Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2018.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 3 - "Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej" (wyd. dziewiętnaste) obejmujący poprawki od 1 do 78 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

grafika

Międzynarodowe normy

i zalecane metody postępowania

Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej

Część pierwsza - Część główna NIZMP

Część druga - Dodatki i załączniki

Wydanie dziewiętnaste, Lipiec 2016 r.

Wydanie niniejsze zastępuje, od 10 listopada 2016 r., wszystkie poprzednie wydania Załącznika 3.

Informacje dotyczące zastosowania norm i zalecanych metod postępowania, patrz Wstęp.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego