Dz.Urz.ULC.2019.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 14 "Lotniska", tom II "Lotniska dla śmigłowców" (wydanie czwarte), obejmujący zmiany od 1 do 8, do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

Międzynarodowe normy

i zalecane metody postępowania

ZAŁĄCZNIK 14

do Konwencji o międzynarodowym

lotnictwie cywilnym

Lotniska

Tom II

Lotniska dla śmigłowców

Wydanie czwarte

Lipiec 2013

Niniejsze wydanie zawiera wszystkie zmiany przyjęte przez Radę ICAO przed 28 lutego 2013 r. i od 14 listopada 2013 r. zastępuje wszystkie poprzednie wydania Załącznika 14 ICAO, Tom II.

Informacje na temat zakresu stosowania norm i zalecanych metod postępowania znajdują się w przedmowie i w Rozdziale 1, pkt 1.2.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

grafika