Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.117

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr 24
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 6 - "Eksploatacja statków powietrznych", część I - "Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy - samoloty" (wydanie dziewiąte), obejmujący poprawki nr 1-34 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
______

1) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

ZAŁĄCZNIK

Eksploatacja Statków Powietrznych

I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA

grafika

Załącznik 6

Do Konwencji

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

___________

Część I

Międzynarodowy Zarobkowy

Transport Lotniczy - Samoloty

To wydanie obejmuje wszystkie zmiany

przyjęte przez Radę przed 27 lutego 2010 r.

oraz zastępuje, od dnia 18 listopada 2010 r., wszystkie poprzednie wydania

Części I Załącznika 6.

W celu uzyskania informacji dotyczących zastosowania

Norm i Zalecanych Metod Postępowania,

należy zapoznać się z treścią wstępu.

Wydanie dziewiąte

Lipiec 2010 r.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Opublikowane oddzielnie w wydaniach: angielskim, arabskim, chińskim,

francuskim, rosyjskim

i hiszpańskim przez

ORGANIZACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ LOTNICTWA CYWILNEGO

999 University Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 5H7

Informacje dotyczące zamówień i pełny wykaz agentów i sklepów

można znaleźć na stronie internetowej ICAO www.icao.int

Pierwsze wydanie 1969

Ósme wydanie 2001

Dziewiąte wydanie 2010

Załącznik 6, Eksploatacja Statków Powietrznych

Część I, Międzynarodowy Zarobkowy Transport Lotniczy - Samoloty

Numer zamówienia: AN 6-1

ISBN 978-92-9231-536-8

© ICAO 2010

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemie umożliwiającym odzyskiwanie lub przekazywana w żadnej formie lub jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZMIANY

Wydanie zmian jest anonsowane w "Supplement to the Catalogue of ICAO Publications"; Katalog i jego dodatki dostępne są stronie internetowej ICAO www.icao.int. Poniżej przygotowano miejsca do zarejestrowania wprowadzonych zmian.

REJESTRACJA ZMIAN I POPRAWEK

ZMIANYPOPRAWKI
NrData stosowalnościData wprowadzeniaWprowadzono przezNrData stosowalnościData wprowadzeniaWprowadzono przez
1-34Wprowadzono do niniejszego wydania

SPIS TREŚCI

Skróty i oznaczenia

grafika

Publikacje

grafika

WSTĘP

grafika

ROZDZIAŁ 1. Definicje

grafika

ROZDZIAŁ 2. Zastosowanie

grafika

ROZDZIAŁ 3. Postanowienia ogólne

3.1 Stosowanie praw, przepisów i procedur

3.2 Przestrzeganie przez zagranicznego operatora praw, przepisów i procedur państwa

3.3 Zarządzanie bezpieczeństwem

3.4 Ładunki niebezpieczne

3.5 Używanie substancji psychoaktywnych

grafika

ROZDZIAŁ 4. Użytkowanie w locie

4.1 Pomoce operacyjne

4.2 Certyfikacja i nadzór operatora

4.3 Przygotowanie lotu

4.4 Procedury w locie

4.5 Obowiązki pilota-dowódcy

4.6 Obowiązki pracownika nadzorującego operacje lotnicze/dyspozytora lotniczego

4.7 Dodatkowe wymagania dotyczące operacji o wydłużonym zasięgu wykonywanych przez samoloty z dwoma turbinowymi jednostkami napędowymi (ETOPS)

4.8 Bagaż podręczny

4.9 Dodatkowe wymagania dla lotów według wskazań przyrządów i w nocy w załodze jednoosobowej

grafika

ROZDZIAŁ 5. Ograniczenia użytkowe samolotu

5.1 Postanowienia ogólne

5.2 Stosowanie do samolotów certyfikowanych zgodnie z Częściami III A i III B Załącznika 8

5.3 Dane o przeszkodach

5.4 Dodatkowe wymagania dla lotów, w nocy i/lub w warunkach meteorologicznych dla lotów według przyrządów (IMC), samolotami napędzanymi jednym silnikiem turbinowym.

grafika

ROZDZIAŁ 6. Przyrządy i wyposażenie pokładowe samolotu oraz dokumentacja lotnicza.

6.1 Postanowienia ogólne

6.2 Wszystkie samoloty podczas wszystkich lotów

6.3 Rejestratory lotu

6.4 Wszystkie samoloty użytkowane w lotach wg VFR

6.5 Wszystkie samoloty w lotach nad wodą

6.6 Wszystkie samoloty w lotach nad wyznaczonymi obszarami lądowymi

6.7 Wszystkie samoloty w lotach na dużej wysokości

6.8 Wszystkie samoloty w warunkach oblodzenia

6.9 Wszystkie samoloty użytkowane zgodnie z przepisami lotów wg wskazań przyrządów

6.10 Wszystkie samoloty podczas użytkowania w nocy

6.11 Samoloty z kabinami hermetyzowanymi podczas przewozu pasażerów-radar meteor

6.12 Wszystkie samoloty użytkowane na wysokościach powyżej 15 000 m (49 000 stóp) -wskaźnik promieniowania

6.13 Wszystkie samoloty spełniające normy certyfikatu hałasowego zawarte w Załączniku 16, Tom I

6.14 Wskaźnik liczby Macha

6.15 Samoloty wymagające wyposażenia w system ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS).

6.16 Samoloty przewożące pasażerów - siedzenia personelu pokładowego

6.17 Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)

6.18 Samoloty wymagające wyposażenia w system unikania kolizji w locie (ACAS II)

6.19 Wymagania dla transponderów przekazujących wysokość ciśnieniową

6.20 Mikrofony

6.21 Samoloty turboodrzutowe - system ostrzegawczy o uskoku wiatru przed samolotem.

6.22 Wszystkie samoloty z załogą jednoosobową w lotach według wskazań przyrządów (IFR) lub w nocy

6.23 Samoloty wyposażone w wyświetlacze HUD i/lub systemami polepszającymi widzenie (EVS)

grafika

ROZDZIAŁ 7. Wyposażenie samolotu w urządzenia łączności i nawigacyjne

7.1 Wyposażenie w urządzenia łączności

7.2 Wyposażenie w urządzenia nawigacyjne

7.3 Zabudowa

7.4 Zarządzanie elektronicznymi danymi nawigacyjnymi

grafika

ROZDZIAŁ 8. Obsługa techniczna samolotu

8.1 Odpowiedzialność operatora za obsługę techniczną samolotu

8.2 Instrukcja zarządzania obsługą techniczną u operatora

8.3 Program obsługi

8.4 Rejestry czynności obsługi technicznej

8.5 Informacja o ciągłości zdatności do lotu

8.6 Modyfikacje i naprawy

8.7 Zatwierdzona organizacja obsługowa

8.8 Poświadczenie obsługi technicznej

grafika

ROZDZIAŁ 9. Załoga lotnicza samolotu

9.1 Skład załogi

9.2 Członek załogi lotniczej w sytuacjach niebezpiecznych

9.3 Programy szkolenia członków załogi lotniczej

9.4 Kwalifikacje

9.5 Wyposażenie załogi lotniczej

9.6 Czas lotu, okresy pełnienia czynności lotniczych, okres służby i czasy wypoczynku dla zarządzania zmęczeniem

grafika

ROZDZIAŁ 10. Inspektor obsługi operacji lotniczych /dyspozytor lotniczy

grafika

ROZDZIAŁ 11. Instrukcje, dzienniki i rejestry

11.1 Instrukcja użytkowania w locie

11.2 Instrukcja obsługi technicznej u operatora

11.3 Program obsługi technicznej

11.4 Dziennik podróży

11.5 Rejestry przewożonego wyposażenia awaryjnego i ratowniczego

11.6 Zapisy rejestratorów lotu

grafika

ROZDZIAŁ 12. Personel pokładowy

12.1 Przydział obowiązków w niebezpieczeństwie

12.2 Personel pokładowy na stanowiskach

12.3 Zabezpieczenie personelu pokładowego podczas lotu

12.4 Szkolenie

12.5 Czas lotu, okresy pełnienia czynności lotniczych, okres służby i czasy wypoczynku dla zarządzania zmęczeniem

grafika

ROZDZIAŁ 13. Ochrona 13-1

13.1 Krajowe operacje zarobkowe

13.2 Ochrona pomieszczeń załogi lotniczej

13.3 Lista kontrolna w procedurze przeszukiwania samolotu

13.4 Programy szkolenia

13.5 Informowanie o aktach bezprawnej ingerencji

13.6 Różne

grafika

DODATEK 1. Światła zewnętrzne samolotu

1. Nazewnictwo

2. Światła nawigacyjne wymagane w powietrzu

3. Światła wymagane na wodzie

grafika

DODATEK 2. Układ i zawartość instrukcji operacyjnej

1. Układ

2. Zawartość

grafika

DODATEK 3. Dodatkowe wymagania przy wydawaniu zezwoleń na loty, w nocy i w warunkach dla lotów według wskazań przyrządów (IMC), jednosilnikowymi samolotami z napędem turbinowym

1. Niezawodność silnika turbinowego

2. Systemy i wyposażenie

3. Wykaz wyposażenia minimalnego

4. Informacje w instrukcji użytkowania statku powietrznego

5. Meldowanie zdarzeń

6. Planowanie operatora

7. Doświadczenie, szkolenie i sprawdziany załogi lotniczej

8. Ograniczenia trasowe nad obszarami wodnymi

9. Certyfikacja i utrzymywanie ważności certyfikatu

grafika

DODATEK 4. Wymagania dokładności systemów pomiaru wysokości w przestrzeni powietrznej RVSM

grafika

DODATEK 5. Nadzór nad operatorami lotniczymi

1. Główne ustawodawstwo lotnicze

2. Szczególne regulacje operacyjne

3. Struktura Władzy Lotniczej i obowiązki w odniesieniu do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem

4. Wskazówki techniczne

5. Wykwalifikowany personel techniczny

6. Obowiązki licencjonowania i certyfikacji

7. Obowiązki ciągłego nadzoru

8. Rozwiązywanie kwestii bezpieczeństwa

grafika

DODATEK 6. Certyfikat operatora lotniczego

1. Cel i zakres

2. Szablon Certyfikatu Operatora Lotniczego

3. Specyfikacje operacyjne dla każdego typu statku powietrznego

grafika

DODATEK 7. Schemat systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

grafika

DODATEK 8. Rejestratory lotu

1. Wprowadzenie

2. Rejestrator danych o locie (FDR)

3. Rejestrator głosu w kabinie (CVR) systemów rejestratorów danych o locie oraz głosu w kabinie (CARS)

4. Rejestrator obrazów pokładowych (AIR)

5. Rejestrator łącza danych (DLR)

6. System rejestracji danych o locie (ADRS)

7. Inspekcje systemów rejestracji lotów

grafika

ZAŁĄCZNIK A. Materiał doradczy na temat opracowania przyszłych przepisów zarządzania zmęczeniem

1. Cel i zakres

2. Założenia operacyjne

3. Rodzaje ograniczeń

4. Wytyczne ustanawiania przyszłych przepisów zarządzania zmęczeniem

grafika

ZAŁĄCZNIK B. Wyposażenie medyczne

1. Rodzaje

2. Liczba zestawów pierwszej pomocy i zestawów ochronnych

3. Rozmieszczenie

4. Zawartość

grafika

ZAŁĄCZNIK C. Ograniczenia użytkowe samolotu

1. Cel i zakres

2. Definicje

3. Postanowienia ogólne

4. Ograniczenia osiągów samolotu podczas startu

5. Ograniczenia w zakresie bezpiecznej odległości od przeszkody podczas startu

6. Ograniczenia podczas przelotu

7. Ograniczenia podczas lądowania

Przykład 1

1. Cel i zakres

2. Prędkość przeciągnięcia - najmniejsza prędkość w locie ustalonym

3. Start

4. Przelot

5. Lądowanie

Dodatek do Przykładu 1

1. Postanowienia ogólne

2. Start

3. Lądowanie

Przykład 2

1. Cel i zakres

2. Start

3. Przelot

4. Lądowanie

Dodatek do przykładu 2

1. Postanowienia ogólne

2. Start

3. Lądowanie

grafika

ZAŁĄCZNIK D. Operacje o wydłużonym zasięgu, wykonywane przez samoloty o dwóch turbinowych jednostkach napędowych

1. Cel i zakres

2. Wyjaśnienie pojęć

3. Wymagania certyfikacyjne w zakresie zdatności do lotu dot. operacji o wydłużonym zasięgu

4. Dopracowanie i niezawodność układu napędowego

5. Wymagania w zakresie modyfikacji zdatności do lotu oraz programu obsługi

6. Wymagania w zakresie dyspozycji do lotu

7. Zasady użytkowania

8. Upoważnianie do użytkowania

grafika

ZAŁĄCZNIK E. Certyfikacja przewoźnika i utrzymywanie ważności certyfikatu

1. Cel i zakres

2. Wymagane techniczne oceny bezpieczeństwa

3. Procedury Zatwierdzeń

4. Czynności podejmowane przy akceptacji

5. Inne uwagi dotyczące zatwierdzeń i akceptacji

6. Uznawanie norm operacji

7. Zmiany w Certyfikacie Operatora Lotniczego

grafika

ZAŁĄCZNIK F. Wykaz wyposażenia minimalnego (MEL)

grafika

ZAŁĄCZNIK G. System dokumentów dotyczących bezpieczeństwa lotów

1. Wprowadzenie

2. Organizacja

3. Ważność

4. Układ

5. Dostępność

6. Wprowadzanie zmian

grafika

ZAŁĄCZNIK H. Dodatkowe wytyczne dotyczące wydawania zezwoleń na loty, w nocy i/lub w warunkach dla lotów według wskazań przyrządów (IMC), dla samolotów napędzanych jednym silnikiem turbinowym

1. Cel i zakres

2. Niezawodność silnika turbinowego

3. Instrukcja operacyjna

4. Certyfikacja lub utrzymywanie ważności certyfikatu

5. Wymagania eksploatacyjne i programów obsługi t technicznej

6. Ograniczenia trasowe nad obszarami wodnymi

grafika

ZAŁĄCZNIK I. Schemat krajowego programu bezpieczeństwa (SSP)

grafika

ZAŁĄCZNIK J. Samoloty wyposażone w wyświetlacze HUD i/lub systemami polepszającymi widzenie (EVS)

1. HUD

2. EVS

grafika