożliwiające bezprawne wprowadzenie znaków odczytywalnych komputerowo.

3.13 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, by Umawiające się Państwa ustaliły dostępne publicznie miejsca do przyjmowania wniosków paszportowych i/lub wydawania paszportów.

3.14 Umawiające się Państwa ustalą przejrzyste procedury składania wniosków o wydanie, odnowienie lub wymianę paszportów oraz udostępnią osobom składającym wniosek, na ich życzenie, informacje opisujące wymogi proceduralne.

3.14.1 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku, gdy pobierana jest opłata za wydanie lub odnowienie paszportu, wysokość tej opłaty nie powinna przekraczać kosztu usługi.

3.15 Umawiające się Państwa będą wydawały oddzielny paszport dla każdej osoby, niezależnie od wieku.

3.16 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, by przy wydawaniu lub odnawianiu paszportów do celów turystycznych lub biznesowych, Umawiające się Państwa ustalały ważność takich paszportów na okres nie krótszy niż 5 lat, na nieograniczoną liczbę wyjazdów i podróży po wszystkich Państwach oraz terytoriach.

Uwaga 1. - Z uwagi na ograniczoną trwałość dokumentów oraz na zmieniający się w czasie wygląd posiadacza paszportu, zalecane jest ustanowienie okresu ważności nie przekraczającego 10 lat.

Uwaga 2. - Paszporty zastępcze, dyplomatyczne i innego specjalnego przeznaczenia mogą mieć krótszy termin ważności.

E.

 Wizy wyjazdowe

3.17 Umawiające się Państwa nie będą wymagały wiz wyjazdowych od swoich obywateli, chcących wyjechać za granicę bądź od osób wizytujących dane państwo pod koniec ich pobytu.

3.18 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa nie wymagały wiz wyjazdowych od cudzoziemców z pobytem stałym, chcących wyjechać za granicę.

F.

 Wizy wjazdowe i powtórnego wjazdu

3.19 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa odstąpiły od lub zniosły, dla jak największej liczby Państw, wymóg posiadania wizy wjazdowej przez obywateli chcących wjechać w celu złożenia wizyty.

3.20 Umawiające się Państwa nie będą wymagały od swoich obywateli wiz do powtórnego przekroczenia granicy.

3.21 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa nie wymagały wiz powtórnego wjazdu od cudzoziemców posiadających prawne zezwolenie na pobyt stały.

3.22 Umawiające się Państwa ustanowią proste i przejrzyste procedury składania wniosków o wydanie wiz wjazdowych przyszłym gościom oraz zapewnią, że wnioski te, po ich otrzymaniu, będą rozpatrywane tak szybko jak jest to możliwe.

3.23 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, by procedury wydawania wizy nie wymagały standardowo obecności w biurze wizowym osoby składającej wniosek.

3.24 Podczas wydawania wiz wjazdowych przyszłym gościom, Umawiające się Państwa zapewnią ważność tych wiz na okres nie krótszy niż 6 miesięcy od daty wydania, bez względu na liczbę wjazdów i przy założeniu, że okres każdej wizyty może być skrócony.

3.25 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby podczas wydawania wiz nieodczytywalnych komputerowo, Umawiające się Państwa zapewniły, aby dane osobowe oraz dane wydania znajdujące się w tych dokumentach zgadzały się ze specyfikacjami obszaru wizualnego wizy odczytywalnej komputerowo, zawartymi w Dokumencie nr 9303, Część 2, zatytułowanym "Wizy odczytywalne komputerowo".

G.

 Karty wejścia na pokład i opuszczenia pokładu

3.26 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa nie wymagały, od pasażerów podróżujących drogą lotniczą bądź od przewoźników lotniczych występujących w ich imieniu, pisemnych informacji identyfikacyjnych, oprócz tych przedstawionych w ich dokumentach identyfikacyjnych. Zaleca się, aby w przypadkach kiedy wymagane są informacje identyfikacyjne, Umawiające się Państwa opracowały systemy elektronicznego zbierania tych informacji z dokumentów podróży odczytywalnych komputerowo lub innych źródeł.

3.27 Umawiające się Państwo wymagające pisemnego zapisu danych osobowych pasażerów przylatujących lub odlatujących, ograniczy wymogi informacyjne do określonych w Załączniku 5, zatytułowanym "Karta wejścia na pokład/opuszczenia pokładu".

3.28 W przypadku wymagania "Kart wejścia na pokład/opuszczenia pokładu" Umawiające się Państwa będą akceptowały ich wypełnienie przez pasażerów oraz nie będą wymagały ich wypełnienia lub sprawdzenia przez przewoźnika lotniczego.

3.29 Umawiające się Państwa wymagające okazania "Kart wejścia na pokład/opuszczenia pokładu", będą je dostarczały nieodpłatnie przewoźnikom lotniczym lub ich agentom podróży, w celu rozdania ich odlatującym pasażerom przed wejściem na pokład lub pasażerom przylatującym podczas lotu.

H.

 Międzynarodowe świadectwa szczepień lub badań profilaktycznych

3.30 W przypadkach gdy zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowia (2005) przez władze publiczne wymagany jest dowód szczepienia lub badań profilaktycznych, Umawiające się Państwa będą akceptowały Międzynarodowe Świadectwo Szczepień lub Badań Profilaktycznych, określone przez Światową Organizację Zdrowia w IHR (2005).

I.

 Kontrola dokumentów podróży

3.31 Umawiające się Państwa będą wspomagać przewoźników lotniczych w ocenie dokumentów podróży przedstawianych przez pasażerów celem wykrycia oszustwa i nadużycia.

3.32 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa rozważyły zawieranie umów z innymi Umawiającymi się Państwami dla umożliwienia rozmieszczenia "oficerów łącznikowych" na terenie portów lotniczych celem wsparcia przewoźników lotniczych w stwierdzeniu ważności i autentyczności dokumentów podróży pasażerów wylatujących.

3.33 Przewoźnicy lotniczy podejmą konieczne środki ostrożności w punkcie wejścia na pokład pasażerów, dla zapewnienia, że pasażerowie znajdują się w posiadaniu dokumentów wymaganych przez dane Państwo tranzytowe lub przeznaczenia, na potrzeby kontroli określonej w niniejszym Rozdziale.

J.

 Procedury odlotowe

3.34 Umawiające się Państwa nie będą wymagały od gości świadectw rozliczenia się z podatku dochodowego.

3.35 Umawiające się Państwa zwolnią przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności w przypadku nieuiszczenia podatku dochodowego przez jakiegokolwiek pasażera.

3.36 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa ustaliły, we współpracy z przewoźnikami lotniczymi i zarządzającymi lotniskami, jednogodzinny limit czasu na realizację obowiązkowych formalności odlotowych dla wszystkich pasażerów wymagających standardowej obsługi, liczony od chwili stawienia się pasażera w pierwszym punkcie obsługi portu lotniczego (np. punkt odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa lub inny wymagany punkt, w zależności od ustaleń danego portu lotniczego).

Uwaga. - "Obowiązkowe formalności odlotowe" do zrealizowania w ciągu godziny obejmują punkt odprawy biletowo-bagażowej, środki ochrony lotnictwa oraz, w stosownych przypadkach, pobranie opłat oraz innych należności, kontrolę graniczną ruchu wyjazdowego, np. paszporty, kwarantannę lub kontrolę celną.

3.37 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa, wymagające kontroli przez władze publiczne dokumentów podróży pasażerów odlatujących, stosowały, we współpracy z zarządzającym lotniskiem, odpowiednią technologię i przyjęły system inspekcji wielokanałowej lub inne środki grupowania pasażerów, w celu przyspieszenia tego typu kontroli.

3.38 Umawiające się Państwa nie będą wymagały standardowo oddawania bagażu do inspekcji w punkcie kontroli granicznej od osób odlatujących z ich terytorium.

K.

 Procedury i odpowiedzialności związane z przylotem

3.39 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa, we współpracy z przewoźnikami lotniczymi i zarządzającymi lotniskami, odprawiały wszystkich pasażerów, podlegających tylko standardowej odprawie, w przeciągu czterdziestu pięciu (45) minut od momentu opuszczenia pokładu statku powietrznego, niezależnie od rozmiaru statku powietrznego i zaplanowanego czasu przylotu.

3.40 W celu przyspieszenia kontroli, Umawiające się Państwa, we współpracy z zarządzającymi lotniskami będą stosować odpowiednie technologie i przyjmować system inspekcji wielokanałowej lub inne środki grupowania pasażerów w portach lotniczych, na terenie których nasilenie ruchu pasażerskiego uzasadnia takie procedury.

3.41 Poza wyjątkowymi przypadkami, Umawiające się Państwa nie będą wymagały pobierania dokumentów podróży lub innych dokumentów tożsamości od pasażerów lub załogi, przed ich dotarciem do punktów kontroli paszportowej.

3.42 Zainteresowane władze publiczne będą w trybie przyspieszonym dokonywały kontroli pasażerów oraz załogi pod kątem ich wstępu na terytorium Państwa.

Uwaga. - Pasażer lub członek załogi został "przyjęty do kontroli", gdy stawi się po raz pierwszy do kontroli przylotowej, po opuszczeniu pokładu statku powietrznego celem uzyskania zgody na wjazd do danego kraju, podczas której oficer kontroli podejmuje decyzję o udzieleniu lub zakazie wjazdu. Kontrola ta nie obejmuje okazania dokumentów podróży, które może być dokonane zaraz po opuszczeniu pokładu statku powietrznego.

3.43 Przewoźnik lotniczy będzie odpowiedzialny za opiekę nad pasażerami i załogą opuszczającymi pokład samolotu od momentu opuszczenia pokładu do przyjęcia ich do kontroli opisanej w punkcie 3.42.

3.44 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby po tego typu akceptacji, zainteresowane władze publiczne obciążone zostały odpowiedzialnością za opiekę nad pasażerami i członkami załóg, do chwili przyjęcia ich na terytorium Państwa lub objęcia ich zakazem wjazdu.

3.45 Odpowiedzialność przewoźnika za opiekę nad pasażerami oraz członkami załogi traci ważność od momentu, w którym dana osoba został przyjęta na terytorium danego Państwa.

3.46 Władze publiczne każdego Umawiającego się Państwa będą konfiskować nielegalne, sfałszowane lub podrobione dokumenty podróży. Władze publiczne będą również konfiskować dokumenty podróży od osoby podszywającej się pod prawnego właściciela danego dokumentu podróży. Dokumenty te będą natychmiast wycofane z obiegu i zwrócone odpowiednim władzom Państwa, wymienionego jako ich wydawca lub do jego przedstawicielstwa dyplomatycznego.

3.47 Umawiające się Państwo, które wprowadza System Zaawansowanej Informacji o Pasażerach (API) według swojego prawa krajowego będzie stosować się do uznanych międzynarodowych norm dotyczących przekazu Zaawansowanej Informacji o Pasażerach.

Uwaga. 1. - API obejmuje gromadzone przez operatora lotniczego dane osobowe pasażerów lub członków załogi oraz szczegóły dotyczące lotu, przed odlotem. Informacje te są przekazywane elektronicznie do organów kontroli granicznej państwa przeznaczenia lub odlotu. W związku z tym szczegóły dotyczące pasażerów i/lub załogi są otrzymywane z góry przed odlotem lub przylotem danego rejsu.

Uwaga. 2. - Wiadomość UN/EDIFACT PAXLST jest standardową wiadomością elektroniczną, rozwiniętą szczególnie, jako podzbiór UN/EDIFACT, do obsługi przekazu (elektronicznego) list pasażerów. UN/EDIFACT oznacza elektroniczną wymianę danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych dla celów administracji, handlu i transportu ("United Nation Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Zasady te obejmują zbiór zaakceptowanych na szczeblu międzynarodowym norm, dyrektyw i wytycznych dotyczących elektronicznej wymiany danych o charakterze strukturalnym, a w szczególności związanych z wymianą towarów i usług pomiędzy niezależnymi, skomputeryzowanymi systemami informacyjnymi. WCO, IATA oraz ICAO wspólnie ustaliły maksymalny zakres danych API, które powinny być włączone do wiadomości PAXLST w celu przekazania tych danych przez operatorów lotniczych do organów kontroli granicznej w państwie odlotu lub przeznaczenia. Należy oczekiwać, że norma UN/EDIFACT może być uzupełniona przez nowoczesne techniki komunikacyjne, takie jak międzynarodowe standardy xml lub aplikacje internetowe.

Uwaga 3. - W obecnej strukturze formatu wiadomość UN/EDIFACT PAXLST nie znajduje zastosowania w lotnictwie ogólnym.

3.47.1 Podczas określania informacji identyfikacyjnych pasażerów, które mają być przesyłane, Umawiające się Państwa będą wymagały tylko informacji znajdujących się w odczytywalnych komputerowo obszarach dokumentów podróży, zgodnych ze specyfikacjami zawartymi w Dokumencie nr 9303, zatytułowanym "Dokumenty podróży Odczytywalne Komputerowo". Wszystkie wymagane informacje będą odpowiadać specyfikacjom dla formatów wiadomości UN/EDIFACT PAXLIST, które są dostępne w wytycznych WCO/IATA/ICAO dot. API.

3.47.2 Podczas wdrażania krajowego programu zbierania danych API (Advance Passenger Information), Umawiające się Państwa, które nie są w stanie być w pełnej zgodzie z zapisami standardu 3.47.1 odnośnie wymaganych elementów danych, zapewnią, (i) że tylko te elementy danych określone do włączenia do wiadomości UN/EDIFACT PAXLST będą wymagane w krajowym programie lub (ii) będą się stosować do Data Maintenance Request (DMR) Światowej Organizacji Celnej dla wszelkich odstępstw od standardu.

3.47.3 Zalecana Metoda Postępowania. - W sytuacji, gdy Umawiające się Państwa podczas wdrażania nowego programu zbierania danych API (Advance Passenger Information), nie są w stanie zaakceptować danych o pasażerach, dostarczonych zgodnie ze standardem wiadomości UN/EDIFACT PAXLST, używając metod transmisji sektora lotniczego opisanych w standardzie 3.47.1, Państwa powinny dokonywać konsultacji z podmiotami na temat skutków operacyjnych i finansowych powstających w wyniku modyfikacji standardu wiadomości UN/EDIFACT PAXLST i jej zawartości do wymaganego przez władze formatu.

3.47.4 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny dążyć do ograniczania ilości przekazywania danych API dla danego lotu.

3.47.5 W przypadku, gdy Umawiające się Państwo wymaga wymiany danych API, będzie ono szukać, tak dalece jak to możliwe, ograniczeń w nakładaniu operacyjnych oraz administracyjnych obciążeń na operatorów lotniczych, przy jednoczesnym usprawnianiu ułatwień dla pasażerów.

3.47.6 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa powstrzymały się od wymierzania grzywien i kar dla przewoźników lotniczych za jakiekolwiek błędy spowodowane przez awarię systemu, która mogła skutkować brakiem przesłania lub przesłaniem błędnych danych do władz publicznych, stosownie do systemu przesyłu danych pasażera przekazywanych przed podróżą.

347.7 Umawiające się Państwa, wymagające, aby dane o pasażerach były przesyłane elektronicznie z użyciem systemu przesyłu danych pasażera przekazywanych przed podróżą, nie będą wymagały wykazu pasażerów w formie papierowej.

3.48 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa, wymagające dostępu do Imiennego Rejestru Pasażera, powinny dostosować wymogi oraz obsługę w zakresie danych do wytycznych opracowanych przez ICAO.

3.49 Poza wyjątkowymi przypadkami, Umawiające się Państwa będą dokonywały ustaleń, dzięki którym dokumenty tożsamości pasażerów będą kontrolowane tylko jeden raz podczas przylotu i odlotu.

3.50 Umawiające się Państwa nie będą wymagały pisemnej deklaracji bagażu od pasażerów i załogi w przypadku, gdy nie przewożą oni towarów niedozwolonych lub podlegających ocleniu.

3.51 Umawiające się Państwa przyjmą dwukanałowy system lub inne selektywne procesy, do przeprowadzania odprawy celnej lub kwarantanny, opartej na zarządzaniu ryzykiem, stosownie do warunków i nasilenia ruchu w danych portach lotniczych.

Uwaga. - Zobacz Załącznik 6 - Dwukanałowy System zalecany przez Radę Współpracy Celnej, obecnie pod nazwą Światowa Organizacja Celna.

3.52 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadkach, gdy termin ważności paszportu pasażera upłynął w trakcie okresu ważności wizy, zaleca się, aby Państwo, które wydało wizę, w dalszym ciągu akceptowało daną wizę, do czasu upłynięcia terminu jej ważności, gdy jest okazywana wraz z nowym paszportem pasażera.

3.53 Umawiające się Państwa, wydające wizy na określoną liczbę wjazdów, będą odnotowywały w prawidłowy, dozwolony sposób każdy przypadek użycia wizy, tak aby jej posiadacz, przewoźnik lotniczy lub władze państwa mogły szybko ustalić jej wiarygodność bez używania środków specjalnych.

3.54 Po osobistym okazaniu przez pasażerów i załogę ich paszportów lub oficjalnych dokumentów podróży, zainteresowani przedstawiciele państwowi, poza szczególnymi, indywidualnymi przypadkami, zwrócą takie dokumenty zaraz po ich sprawdzeniu.

3.55 Zalecana Metoda Postępowania. - Zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowia zaleca się, aby badania medyczne osób przylatujących były standardowo ograniczone do osób opuszczających statek powietrzny i przybywających z obszaru zakażonego w okresie inkubacji danej choroby.

L.

 Procedury i wymogi tranzytowe

3.56 Tam, gdzie pozwalają na to warunki, Umawiające się Państwa podejmą kroki, za pomocą bezpośredniej strefy tranzytowej lub innych ustaleń, dzięki którym załoga i pasażerowie z bagażem, przylatujący z innego Państwa i kontynuujący podróż do Państwa trzeciego, w tym samym dniu, w ramach tego samego lotu lub innego lotu z tego samego portu lotniczego, będą mogli pozostać tymczasowo na terenie portu lotniczego, na który przylecieli, bez potrzeby realizowania formalności w punkcie kontroli granicznej celem wejścia na teren Państwa tranzytowego.

3.57 Umawiające się Państwa ograniczą do minimum liczbę Państw, których obywatele muszą posiadać wizy tranzytu bezpośredniego w sytuacji, gdy przylatują jako pasażerowie lotu międzynarodowego i kontynuują podróż do Państwa trzeciego, w tym samym dniu, w ramach tego samego lub innego lotu z tego samego portu lotniczego.

M.

 Postępowanie z bagażem oddzielonym od jego właściciela

3.58 Umawiające się Państwa zezwolą przewoźnikom lotniczym na przekazywanie zagubionego bagażu do miejsca pobytu jego właściciela oraz zwolnią przewoźników lotniczych z odpowiedzialności za kary, grzywny, cło i podatek importowy z powodu zagubionego bagażu.

3.59 Umawiające się Państwa zezwolą na bezpośrednie przekazywanie zagubionego bagażu pomiędzy międzynarodowymi lotami na terenie tego samego portu lotniczego, bez sprawdzania, oprócz przypadków dotyczących ochrony lotnictwa lub innych niezbędnych kontroli. W sytuacjach niepozwalających na bezpośrednie przekazanie bagażu, Umawiające się Państwa podejmą działania w celu tymczasowego, bezpiecznego przechowania danego bagażu w odpowiednim miejscu.

3.60 Umawiające się Państwa zezwolą przewoźnikom lotniczym na przekazywanie niezidentyfikowanego, nieodebranego bądź zagubionego bagażu do odprawy we właściwym miejscu przeznaczenia, w imieniu jego właściciela, oraz na dostarczanie danego bagażu do jego właściciela.

3.61 Umawiające się Państwa przyspieszą odprawę niezidentyfikowanego, nieodebranego, bądź zagubionego bagażu, a także jego zwrot do przewoźnika lotniczego w celu odpowiedniego dalszego postępowania. Zgodnie z warunkami, określonymi przez władze publiczne, przewoźnicy lotniczy mogą uzyskać zgodę na otwarcie danego bagażu celem ustalenia jego właściciela.

3.62 Przewoźnik lotniczy zwolniony będzie z odpowiedzialności za zabezpieczenie bagażu nieodprawionego przez władze publiczne, a także z odpowiedzialności za cło i podatek importowy, pobierany od takiego bagażu, po przejęciu odpowiedzialności i wyłącznej kontroli nad nim przez punkt odprawy celnej.

N.

 Identyfikacja i prawo wjazdu załogi oraz innego personelu przewoźnika lotniczego

3.63 Umawiające się Państwa wprowadzą środki we współpracy z przewoźnikami lotniczymi i zarządzającymi portami lotniczymi, w celu przyspieszenia odprawy członków załóg i ich bagażu, zgodnie z wymogami podczas wylotu i przylotu.

3.64 Umawiające się Państwa ułatwią i przyspieszą procedurę, wg której przewoźnicy lotniczy, mający swoją siedzibę na ich terytorium, mogą ubiegać się o Certyfikat Członka Załogi (CMC) dla członków ich załóg.

Uwaga. - CMC (Certyfikat Członka Załogi) opracowany został jako karta identyfikująca członków załogi, podczas gdy licencje załogi wykorzystywane są do potwierdzenia zawodowych kwalifikacji członków załogi lotniczej.

3.65 Jeśli Umawiające się Państwo wydaje Certyfikaty Członka Załogi, to będą one wydawane tylko w formie odczytywalnych komputerowo kart, zgodnie ze specyfikacjami Części 3 Dokumentu nr 9303.

3.65.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny wprowadzić procedury umożliwiające członkowi załogi, któremu został wydany Certyfikat Członka Załogi, na sprawdzenie i rewizję prawidłowości przetrzymywanych danych oraz umożliwić bezpłatną dla niego korektę, jeśli jest to konieczne.

3.66 Zalecana Metoda Postępowania. - W sytuacji, gdy przewoźnicy lotniczy wydają karty identyfikacyjne dla członków załóg, Umawiające się Państwa powinny wymagać, aby były one produkowane w formacie określonym w Załączniku 7, tzn. w takim samym układzie, jak obszar kontroli wzrokowej Certyfikatu Członka Załogi odczytywalnego komputerowo, oraz z możliwością wspomaganego maszynowo potwierdzenia identyfikacji oraz weryfikacji bezpieczeństwa dokumentu.

3.66.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny zapewnić, że zapis danych każdego certyfikatu członka załogi i innego oficjalnego dokumentu tożsamości wydanego, zawieszonego lub cofniętego, jest przechowywany w elektronicznej bazie danych, zabezpieczonej przed ingerencją i nieuprawnionym dostępem. Wszystkie informacje, zawarte w elektronicznej bazie danych oraz w Certyfikatach Członka Załogi, powinny być ograniczone do danych, które są niezbędne dla weryfikacji tożsamości członka załogi.

3.67 CMC będą wydawane jedynie po dokonaniu sprawdzenia przeszłości przez odpowiedni organ władzy publicznej lub w jego imieniu. Dodatkowo, zostaną wdrożone odpowiednie kontrole podczas procesu wydawania CMC, takie jak stwierdzenie statusu zatrudnienia ubiegającego się o dany dokument przed jego wydaniem, kontrola przechowywania pustych blankietów oraz wymóg odpowiedzialności dla personelu zajmującego się wydawaniem dokumentów.

3.68 Umawiające się Państwa zaakceptują CMC, wydane zgodnie z wymogami Standardu 3.65, celem bezwizowego wjazdu członków załogi będących na służbie w międzynarodowym locie i ubiegających się o prawo tymczasowego wjazdu na okres dozwolony przez dane Państwo.

3.68.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny znieść wymagania wizowe dla członków załóg okazujących CMC, przybywających z innym przewoźnikiem lotniczym lub innym środkiem transportu i ubiegających się o prawo tymczasowego wjazdu, na okres dozwolony przez dane Państwo, w celu przyłączenia do wyznaczonego lotu i pełnienia na nim obowiązków służbowych.

3.69 Umawiające się Państwa wprowadzą środki w celu umożliwienia tymczasowego, planowego wjazdu na ich terytorium personelu technicznego zagranicznych przewoźników lotniczych, obsługujących ruch lotniczy do lub przez dane terytoria, którego obowiązkiem jest niezwłoczne przywrócenie do stanu używalności wszystkich statków powietrznych, które, z powodów technicznych, nie są w stanie kontynuować podróży. Jeśli dane Państwo wymaga zagwarantowania, że dana osoba posiada odpowiednie środki na utrzymanie i/lub powrót z tego Państwa, zaleca się przeprowadzenie w tym celu negocjacji, bez opóźniania wjazdu.

O.

 Inspektorzy lotnictwa cywilnego

3.70 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa zapewnią, aby inspektorzy lotnictwa cywilnego innego Umawiającego się Państwa, podczas wypełniana swych obowiązków służbowych, byli traktowani na tych samych warunkach co członkowie załogi podczas dokonywania formalności związanych z przylotem i odlotem.

3.71 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny zaopatrzyć swoich inspektorów lotnictwa cywilnego w dokumenty, biorąc pod uwagę Załącznik 8.

3.72 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się posiadanie przez inspektorów lotnictwa cywilnego dokumentu tożsamości, omówionego w punkcie 3.71 kopii planu podróży inspektora nadzoru operacyjnego wydanego przez Państwo zatrudniające danego inspektora oraz ważnego paszportu.

3.73 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny rozszerzyć przywileje wjazdu tymczasowego, omówione w punkcie 3.68 dla członków załogi, na inspektorów lotnictwa cywilnego innego Umawiającego się Państwa, pod warunkiem że posiadają oni dokumenty wyszczególnione w pkt. 3.72 (tzn. dokument tożsamości, plan podróży i ważny paszport) oraz wylatują po normalnym okresie odpoczynku.

P.

 Pomoc w nagłych przypadkach/wizy wjazdowe w przypadku zaistnienia siły wyższej

3.74 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny ustanowić środki celem zezwolenia na tymczasowy wjazd dla pasażerów lub członków załogi, którzy przed przylotem nie uzyskali wymaganej wizy wjazdowej, w razie zmiany trasy lub opóźnienia lotu spowodowanych siłą wyższą.

3.75 Umawiające się Państwa opracują środki, dzięki którym pasażerowie w tranzycie, przebywający na terenie portu lotniczego, z powodu odwołania bądź opóźnienia lotu, będą mogli opuścić port lotniczy celem zakwaterowania.

3.76 Zalecana Metoda Postępowania. - W nagłych sytuacjach wynikających z działania siły wyższej, Umawiające się Państwa, operatorzy lotniczy oraz zarządzający portami lotniczymi powinni zapewnić pierwszeństwo pomocy pasażerom wymagającym opieki medycznej, nieletnim bez opieki oraz osobom niepełnosprawnym, które rozpoczęły podróż.

3.77 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny ustanowić środki umożliwiające odlot ze swojego terytorium lub tranzyt przez swoje terytorium pasażerom posiadającym ważną rezerwację na lot, nawet w przypadku, gdy ważność ich wiz wygasła z powodu opóźnień lotu spowodowanych siłą wyższą.

3.78 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny ustanowić środki celem ułatwienia wstępu personelowi, którego zadaniem jest bezzwłoczne udzielenie pomocy pasażerom, których lot uległ zakłóceniu w wyniku siły wyższej.

3.79 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadkach opóźnień lub zmian trasy lotów wynikających z działania siły wyższej, Umawiające się Państwa powinny ustanowić środki zezwalające na przewóz przez swoje terytorium pasażerów, którzy posiadają ważne rezerwacje lotnicze, ale nie posiadają wymaganych wiz wjazdowych.

ROZDZIAŁ  4.

 ODLOT I PRZYLOT ŁADUNKU ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW

A.

 Postanowienia ogólne

4.1 W celu ułatwienia oraz przyspieszenia wydania i odprawy towarów przewożonych przez linie lotnicze, Umawiające się Państwa przyjmą odpowiednie przepisy i procedury przewożenia ładunków drogą lotniczą oraz zastosują je w sposób zapobiegający niepotrzebnym opóźnieniom.

4.2 Zalecana Metoda Postępowania - W przypadku ładunku przewożonego transportem lotniczym oraz lądowym na podstawie lotniczego listu przewozowego, zaleca się zastosowanie, przez Umawiające się Państwa, tych samych przepisów i procedur, w taki sam sposób, w jaki stosuje się je w przypadku ładunku przewożonego wyłącznie drogą lotniczą.

4.3 Podczas wprowadzania lub zmieniania przepisów i procedur dotyczących wydania i odprawy towarów przewożonych drogą lotniczą, Umawiające się Państwa skonsultują się z przewoźnikami lotniczymi oraz innymi zainteresowanymi stronami celem zrealizowania działań zawartych w punkcie 4.1.

4.4 Umawiające się Państwa opracują procedury dotyczące składania przed przylotem i przed odlotem deklaracji importowych i eksportowych towarów, pozwalające na szybkie wydawanie/odprawę tych towarów.

4.5 W przypadku partii towaru, wymagającej zaangażowania różnych władz publicznych, np. przedstawicieli służb celnych, weterynaryjnych lub sanitarnych, Umawiające się Państwa oddelegują przedstawicieli danej służby do punktu odprawy celnej lub innej agencji, celem wydania/odprawy lub, w przypadku gdy jest to niewystarczające, podejmą wszelkie kroki celem zapewnienia koordynacji wydania/odprawy i, jeśli to możliwe, równoczesnego jej przeprowadzenia przy minimalnym opóźnieniu.

4.6 Umawiające się Państwa nie będą wymagały rutynowo fizycznej kontroli ładunku importowanego lub eksportowanego oraz oszacują, poprzez zarządzanie ryzykiem, które towary należy poddać kontroli oraz czas jej trwania.

4.7 W stopniu, w jakim jest to możliwe, stosowane będą nowoczesne techniki kontroli bezpieczeństwa celem zwiększenia sprawności oraz ułatwienia fizycznej kontroli towarów importowanych lub eksportowanych.

4.8 Zalecana Metoda Postępowania - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa, w odniesieniu do międzynarodowych portów lotniczych, ustaliły oraz same opracowały bądź obsługiwały lub zezwoliły innym stronom na opracowanie i obsługę stref wolnocłowych i/lub magazynów celnych, oraz aby opublikowały szczegółowe przepisy dotyczące typów operacji dozwolonych lub niedozwolonych na ich terenie.

4.9 Wszędzie tam, gdzie strefy wolnocłowe i/lub magazyny celne nie znajdują się w międzynarodowych portach lotniczych, lecz zostały umieszczone w ich pobliżu, Umawiające się Państwa poczynią odpowiednie kroki celem umożliwienia transportowi lotniczemu korzystania z nich na takich samych zasadach, jak inne środki transportu.

B.

 Informacje wymagane przez władze publiczne

4.10 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny zapewnić możliwość składania w formie elektronicznej informacji dotyczących ładunków przed przylotem lub odlotem tych ładunków.

4.11 Umawiające się Państwa ograniczą wymogi dotyczące danych jedynie do tych uznanych przez władze publiczne za niezbędne do wydania lub odprawy towarów importowanych lub przeznaczonych na eksport.

4.12 Umawiające się Państwa będą zbierać dane statystyczne w czasie i w sposób niepowodujący opóźnień w wydawaniu towarów importowanych lub towarów przeznaczonych na eksport.

4.13 W zależności od możliwości technicznych danego Umawiającego się Państwa, dokumenty dotyczące importu lub eksportu towarów, włącznie z Wykazem Ładunków i/lub lotniczymi listami przewozowymi, zostaną przyjęte, gdy zostaną przedstawione w formie elektronicznej przesłanej do systemu informatycznego władz publicznych.

4.14 Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przedstawienie Wykazu Ładunków i listu przewozowego jest przewoźnik lotniczy lub jego autoryzowany agent. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przedstawienie innych dokumentów, wymaganych przy odprawie towarów, jest osoba deklarująca.

4.15 W przypadkach, gdy Umawiające się Państwo posiada wymogi dotyczące dokumentów, jak faktury handlowe, deklaracje, zezwolenia importowe itp., dane Państwo nie zobowiąże przewoźnika lotniczego do spełnienia danych wymogów oraz nie pociągnie go do odpowiedzialności, ani nie nałoży na niego kary czy grzywny za nieścisłości lub pominięcie faktów występujących w danych dokumentach, chyba że on sam jest osobą deklarującą lub działa w jej imieniu.

4.16 W przypadku, gdy dokumenty importowe lub eksportowe towarów przedstawione są w formie papierowej, ich format będzie oparty na układzie stron dokumentów ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych) - w przypadku deklarowania towarów, oraz na formacie Załącznika 3 w odniesieniu do Wykazu Ładunków.

4.17 W celu ułatwienia wymiany danych elektronicznych, Umawiające się Państwa będą zachęcały wszystkie zainteresowane strony, publiczne bądź prywatne, do wdrażania systemów kompatybilnych oraz do stosowania odpowiednich, akceptowanych na całym świecie, standardów i protokołów.

4.18 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby elektroniczne systemy wydawania i odprawy towarów obejmowały ich transfer pomiędzy lotniczymi i innymi środkami transportu.

4.19 Umawiające się Państwa wymagające dokumentów pomocniczych, takich jak zezwolenia i certyfikaty, dla celów importu lub eksportu danych towarów, opublikują swoje wymogi oraz ustalą dogodne procedury składania wniosków o wydanie lub odnawianie tych dokumentów.

4.20 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się zniesienie przez Umawiające się Państwa, w jak największym zakresie, wszelkich wymogów ręcznego przygotowywania dokumentów pomocniczych oraz ustalenie procedur, na podstawie których dokumenty można przygotowywać metodą elektroniczną.

4.21 Umawiające się Państwa nie będą wymagać dopełnienia formalności konsularnych lub uiszczenia opłat konsularnych w związku z dokumentami wymaganymi przy wydawaniu lub odprawianiu towarów.

C.

 Wydawanie i odprawianie ładunku eksportowego

4.22 Umawiające się Państwa, wymagające dokumentów odprawy eksportowej, ograniczą swoje wymagania do uproszczonej deklaracji eksportowej.

4.23 Umawiające się Państwa zapewnią wydanie ładunku eksportowego do czasu odlotu statku powietrznego.

4.24 Umawiające się Państwa zezwolą na okazywanie towarów przeznaczonych na eksport we wszystkich wyznaczonych do tego biurach celnych. Transferu towarów z danego biura do portu lotniczego, z którego będą eksportowane, należy dokonać zgodnie z procedurami zawartymi w ustawach i przepisach zainteresowanego Umawiającego się Państwa. Procedury takie należy jak najbardziej uprościć.

4.25 Umawiające się Państwa nie będą z urzędu wymagały przedstawiania dowodów odnoszących się do formalności przywozowych, wywozowych lub tranzytowych przybycia towarów eksportowych na miejsce.

4.26 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku, gdy przedstawiciele Umawiającego się Państwa wymagają sprawdzenia towarów po załadowaniu ich na odlatujący statek powietrzny, zaleca się, aby przewoźnik lotniczy lub, tam gdzie to stosowne, autoryzowany agent przewoźnika lotniczego, mógł zabezpieczyć zwrot towarów w punkcie odprawy celnej, tak aby nie opóźniać odlotu statku powietrznego.

D.

 Wydawanie i odprawianie ładunku importowego

4.27 Podczas ustalania harmonogramu kontroli, pierwszeństwo będą miały kontrole zwierząt oraz łatwo psująca się żywność, a także inne towary uznane przez władze za wymagające natychmiastowej kontroli.

4.28 Odprawa partii towarów, zgłoszonych jako osobiste i przewożonych jako bagaż nietowarzyszący, odbywać się będzie zgodnie z procedurami uproszczonymi.

4.29 Umawiające się Państwa dopuszczą wydanie lub odprawę towarów zgodnie z uproszczonymi procedurami celnymi, pod warunkiem, że:

a) towary wycenione zostały na wartość mniejszą niż wartość maksymalna, poniżej której nie pobiera się opłat i podatków importowych;
b) towary podlegają opłatom i podatkom importowym o wartości niższej niż ta ustalona przez dane Państwo jako minimalna do pobierania opłat;
c) towary wycenione zostały na wartość mniejszą niż określone wartości graniczne, poniżej których towary mogą być niezwłocznie wydane lub oclone na podstawie prostej deklaracji i opłaty za nią lub zabezpieczenia wszelkich opłat i podatków importowych w punkcie kontroli celnej; lub
d) towary są importowane przez osobę do tego upoważnioną oraz są określonego typu.

4.30 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku autoryzowanych importerów, spełniających określone kryteria, obejmujące stosowny zapis zgodności z oficjalnymi wymogami oraz dostateczny system zarządzania własnymi zapisami handlowymi, zaleca się, aby Umawiające się Państwa ustaliły, na podstawie wcześniej dostarczonych informacji, specjalne procedury, uwzględniające niezwłoczne wydanie towarów w chwili ich nadejścia.

4.31 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby towary niepoddane procedurom uproszczonym lub specjalnym, zawartym w treści postanowień w punktach od 4.27 do 4.30, zostały wydane lub odprawione natychmiast po nadejściu, zgodnie z wymogami celnymi oraz innymi. Zaleca się, aby Umawiające się Państwa przyjęły za główny cel wydanie, w przeciągu trzech godzin od czasu ich nadejścia, wszelkich towarów niewymagających kontroli oraz przedłożenie poprawnej dokumentacji. Zaleca się, aby władze publiczne oraz przewoźnicy lotniczy i importerzy lub ich autoryzowani agenci koordynowali odpowiednie działania, celem zapewnienia realizacji tego zamierzenia.

4.32 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku przedłożenia wszystkich informacji i spełnienia wszystkich wymagań dotyczących danych partii towarów, zaleca się realizację, przez Umawiające się Państwa, wniosków o ich wydanie.

4.33 Umawiające się Państwa zezwolą na transfer towarów, wyładowanych ze statku powietrznego w porcie lotniczym, do jakiegokolwiek wyznaczonego biura celnego zainteresowanego Państwa, celem przeprowadzenia odprawy. Procedury celne, obejmujące dany transfer, będą jak najbardziej uproszczone.

4.34 W przypadku, gdy po nadejściu do miejsca docelowego, towary nie zostały wyładowane z powodu błędu, sytuacji kryzysowej lub braku dostępu, Umawiające się Państwa nie nałożą grzywien, kar lub innych obciążeń, pod warunkiem, że:

a) przewoźnik lotniczy lub jego autoryzowany agent powiadomi o tym fakcie punkt odprawy celnej w ciągu ustalonego limitu czasu;

b) podana jest uzasadniona przyczyna niewyładowania towarów, akceptowalna przez władze celne; oraz

c) Wykaz Ładunku jest należycie poprawiony.

4.35 W przypadku, gdy z powodu błędu lub problemów w obsłudze, towary zostały wyładowane w porcie lotniczym bez umieszczenia ich w Wykazie Ładunków, Umawiające się Państwa nie nałożą grzywien, kar lub innych temu podobnych obciążeń, pod warunkiem, że:

a) przewoźnik lotniczy lub jego autoryzowany agent powiadomi o tym fakcie punkt odprawy celnej w ciągu ustalonego limitu czasu;

b) podana jest uzasadniona przyczyna niezgłoszenia towarów, akceptowalna przez władze celne;

c) Wykaz Ładunków jest należycie poprawiony; oraz

d) towary podlegają odpowiednim ustaleniom celnym.

W stosownych przypadkach Umawiające się Państwa ułatwią, zgodnie z ich wymogami, przekazanie towarów do ich właściwego miejsca przeznaczenia.

4.36 W przypadku, gdy towary, wysłane do miejsc przeznaczenia w Państwie Umawiającym się, nie zostały wydane do użytku wewnętrznego w danym Państwie, i w wyniku tego należy je zwrócić do miejsca pochodzenia lub skierować do innego miejsca przeznaczenia, Umawiające się Państwa zezwolą na ponowny przekaz towarów bez wymagania licencji importowych, eksportowych i tranzytowych, jeśli nie nastąpiło naruszenie obowiązującego prawa i przepisów.

4.37 Państwo Umawiające się zwolni przewoźnika lotniczego lub, w stosownych przypadkach, jego autoryzowanego agenta, z odpowiedzialności za opłaty i podatki importowe, w przypadku gdy dane towary podlegają opiece władz publicznych lub za ich zgodą zostały przekazane w posiadanie stronie trzeciej, która dostarczyła odpowiednie zabezpieczenie w punkcie kontroli celnej.

E.

 Części zamienne, wyposażenie, zaopatrzenie oraz inne materiały importowane lub eksportowane przez przewoźników lotniczych w związku z usługami międzynarodowymi

4.38 Zaopatrzenie i żywność importowana do Umawiających się Państw, do użytku w ramach usług na pokładzie międzynarodowego statku powietrznego, zwolniona będzie z opłat i podatków importowych, w sposób zgodny z przepisami celnymi danego Państwa.

4.39 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa nie wymagały dokumentacji pomocniczej (takiej jak certyfikaty pochodzenia towaru, faktury konsularne lub specjalistyczne) w związku z importem zaopatrzenia oraz żywności.

4.40 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa zezwoliły na sprzedaż lub używanie, na pokładzie statku powietrznego, żywności oraz zaopatrzenia dla celów spożywczych, bez opłat celnych lub innych podatków, w przypadku, gdy statek powietrzny uczestniczący w międzynarodowych lotach:

a) zatrzymuje się w dwóch lub więcej międzynarodowych portach lotniczych, na terenie Umawiającego się Państwa, bez międzylądowania na terenie innego Państwa; oraz

b) nie zabiera na pokład pasażerów krajowych.

4.41 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwo, działając zgodnie z własnymi przepisami i wymogami, zwalniało z opłat i podatków importowych, wyposażenie naziemne i wyposażenie ochrony oraz ich części składowe, materiały instruktażowe, a także pomoce szkoleniowe, importowane do tego Państwa przez lub w imieniu przewoźnika lotniczego innego Umawiającego się Państwa lub jego autoryzowanego agenta. Wykorzystywane są one na jego własny użytek, na terenie międzynarodowego portu lotniczego lub poza jego terenem, w wyznaczonym obiekcie.

4.42 Umawiające się Państwa dokonają, po realizacji przez przewoźnika lotniczego lub jego autoryzowanego agenta, procedur dotyczących uproszczonej dokumentacji, niezwłocznego wydania lub odprawy wyposażenia statku powietrznego oraz części zamiennych zwolnionych z cła, podatku importowego oraz innych obciążeń podlegających Artykułowi 24 Konwencji Chicagowskiej.

4.43 Umawiające się Państwa dokonają, po realizacji przez przewoźnika lotniczego lub jego autoryzowanego agenta, procedur dotyczących uproszczonej dokumentacji, niezwłocznego wydania lub odprawy wyposażenia naziemnego lub stosowanego w celach ochrony oraz jego części zamiennych, a także materiałów instruktażowych i pomocy szkoleniowych importowanych lub eksportowanych przez przewoźnika lotniczego innego Umawiającego się Państwa.

4.44 Umawiające się Państwa zezwolą na pożyczanie, pomiędzy przewoźnikami lotniczymi innych Umawiających się Państw lub ich autoryzowanymi agentami, wyposażenia statku powietrznego, części zamiennych, a także wyposażenia naziemnego wraz z jego częściami zamiennymi, importowanymi z warunkowym zwolnieniem z podatku i opłat importowych.

4.45 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa uwzględniły import, wolny od opłat i podatków importowych, dokumentacji przewoźników lotniczych, opisanej w Rozdziale 1 niniejszego Załącznika, używanej w związku z międzynarodowymi usługami lotniczymi.

F.

 Pojemniki i palety

4.46 Umawiające się Państwa, działając zgodnie z własnymi przepisami i wymogami, zezwolą przewoźnikom lotniczym innych Umawiających się Państw na tymczasowe wwiezienie pojemników i palet - bez względu na to, czy są one własnością przewoźnika lotniczego statku powietrznego, na którym przyleciały, czy też nie - pod warunkiem, że będą używane przez służbę międzynarodową, odlatującą z portu lotniczego, lub też będą reeksportowane.

4.47 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa wymagały tymczasowego dokumentu wjazdu dla pojemników i palet tylko w przypadku uznania tego za niezbędne dla potrzeb kontroli celnej.

4.48 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku, gdy wymagany jest dowód reeksportu pojemników i palet zaleca się, aby Umawiające się Państwo akceptowało odpowiednie zapisy przewoźnika lotniczego lub jego autoryzowanego agenta jako dowód ich użytkowania.

4.49 Umawiające się Państwa podejmą ustalenia, umożliwiające przewoźnikom lotniczym wyładowanie, pod nadzorem zainteresowanych władz publicznych, ładunku tranzytowego, otrzymanego w pojemnikach lub na paletach, w sposób umożliwiający posortowanie i ponowne złożenie ładunków do dalszego przewozu, bez obowiązku odprawy towarów na użytek krajowy.

4.50 Pojemniki i palety importowane, zgodnie z postanowieniami punktu 4.46 do Umawiającego się Państwa, będą mogły opuścić teren międzynarodowego portu lotniczego dla potrzeb wydania lub odprawy ładunków importowanych lub załadunku na eksport, zgodnie z uproszczoną dokumentacją i ustaleniami kontrolnymi.

4.51 W przypadku, gdy wymaga tego sytuacja, Umawiające się Państwa zezwolą na przechowanie, tymczasowo dopuszczonych do wjazdu palet i kontenerów, w obiektach znajdujących się poza terenem portu lotniczego.

4.52 Umawiające się Państwa zezwolą na pożyczanie pomiędzy przewoźnikami lotniczymi pojemników i palet dopuszczonych do wjazdu, zgodnie z postanowieniami punktu 4.46 bez opłat i podatków importowych, pod warunkiem, że będą one używane tylko przez służbę międzynarodową, odlatującą z portu lotniczego, lub też reeksportowane w inny sposób.

4.53 Umawiające się Państwa zezwolą na reeksportowanie, poprzez jakiekolwiek wyznaczone do tego biuro celne, pojemników i palet dopuszczonych do wjazdu tymczasowego.

4.54 Umawiające się Państwa zezwolą na tymczasowy wjazd części zamiennych, w przypadku, gdy są one niezbędne do naprawy pojemników i palet importowanych, zgodnie z postanowieniami punktu 4.46.

G.

 Dokumenty pocztowe i procedury

4.55 Umawiające się Państwa będą obsługiwały, przekazywały i odprawiały pocztę, przestrzegając procedur dokumentacyjnych określonych przez obowiązujące akty prawne Powszechnego Związku Pocztowego.

H.

 Materiały radioaktywne

4.56 Umawiające się Państwo ułatwi bezzwłoczne wydanie materiałów radioaktywnych importowanych drogą powietrzną, w szczególności materiałów używanych w celach medycznych, pod warunkiem, że spełnione zostały odpowiednie wymogi prawne odnośnie importu takich materiałów.

Uwaga. - Informacja z wyprzedzeniem na temat transportu materiałów radioaktywnych, przekazana w formie elektronicznej lub papierowej, ułatwiłaby prawdopodobnie wjazd takich materiałów do państwa przeznaczenia.

4.57 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwo powinno unikać nakładania dodatkowych ograniczeń lub uregulowań celnych lub dotyczących wjazdu/wyjazdu niż te określone w Dokumencie 9284, Techniczne Instrukcje Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną.

4.58 W przypadku, gdy Umawiające się Państwo przyjmie regulacje lub ograniczenia celne lub dotyczące wjazdu/wyjazdu, które różnią się od tych wyszczególnionych w Dokumencie. 9284, Techniczne Instrukcje Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną, powiadomi ono niezwłocznie ICAO o tych odstępstwach, celem publikacji w Technicznych Instrukcjach, zgodnie z Rozdziałem 2, 2.5 Załącznika 18 ICAO.

ROZDZIAŁ  5.

 OSOBY OBJĘTE ZAKAZEM WJAZDU ORAZ DEPORTOWANI

A.

 Postanowienia ogólne

5.1 W celu zminimalizowania zakłóceń w międzynarodowej komunikacji lotniczej, Umawiające się Państwa będą współpracowały w celu bezzwłocznego rozwiązania jakichkolwiek różnic, pojawiających się w procesie wdrażania postanowień niniejszego Rozdziału.

5.2 Umawiające się Państwa ułatwią tranzyt osób, które zostały wydalone z innego państwa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału, i rozszerzą niezbędną współpracę o dokonujących przedmiotowego wydalenia przewoźników lotniczych oraz eskortę.

5.2.1 Podczas okresu, w którym pasażer objęty zakazem wjazdu lub osoba mająca zostać poddana deportacji jest pod ich nadzorem, przedstawiciele państwowi zaangażowani w ten proces będą szanować godność tych osób i nie będą podejmować żadnej akcji mogącej ją naruszyć.

Uwaga. - Osoby objęte zakazem wjazdu lub deportowane powinny być traktowane zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi regulacjami, włączając w to Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

B.

 Osoby objęte zakazem wjazdu

5.3 Umawiające się Państwa bez opóźnień powiadomią przewoźnika lotniczego o przypadku objęcia danej osoby zakazem wjazdu, zgodnie z punktem 3.44, potwierdzając to pisemnie tak szybko jak to możliwe.

Uwaga. - Potwierdzenie pisemne może być sporządzone w formie papierowej lub elektronicznej, jak np. e-mail.

5.4 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa, poprzez ich władze publiczne, powinny prowadzić konsultacje z przewoźnikami lotniczymi w sprawie ram czasowych wydalenia osób objętych zakazem wjazdu, celem pozostawienia przewoźnikom rozsądnej ilości czasu dla wydalenia osoby z użyciem ich własnych środków lub dokonania alternatywnych ustaleń w tym zakresie.

Uwaga. - Żaden z powyższych zapisów nie może być interpretowany jako zezwolenie na powrót osoby ubiegającej się o azyl na terytorium Umawiającego się Państwa, do kraju, gdzie życie lub wolność tej osoby byłaby zagrożona z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonych grup społecznych lub jej poglądów politycznych.

5.5 Umawiające się Państwa zapewnią, że nakaz wydalenia jest wydany przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do osoby objętej zakazem wjazdu. Nakaz wydalenia powinien zawierać, jeśli są znane, imię i nazwisko, wiek, płeć oraz obywatelstwo danej osoby.

5.6 Umawiające się Państwa wydające nakaz wydalenia osoby objętej zakazem wjazdu, która zgubiła lub zniszczyła swoje dokumenty podróży, dostarczą list przewodni, w formacie określonym w Załączniku 9 (1) do niniejszego Załącznika, celem przekazania odpowiednich informacji władzom państw(a) tranzytu i/lub początku podróży. List przewodni, nakaz wydalenia i inne odpowiednie informacje zostaną wręczone przewoźnikowi lotniczemu lub, w przypadku osób eskortowanych, eskorcie, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie ich władzom publicznym państwa przeznaczenia.

5.7 Umawiające się Państwa wydające nakaz wydalenia osoby objętej zakazem wjazdu, której dokumenty podróży zostały zatrzymane, zgodnie z zapisami punktu 3.46, wydadzą list przewodni, w formacie określonym w Załączniku 9 (2) do niniejszego Załącznika, celem przekazania odpowiednich informacji władzom państw(a) tranzytu i/lub początku podróży. List przewodni, wraz z kopią zatrzymanych dokumentów, oraz nakaz wydalenia zostaną wręczone przewoźnikowi lotniczemu lub, w przypadku osób eskortowanych, eskorcie, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie ich władzom publicznym państwa przeznaczenia.

5.8 Umawiające się Państwa mające podstawę twierdzić, że osoba objęta zakazem wjazdu może stwarzać opór przy jej wydaleniu, powinny poinformować o tym fakcie przewoźnika lotniczego z możliwie dużym wyprzedzeniem w stosunku do przewidzianego odlotu, tak aby przewoźnik mógł powziąć odpowiednie działania zapobiegawcze, celem zapewnienia odpowiedniej ochrony lotu.

5.9 Przewoźnik lotniczy będzie odpowiedzialny za koszty opieki i nadzoru osoby nieposiadającej właściwych dokumentów podróży od momentu, w którym osoba ta została objęta zakazem wjazdu i zawrócona do przewoźnika lotniczego celem wydalenia z danego państwa.

5.9.1 Umawiające się Państwo będzie odpowiedzialne za koszty opieki i nadzoru nad wszelkimi pozostałymi kategoriami osób objętych zakazem wjazdu, włączając w to osoby nie wpuszczone na terytorium państwa z powodu zakwestionowania ich dokumentu podróży, co pozostawało poza możliwością ekspertyzy przewoźnika lotniczego, lub z powodów innych niż niewłaściwe dokumenty, od momentu objęcia osoby zakazem wjazdu do czasu zawrócenia jej do przewoźnika lotniczego celem wydalenia z danego państwa.

5.10 W sytuacji, gdy dana osoba została objęta zakazem wjazdu i została zawrócona do przewoźnika lotniczego celem transportu z terytorium danego państwa, nie będzie się uniemożliwiać przewoźnikowi lotniczemu dochodzenia zadośćuczynienia finansowego ze strony tej osoby, celem pokrycia kosztów związanych z jej wydaleniem.

5.11 Przewoźnik lotniczy przetransportuje osobę objętą zakazem wjazdu do:

a) punktu, w którym rozpoczęła ona podróż; lub

b) jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie nie jest ona objęta zakazem wjazdu.

5.11.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Tam, gdzie ma to zastosowanie. Umawiające się Państwa powinny konsultować z przewoźnikami lotniczymi najbardziej dogodne miejsce, do którego osoba objęta zakazem wjazdu ma zostać wydalona.

5.12 Umawiające się Państwo zaakceptuje, celem kontroli, osobę wydaloną z innego Państwa, w którym została ona objęta zakazem wjazdu, jeśli osoba ta rozpoczęła swoją podróż z jego terytorium. Umawiające się Państwo nie wydali osoby do kraju, gdzie uprzednio została ona objęta zakazem wjazdu.

5.13 Umawiające się Państwa zaakceptują list przewodni oraz inne dokumenty, dostarczone zgodnie z pkt 5.6 lub 5.7, jako wystarczające do przeprowadzenia kontroli osoby wskazanej w poprzednim artykule.

5.14 Umawiające się Państwa nie będą nakładać grzywien na przewoźników lotniczych, w przypadku gdy osoby przylatujące oraz będące w tranzycie uznane zostały przez nie jako nieposiadające właściwych dokumentów, jeżeli przewoźnik lotniczy potrafi wykazać, iż powziął odpowiednie środki celem zapewnienia, że powyższe osoby zastosowały się do wymagań w zakresie posiadania odpowiednich dokumentów koniecznych do wjazdu do danego Państwa.

5.15 Zalecana Metoda Postępowania. - W sytuacji, gdy przewoźnik lotniczy współpracował z władzami państwowymi stosownie do ich zaleceń, np. zgodnie z memorandum o porozumieniu, zawartymi pomiędzy zainteresowanymi stronami w celu zapobiegania transportowi osób objętych zakazem wjazdu, Umawiające się Państwa powinny złagodzić grzywny i kary, które w przeciwnym razie mogą być stosowane w przypadku przywozu takich osób na ich terytorium.

5.16 Umawiające się Państwa nie będą uniemożliwiać odlotu statku powietrznego danego przewoźnika lotniczego podczas wykonywania czynności związanych z określaniem statusu któregokolwiek z jego przylatujących pasażerów.

Uwaga. - Wyjątek od tego zalecenia mógłby zaistnieć w przypadku lotów nieregularnych lub w przypadku, gdy Umawiające się Państwo ma powód, aby uważać, że w danym locie znajduje się wyjątkowo duża liczba osób objętych zakazem wjazdu na ich terytorium.

C.

 Osoby deportowane

5.17 Umawiające się Państwo deportując osobę ze swojego terytorium doręczy jej nakaz deportacji. Umawiające się Państwa wskażą deportowanej osobie nazwę kraju przeznaczenia.

5.18 Umawiające się Państwa, deportując osoby ze swojego terytorium uwzględnią wszelkie zobowiązania, odpowiedzialności i koszty związane z deportacją.

5.19 Umawiające się Państwa podczas ustalania z przewoźnikiem lotniczym informacji w zakresie wydalenia osoby deportowanej, udostępnią, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż 24 godziny przed planowanym odlotem statku powietrznego, następujące informacje:

a) kopię nakazu deportacji, jeśli prawodawstwo Umawiającego się Państwa na to zezwala;

b) ocenę ryzyka dokonaną przez Państwo i/lub jakiekolwiek inne adekwatne informacje, które mogą pomóc operatorowi lotniczemu ocenić ryzyko dla bezpieczeństwa lotu; i

c) imiona i nazwiska oraz narodowość osób eskortujących.

Uwaga. - W celu zapewnienia koordynacji działań w ramach ułatwień i ochrony lotnictwa cywilnego, należy zwrócić uwagę na postanowienia Rozdziału 4 Załącznika 17.

5.20 Jeżeli tylko jest to możliwe, Umawiające się Państwa, podczas dokonywania ustaleń związanych z deportowaniem osób do kraju przeznaczenia, będą używać bezpośrednich połączeń lotniczych.

5.21 Umawiające się Państwo, przekazując deportowaną osobę do wydalenia, zapewni że wszystkie oficjalne dokumenty podróży wymagane przez jakiekolwiek państwo tranzytu lub przeznaczenia są dostarczone do przewoźnika lotniczego.

5.22 Umawiające się Państwo przyjmie na swoje terytorium obywateli własnego państwa, którzy zostali deportowani z innego Państwa.

5.23 Umawiające się Państwo podda specjalnej rozwadze możliwość przyjęcia na swoje terytorium osoby deportowanej z innego Państwa, jeżeli posiada ona prawo pobytu na jego terytorium.

5.24 Umawiające się Państwa określając, że osoba deportowana wymaga eskorty, a podróż obejmuje postój tranzytowy w Państwie przelotu, zapewnią że eskorta pozostanie z osobą deportowaną do docelowego punktu podróży, chyba że władze oraz operator lotniczy w miejscu tranzytowym poczynią, z wyprzedzeniem w stosunku do przylotu, odpowiednie alternatywne ustalenia.

D.

 Zaopatrzenie w zastępczy dokument podróży

5.25 W sytuacji, gdy zastępczy dokument podróży musi zostać wydany celem ułatwienia wydalenia i przyjęcia osoby objętej zakazem wjazdu w kraju przeznaczenia, Państwo nakazujące wydalenie udzieli, w możliwie szerokim zakresie, pomocy w otrzymaniu przedmiotowego dokumentu.

Uwaga. - W celu wyjaśnienia sposobu stosowania przedmiotowej Normy, zalecane jest zwrócenie uwagi na Normę 5.13.

5.26 Umawiające się Państwo, gdy zostanie poproszone o wydanie dla swojego obywatela dokumentu podróży celem ułatwienia mu powrotu, udzieli odpowiedzi w rozsądnym czasie, jednakże nie później niż 30 dni po tym, jak prośba została zgłoszona, poprzez wydanie odpowiedniego dokumentu lub zapewnienie wnioskującego Państwa, że dana osoba nie jest jego obywatelem.

5.27 Umawiające się Państwo nie będzie stawiało warunku wstępnego, w postaci złożenia podpisu przez zaangażowaną osobę pod wnioskiem o dokument podróży, w celu wydania tego dokumentu.

5.28 W sytuacji, gdy Umawiające się Państwo stwierdziło, że osoba, dla której wnioskowano o dokument podróży, jest jego obywatelem, i jednocześnie nie jest ono w stanie wydać paszportu w przeciągu 30 dni, wyda ono zastępczy dokument podróży, potwierdzający obywatelstwo danej osoby i umożliwiający jej przyjęcie na swoje terytorium.

5.29 Umawiające się Państwo nie odmówi wydania dokumentu podróży lub nie będzie w inny sposób uniemożliwiać powrotu swojego obywatela, przez przyznanie mu statusu bezpaństwowca.

ROZDZIAŁ  6.

 MIĘDZYNARODOWE PORTY LOTNICZE - UŁATWIENIA I OBSŁUGA RUCHU PASAŻERSKIEGO

A.

 Postanowienia ogólne

6.1 Każde Umawiające się Państwo zapewni, że postanowienia Załącznika 9 będą wdrożone także w sytuacji, gdy port lotniczy zostanie sprywatyzowany.

6.1.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno, w konsultacji z zarządzającymi portami lotniczymi, zapewnić, że projektowanie, rozwój i utrzymanie obiektów na terenie międzynarodowych portów lotniczych zapewnia efektywne i skuteczne organizowanie przepływu pasażerów.

6.1.2 Każde Umawiające się Państwo zapewni, że zarządzający portami oraz przewoźnicy lotniczy świadczą szybką odprawę pasażerów, załóg, bagażu, towarów i poczty.

6.1.3 Każde Umawiające się Państwo zapewni, że na terenie portów lotniczych świadczone będą efektywne usługi związane z odprawą celną, emigracyjną, kwarantanną i zdrowotną.

6.1.4 Każde Umawiające się Państwo, w konsultacji z zarządzającymi portami lotniczymi, zapewni, że obiekty i usługi dostępne w międzynarodowych portach lotniczych są, tam gdzie jest to możliwe, elastyczne i zdolne do zwiększenia, celem sprostania natężonemu ruchowi, zwiększeniu wymagań w ochronie lotnictwa, wynikających ze wzrostu zagrożenia, lub innych zmian dla wspierania środków zapewniających integralność graniczną.

Uwaga. - W związku z wymogami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, należy zwrócić uwagę na odpowiednie zapisy Rozdziału 2 Załącznika 17 ICAO.1.

6.2 Każde Umawiające się Państwo będzie wymagać, że podczas planowania nowych obiektów lub istotnych modyfikacji obiektów już istniejących w międzynarodowych portach lotniczych, włączając w to obiekty cargo, podmiot lub podmioty odpowiedzialne za planowanie będą od najwcześniejszego etapu dokonywać konsultacji z władzami publicznymi, operatorami lotniczymi i odpowiednimi ciałami reprezentującymi użytkowników lotniska.

6.3 Zalecana Metoda Postępowania. - Przewoźnicy lotniczy powinni informować zarządzających portami i odpowiednie agencje rządowe, przy zachowaniu tajemnicy służbowej, o swoich usługach, rozkładzie lotów i planach związanych z flotą w porcie lotniczym, aby umożliwić racjonalne planowanie budynków i usług w odniesieniu do przewidywanego ruchu.

6.4 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że w przypadku opłaty pasażerskiej, podatku portowego lub innej podobnej opłaty pobieranej w międzynarodowym porcie lotniczym, zawsze, gdy to możliwe, unikany będzie bezpośredni pobór tych opłat od pasażerów.

6.5 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno, z uwzględnieniem odpowiednich uregulowań i ograniczeń ustanowionych przez zarządzających portami lotniczymi, spowodowanych ograniczoną powierzchnią lub przepustowością, zezwolić przewoźnikom lotniczym wybór, jak i przez kogo będzie wykonywana ich obsługa naziemna.

B.

 Ustalenia dotyczące przepływu ruchu pasażerskiego na terenie portu lotniczego

I.

 Postanowienia ogólne

6.6 Umawiające się Państwo zapewni, że zarządzający portami lotniczymi dostarczają odpowiednią infrastrukturę, celem umożliwienia pasażerom wejścia i opuszczenia pokładu statku powietrznego bez opóźnień.

6.7 Zalecana Metoda Postępowania. - Zarządzający portami, przewoźnicy lotniczy i władze publiczne powinny wymieniać bez opóźnień, wszystkie odpowiednie informacje operacyjne, celem zapewnienia płynnego i sprawnego przepływu pasażerskiego oraz efektywne przydzielenie sił i środków.

6.8 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa, zarządzający portami oraz przewoźnicy lotniczy, wtedy gdy jest to zasadne oraz po dokonaniu konsultacji, powinni wdrażać systemy automatycznej odprawy pasażerów oraz bagaży.

6.9 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że oznakowanie używane w portach lotniczych jest oparte na Dokumencie 9636 "Międzynarodowe znaki dla dostarczenia informacji osobom korzystającym z terminali portów lotniczych i morskich", opublikowanym wspólnie przez ICAO oraz Międzynarodową Organizację Morską.

6.9.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo, w konsultacji z zarządzającymi oraz przewoźnikami lotniczymi, powinno informować pasażerów poprzez oznakowanie, ulotki, nagrania audio i video, internet oraz inne kanały komunikacyjne, na temat kar za naruszanie zasad wjazdu i odlotu oraz usiłujących importować lub eksportować jakikolwiek zakazany lub zabroniony przedmiot.

6.10 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający portami lotniczymi lub zarządzający terminalami lotniczymi zainstalują urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, w sytuacji, gdy dystans do przebycia pieszo oraz natężenie ruchu pasażerskiego w terminalach pasażerskich to uzasadnia.

6.11 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający portem lotniczym lub przewoźnik, według właściwości, zainstaluje systemy informacji o lotach, dostarczające ścisłej, dokładnej oraz aktualnej co do minuty informacji o odlotach, przylotach, odwołanych lotach, opóźnieniach oraz przydziale terminali/gate'ów.

6.12 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający portem lotniczym lub przewoźnik według właściwości, utrzymuje system informacji o lotach oraz przestrzega standardowy schemat zalecany w Dokumencie 9249 "Publiczne Systemy Dynamicznego Wyświetlania Informacji o Lotach".

6.13 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zachęcać zarządzających portami lotniczymi lub dostarczycieli usług według właściwości, do zapewnienia w międzynarodowych portach lotniczych parkingów samochodowych dla potrzeb krótko- i długoterminowego użytku przez pasażerów, odwiedzających, załogi oraz personel.

II.

 Przedsięwzięcia dotyczące parkowania i obsługi statku powietrznego

6.14 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić dostępność dogodnych usług, związanych z parkowaniem oraz obsługą statku powietrznego, w celu przyspieszenia odprawy oraz operacji na płycie lotniska i ograniczenia czasu postoju statku na ziemi.

III.

 Pasażerowie, załoga i bagaż opuszczający port lotniczy

6.15 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że w godzinach pracy portu lotniczego jest zapewniony odpowiedni transport pomiędzy terminalami portu lotniczego przez właściwego dostawcę usług.

6.16 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zezwalać zarządzającym oraz przewoźnikom lotniczym na dostarczanie usług odprawy biletowo-bagażowej poza lotniskiem, pod warunkiem, że wszystkie niezbędne środki ochrony lotnictwa cywilnego oraz inne wymogi kontroli są respektowane.

6.17 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewniać, że personel wykonujący kontrolę bezpieczeństwa i/lub graniczną korzysta z efektywnych technologii screeneningu oraz kontroli podczas sprawdzania pasażerów i ich bagaży, w celu ułatwienia odlotu statku powietrznego.

Uwaga. - Powinna być zachowana prywatność podczas jakiegokolwiek fizycznego przeszukania pasażerów. Pokoje gwarantujące prywatność są preferowane; jednakże przenośne ekrany mogą być również używane. Przeszukanie fizyczne powinno być wykonywane przez funkcjonariusza tej samej płci co pasażer poddany kontroli.

6.18 Zalecana Metoda Postępowania. - Miejsca odprawy członków załogi oraz przeznaczone dla załóg obiekty operacyjne powinny być łatwo dostępne oraz w bliskiej odległości od siebie.

6.19 Zalecana Metoda Postępowania. - Zarządzający portami lotniczymi oraz władze publiczne powinny dostarczać efektywne usługi dla operatorów lotnictwa ogólnego lub ich agentów w zakresie wymogów operacyjnych i administracyjnych.

6.20 Każde Umawiające się Państwo poczyni ustalenia odnośnie wystarczającej ilości punktów kontroli tak, aby odprawa wylatujących pasażerów i załóg, jeśli jest wymagana, mogła być wykonana bez opóźnień. Jeżeli jest to możliwe, dodatkowe punkty kontroli będą dostępne, do których będą kierowane przypadki skomplikowane bez opóźnienia głównego przepływu pasażerskiego.

IV.

 Pasażerowie, załoga i bagaż przybywający do portu lotniczego

6.21 Umawiające się Państwa podejmą ustalenia dotyczące dostatecznej liczby kanałów kontroli, tak aby odprawa przybywających pasażerów i załogi była przeprowadzana bez większych opóźnień. Należy udostępnić dodatkowy(-e) kanał(-y), przeznaczony(-e) do obsługi skomplikowanych przypadków, bez spowalniania głównego przepływu pasażerów.

6.22 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający lotniskami dostarczają odpowiednią powierzchnię na miejsce odbioru bagażu, pozwalającą na łatwe zidentyfikowanie i szybki odbiór bagaży rejestrowanych przez pasażerów.

6.23 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, tam gdzie ma to zastosowanie, że zmechanizowane systemy dostarczania bagaży są zainstalowane w międzynarodowych portach lotniczych, celem ułatwienia przemieszczania się bagażu.

6.24 Zarządzający odpowiedzialni za międzynarodowe porty lotnicze zapewnią, że pasażerowie mogą uzyskać pomoc w transporcie bagażu, celem umożliwienia im transferu bagażu z miejsca odbioru bagażu do punktów, położonych tak blisko jak to możliwe stref, gdzie dostępny jest transport z portu lotniczego lub pomiędzy terminalami.

V.

 Tranzyt i transfer pasażerów oraz załogi

6.25 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa, tam gdzie to możliwe oraz przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony, zezwalały pasażerom na pozostanie na pokładzie statku powietrznego oraz na wejście/opuszczenie pokładu podczas tankowania paliwa.

6.26 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający portami lotniczymi przeznaczają wystarczającą powierzchnię na miejsce odprawy w strefach bezpośredniego tranzytu, zależnie od natężenia ruchu. Wymogi odnośnie powierzchni oraz godzin pracy powinny być uzgadniane pomiędzy portem lotniczym i przewoźnikami.

VI.

 Pozostałe ułatwienia i usługi stosowane w budynkach terminali pasażerskich

6.27 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się zapewnienie przechowalni bagażu, pozostawionego przez właścicieli w portach lotniczych, w celu późniejszego odbioru z uwzględnieniem wymogów ochrony.

6.28 Każde Umawiające się Państwo zapewni, że zarządzający portem lotniczym lub przewoźnik, według właściwości, zapewnia miejsca, gdzie nieodebrany, niezidentyfikowany bądź zagubiony bagaż jest bezpiecznie przechowywany do momentu odprawy, przekazania, odbioru lub pozbycia się, zgodnie z mającymi zastosowanie uregulowaniami prawnymi. Upoważniony personel przewoźnika lotniczego lub dostarczyciela usług będzie miał dostęp do bagażu w czasie działalności operacyjnej portu lotniczego.

6.29 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami, powinno zapewnić, że budynki terminala są zaprojektowane, zarządzane i zorganizowane w sposób zapewniający, że osoby niepodróżujące nie zakłócają przepływu odlatujących oraz przylatujących pasażerów.

6.29.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby zostały przewidziane miejsca dla biur turystycznych, w strefach publicznych lub niekontrolowanych strefach przylotu i/lub odlotu, w celu zminimalizowania zatłoczenia na terenie budynków terminalu portu lotniczego.

6.30 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami lotniczymi, powinno zapewnić, że strefa handlowa, będąc dogodnie ulokowaną, nie zakłóca przepływu pasażerów.

VII.

 Obsługa ładunku i poczty oraz punkty odprawy celnej

6.31 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający lotniskami zapewniają odpowiednie warunki dla odprawy statków powietrznych cargo.

6.32 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami, powinno zapewnić, że terminale cargo oraz drogi dojazdowe znajdujące się w strefie ogólnodostępnej są właściwie oznakowane i utrzymywane, celem dostarczenia efektywnego dojazdu.

6.33 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami lotniczymi i przewoźnikami, powinno zapewnić, że terminale cargo są zaprojektowane dla ułatwienia bezpiecznego, zgodnego z zasadami sanitarnymi, efektywnego i bezpiecznego transportu oraz przechowywania towarów, zgodnie z mającymi zastosowanie uregulowaniami prawnymi.

6.34 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami lotniczymi i przewoźnikami, powinno zapewnić, przy zachowaniu właściwych uregulowań prawnych, odpowiednie budynki dla bezpiecznego, efektywnego oraz pewnego transportu i przechowywania ładunków pocztowych, w tych międzynarodowych portach lotniczych, gdzie ilość poczty to uzasadnia.

C.

 Ułatwienia wymagane do wdrożenia środków ochrony zdrowia publicznego, nagłej pomocy medycznej oraz kwarantanny zwierząt i roślin

6.35 Każde Umawiające się Państwo, wspólnie z zarządzającymi portami lotniczymi, zapewni środki ochrony zdrowia publicznego, obejmujące kwarantannę osób, zwierząt i roślin, na terenie portów lotniczych.

6.36 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny zapewnić, że w pobliżu lub na terenie większych portów lotniczych, znajdują się pomieszczenia i służby do wykonywania szczepień lub powtórnych szczepień, a także dostarczania stosownych certyfikatów.

6.37 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby międzynarodowe porty lotnicze posiadały dostęp do odpowiednich obiektów służących do administrowania zdrowiem publicznym, kwarantanną zwierzęcą i roślinną, stosowanych w odniesieniu do statku powietrznego, załogi, pasażerów, bagażu, ładunku, poczty oraz zaopatrzenia.

6.38 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa powinny zapewnić, że pasażerowie oraz załoga w tranzycie mogą przebywać w pomieszczeniach wolnych od niebezpieczeństwa zarażenia się i od roznoszących choroby insektów. Zaleca się również zapewnienie, tam gdzie to konieczne, pomieszczeń przeznaczonych do transferu pasażerów oraz załogi, bez narażania ich zdrowia, na teren innego, pobliskiego portu lotniczego lub terminalu. Podobne przedsięwzięcia należy podjąć w przypadku zwierząt.

6.39 Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że procedury obsługi i dystrybucji produktów konsumpcyjnych (np. żywność, dostawy napojów i wody) na pokład statku powietrznego lub do portu lotniczego są zgodne z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowia (2005) oraz odpowiednimi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także krajowymi regulacjami dotyczącymi portów lotniczych.

6.40 Każde Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami lotniczymi i przewoźnikami, zapewni, że wprowadzony został bezpieczny, zgodny z przepisami sanitarnymi oraz efektywny system usuwania i składowania wszelkich odpadów, zanieczyszczonej wody oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia osób, zwierząt i roślin, zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowia (2005) oraz odpowiednimi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także krajowymi regulacjami dotyczącymi portów lotniczych.

6.41 Każde Umawiające się Państwo, we współpracy z zarządzającymi portami lotniczymi, zapewni, że międzynarodowe porty lotnicze utrzymują obiekty i usługi przeznaczone do pierwszej pomocy, a także, iż są poczynione odpowiednie ustalenia, pozwalające na szybkie kierowanie poważniejszych przypadków pod kompetentną opiekę medyczną.

Uwaga. - Zalecane jest prowadzenie konsultacji na temat wszelkich spraw z zakresu zdrowia pasażerów ze Światową Organizacją Zdrowia.

D.

 Ułatwienia wymagane do kontroli celnej oraz operacji wykonywanych przez służby kontrolne w porcie lotniczym

6.42 Każde Umawiające się Państwo zapewni wystarczające i bezpłatne usługi ze strony władz publicznych w czasie godzin pracy, ustanowionych przez odpowiednie władze.

Uwaga 1. - Na podstawie Załącznika 15 ICAO - Służby Informacji Lotniczej, Państwa są zobowiązane do publikowania rodzajów i godzin świadczonych usług odprawy (celnej, imigracyjnej, sanitarnej) w międzynarodowych portach lotniczych.

Uwaga 2. - W uzupełnieniu usług opisanych powyżej, Umawiające się Państwa, zarządzający portami lotniczymi lub przewoźnicy mogą wyrazić życzenie oferowania użytkownikom usług o podwyższonym standardzie (pasażerom, przewoźnikom i innym podmiotom, które korzystałyby z zaproponowanych dodatkowych usług), zarówno bezpłatnie, jak również odpłatnie, na zasadzie dobrowolności. W sytuacji, gdy byłaby ustalona opłata, powinna być ona ograniczona do pokrycia kosztów za dostarczane usługi.

6.43 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno rozważyć poczynienie odpowiednich ustaleń z innymi Państwami odnośnie rozmieszczenia przedstawicieli właściwych władz publicznych na ich terytorium, dla dokonania sprawdzenia z wyprzedzeniem statku powietrznego, pasażerów, bagaży, załóg oraz towarów, dla celów celnych, imigracyjnych, zdrowia publicznego, kwarantanny zwierząt oraz roślin, przed odlotem, jeśli takie działanie ułatwi odprawę przylotową w tych Państwach.

E.

 Pasażerowie niezdyscyplinowani

6.44 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno podjąć odpowiednie kroki w celu zwiększenia świadomości pasażerów na temat niedopuszczalności i konsekwencji prawnych niezdyscyplinowanego lub zakłócającego porządek zachowania w budynkach służących komunikacji lotniczej oraz na pokładzie statku powietrznego.

6.45 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający portami, przewoźnicy lotniczy oraz władze publiczne dostarczają odpowiedniemu personelowi szkolenia dotyczące identyfikacji oraz radzenia sobie z niezdyscyplinowanymi pasażerami, włączając w to rozpoznanie i rozładowywanie eskalujących sytuacji, a także powstrzymywanie sytuacji kryzysowych.

Uwaga. - Materiał pomocniczy na temat prawnych aspektów niezdyscyplinowanych/zakłócających porządek pasażerów można znaleźć w ICAO Circular 288.

F.

 Udogodnienia dla pasażerów

6.46 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno, gdy uzasadnia to natężenie ruchu, zapewnić, że zarządzający portami lotniczymi dostarczają odpowiednie pomieszczenia w terminalach pasażerskich przeznaczone na opiekę nad dziećmi oraz zapewniają, że są one wyraźnie oznakowane i łatwo dostępne.

6.47 Zalecana Metoda Postępowania. - Umawiające się Państwa, ograniczające wwóz lub wywóz waluty obcych Państw, powinny uwzględnić wydawanie osobom podróżującym zaświadczeń zawierających sumy walut, będących w ich posiadaniu w chwili przybycia do danego Państwa oraz powinny zezwolić takim pasażerom na wywóz tychże walut, po okazaniu zaświadczenia, przed opuszczeniem danego Państwa. Zapis w paszporcie lub innym oficjalnym dokumencie podróży może służyć temu samemu celowi.

6.48 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwa, ograniczające ilość własnej waluty wwożonej na swoje terytorium, powinno zapewnić stosowne udogodnienia, umożliwiające obcokrajowcom zdeponowanie nadwyżki danej waluty w porcie wjazdu, a także jej odbiór przy wyjeździe, w tym samym lub w innym wyznaczonym do tego celu miejscu.

6.49 Zalecana Metoda Postępowania. - Każde Umawiające się Państwo powinno zapewnić, że zarządzający portem lotniczym lub dostawca(-y) usług, według właściwości, dostarczają pasażerom informacji na temat transportu naziemnego, dostępnego na lotnisku.

6.50 Umawiające się Państwa dostarczą, gdy potrzeby pasażerów to uzasadniają, odpowiednie udogodnienia na terenie międzynarodowych portów lotniczych dla legalnej wymiany walut innych Państw poprzez agencje rządowe lub upoważnią do tego celu prywatne instytucje. Udogodnienia te należy udostępnić zarówno pasażerom odlatującym jak i przylatującym.

Uwaga. - Podczas realizacji tego postanowienia, Umawiające się Państwa uwzględnią możliwość zastosowania całodobowych bankomatów, umożliwiających odlatującym pasażerom nabycie obcej waluty.

ROZDZIAŁ  7.

 LĄDOWANIE W MIEJSCACH INNYCH NIŻ MIĘDZYNARODOWE PORTY LOTNICZE

A.

 Postanowienia ogólne

7.1 Zainteresowane władze wszystkich Umawiających się Państw podejmą kroki w celu udzielenia wszelkiej możliwej pomocy statkowi powietrznemu, który, z powodów niezależnych od jego dowódcy, nie wylądował na terenie jednego z portów lotniczych danego Państwa, a także ograniczą z tego powodu wszelkie formalności i procedury do minimum.

7.2 Dowódca statku powietrznego lub kolejny rangą członek załogi powiadomi o lądowaniu zainteresowane władze publiczne w stopniu, w jakim jest to możliwe.

B.

 Krótki postój

7.3 Jeśli jest oczywiste, że statek powietrzny może wznowić swój lot w przeciągu stosownie krótkiego okresu czasu od momentu przybycia, zastosowane zostaną następujące procedury:

7.3.1 Środki kontroli ograniczone będą jedynie do tych zapewniających odlot statku powietrznego z tym samym ładunkiem, który znajdował się na jego pokładzie w chwili przylotu. W przypadku, gdy z przyczyn operacyjnych lub innych, dalsze przewożenie ładunku lub jego części jest niemożliwe, władze publiczne przyspieszą wypełnianie formalności związanych z odprawą oraz będą współpracowały, celem szybkiego transportu danego ładunku do jego miejsca przeznaczenia.

7.3.2 W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, władze publiczne wyznaczą stosowny obszar, pozostający pod ich nadzorem, do którego pasażerowie wraz z załogą będą mogli przemieszczać się podczas postoju.

7.3.3 Dowódca statku powietrznego nie będzie musiał zwracać się z prośbą o pozwolenie na start do więcej niż jednej agencji rządowej (innej niż odpowiedzialna za udzielenie zgody służb ruchu lotniczego).

C.

 Brak możliwości wznowienia lotu

7.4 W przypadku, gdy opóźnienie statku powietrznego jest oczywiste lub kontynuowanie lotu jest niemożliwe, zrealizowane zostaną następujące postanowienia:

7.4.1 Podczas oczekiwania przez dowódcę statku powietrznego na instrukcje od zainteresowanych władz publicznych lub, gdy ani on ani załoga nie mogą nawiązać z tymi władzami kontaktu, dowódca będzie miał prawo do zastosowania środków nadzwyczajnych, które uważa za niezbędne dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pasażerów i załogi, a także dla zminimalizowania strat i skali zniszczenia statku powietrznego oraz jego ładunku.

7.4.2 Pasażerowie oraz załoga będą mogli uzyskać odpowiednie zakwaterowanie, w oczekiwaniu na spełnienie niezbędnych formalności, w przypadku gdy nie mogą one być spełnione niezwłocznie.

7.4.3 W przypadku, gdy ładunek, zaopatrzenie oraz bagaż nietowarzyszący należy, z przyczyn bezpieczeństwa, usunąć ze statku powietrznego, będzie on przechowany w najbliższym miejscu i pozostawiony tam do czasu spełnienia niezbędnych formalności.

7.4.4 Poczta będzie przechowana w sposób, w jaki wymagają tego obowiązujące akty prawne Powszechnego Związku Pocztowego.

ROZDZIAŁ  8.

 INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŁATWIEŃ

A.

 Zobowiązania oraz wyłączenie od rekwizycji lub konfiskaty

8.1 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku, gdy Umawiające się Państwo wymaga od przewoźnika lotniczego umowy zobowiązującej do pokrycia własnych należności, wynikających z ustaw o odprawie celnej, imigracji, zdrowiu publicznym oraz kwarantannie zwierząt i roślin, lub temu podobnych aktów prawnych danego Państwa, zaleca się zezwolenie przez dane Państwo, tam gdzie to możliwe, na używanie jednej, wyczerpującej umowy.

8.2 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby statek powietrzny, wyposażenie naziemne i sprzęt przeznaczony do ochrony, części zamienne oraz materiały techniczne linii lotniczych, zlokalizowanych w Umawiającym się Państwie (innym niż Umawiające się Państwo, w którym dana linia powstała), przeznaczone do użytku w operacjach międzynarodowych usług lotniczych na rzecz danego Umawiającego się Państwa, zostały wyłączone od prawa tego Państwa upoważniającego do zarekwirowania lub konfiskaty statku powietrznego, wyposażenia, części lub materiałów użytku publicznego, bez uwłaczania prawu do konfiskaty za złamanie przepisów zainteresowanego Umawiającego się Państwa.

B.

 Ułatwienia w poszukiwaniu, ratowaniu, dochodzeniu powypadkowym i ocalaniu mienia

8.3 Zgodnie z warunkami nałożonymi przez Załącznik 12, zatytułowany Poszukiwanie i Ratownictwo, a także przez Załącznik 13, zatytułowany Badanie Wypadków i Incydentów Statków Powietrznych, Umawiające się Państwa podejmą kroki, zapewniające terminowy wjazd na ich teren, na okres tymczasowy, personelu niezbędnego do prowadzenia akcji poszukiwawczej, ratowniczej, dochodzenia powypadkowego, naprawy lub ocalenia mienia, w związku z zagubionym lub uszkodzonym statkiem powietrznym.

8.3.1 Podczas przygotowywania terminowego wjazdu personelu, do którego odnosi się punkt 8.3, Państwa nie będą wymagały innych dokumentów podróży niż paszport, w przypadku gdy dokument taki jest niezbędny (porównaj z pkt 3.5).

8.3.2 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadkach, gdy Umawiające się Państwo wymaga wiz wjazdowych od personelu, o którym mowa w punkcie 8.3, zaleca się, aby, tam gdzie to potrzebne oraz w wyjątkowych przypadkach, Państwo wydało takie wizy w chwili wjazdu lub ułatwiło w inny sposób wjazd personelu, gdy posiada on nakaz wykonania misji od kompetentnych władz ich Państwa.

8.3.3 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa dostatecznie poinformowały swoje władze o postanowieniach Załączników 13 i 9, odnoszących się do ułatwień w dochodzeniach prowadzonych w sprawach wypadków i incydentów z udziałem statku powietrznego. W związku z tym zaleca się, aby Państwa uznały potrzebę terminowego dotarcia zainteresowanych śledczych na miejsce wypadku lub incydentu oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, udzielenia im pomocy.

8.4 Umawiające się Państwa ułatwią tymczasowy wjazd na ich terytorium wszelkich statków powietrznych, narzędzi, części zamiennych, a także wyposażenia, wymaganego przy poszukiwaniu, ratowaniu, dochodzeniu powypadkowym, naprawie oraz ocalaniu uszkodzonego statku powietrznego innego Państwa. Tymczasowy przywóz wszystkich wyżej wymienionych pozycji zwolniony będzie od opłat celnych, a także innych podatków lub płatności, oraz nie będzie podlegał przepisom w jakimkolwiek stopniu ograniczającym import towarów.

Uwaga. - Należy rozumieć, że postanowienie to nie uniemożliwia stosowania środków ochrony zdrowia publicznego oraz kwarantanny zwierząt i roślin, jeśli takowe są wymagane.

8.5 Wszystkie Umawiające się Państwa ułatwią usunięcie ze swojego terytorium uszkodzonego, a także pomocniczego statku powietrznego, wraz z narzędziami, częściami zamiennymi i wyposażeniem, sprowadzonym na potrzeby poszukiwania, ratowania, dochodzenia powypadkowego, naprawy oraz ocalania.

8.6 Uszkodzony statek powietrzny lub jego części oraz znajdujące się w nim inne zaopatrzenie lub ładunek, a także jakikolwiek inny statek powietrzny, narzędzia, części zamienne oraz wyposażenie, sprowadzone do tymczasowego użytku na potrzeby poszukiwania, ratowania, dochodzenia powypadkowego, naprawy lub ocalania, nieusunięte z terytorium danego Umawiającego się Państwa w okresie czasu wyznaczonego przez to Państwo, będą podlegać wymogom prawa obowiązującego na terenie zainteresowanego Państwa.

8.7 W przypadku, gdy w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie wypadku statku powietrznego, niezbędne jest przesłanie jednej lub kilku części uszkodzonego statku powietrznego do innego Umawiającego się Państwa w celu badań technicznych lub testów, wszystkie zainteresowane Umawiające się Państwa zapewnią terminowe przesłanie danej lub danych części. Zainteresowane Umawiające się Państwa postąpią tak samo w przypadku zwrotu danej lub danych części Państwu wszczynającemu dochodzenie powypadkowe, na życzenie tego drugiego, w celu zakończenia dochodzenia.

C.

 Loty humanitarne, wykonywane po wystąpieniu klęsk żywiołowych lub spowodowanych przez człowieka katastrof, zagrażających ludzkiemu zdrowiu lub środowisku oraz w podobnych sytuacjach kryzysowych, wymagających pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

8.8 Umawiające się Państwa ułatwią przylot, wylot oraz tranzyt, przez ich terytorium, statków powietrznych, uczestniczących w lotach humanitarnych, wykonywanych przez lub w imieniu organizacji międzynarodowych, uznawanych przez ONZ, bądź wykonywanych przez lub w imieniu samych Państw, a także podejmą wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia im bezpiecznego działania. Loty humanitarne są lotami podejmowanymi w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, spowodowane przez naturę lub człowieka, poważnie zagrażające zdrowiu ludzkiemu lub środowisku, a także na podobne sytuacje kryzysowe, wymagające pomocy ONZ. Loty będą rozpoczęte niezwłoczne po otrzymaniu zgody od Państwa otrzymującego pomoc.

Uwaga 1. - Według własnego Międzynarodowo Uzgodnionego Słownika Podstawowych Wyrażeń, Wydział Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Humanitarnych, za sytuację kryzysową uważa "nagłe i z reguły nieprzewidziane zdarzenie, wzywające do podjęcia natychmiastowych środków w celu zminimalizowania jego niekorzystnych konsekwencji", za katastrofę zaś - "poważne zakłócenie w funkcjonowaniu społeczności, powodujące poważne straty w ludziach, materiałach, a także środowisku, wykraczające poza umiejętność radzenia sobie z nimi zaatakowanej społeczności przy pomocy środków własnych".

Uwaga 2. - Należy poświęcić uwagę Załącznikowi 11, zatytułowanemu Służby Ruchu Lotniczego, Podręcznik dotyczący środków bezpieczeństwa dotyczących działań wojskowych potencjalnie niebezpiecznych dla operacji cywilnego statku powietrznego (Dokument 9554), oraz Podręcznik dotyczący przechwytywania cywilnego statku powietrznego (Dokument 9433), pod względem stosowania środków zapewniających bezpieczne przeprowadzanie lotów humanitarnych.

8.9 Umawiające się Państwa zapewnią terminową odprawę personelu i artykułów przylatujących lotami humanitarnymi, do których odnosi się punkt 8.8.

D.

 Skażenia morskie i operacje ratunkowe

8.10 W przypadkach sytuacji kryzysowych Umawiające się Państwa ułatwią przylot, tranzyt oraz wylot statku powietrznego, uczestniczącego w neutralizacji lub zapobieganiu skażeniom morskim lub innych operacjach, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa populacji lub zabezpieczenia środowiska morskiego.

8.11 W przypadkach sytuacji kryzysowych Umawiające się Państwa ułatwią, w jak największym stopniu, przylot, tranzyt i odlot osób, ładunku, materiału oraz wyposażenia, wymaganego do przeciwdziałania skażeniu morskiemu oraz do operacji opisanych w punkcie 8.10.

E.

 Wdrażanie międzynarodowych przepisów zdrowia oraz innych stosownych regulacji prawnych

8.12 Umawiające się Państwa będą postępować zgodnie ze stosownymi przepisami Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (2005) Światowej Organizacji Zdrowia.

8.13 Umawiające się Państwa podejmą wszelkie możliwe środki, wymuszające używanie, przez osoby dokonujące szczepień, formularzy modelowych Międzynarodowych Świadectw Szczepień lub Profilaktyki, zgodnie z Artykułem 36 i Załącznikiem 6 Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (2005), celem zagwarantowania, że wszędzie będą honorowane w sposób jednolity.

8.14 Wszystkie Umawiające się Państwa podejmą ustalenia, umożliwiające zainteresowanym przewoźnikom lotniczym oraz agencjom udostępnienie pasażerom, wystarczająco wcześnie przed odlotem, informacji na temat wymogów, dotyczących szczepień w krajach docelowych, oraz formularz modelowy Międzynarodowego Świadectwa Szczepień lub Profilaktyki, zgodny z Artykułem 36 i Załącznikiem 6 Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (2005).

8.15 Dowódca statku powietrznego zapewni, że informacja o podejrzeniu wykrycia choroby zakaźnej zostanie przekazana bezzwłocznie do organu zarządzania ruchem lotniczym, w celu ułatwienia przybycia specjalnego personelu medycznego oraz dostarczenia sprzętu, niezbędnego do zarządzania ryzykiem dla zdrowia publicznego w momencie przylotu.

Uwaga 1. - Podejrzenie wykrycia choroby zakaźnej może wystąpić i wymagać dalszej oceny, jeśli osoba ma gorączkę (temperatura 38°C/100°F lub więcej), czemu towarzyszą określone oznaki lub symptomy: np. nieustępująca biegunka, nieustępujące wymioty, wysypka na skórze, zasinienia lub krwawienie bez uprzednich skaleczeń lub powikłania tych ostatnich.

Uwaga 2. - W przypadku wykrycia choroby zakaźnej na pokładzie statku powietrznego, jego dowódca może mieć potrzebę postępowania zgodnie z protokołami i/lub procedurami jego linii lotniczej, w nawiązaniu do wymagań prawnych z zakresu ochrony zdrowia państwa wylotu i/lub docelowego. Te ostatnie będą do odnalezienia w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP) danego Państwa.

Uwaga 3. - Załącznik 6 - Eksploatacja statków powietrznych opisuje "pokładowe" środki medyczne, których przewożenie na pokładzie statku powietrznego jest wymagane. W dokumencie Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Dokument 4444) (PANS-ATM) opisano procedury, których powinien przestrzegać dowódca statku powietrznego w porozumieniu z kontrolą ruchu lotniczego.

8.15.1 Zalecana Metoda Postępowania. - W sytuacji, gdy zidentyfikowano zagrożenie dla zdrowia publicznego i władze publiczne, odpowiedzialne za zdrowie publiczne Umawiającego się Państwa, wymagają informacji dotyczących planu podróży pasażerów i/lub załogi lub informacji kontaktowych dla celów wyśledzenia osób, które mogą być narażone na zetknięcie się z chorobą zakaźną, Umawiające się Państwo powinno zaakceptować "Kartę służącą lokalizowaniu podróżnych dla celów zdrowotnych", dostarczoną w Załączniku 13, jako jedyny dokument dla tego celu.

Uwaga. - Zalecane jest, aby Państwa zapewniły, że będą dostępne odpowiednie zapasy "Kart służących lokalizowaniu podróżnych dla celów zdrowotnych", przygotowanych do użycia w międzynarodowych portach lotniczych oraz do dystrybucji przewoźnikom lotniczym dla wypełnienia przez pasażerów i załogę.

F.

 Krajowy plan postępowania w lotnictwie cywilnym na wypadek wybuchu epidemii choroby zakaźnej

8.16 Umawiające się Państwo ustanowi krajowy plan postępowania w lotnictwie cywilnym, przygotowujący na wypadek wybuchu epidemii choroby zakaźnej o znaczeniu międzynarodowym.

Uwaga. 1 - Wskazówki odnośnie opracowania krajowego planu postępowania w lotnictwie cywilnym można znaleźć na stronie internetowej ICAO, w zakładce poświęconej Medycynie Lotniczej.

Uwaga 2. - Załącznik 11- Służby ruchu lotniczego oraz Załącznik 14 - Lotniska, Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk zawierają wymogi dla służb ruchu lotniczego i lotnisk ustanowienia odpowiednio planów awaryjnych lub planów awaryjnych lotnisk w celu nagłych wypadków związanych ze zdrowiem publicznym o znaczeniu międzynarodowym.

G.

 Ustalenie krajowych programów ułatwień

8.17 Wszystkie Umawiające się Państwa ustalą program ułatwień krajowego transportu lotniczego w oparciu o wymogi ułatwień Konwencji oraz Załącznika 9 ICAO.

8.18 Wszystkie Umawiające się Państwa zapewnią, aby przedmiotem ich programu ułatwień transportu lotniczego było przyjęcie wszelkich możliwych środków w celu ułatwienia ruchu statków powietrznych, załóg, pasażerów, ładunku, poczty oraz zaopatrzenia, poprzez usunięcie niepotrzebnych przeszkód oraz opóźnień.

8.18.1 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby w trakcie ustalania programu ułatwień krajowego transportu lotniczego Państwa używały porad wyszczególnionych w Załączniku 12.

8.19 Każde Umawiające się Państwo stworzy Komitet ds. Ułatwień w Krajowym Transporcie Lotniczym oraz Komitety ds. Ułatwień na Terenie Portów Lotniczych lub podobne organy, w celach koordynowania działań, dotyczących ułatwień pomiędzy poszczególnymi wydziałami, agencjami oraz innymi organizacjami Państwa zainteresowanego lub odpowiedzialnego za różne aspekty międzynarodowego ruchu cywilnego, a także za porty lotnicze i przewoźników lotniczych.

8.20 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się podjęcie przez Umawiające się Państwa prób ustanowienia bliskiej, przystosowanej do okoliczności, koordynacji pomiędzy ochroną lotnictwa i programami ułatwień. Z tego powodu zaleca się, aby niektórzy członkowie Komitetów ds. Ułatwień byli również członkami Komitetów ds. Ochrony.

8.21 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby podczas tworzenia oraz działania Komitetów ds. Ułatwień w Krajowym Transporcie Lotniczym, a także Komitetów ds. Ułatwień na Terenie Portów Lotniczych, Państwa używały porad wyszczególnionych w Załącznikach 11 oraz 12.

H.

 Ułatwienia w transporcie pasażerów wymagających specjalnej pomocy

I.

 Postanowienia ogólne

8.22 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się udzielanie, podczas podróży, specjalnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zapewniając im korzystanie z usług dostępnych dla ogółu pasażerów. Pomoc ta powinna obejmować oferowanie w mediach informacji oraz kierunków działań, zrozumiałych dla podróżujących z trudnościami poznawczymi oraz zaburzeniami działania poszczególnych zmysłów.

8.23 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się współpracę Umawiających się Państw zmierzającą do zagwarantowania osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich "elementów składowych podróży", przez cały okres jej trwania.

8.24 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa podjęły wraz z przewoźnikami lotniczymi, portami lotniczymi oraz agentami obsługi naziemnej, niezbędne kroki w celu ustalenia jednolitych, minimalnych standardów dostępu do usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, od chwili przybycia do portu lotniczego, z którego ma nastąpić lot, do momentu opuszczenia docelowego portu lotniczego.

8.25 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa podjęły, wraz z przewoźnikami lotniczymi, portami lotniczymi, agentami obsługi naziemnej oraz agencjami turystycznymi, kroki niezbędne do zapewnienia osobom niepełnosprawnym potrzebnych im informacji, a także, aby podjęły działania niezbędne do zapewnienia przewoźnikom lotniczym, portom lotniczym, agentom obsługi naziemnej oraz agencjom turystycznym warunków, w których będą one w stanie udzielić takim pasażerom niezbędnej pomocy podczas podróży, w zależności od ich potrzeb.

8.26 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa podjęły wszelkie niezbędne kroki w celu nawiązania współpracy z przewoźnikami lotniczymi, portami lotniczymi oraz agentami obsługi naziemnej, w celu zorganizowania i koordynacji programów szkoleniowych dla personelu przeznaczonego do pomocy osobom niepełnosprawnym.

II.

 Dostęp do portów lotniczych

8.27 Umawiające się Państwa podejmą niezbędne przedsięwzięcia, mające na celu dostosowanie wyposażenia oraz usług na terenie portów lotniczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8.28 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby Umawiające się Państwa zapewniły dostęp do systemów podnoszących lub jakichkolwiek innych urządzeń, ułatwiających osobom starszym oraz niepełnosprawnym przemieszczanie się pomiędzy statkiem powietrznym i portem lotniczym w czasie przylotu i odlotu, w miejscach niewyposażonych w system ruchomych korytarzy.

8.29 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się podjęcie środków umożliwiających informowanie o lotach osób niesłyszących oraz niewidomych.

8.30 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się, aby miejsca zarezerwowane do wysadzania oraz odbierania osób niepełnosprawnych na terenie budynku terminalu były usytuowane jak najbliżej głównych wejść. Drogi dostępu powinny być wolne od przeszkód celem umożliwienia przemieszczenia się do różnych miejsc portu lotniczego.

8.31 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadkach ograniczonego dostępu do usług publicznych, zaleca się podjęcie wszelkich starań, zapewniających dostęp do przystępnych cenowo usług transportowych, poprzez przystosowanie bieżących oraz planowanych systemów transportu publicznego lub poprzez zapewnienie usług transportowych dla osób z ograniczoną swobodą poruszania się.

8.32 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się zapewnienie stosownych miejsc parkingowych dla osób z ograniczoną swobodą poruszania się, a także podjęcie odpowiednich środków, ułatwiających im poruszanie się pomiędzy miejscami parkingowymi i budynkami terminalu.

8.33 Zalecana Metoda Postępowania. - Tam, gdzie jest to możliwe i niezbędne, zaleca się autoryzację bezpośredniego transferu pasażerów, zwłaszcza starszych oraz niepełnosprawnych, z pokładu jednego statku powietrznego na drugi, w przypadkach gdy jest to gwarantowane przez terminy lotów łączonych lub inne okoliczności.

III.

 Dostęp do usług lotniczych

8.34 Umawiające się Państwa podejmą niezbędne kroki, zapewniające osobom niepełnosprawnym dostateczny dostęp do usług lotniczych.

8.35 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się wprowadzenie przez Umawiające się Państwa postanowień, na mocy których nowo wcielony do służby lub wyremontowany statek powietrzny będzie musiał spełniać minimalne, jednolite standardy dostępu pod względem wyposażenia na pokładzie, obejmującego podłokietniki, wózki inwalidzkie, toalety, a także odpowiednie oświetlenie i oznakowanie.

8.36 Zalecana Metoda Postępowania. - Zaleca się bezpłatny przewóz wózków inwalidzkich, aparatów specjalnego przeznaczenia oraz sprzętu wymaganego przez osoby niepełnosprawne w kabinie, w której, zdaniem linii lotniczych, pozwala na to miejsce oraz wymogi bezpieczeństwa, lub przeznaczonej do przewożenia bagażu priorytetowego. Zaleca się także bezpłatny przewóz w kabinie zwierząt-przewodników, towarzyszących osobom niepełnosprawnym, zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi lub przepisami danych linii lotniczych.

8.36.1 Umawiające się Państwa, które ograniczają transport urządzeń zasilanych bateriami, włączając w to pomoce do przemieszczania się zawierające baterie ciekłe, powiadomią bezzwłocznie ICAO o takich ograniczeniach, celem ich włączenia do Dokumentu 9284, Techniczne Instrukcje Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną oraz zapewni, że przewoźnicy opublikują te informacje zgodnie z Rozdziałem 2, 2.5 Załącznika 18 ICAO.

8.37 Zalecana Metoda Postępowania. - Zasadniczo zaleca się zezwalanie osobom niepełnosprawnym na ustalenie, czy wymagają one osoby towarzyszącej, a także na podróżowanie bez pozwolenia lekarskiego. Zaleca się jednakże obowiązkowe zawiadomienie w przypadkach, gdy wymagana jest pomoc lub konieczność podnoszenia. Linie lotnicze mogą wymagać uzyskania pozwolenia lekarskiego od pasażerów niepełnosprawnych w przypadkach, gdy oczywistym jest, że nie może być zagwarantowane bezpieczeństwo i dobro tych osób lub innych pasażerów. Zaleca się ponadto, aby linie lotnicze wymagały obecności osoby towarzyszącej jedynie w przypadkach, gdy oczywistym jest, że osoba niepełnosprawna nie jest samowystarczalna, przez co nie może być zagwarantowane bezpieczeństwo i dobro tej osoby lub innego pasażera.

8.38 Zalecana Metoda Postępowania. - W przypadku, gdy wymagana jest obecność osoby towarzyszącej, zaleca się aby Umawiające się Państwa zachęciły linie lotnicze do zaoferowania zniżki w przewozie danej osobie towarzyszącej.

I.

 Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach lotniczych i ich rodzinom

8.39 Państwo, na którego terytorium wydarzył się wypadek lotniczy, oraz państwa z nim sąsiadujące podejmą ustalenia celem ułatwienia tymczasowego wjazdu na ich terytoria członkom ofiar wypadku lotniczego.

8.40 Państwo, na którego terytorium wydarzył się wypadek lotniczy, oraz państwa z nim sąsiadujące podejmą także ustalenia celem ułatwienia tymczasowego wjazdu na ich terytoria autoryzowanych przedstawicieli przewoźnika lotniczego, który uczestniczył w wypadku lub partnerów sojuszu przewoźnika, celem umożliwienia pomocy osobom ocalonym i członkom ich rodzin, członkom rodzin ofiar wypadku i odpowiednim władzom zaangażowanych państw.

Uwaga. - Sojusze code-share i inne podobne porozumienia czasami wymagają, aby partnerzy z tego samego sojuszu lotniczego działali jako "pierwsza odpowiedź" w imieniu przewoźnika lotniczego, którego statek powietrzny uległ wypadkowi, w przypadku, gdy partner z sojuszu może dotrzeć na miejsce wypadku szybciej niż przewoźnik.

8.41 Zalecana Metoda Postępowania. - Podczas aranżowania wjazdu osób wymienionych w punkcie 8.39, Państwo, na którego terytorium wydarzył się wypadek i państwa z nim sąsiadujące nie powinny wymagać innych dokumentów podróży niż paszport lub awaryjny dokument podróży, wydany specjalnie dla tych osób, celem umożliwienia im podróży do tych państw. W przypadkach, gdy Państwo, na którego terytorium wydarzył się wypadek lub Państwa z nim sąsiadujące wymagają wiz wjazdowych dla osób wymienionych w pkt. 8.39 i 8.40, powinny one przyspieszyć wydanie tych wiz.

8.42 Umawiające się Państwa podejmą ustalenia celem wydania awaryjnych dokumentów podróży, jeśli są one wymagane, dla swoich obywateli, którzy ocaleli z wypadku lotniczego.

8.43 Umawiające się Państwa rozszerzą konieczną pomoc, taką jak aranżowanie transportu i odprawę celną, podczas odsyłania szczątek ludzkich do kraju pochodzenia, na żądanie członków rodzin ofiar wypadku lub przewoźnika lotniczego, którego statek powietrzny uległ wypadkowi.

______

* Niektóre artykuły Konwencji są szczególnie adekwatne do postanowień Załącznika 9 i zostały uwzględnione podczas jego przygotowania. W szczególności, osoby odpowiedzialne za wdrożenie postanowień niniejszego Załącznika powinny, oprócz Artykułów 22 i 23, dodatkowo zapoznać się z następującymi artykułami:

Artykuł 10, Lądowanie na lotnisku z odprawą celną;

Artykuł 11, Zastosowanie przepisów lotniczych;

Artykuł 13, Przepisy celne i wjazdowe;

Artykuł 14, Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób;

Artykuł 24, Opłata celna;

Artykuł 29, Dokumenty przewożone w samolocie;

Artykuł 35, Ograniczenia ładunku.

1 Treść specyfikacji brzmi następująco:

Zalecenie - zaleca się, aby wszystkie Umawiające się Państwa, tam gdzie to możliwe, przygotowały się do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa i realizacji procedur, w sposób jak najmniej zakłócający lub opóźniający działania lotnictwa cywilnego, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na skuteczność danej kontroli i procedur.

Załącznik  1

DEKLARACJA OGÓLNA

Załącznik  2

LISTA PASAŻERÓW

Załącznik  3

WYKAZ ŁADUNKÓW

Załącznik  4

ZAŚWIADCZENIE O DEZYNSEKCJI O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU

Załącznik  5

KARTA WEJŚCIA NA POKŁAD/ZEJŚCIA Z POKŁADU*

Załącznik  6

ZALECENIE RADY WSPÓŁPRACY CELNEJ*

Załącznik  7

CERTYFIKAT CZŁONKA ZAŁOGI (CMC)

Załącznik  8

CERTYFIKAT INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO

Załącznik  9

PROPONOWANY WZÓR DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO

Załącznik  10

WZÓR STANDARDOWEGO DOKUMENTU HANDLOWEGO, WG ZALECEŃ ONZ

Załącznik  11

WZÓR PROGRAMU UŁATWIEŃ W PORCIE LOTNICZYM

Załącznik  12

MODEL WZORCOWY DLA KRAJOWEGO PROGRAMU UŁATWIEŃ W TRANSPORCIE LOTNICZYM

Załącznik  13

FORMULARZ LOKALIZACJI PODRÓŻNYCH DLA CELÓW ZDROWOTNYCH